Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Når du har eget hus

Rødt hus til en fam.

Se hvilke affaldsordninger du som husejer kan benytte dig af, og hvad de koster.

Dagrenovation (gælder frem til 1. maj 2019)

Her er eksempler på, hvad du må komme i din beholder/sæk til dagrenovation:

 • Mælkekartoner Juicekartoner
 • Snavset emballage
 • Madrester
 • Pizzabakker
 • Aske (husk at pakke asken ind)
 • Bleer og vådt affald

  Affaldsbeholder
  Du kan vælge mellem to typer affaldsbeholdere, en sæk på 110 l og en beholder på 190 l. Du kan finde tømningspriserne her.  

  Manglende tømning

  Det kan ske, at du ikke får tømt din beholder eller sæk til tiden. Det kan skyldes:

  Fejl fra renovationsfirmaet   
  Adgangsforholdene ikke følger Køge Kommunes regler
  Forkert sortering

  Hvis årsagen skyldes adgangsforhold eller forkert sortering, bliver der lagt en seddel i din postkasse, så du kan få ordnet forholdene. Her kan du sende en klage over manglende tømning.  

  Ekstra sække for 25 kr. stk.
  Hvis du har holdt fest eller af andre grunde har mere affald end normalt, kan du købe ekstra sække hos Borgerservice i Køge eller Borup.
  Du stiller sækken ud, når der er normal tømningsdag.

Storskrald

Stil affaldet ud så tæt som muligt på afhentningstidspunktet - dog senest kl. 07.00 på afhentningsdagen. Der hentes storskrald 9 måneder om året, undtagen i maj, juni og oktober.

Vi henter følgende typer storskrald:

 • Pap
 • Brændbart storskrald
 • Ikke brændbart storskrald
 • Metal og jern
 • Elektronikaffald
 • Plastemballager som er fri for madrester. SKAL afleveres i en klar sæk

  Du skal sortere storskraldet og stille det ud til skel mod vej. Brug gennemsigtige plastsække, hvis du samler noget af affaldet i sække. Overholder du ikke disse krav, tager vi ikke affaldet med.

  NEJ TAK TIL BYGGEAFFALD. Byggeaffald eller affald fra renovering kan du IKKE aflevere via storskraldsordningen, men på genbrugspladsen. Skifter man sit gamle køkken ud med et nyt, tages de gamle køkkenelementer ikke med som storskrald.

  Brændbart storskrald er indbo som for eksempel møbler, mindre gulvtæpper, borde og skabe, og større emballage af rent flamingoskum. Tingene skal kunne håndteres manuelt.

  Ikke brændbart storskrald er for eksempel springmadrasser, genstande af pvc, drikkeglas, kopper, vaser og vinduesglas. Vinduesglas må du i øvrigt kun aflevere i mindre mængder og uden rammer og metallister.

  Metal og jern er for eksempel øl- og sodavandsdåser, cykler, barnevognsstel, metalmøbler og metalredskaber.

  Elektronikaffald er alle former for elektronik lige fra store husholdningsapparater som for eksempel køleskabe og komfurer til kaffemaskiner, støvsugere, fjernsyn, computere, mobiltelefoner og hårtørrere.

  Tøj, sko og legetøj stiller du ud i gennemsigtige plastposer. Du bør aflevere brugbart tøj, sko og legetøj i genbrugsforretningerne.
  Der står også opstillet tøjcontainere ved nogle supermarkeders P-pladser.

Papir og glas (gælder frem til 1. maj 2019)

Rumopdelt beholder til papir og glas
Beholderen er på 240 L er grøn og har to rum. Det største rum er til papir/småt karton og det lidt mindre rum er til glas. Beholderen tømmes hver 4 uge. Karton er kendetegnet ved ikke at være lagopdelt, men blot tykkere og kraftigere end almindeligt papir, fx pakker med cornflakes, æsker med pålægschokolade m.v.  

Korrekt sortering
Det er meget vigtigt, at du bruger de rigtige rum til glas og papir/småt karton, da beholderens rum følger genbrugsbilens rumopdeling. Hvis affaldet ikke er sorteret korrekt, kan vi desværre ikke tømme beholderen. Du vil i stedet få en seddel med oplysning om, at der er sorteret forkert, og at beholderen tømmes næste gang. 

Læg dine brugte batterier i en pose på låget af din genbrugsspand 
Batterier indeholder stoffer, som kan skade vores miljø, og de skal derfor afleveres til specialbehandling. Det er let for dig at komme af med dine batterier på en forsvarlig måde. Du samler blot batterierne i en klar plastpose, som du lægger på låget af genbrugsbeholderen den dag, den bliver tømt. Så tager skraldemanden batterierne med.

Pap

Du kan aflevere pap, når du får hentet storskrald. Når du skal aflevere dine papkasser, så skal de være slået sammen og bundet, så skraldemanden let kan smide dem op skraldevognen. Du kan du ikke komme i papirrummet i din genbrugsspand. Du kan selvfølgelig også aflevere pap på genbrugspladsen.

Farligt affald

Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt.
Du må ikke blande det med det øvrige affald, og du skal så vidt muligt aflevere det i den originale indpakning/emballage. Du kan gratis aflevere farligt affald på genbrugspladsen.

Hvis du bor i en etagebolig, kan ejendommen have en fælles ordning for farligt affald. Spørg eventuelt viceværten.

Farligt affald er for eksempel

 • Afløbsrens
 • Sprøjtemidler
 • Olie- og benzinprodukter
 • Emballerede kemikalier
 • Malingrester og spraydåser
 • Medicinrester
 • Sparepærer og lysstofrør
 • Alle former for batterier 

HUSK: Du kan aflevere medicinrester, kanyler o.l. på apoteket.

