Endelig vedtagelse af Lokalplan 1061 Herfølge Kohave - boligområde

Køge Byråd har den 26. oktober 2021 vedtaget lokalplan 1061 Herfølge Kohave.

11.11.21

Lokalplanen

Planen giver mulighed for en bebyggelse bestående af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse i landskabelige omgivelser. Der udlægges areal til tilhørende veje, passende parkeringsforhold samt friarealer, der forholder sig til den eksisterende topografi og de vandlidende arealer. Der kan opføres ca. 50 åben/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 30 og maks. 40 tæt/lav boliger med en bebyggelsesprocent på 40.

Ændringer i forhold til forslagene

Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 1. juni 2021.

Retsvirkninger

Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens §18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder

Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

De vedtagne planer

Du kan se planen og høringsnotatet her:
Lokalplan 1061 Herfølge Kohave - boligområde
Høringsnotat

Offentliggjort på koege.dk den 11. november 2021.
Klagefrist via klageportalen til og med den 9. december 2021.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 11.11.21