Nyt fra Byrådets møde den 30. november 2021

Med blandt andet disse overskrifter: ”Køge Kommunes whistleblowerordning”, ”Handicap skal ikke bremse vejen til uddannelse” og ”Parkér og rejs fra Køge Nord Station”.

30.11.21

Året slutter i økonomisk balance 

Byrådet blev på sit møde præsenteret for året sidste økonomiske redegørelse. Den viser, at Køge Kommune forventes at gå ud af 2021 med en økonomi i balance. 

På trods af den ustabile situation, coronakrisen har skabt, har Køge Kommunes borgere bredt set formået at fastholde deres arbejde. Det betyder, at kommunen har brugt færre penge på arbejdsmarkedsområdet, end man har budgetteret med. Dertil kommer, at kommunen gennem året har solgt flere byggegrunde end forudset. 

Overskuddet bidrager til at lette det pres på økonomien på det specialiserede socialområde, som man har oplevet gennem året. Det er penge, som Køge Kommune betaler ekstra, blandt andet på baggrund af ændrede statslige refusioner på området. Håbet om, at disse øgede udgifter blev dækket i den økonomiaftale, som regeringen og Kommunernes Landsforening hvert år indgår, blev ikke indfriet. 
 

- Man kan læse meget ud af de økonomiske redegørelser. Den redegørelse, byrådet ser i dag, fortæller om en kommune i udvikling. Hvor mennesker kommer til, bygger huse og slår sig ned. Det er fortællingen om borgere, der har aktive arbejdsliv, og borgere, der kommer ud på arbejdsmarkedet. Det bidrager alt sammen til den kommunale økonomi og til vores alles velfærd. Til gengæld ser vi også, hvordan udgifterne til det specialiserede socialområde stiger, og presser kommunens økonomi. Hvis ikke vi var en kommune i udvikling, som tilfældet er, ville vi være nødt til at finde andre måder at håndtere det pres på. Derfor forventer jeg mig meget af det nye socialudvalg, der fra årsskiftet får en vigtig opgave i at finde gode løsninger for de mest udsatte borgere, der er funderet i det budget, vi har til rådighed, siger borgmester Marie Stærke. 

Udgifter til Covid-19 på grund af stigende smittetryk afspejles også i redegørelsen, men disse forventes dækket af regeringen og får derfor ikke betydning for kommunens almindelige service.

 

Køge Kommunes whistleblowerordning

For godt to år siden besluttede Køge Kommunes byråd at oprette en whistleblowerordning for kommunens ansatte. Ordningen har etableret et rum, hvor alle ansatte trygt kan indberette alvorlige overtrædelser af interne regler og ulovligheder. Byrådet besluttede samtidigt, at whistleblowerordning skulle tilpasses, når EU-lovgivningen på området var blevet omskrevet til danske lovregler, hvilket nu er sket med få justeringer. 

Whistleblowerordningen i Køge Kommune er et tilbud til alle ansatte i Køge Kommune. Ordningen giver muligheden for at videregive information om alvorlige fejl, forsømmelser eller ulovligheder i Køge Kommune, uden at man skal frygte for ansættelsesretlige reaktioner. Forudsætningen for indberetninger er med bund i god tro. Whistleblowerordningen kan ikke stå alene, men skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed. 

- Køge Kommune skal være en tryg arbejdsplads, og det bidrager denne whistleblowerordning til. I situationer hvor dialog ikke længere er en mulighed, skal der være et rum, hvor ansatte kan melde ind, hvis de oplever alvorlige overtrædelser på arbejdspladsen. Whistleblowerordningen er et redskab, der skal beskytte den enkelte ansatte, men den er i høj grad også med til at sikre en åben og gennemsigtig arbejdsplads, siger borgmester Marie Stærke.

 
Whistleblowerordningen er anonym for den ansatte, hvis det ønskes, og ordningen administreres internt i Køge Kommune af Køge Kommunes juridiske enhed.


