Pasningsorlov

Hvis du ønsker at varetage pasnings- og omsorgsopgaverne for en nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med indgribende kronisk eller langvarig sygdom, er det muligt for en kortere periode at blive ansat til dette af kommunen.
Dette gælder også ved uhelbredelig sygdom.

Kriterier for tildeling af pasningsorlov jf. Servicelovens §118

En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig sygdom, herunder uhelbredelig, i hjemmet, kan ansættes af kommunalbestyrelsen, når

  1. alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til fuldtidsarbejde,
  2. der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet og
  3. kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Der er mulighed for at flere personer tildeles pasningsorlov samt mulighed for supplerende hjælp ved hjemmeplejen.

Ret til at holde orlov, og aflønning herved

Den kommune, som den syge bor i sørger for bevilling og aflønning af pasningsorlov.

Du har ret til at holde orlov fra dit arbejde i op til 6 måneder, dog kan orloven forlænges i yderligere 3 måneder ved særlige forhold. Denne orlov kan dog deles op i flere perioder, dog af minimum én måneds varighed ad gangen. 

Under pasningsorloven bliver du midlertidigt ansat af Køge Kommune, og vil du bevare retten til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge o.lign.

Pasningsorloven kan deles mellem flere personer, dog kan der maksimum udbetales løn svarende til én fuldtidsansættelse. 

Indlæggelse

Pasningsorlovens opretholdelse skal konkret vurderes af Ældre- og Sundhedsafdelingen, hvis den syge bliver indlagt.

Ansøgning

Du finder ansøgningsskemaet til pasningsorlov her

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20