Høring af lokalplanforslag 1112 for Padelhal ved Ravnsborghallen

Køge Byråd har den 29. marts 2022 vedtaget, at fremlægge forslag til lokalplan 1112 for Padelhal ved Ravnsborghallen i 4 ugers offentlig høring.

07.04.22

Introduktion

Padel-tennis er som sportsgren vundet hurtigt frem de seneste år og også i Køge Padel Center mærkes den stigende interesse for sporten. Køge Padel Center ønsker derfor at overdække fire padelbaner, så de bliver til en padelhal, som kan benyttes hele året.

Forslag til lokalplan

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en padelhal ved Ravnsborghallen. Planen udlægger et byggefelt ved Ravnsborghallens indgang, hvor der i dag allerede er etableret fire padelbaner. Herved kan banerne overdækkes og omdannes til en hal. Området er samtidig omfattet af lokalplan 1095 for Daginstitution ved Ravnsborg vedtaget af Køge Byråd i 2021 (pdf). Nyt byggeri skal opføres indenfor rammerne af lokalplan 1095, hvor maksimalt tilladt højde er 10 meter og bygninger skal harmonere med områdets eksisterende byggeri. 

Høringsperiode

Forslagene er fremlagt i høring i perioden den 7. april til den 5. maj 2022.

Bemærkninger og høringssvar

Høringssvar, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 5. maj 2022, gerne være mærket: ”Høring lokalplan 1112” og sendes til eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge. Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail. 

Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslagene.
Høringssvar vil blive indarbejdet i et høringsnotat til den videre politiske behandling. Vi gør opmærksom på at navn og adresse vil fremgå af høringsnotat.  

Retsvirkninger

Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.

Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan. 

Miljøvurdering 

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8, stk. 1 og 2 er der truffet afgørelse om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1112. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Klagevejledning

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du får adgang til på Planklagenævnets hjemmeside. Du skal logge ind med dit NemID for at oprette en klage. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolen, skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6 måneder fra modtagelse af afgørelsen.

Plandokumenter

Forslag til lokalplan 1112 - Padelhal ved Ravnsborghallen (pdf)
Lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg, vedtaget d. 2. marts 2021 (pdf)

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af IT og GIS 07.04.22