Køge Kommune bevæger sig på livet løs 

Køge Kommune er visionskommune for det ambitiøse idrætsprojekt ”Bevæg dig for livet”. Med projektet er der allerede nu godt gang i at fremme idrætsforeningslivet og motivere flere Køge-borgere til at få mere bevægelse ind i hverdagen.  

Over de næste fem år arbejder mange kræfter både i og uden for kommunen på at fuldføre vision 25-50-75, som er grundlaget for ”Bevæg dig for livet”. Visionen handler om, at i 2025 skal mindst 50 procent af Køge Kommunes borgere være med i en idrætsforening, og mindst 75 procent skal være inden for en idrætsform.

- Vi har fokus på at få endnu flere til at hoppe, springe, løbe og danse lidt mere i hverdagen. Alt tæller, når det gælder om at få mere bevægelse ind hos alle os, der bor i Køge Kommune. Vi er allerede godt i gang med at få visionen til at bevæge sig ud i virkeligheden. Jeg ser meget frem til at se, hvor godt det går med idrætten i 2025,, og jeg er sikker på, at vi når langt, siger borgmester Marie Stærke. 

På dagens byrådsmøde var idrætsprojektet på dagsorden, hvor det blev besluttet at samle den politiske arbejdsgruppe og den politiske følgegruppe for projektet i én og samme gruppe. På det konstituerende møde i december 2021 skal byrådet desuden vælge, hvem fra hver af de kommende fagudvalg, der skal deltage i følgegruppen – alle fagudvalg med undtagelse af Økonomiudvalget er repræsenteret.

Den politiske følgegruppe består herudover af følgende repræsentanter fra idrætsorganisationerne:
  • Formand for DGI
  • Formand eller næstformand for DIF
  • Formand for DGI Midt- og Vestsjælland
  • Direktør for DGI Midt- og Vestsjælland


Handicap skal ikke bremse vejen til uddannelse 

I Køge Kommunes Handicappolitik er det et mål, at flere borgere med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse. Derfor søgte Køge Kommune del i en pulje fra Socialstyrelsen, der giver et tilskud på ca. 3,3 millioner kroner til projektet "Fleksible og koordinerede veje til uddannelse for unge med handicap".

Projektet tager udgangspunkt i de unges egne stemmer, ønsker og behov, hvilket samtidig styrker Køge Kommunes viden om, hvordan man i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Campus Køge tilrettelægger en god start og et inkluderende og fleksibelt uddannelsesforløb for unge med handicap. Målet er, at flere unge med handicap end i dag påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og samtidig føler sig inkluderet i fællesskabet.

- Vi kan som kommune blive meget bedre til at gøre vejene til uddannelse lettere for borgere, der lever med et handicap. Derfor er jeg meget begejstret for, at vi er en del af projektet her. Ved at lytte til dem, der rent faktisk lever med et handicap, og indgå i et tæt samarbejde med uddannelsestilbuddene, bliver vi meget klogere på, hvad vi kan gøre bedre, siger borgmester Marie Stærke.  

Køge Kommune er en blandt i alt tre kommuner, der modtager tilskud fra puljen. Projektperioden løber fra den 1. oktober 2021 til den 31. december 2024.


Ny daginstitution på vej til Søndre Havn 

Der er kommet mange nye køgegensere til i det nye boligområde Søndre Havn i Køge. Også børnefamilier har slået sig ned i denne nye grønne oase tæt på by og natur - derfor er der opstået et nyt behov for en integreret daginstitution i nærområdet.
På dagens byrådsmøde blev det besluttet at afsætte 39,5 millioner kroner til at etablere en daginstitution i en af Søndre Havns nye ejerlejligheder i stueetagen. Planen er, at det nye dagtilbud midt i de naturskønne omgivelser skal skabe plads til 80 børn fra 2025. Daginstitutionens helt unikke placering giver pædagogerne muligheden for at benytte den omkringliggende natur som pædagogisk uderum. 

