Centerboliger

Boligen er til de borgere, der har brug for omfattende hjælp og støtte til at bevare og forbedre funktionsevnen.

Alle boliger i denne kategori er torumsboliger. For ægtepar kan det være aktuelt at bo i hvert sit rum, hvis plejen af den ene person inddrager brug af større hjælpemidler.

Borgere, der bor i centerboliger kan få hjælp og støtte til pleje og omsorg døgnet rundt og kan for eksempel være:
• Personlig pleje
• Hjælp til forflytninger
• Hjælp til bad
• Påklædning
• Hjælp til rengøring
• Hjælp til tilberedning og anretning af mad

Middagsmad kan indtages i borgerens eget hjem eller i det tilknyttede centers café. Smørrebrød kan købes med hjem fra cafeen. Morgenmad tilberedes i eget hjem.

Hvordan søger du en bolig

Hvis du vil søge om bolig, skal du henvende dig til Køge Kommunes Ældre- og Sundhedsafdeling. Du finder adresse og telefonnumre nederst.

Er du indforstået med det, kan dine pårørende, din praktiserende læge eller sygehuset også kontakte Køge Kommune på dine vegne.

Når du har søgt om bolig, vil du blive kontaktet af en visitator fra Ældre- og Sundhedsafdelingen, der laver en aftale om et hjemmebesøg. Ved hjemmebesøget foretages en vurdering og beskrivelse af dit behov. Hvis du ønsker det har du ret til at have en bisidder med til mødet. Efter besøget træffes en skriftlig afgørelse, der efterfølgende skal behandles på et centralt visitationsmøde.
Ved afgørelsen lægges der vægt på:
• Hvordan klarer du din hverdag i nuværende bolig
• Hvordan et boligskifte vil påvirke din situation i en positiv retning
• Mobilitet/behov for en bolig med særlig indretning
• Din mentale tilstand i forhold til erkendelse af egne behov samt muligheden for at kunne tilkalde hjælp fra det tilknyttede center

Hvem kan få en bolig

• Borgere, der har behov for omfattende pleje, omsorg og socialt samvær, men selv er i stand til at tilkalde hjælp via nødkald, fra det tilknyttede center.
• Borgere, der har brug for en særlig boligindretning, der letter den daglige tilværelse og pasning af borgeren
• Borgeren skal kunne være alene

Hvornår kan du få en bolig

Ledige boliger bliver tilbudt til den person på ventelisten, der har størst behov for boligen.

Plejeboliggarantien

Ønskes en bolig, hvor du ikke har specifikke ønsker til boligens geografiske placering, placeres man på en generel venteliste, hvor der er en garanti på to måneder. Har du specifikke ønsker bortfalder ventelistegarantien.

Hvad koster det

Man skal selv betale indskud til boligen samt husleje, inklusiv el og varme. Derudover skal betales for forplejning, tøjvask samt eventuel omsorgstandpleje. Slutteligt skal borgeren selv betale for udgifter i forbindelse med daglig livsførelse herunder diverse artikler til personlig pleje og rengøring
Der kan søges indskudslån samt boligsikring.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 29.10.20