Vedtagelse af Lokalplan 1091 Boliger ved Ejbovej

Køge Byråd har den 30. november 2021 vedtaget Lokalplan 1091 – Boliger ved Ejbovej i Bjæverskov.

03.12.21
Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav boliger fordelt på 1-plans og 2-plans boliger med udnyttet tagetage samt et fælleshus. Bebyggelsen placeres i et sammenhængende grønt, fælles friareal med mulighed for at etablere aktivitets- og opholdsområder. Området får vejadgang fra Ejbovej parallelt med vestskellet, hvor også parkeringspladserne placeres. Lokalplanen stiller krav om en grøn adgangsvej med vejtræer. Fra adgangsvejen giver stier adgang til de enkelte boliger.

Lokalplanen fastsætter bl.a. bestemmelser for byggeriets størrelse, materialevalg og farver. Derudover sikrer lokalplanen, at der er en dobbeltrettet fællessti igennem området og at der er en stiforbindelse til Bjæverskov Centret fra boligerne i øst.

Ændringer i forhold til forslagene
I forhold til det forslag Byrådet offentliggjorde den 6. september 2021 er der i redegørelsen tilføjet et afsnit med overskriften ”Produktionsvirksomhed af national interesse”.

Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger efter planlovens § 18 træder i kraft ved planens offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder at ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun må udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen.

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Klagemuligheder
Klage over lokalplanen skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.


Ifølge Planloven kan der klages over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om planernes lovlighed, herunder deres lovlige tilvejebringelse, men ikke over planernes hensigtsmæssighed.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen og høringsnotatet her: 
Lokalplan
Høringsnotat

Offentliggjort på koege.dk den 3. december 2021.
Klagefrist via klageportalen til og med den 3. januar 2022.

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Køge Kommune 06.12.21