Personlig pleje og praktisk hjælp

Køge Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse, rehabilitering og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Hvis du i en kortere eller længerevarende periode har svært ved at klare hverdagens almindelige gøremål, har du mulighed for at søge om hjælp og støtte fra Køge Kommune.

Et af de bærende principper på velfærdsområdet i Køge Kommune er, at det er bedst at kunne selv.
Udgangspunktet for den kommunale hjælp og støtte er derfor – gennem træning, vejledning og med afsæt i dine egne ressourcer – at hjælpe dig til at klare så meget som muligt selv.
Med hjælp til selvhjælp sætter Køge Kommune fokus på øget livskvalitet til den enkelte borger og sikrer samtidig ressourcer til de borgere, der ikke har eller får mulighed for at kunne klare sig selv.

Samtidig har Køge Kommune fokus på at indføre teknologiske løsninger, der kan levere velfærd på bedre og smartere måder end før og gøre det muligt for borgere selv at kunne løse opgaver som tidligere er blevet udført af kommunens medarbejdere.

I praksis betyder det, at Køge Kommune først undersøger muligheden for, at du med støtte, træning og vejledning igen kan komme til at klare flere daglige gøremål og aktiviteter. Dette kan enten være på egen hånd, ved hjælp af teknologiske hjælpemidler eller med støtte fra en medarbejder.

Når du søger om hjælp og støtte i Køge Kommune, skal du derfor være indstillet på at:

  • deltage ved fysisk afprøvning af den opgave, som du søger om hjælp og støtte til
  • afprøve teknologiske hjælpemidler
  • deltage i hverdagsrehabilitering.

Hvordan får jeg hjælp?

Du søger om hjælp og støtte i Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen, som er myndighed på området.
Det vil sige, at det er Ældre- og Sundhedsafdelingen, som træffer afgørelser om hjælp og støtte.

Kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Det er også muligt for dine pårørende, din læge og sygehuset at kontakte Ældre- og Sundhedsafdelingen på dine vegne.
Det forudsætter dog, at du har givet samtykke til dette.

Når Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen har modtaget din ansøgning, bliver du kontaktet af en medarbejder, der vil behandle din sag.

Sagsbehandlingen består af en afklaring af din konkrete situation, hvor der ses på din funktionsevne og dine ressourcer og behov. Dette sker i samarbejde med dig, og ved at medarbejderen indhenter relevante oplysninger i sagen.

Ergoterapeuterne i Køge Kommune foretager fysisk afprøvning sammen med dig i forhold til de konkrete opgaver, som du søger om hjælp til. Her er der bl.a. fokus på dine arbejdsstillinger, hensigtsmæssige arbejdsgange, hjælpemidler og træningsmuligheder. Dette medtages i den samlede vurdering, når der træffes afgørelse om den ansøgte hjælp.

Afgørelsen i din sag træffes ud fra både lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske hensyn. Lovgrundlaget vil fremgå af den enkelte kvalitetsstandard.

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på det ansøgte.

Frit valg af leverandør, og skift af leverandør

Når du får bevilliget personlig eller praktisk hjælp har du frit valg af leverandør. Du kan enten vælge kommunal leverandør, eller en af de private leverandører, som Køge Kommune har indgået aftale med. 

I denne leverandøroversigt (pdf) kan du se hvilke leverandører du kan vælge og hvilke ydelser, de forskellige leverandører yder.

Når du har valgt leverandør vil visitator sørge for at bestille hjælpen hos den valgte leverandør. Du vil herefter blive kontaktet af leverandøren for opstart af hjælpen.

Alternativt kan du selv udpege en hjælper jf. serviceloven § 94, som ansættes ved hjemmeplejen i Køge Kommune til at udføre de opgaver, som du er bevilliget.

Hvis du ønsker at skifte leverandør, skal du henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen.

Skift af leverandør sker ved udgangen af næste måned.

