Forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø

Køge Byråd har den 25. januar 2022 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 1103 for Den Maritime Halvø på Søndre Havn i offentlig høring.

07.02.22

Den Maritime Halvø er beliggende som den østlige afslutning på Søndre Havn i Køge og indgår i byudviklingsprojektet under Køge Kyst.

Området har en helt særlig beliggenhed med direkte relation til havn, strand og strandeng samt den kommende bydel på Søndre Havn med ca. 3.500 beboere ved færdig udbygning.

Lokalplanens indhold er resultatet af et samarbejde mellem Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg, Køge Byråd, Køge Kyst og borgere i Køge Kommune.

Forslag til lokalplan

Lokalplan 1103 - ”Den Maritime Halvø” er udarbejdet med det formål at tilføre Søndre Havn rekreative områder til gavn for bydelen og hele Køge Kommune. I området udlægges der rammer for maritime funktioner af høj kvalitet, herunder byggeri af klubfaciliteter til nuværende og fremtidige brugere.

Halvøens unikke placering, som overgang mellem gammel erhvervshavn, åbne naturområder langs stranden og som afslutning på et stort boligområde giver optimale muligheder for at udnytte området til et oplevelsesrigt areal til foreningsliv og vandsport m.m.

Høringsperiode

Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 7. februar 2022 til og med den 4. april 2022.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde i den 2. marts 2022 kl. 19-21. Formen for mødet er endnu ikke besluttet, da vi afventer coronasituationen.

Bemærkninger og indsigelser

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 4. april 2022 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene. Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1054 og forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Begrundelsen er, at planerne efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Du kan se planen via linket nedenfor:

Forslag til Lokalplan 1103 - Den Maritime Halvø


Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Plan Byg og Miljø 07.02.22