Udover legepladsen, der bygges i tilknytning til institutionen, kan især børnehaven bruge Strandengen og Den Maritime Halvø i hverdagen.

- Søndre Havn er enormt populært for mange børnefamilier. Omkranset af skøn natur med stranden i baghaven og tæt på bylivet, mangler der ikke noget. Beboerne ved Søndre Havn kan glæde sig til endnu mere liv i området med en ny daginstitution. Beliggenheden giver nogle helt særlige muligheder for strandliv året rundt og ture rundt i naturen. Jeg er sikker på, at vi her får skabt nogle rigtig fine rammer for et godt børneliv, siger borgmester Marie Stærke. 

Dagtilbuddet, som bliver på knap 1.100 kvadratmeter, kommer til at rumme to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Derudover skal der være et køkken, hvor de små også får muligheden for at hjælpe til med at skrælle gulerødder og få fingrene helt ned i bolledejen. Indenfor fyldes lejligheden med små hyggekroge, hvor der kan læses og leges, og når motorikken skal trænes, kan det nye aktivitetsrum, hvor ungerne kan gynge i trapez, tages i brug.


Nye moderne lokaler på vej til den udekørende hjemmepleje 

Køge Kommunes udekørende SOSU-hjælpere -assistenter, sygeplejersker og resten af hjemmeplejen kan snart se frem til nye lokaler, hvor der er plads til både nye kontorpladser, moderne omklædningsfaciliteter og gode frokoststuer. 

Det sker, efter at byrådet på dagens møde satte godt 7 millioner kroner af til modernisering af Velfærdsforvaltningens decentrale enheder, herunder en ombygning af Gymnasievej 8, der fremover bliver ny tilhørssted for Team Øst og Team Syd i hjemmeplejen.

- Jeg er enormt glad for, at vi får sat gang i at skabe nye og moderne lokaler til den udekørende hjemmepleje. De har længe haft et stort behov for opgradering og med moderniseringen af Gymnasievej, sker det altså nu. Når man som udekørende hjemmepleje har langt de fleste opgaver rundt omkring i borgernes hjem, er der brug for en stabil og moderne base at samles med kollegerne i, siger borgmester Marie Stærke.

De nye lokaler på Gymnasievej skal primært benyttes af hjemmeplejeteams fra Sandmarksbo og Lerbæk Torv. Netop disse to teams har lige nu for lidt plads til den del af arbejdet, der ikke foregår hjemme hos borgeren.
Ud over ombygningen af Gymnasievej 8 er det planen, at en mindre del af beløbet bliver anvendt til mindre moderniseringer i de øvrige distrikter, hvor der skal ske en forbedring af omklædningsfaciliteter, arbejdsrum og lignende.


Tid til fornyelse af Køge Kommunes bygninger 

Køge Kommune har en lang række af ejendomme, der hvert år skal vedligeholdes og passes på, så de kan bruges mange år fremover.

På dagens byrådsmøde blev der sat knap 42 millioner kroner af til vedligehold af kommunens ejendomme i 2022. For at sikre, at pengene ender dér, hvor der er størst behov, bliver der taget udgangspunkt i en prioriteringsliste for 2022. Midlerne skal blandt andet anvendes til udskiftning af tage, vinduer/døre, ventilationssystemer, renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

- Et af de steder, der står højt på prioriteringslisten, er Køge Kommunes skoler. Her skal der kigges på nogle af de bygninger, der har behov for opdatering, så børnene får bedre fysiske rammer til at lære i, siger borgmester Marie Stærke.

På prioriteringslisten står blandt andet forbedring af ventilation i klasseværelser, inspektion af legepladser og nyt tag på 1970’er bygningen på Borup Skole.