Afmelde hjælp

Det er vigtigt, at du husker at afmelde hjælpen, hvis du ikke er hjemme på det tidspunkt, hvor du skal have hjælp af leverandøren. Afmeldingen skal ske direkte til leverandøren senest kl. 12 dagen før hjælpen bliver levereret.

Aflyser du hjælpen gives der ikke erstatningsbesøg.

Hjælp, som leveres ugentligt kan blive aflyst af leverandøren, men skal erstattes inden for tre hverdage.

Når dit hjem bliver en arbejdsplads

Når du får hjælp og støtte fra Køge Kommune skal du respektere, at din bolig er medarbejdernes arbejdsplads.

Det betyder, at du har pligt til at:

  • Sørge for, at hjemmets indretning tilgodeser medarbejdernes behov for en tryg og sikker arbejdsplads
  • Holde hjemmet røgfrit i det tidsrum, hvor medarbejderne opholder sig i boligen
  • Sikre adgang til boligen
  • Melde afbud, hvis du er forhindret i at modtage ydelsen

Du skal være opmærksom på, at det i forbindelse med leveringen af ydelserne kan være nødvendigt for leverandøren at installere forskellige former for hjælpemidler såsom loftslifte eller plejesenge i boligen.

Det er teamleder eller forflytningsvejleder af hjemmeplejen, som vurderer behovet herfor samt er ansvarlig for at medarbejdernes arbejdsplads i dit hjem lever op til gældende arbejdsmiljø lovgivning.

Personlig pleje

Du kan søge om hjælp til personlig pleje, hvis du er ude af stand til selv at varetage hele eller dele af opgaven.

Hjælp til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til bad, morgenpleje, aftenpleje, toiletbesøg og forflytninger i denne forbindelse.

Inden visitering af hjælpen foretages vurdering af, hvorvidt du kan profitere af at modtage denne hjælp i kombination med rehabilitering. Det betyder, at du er motiveret for at skulle blive mere selvhjulpen, og at vi dermed tilknytter dig hverdagsrehabiliteringsteamet, som har fokus på træning i relation med personlig pleje.

Vurderes dette ikke muligt ved ansøgningstidspunktet leveres hjælpen i stedet ved en hjemmeplejeleverandør.

Praktisk hjælp

Du kan søge om praktisk hjælp, hvis du er ude af stand til selv at varetage hele eller dele af opgaven.

Praktisk hjælp kan eksempelvis være hjælp til tøjvask på vaskeri, indkøbsordning eller rengøring.

Som led i afklaringen af dit behov for hjælp vil ergoterapeuterne i Køge Kommune foretage fysisk afprøvning sammen med dig i forhold til de konkrete opgaver, som du søger om hjælp til. Her er der bl.a. fokus på dine arbejdsstillinger, hensigtsmæssige arbejdsgange, hjælpemidler og træningsmuligheder.

Der vil herefter blive foretaget en samlet vurdering af, hvorvidt du kan profitere af at modtage denne hjælp i kombination med rehabilitering. Det betyder, at du er motiveret for at skulle blive mere selvhjulpen, og at vi dermed tilknytter dig hverdagsrehabiliteringsteamet, som har fokus på træning i relation med de praktiske opgaver.

Vurderes dette ikke muligt ved ansøgningstidspunktet leveres hjælpen i stedet ved en hjemmeplejeleverandør.

Vi forventer en høj kvalitet

Køge Kommune forventer, at 90 pct. af alle, der modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, er tilfredse med hjælpen. Derfor stiller Køge Kommune krav om, at de medarbejdere, der hjælper dig, har den rette faglige og personlige kompetence.

Du kan, som modtager af personlig pleje og praktisk hjælp, altid henvende dig hos din leverandør eller Køge Kommune, hvis du ikke er tilfreds med den hjælp, du modtager.

Tilsyn

Du kan læse om tilsyn her.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 02.08.21