Forslag til Lokalplan 1038 - Køge Marina

Køge Byråd har den 25. januar 2022 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1038 for Køge Marina i offentlig høring.

27.01.22

Forslaget omfatter matr.nr. 3d, 11xp, 11xq, 71, 11vu, 11xo, 11vi, 11uv, 11ua, 11uh, 11uæ, 11uf, 11uø, 11ub, 11uc, 11ud, 11uu, 11ue, 11tø, 11xr, 11vx, 11xv, 283v, 83 af Køge Markjorder samt en del af matr.nr. 69 og 283v af Køge Markjorder.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 50 ha land og omfatter Køges lystbådehavn, nyindvundne landområder nord og syd for lystbådehavnen samt det tidligere affaldsdeponi, Tangmoseskoven.

Mod nord grænser lokalplanområdet op til badestranden, Nordstranden. Mod øst afgrænses lokalplanområdet af Køge Bugt. Mod syd grænser lokalplanområdet op til Køge Havn. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Værftsvej.

Forslag til lokalplan

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse at et hotel på op til 10.000 m2 samt udvidelse af den eksisterende lystbådehavn med flere servicefunktioner, som sauna, spisesteder og bådeskure. Lokalplanen fastlægger desuden en ny infrastruktur i marinaen med det formål at få et bedre flow og en højere grad af sikkerhed og tryghed for bløde trafikanter.

Høringsperiode

Forslaget er fremlagt fra den 27. januar til den 31. marts 2022.

Borgermøde 

Der afholdes borgermøde den 22. marts klokken 17.00 i kantinen på Køge Rådhus.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 31. marts 2022 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Husk at angive din egen postadresse i dit høringssvar.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til lokalplanforslaget. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vær opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotatet.  

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter planlovens § 17 træder i kraft ved forslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Områdeklassificering af jord som lettere forurenet, jf. Jordforureningslovens § 50 a

Ved lokalplanens endelige vedtagelse vil et areal blive overført fra landzone til byzone. Køge Kommune har udarbejdet kriterier for undtagelse af arealer fra områdeklassificeringen i byzonen. Ud fra disse kriterier vurderer Køge Kommune, at det overførte areal skal undtages af områdeklassificeringen, så det ikke klassificeres som lettere forurenet. Denne vurdering er i høring i samme periode som lokalplanforslaget.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8 er der truffet afgørelse om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1038. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering danner grundlag for anlæg mv., der kan medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for Domstolen skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan læse forslaget til lokalplanen og miljørapporten via linket herunder:

Lokalplan 1038 - Køge Marina
Miljørapport


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 08.02.22