Byggebranchen oplever i øjeblikket markante prisstigninger, og meget øgede leveringstider på en del materialer. Det er derfor sandsynligt, at ikke alle de opgaver, der optræder på prioriteringslisten, vil kunne udføres inden for budgettet. 


Parkér og rejs fra Køge Nord Station 

Det skal være endnu lettere at lade bilen stå og tage toget til og fra arbejde eller uddannelse, hvis det står til Køge Kommunes byråd. Den prisvindende Køge Nord Station, der åbnede i 2019 lige ved Køge Bugt Motorvejen, får muligvis flere parkeringsmuligheder i fremtiden.

Planerne om en udvidelse af det eksisterende Parkér og rejs-anlæg med plads til yderligere 250 biler ved Køge Nords østlige side af stationen sendes i dag i offentlig høring. Hvis forslaget vedtages, skal det nye parkeringsanlæg etableres som en forlængelse af de eksisterende parkeringspladser mod nord, så Parkér- og rejs-anlægget i alt rummer 900 parkeringspladser. Alle biltyper er tænkt med i planerne, og der reserveres derfor også plads til el-ladestandere, så bilen kan lade op, mens den står parkeret.

- Køge Kommune er en pendlerkommune, og flere tager hver dag bilen eller toget til og fra Køge Nord Station. Der er dog stadig mange, der hver dag sidder i bilen på Køge Bugt Motorvejen, og vi vil gøre det endnu nemmere for dem at lade bilen stå og tage toget i stedet. Vi skal reducere vores klimaaftryk i verden og muligheden for at sætte bilen og tage toget er en vigtig del af den mission, siger borgmester Marie Stærke.   

I forbindelse med det nye Parkér og rejs-anlæg benytter Køge Kommune også muligheden for at skærme beboerne i Køge Nord mod støj fra motorvejen. Lokalplanforslaget gør det nemlig muligt at forlænge jordvolden mod motorvejen op til Egedesvej. Ovenpå den 7 meter høje jordvold bliver det muligt at placere en støjskærm, således at støjafskærmningen kan blive i alt 12 meter høj. 

Finansieringen af det nye Parkér og rejs-anlæg ved Køge Nord Station skal deles ligeligt mellem Køge Kommune og DSB, hvis det gennemføres. 

Der holdes borgermøde om forslaget til lokalplan mandag den 6. december 2021 kl. 19 i Køge Nord Sport Center.


Nye seniorboliger på vej i Bjæverskov 

Så kan seniorer, der ønsker at bosætte sig i Bjæverskov, godt begynde at glæde sig. På dagens byrådsmøde blev den endelige lokalplan for nye senioregnede boliger på Ejbovej nemlig godkendt, og byggeriet kan snart gå i gang. 

- Et aktivt seniorliv med gode fællesskaber er et sundt seniorliv – og bidrager til, at vi som befolkning bliver ældre end nogensinde før. I Køge Kommune vil vi skabe plads til de seniorer, hvor villaen er blevet for stor, som nu ønsker en mindre bolig. Der kan også være nogle, der har fået øjnene op for de mange gode tilbud, Køge Kommune har at byde på, og derfor ønsker at bruge seniorårene i Bjæverskov, siger borgmester Marie Stærke.

Planen er at opføre ca. 45 boliger i henholdsvis 1-plan og 2-plan med plads til tagterrasser og fælleshus. Udover boligerne er der også tænkt over omgivelserne, der skal bestå af et åbent boligområde, med mulighed for fællesskab og grønne områder. De grønne friområder, som kommer til at omkranse boligerne, binder området sammen med den offentlige park syd for Ejbovej. 

Tæt på boligerne får de kommende beboere kort adgang til indkøbsmuligheder i Bjæverskovcenteret via cykel- og gangstier, ligesom området grænser op til det eksisterende ældrecenter og boligområde. Pressekontakt: 

Borgmester Marie Stærke, telefon 2490 2000


Opdateret af Køge Kommune 30.11.21