Handicapbil

Du kan søge om støtte til køb af bil og særlig indretning, hvis du eller dit barn har en fysisk eller psykisk varigt nedsat funktionsevne.

Hvad kan jeg søge om?

Kommunen kan bevilge støtte til handicapbil og særlig indretning efter Servicelovens § 114.

 • Du kan søge støtte til bil
 • Du kan søge om tilskud til særlig indretning så bilen er egnet til dig. Du kan også søge om særlig indretning af din egen bil.
 • Du kan søge om fritagelse for grøn ejerafgift (tidligere vægtafgift)
 • Du kan søge om støtte til kørekort

Hvem kan få støtte til handicapbil?

 • Du kan søge støtte, hvis du eller dit barn har en fysisk eller psykisk varigt nedsat funktionsevne.
 • Både forældre og plejeforældre kan søge støtte til bil og/eller særlig indretning.
 • Der kan ydes støtte til handicapbil, hvis du har behov for kørsel til og fra arbejde, eller til uddannelse.
 • Der kan ydes støtte til handicapbil, hvis du har aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.
 • Det er en betingelse, at dit kørselsbehov ikke kan løses ved andre ordninger, fx offentlig transport, trafikselskabernes kørselsordninger, flexhandicap og flextur og evt. el-scooter.

Hvordan gives støtten?

 • Støtte til handicapbil gives som et rentefrit lån på max. 195.000 kr., (2021-sats), hvoraf halvdelen af lånet skal betales tilbage over 8 år.
 • Hvis din indtægt er højere end 236.000 kr. (2021-sats) om året skal du betale mere end halvdelen af lånet tilbage.
 • Hvis det vurderes, at der er behov for et højere lån end 195.000 kr. fås den del der ligger over 195.000 kr. som en udvidet støtte der ikke skal betales tilbage.
 • Støtte til særlig indretning af bilen gives som et tilskud der ikke skal betales tilbage.
 • Støtte til kørekort er et tilskud der ikke skal betales tilbage

Hvordan søger jeg om handicapbil?

Hvis du ønsker at søge støtte til handicapbil, skal du søge elektronisk. 

Ansøgningsskemaet til handicapbil finder du her.

Hvis du ikke har mulighed for at søge elektronisk, skal du henvende dig til Bilteamet på telefon 56672627 (tast 3 for biler), for at få tilsendt et ansøgningsskema.

Hvordan behandles min ansøgning?

Når Bilteamet har modtaget din ansøgning, modtager du et brev med et tidspunkt for en samtale.

Bilsagsbehandleren som du har samtale med, vil følge din sag, til den er færdigbehandlet.

Hvis du ikke er i arbejde eller under uddannelse er det en trivselsbil du har søgt. I nogle tilfælde skal du udfylde et kørselsskema, som vi sender sammen med brevet om samtale. Kørselsskemaet er en nødvendig del af sagsbehandlingen.

I samtalen med bilsagsbehandleren skal vi snakke om,

 • din sygdom/dit handicap
 • dine begrænsninger i din hverdag ift. kørsel
 • om du er færdigbehandlet
 • hvad du skal bruge bilen til
 • om du har behov for særlig indretning af bilen
 • økonomi

Herudover får du information om lovgivningen vedr. handicapbil samt information om økonomi og tilbagebetaling af lån.

Efter samtalen vil der blive lavet et referat som indeholder de oplysninger der er fremkommet under samtalen. Referatet sender vi til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

Der kan være tilfælde, hvor du skal have påtegninger i dit kørekort for at kunne køre bil på forsvarlig vis. Bilteamet kan give dig råd og vejledning om dette. Du har selv ansvaret for at sikre at du kører forsvarligt, og få påført påtegninger i kørekortet, hvis dette er nødvendigt.

Med din tilladelse indhenter vi relevante lægeoplysninger fra din egen læge eller fra sygehuse. Disse oplysninger indgår i den samlede vurdering af din sag.

Der vil blive lavet en gangtest med dig. Gangtesten foregår udendørs og hvis du har et ganghjælpemiddel, feks. rollator eller albuestok skal de anvendes ved gangtesten. Du vil få besked fra din bilsagsbehandler hvornår gangtesten udføres. Gangtesten sender vi til dig i partshøring, så du har mulighed for at komme med kommentarer.

Når vi har modtaget lægeoplysningerne, får du sendt oplysningerne i partshøring, hvis de taler imod en bevilling.

Hvor lang tid varer sagsbehandlingen?

Køge Kommunes sagsbehandlingstid på handicapbiler er 24 uger. Det er dog ikke altid, at denne sagsbehandlingstid kan overholdes.

Det kan skyldes, at der undervejs i forløbet er behov for at indhente yderligere oplysninger, fx lægeoplysninger, speciallægeerklæring, eller der afventes ændringer i kørekortet.

Du vil få besked, hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden.

Hvad sker der efter afgørelsen?