Batterier
Batterier er farligt affald, der kan skade miljøet, hvis de bliver brændt sammen med dit husholdningsaffald.
Aflever dine batterier på genbrugspladsen eller ved at lægge batterierne i en klar pose på låget af din genbrugsbeholder, den dag den bliver tømt. Se her hvornår du får tømt din genbrugsbeholder.

Pas på børnene
Opbevar farligt affald langt væk fra steder, hvor børn kommer.

Haveaffald 

Læs mere her om den nye haveaffaldsordning 

Afbrænding af haveaffald / Sankthansbål

 

lejrbål

Haveaffald i byzone og sommerhusområder

Bor du i byzone eller i et sommerhusområde, må du ikke afbrænde haveaffald overhovedet.

Haveaffald i landzone

Bor du i landzone, må du kun afbrænde mindre mængder rent, tørt/vissent haveaffald på din egen grund i perioden 1. december - 1. marts.

Bål
Det er i hele Køge kommune- både i byzone, sommerhusområder og landzone - tilladt at lave mindre bål beregnet til madlavning og hygge på særligt indrettede pladser - dog forudsat at gældende brandregler for afstand til bygninger mv. overholdes. 
Til bål må der kun anvendes rent og tørt træ i mindre mængder, og så længe det ikke generer naboerne.

Hvis det er en tør periode kan du læse hos Beredskabsstyrelsen om der må brændes af.

Det er ikke tilladt at brænde affald på bål.
Når affaldstræ med maling, lim eller  lak samt trykimprægneret træ afbrændes, frigøres der giftige stoffer til luften.

Sankthansbål

Etablering af Sankthansbål må tidligst påbegyndes den 1. juni.
Alle former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person, indtil ild og gløder er fuldstændigt slukket.
Derudover skal bestemmelserne i Beredskabslovens bekendtgørelse Nr. 1339 af 10 december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas m.v.  iagttages.

Affald og afbrænding
Det er som hovedregel forbudt at afbrænde affald.
Du må ikke oplagre affald på din ejendom, ligesom du heller ikke må henkaste affald i naturen.  

Adgangsvej

Der skal være let adgang til dit affald. Det betyder bl.a., at adgangsvejen skal være indrettet uden trapper eller store stigninger. For at dit affald skal kunne køres ud til renovationsbilen, skal underlaget være fast – for eksempel fliser, asfalt eller lignende. Du kan læse mere kravene til adgangsveje og placeringen af din affaldsbeholder herunder.
adgangsvej 

En god adgangsvej til beholderne
Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen, hvor din skraldespand står og ud til skel ved vejen og den skal opfylde følgende krav:

 • den skal være jævn og stabil med et kørefast underlag
 • der må ikke være trapper
 • den må højst stige 1 meter for hver 10 meter, eller maks 10 % stigning
 • der skal være en fri højde på mindst 2,20 meter
 • den skal være  minimum 1,5 m bred, så skraldemanden uden problemer kan køre med beholderen
 • døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes en låge
 • hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen
 • den skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer
 • den skal være ryddet for sne og is, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • der skal være et godt lys på adgangsvejen

NB: Hvis du har en beholder, og den skal køres tilbage, når der er blevet tømt, skal beholderen være placeret højst 10 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan holde. Ellers bliver beholderen kun placeret lige indenfor skel.

En god standplads til beholderne
Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderne står.
Pladsen skal opfylde følgende krav:

 • den skal være i niveau med det omliggende terræn
 • der skal være god plads omkring beholderen eller stativet
 • underlaget skal være jævnt, fast og stabilt
 • der skal være en frihøjde på mindst 2,2 meter over standpladsen
 • der skal være et godt lys på standpladsen
 • den skal være ryddet for sne, og den skal være saltet eller gruset i glat føre
 • hvis du har en beholder skal hjulene vende udad  

Du kan læse om, hvorfor det er vigtigt at beskære dine træer og buske for at hjælpe din skraldemand i menupunktet Beskær træer og buske.

Renovering af tag 

Skal du til at renovere eller udskifte dit eternittag indeholdende asbest, så skal du være opmærksom der gælder særlige regler omkring håndtering og bortskaffelse af asbest.

Disse regler skal du følge, når du  skal opbevare og fragte asbestholdige eternittagplader:
Hele eternitplader, skal opbevares forsvarligt enten i lukket container eller lægges overdækket på en trailer. Du bør emballere eternitpladerne, når du transporterer dem til godkendt modtageanlæg eller til en af ARGO's genbrugspladser. På genbrugspladsen kan du aflevere op til 15 stk. pr uge. 

Er eternitpladerne knækkede, skal du fugte dem og lægge dem i tæt emballage (2 lag klare plastsække) mærket asbest. Sækkene skal du opbevare enten i en lukket container. Hvis du benytter en trailer til transport, skal den være overdækket.

Andet asbestholdigt affald
Hvis asbestholdigt affald fra rensning af tag, isolering fra varmtvandsbeholdere, isoleringsmateriale fra vandrør, samt lofts- og vægplader er pulveriseret, skal du ligeledes fugte det og lægge det i tæt emballage (2 lag klare plastsække) mærket asbest.

Mos og løsnede partikler, som har samlet sig i tagrenden fra et asbestholdigt tag, skal du også betragte som asbestholdigt affald. Dette affald skal du fugte og lægge i tæt emballage (2 lag klare plastsække) mærket asbest.

Asbest skal anmeldes. Klik her for at anmelde

 

Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 18.02.19