Plejeboliger

Denne bolig er til borgere, der har brug for hjælp og tilsyn/overvågning hele døgnet.

Vi vil på baggrund af borgernes livshistorie bevare borgernes interesser og ønsker om socialt samvær. Vi vil skabe et trygt miljø for borgerne ved blandt andet at strukturere borgernes hverdag, skabe sociale relationer og aktiviteter med andre for at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder ved gøremål, som er motiverende og skaber glæde.

Borgere der bor i plejeboliger kan få hjælp og støtte til pleje og omsorg døgnet rundt og kan for eksempel være:
• Personlig pleje
• Hjælp til bad
• Hjælp til kropsbårne hjælpemidler
• Hjælp til forflytning
• Hjælp til indtagelse af mad og drikke
Når borgerne skal spise, leveres maden af den leverandør som kommunen har indgået aftale med. Maden indtages som hovedregel i boligernes fællesareal.

Hvordan søger du en bolig

Hvis du vil søge om bolig, skal du henvende dig til Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling. Du finder adresse og telefonnumre nederst.

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Køge Kommune på dine vegne.

Når du har søgt om bolig, vil du blive kontaktet af en visitator fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, der laver en aftale om et hjemmebesøg. Hvis du ønsker det har du ret til at have en bisidder med til mødet. Her vil visitatoren sammen med dig og dine eventuelle pårørende vurdere dit behov ud fra en overvejelse af:
• Hvordan du klarer din hverdag
• Er du i stand til at erkende dine behov, kan du tilkalde hjælp
• Er du afhængig af, at andre reagerer på dine behov
• Er du afhængig af hjælp til alle gøremål fordelt over hele døgnet
• Har du behov for overvågning

Hvem kan få en bolig

• Borgere, der har et vedvarende behov for hjælp og er ude af stand til selv at tilkalde hjælpen
• Hvor en særlig boligindretning letter den daglige tilværelse og dagligdag

Hvornår kan du få en bolig

Ledige boliger bliver tilbudt til den person på ventelisten, der har størst behov for boligen.

Plejeboliggarantien

Ønskes en bolig, hvor du ikke har specifikke ønsker til boligens geografiske placering, placeres man på en generel venteliste, hvor der er en garanti på to måneder.
Har du specifikke ønsker bortfalder ventelistegarantien.

Hvad koster det

Man skal selv betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme. Derudover skal borgeren selv betale for forplejning, tøjvask samt eventuel omsorgstandpleje. Slutteligt skal borgeren selv betale for udgifter i forbindelse med daglig livsførelse herunder diverse artikler til personlig pleje og rengøring.
Der kan søges indskudslån og boligsikring.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20