Forslag til lokalplan 1079 - Parkering ved Køge Nord Station

Køge Byråd har den 30. november 2021 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1079 for parkeringsanlæg ved Køge Nord Station i offentlig høring.

02.12.21
Forslaget til lokalplan omfatter matr.nr. 10dd, 10df, en del af 11b, 11bb, 7000 ac, en del af 7000al, en del af 7000bk, 10de, 10dg og 11bc alle Ølsemagle By, Ølsemagle samt alle parceller, der efter den 23. april 2013 udstykkes fra nævnte ejendomme.

Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Køge Kommune ved det trafikale knudepunkt omkring Køge Nord Station, den nye højhastighedsbane, S-togsbanen og Køge Bugt Motorvejen. Lokalplanområdet ligger som en nordlig forlængelse af parker- og rejsanlægget ved Køge Nord Station ved S-togsbanen øst for Køge Bugt motorvejen og er afgrænset af motorvejen, S-togsbanen og Egedesvej mod nord.

Forslag til lokalplan
Køge Byråd ønsker at udlægge lokalplanområdet til etablering af parkeringsanlæg, så det eksisterende parker- og rejsanlæg kan udvides med 250 parkeringspladser ved S-togstationen øst for motorvejen. Således er der i alt anlagt 900 parkeringspladser som parker og rejs ved Køge Nord Station. Der skal fastsættes principper for den grønne struktur, håndtering af regnvand samt for stier og adgangsveje.

Køge Kommune ønsker desuden at muliggøre forlængelse af den eksisterende jordvold, som ligger mod motorvejsrampen og regnvandsbassinet i området, op til Egedesvej. Ovenpå voldens højderyg skal der kunne etableres en støjskærm. Vold og støjskærm muliggøres med henblik på at afskærme boligområderne øst for banen i det nordlige Køge mod støj.

Høringsperiode
Forslagene er fremlagt fra den 2. december 2021 til den 6. januar 2021.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde mandag den 6. december 2021 kl. 19-21 i Køge Nord Sportscenter, Skolevej 7, 4600 Køge.

Bemærkninger og indsigelser
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 6. januar 2022 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.

Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat. 

Retsvirkninger
Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1079. Begrundelsen er, at lokalplanen alene indeholder mindre ændringer af allerede gennemført planlægning i et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen fastlægger fortrinsvist rammer for anlæg, der sker som udvidelse af eksisterende anlæg – herunder parkeringsanlæg og jordvold. Hidtidige og gældende planer for Køge Nord har enten været miljøvurderet eller miljøscreenet.

Klagevejledning
Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan læse forslaget til lokalplanen via linket herunder:
Lokalplan 1079 - Parkering ved Køge Nord Station 

Offentliggjort på Koege.dk den 2. december 2021.


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 02.12.21