Hvis du ikke er berettiget til handicapbil

Hvis bilteamet vurderer, at du ikke er berettiget til bil, vil du modtage en skriftlig afgørelse, hvor der står, at du ikke kan få støtte til bil. Du kan læse begrundelsen for afslaget i afgørelsen, og der står hvilke oplysninger bilteamet har lagt vægt på ved deres vurdering.

Du kan klage over afgørelsen inden fire uger fra du har modtaget afgørelsen. Bilteamet skal herefter revurdere, kigge på din sag igen. Hvis vi fastholder afslaget, sender vi din sag til Ankestyrelsen som skal behandle din klage.

Hvis du er berettiget til handicapbil

Hvis bilteamet vurderer, at du er berettiget til bil, vil du blive kontaktet af din bilsagsbehandler, da der skal laves en aftale om bilafprøvning hos en bilopbygger.

Ved en bilafprøvning skal vi finde frem til den billigst egnede bil til dig, og hvilken særlig indretning der er nødvendig for at bilen er egnet til dig. Hvis du har hjælpemidler som skal med i bilen skal de medbringes til bilafprøvningen.

Efter bilafprøvningen modtager Bilteamet et tilbud på billigst egnede bil og særlig indretning.

Du modtager herefter en afgørelse, hvor der står hvilken bil og særlig indretning du er bevilget, samt prisen på bil og særlig indretning.

Der står også begrundelse for bevillingen, og hvilke ting der er lagt vægt på. Sammen med afgørelsen modtager du et bilag hvor det fremgår, hvordan slutsedlens skal udfyldes.

Køb af bil

Du skal selv stå for bilkøbet, og du skal medbringe afgørelsen og bilag vedrørende slutsedlens udformning til den bilforhandler, hvor du ønsker at købe bil.

Du må først købe en bil og underskrive en slutseddel når du har modtaget en afgørelse fra Bilteamet. 

Når du har underskrevet en slutseddel hos en forhandler, skal slutsedlen sendes til Bilteamet.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil købe en anden bil?

Hvis du ønsker at købe en anden bil end den bevilgede, skal Bilteamet godkende at bilen er egnet til dig. 

Du skal derfor kontakte Bilteamet inden du køber en anden bil og underskriver en slutseddel. 

Du skal selv betale merprisen mellem den bevilgede bil, og den bil du vælger at købe.

Hvordan betaler jeg lånet tilbage?

Du skal tilbagebetale lånet over 8 år i månedlige afdrag og lånet er rentefrit. Hvis der sker ændringer i dine økonomiske forhold i løbet af 8 års perioden, medfører det ikke ændring i beregningen af lånet.

Du vil modtage en opkrævning fra Køge Kommune. Du kan efterfølgende tilmelde betalingen til PBS så du er sikker på at betalingen sker automatisk hver måned. 

Du er forpligtiget til at overholde betalingerne. Hvis du ikke afbetaler på lånet, kan det medføre frakendelse af bilen, og hele lånet skal betales tilbage, både den afdragsfrie støtte og den afdragspligtige del.

Min bil/særlig indretning er gået i stykker, kan jeg få hjælp?

Bil

Almindelig drift og vedligeholdelse af bilen skal du selv betale, fx serviceeftersyn på bilen, skift af vinterhjul samt diverse reparationer på bilen. Du skal også selv betale for brændstof og forsikring. Hvis du har købt en dieselbil, skal du selv betale en udligningsafgift.

Særlig indretning

Hvis den bevilgede særlige indretning går i stykker, kan du søge Bilteamet om støtte til reparation. Du skal være opmærksom på, at du skal kontakte Bilteamet inden du får repareret den særlige indretning.

Hvis bilen eller den særlige indretning ikke fungerer efter hensigten, skal du kontakte din bilsagsbehandler.

Kan jeg få udskiftet min handicapbil?

Du kan søge om udskiftning når bilen er 8 år. 

Hvis du får bevilget en ny bil, skal lånet i den gamle bil være færdigbetalt, før der kan bevilges en ny bil. 

For at søge udskiftning skal du sende en elektronisk ansøgning via Borger.dk. 

Sagsgangen ved udskiftning af bil er den samme som ved førstegangsansøgning om bil. I enkelte tilfælde kan der gøres brug af en tro-og loveerklæring. Du skal dog stadig sende en ansøgning om udskiftning.

Salget fra din nuværende handicapbil skal indgå i din nye bil.

Hvis du har foretaget merkøb i din nuværende handicapbil, har du ret til en forholdsmæssig andel af salget fra bilen, efter samme fordelingsnøgle som du og kommunen har betalt bilen efter da den blev købt.

Hvis du ikke har foretaget merkøb i din nuværende handicapbil skal hele salget fra bilen indgå til den nye bil. Salget fra bilen fragår i den afdragspligtige del på dit nye lån.

Du skal være opmærksom på, at selvom du tidligere har fået bevilget støtte til bil, er det ikke ensbetydende med, at du fortsat er berettiget til bil.

Kan jeg få udskiftet min handicapbil inden de 8 år?

Du kan søge om førtidig udskiftning af bilen ved særlige forhold:

 • Når bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring i din funktionsevne
 • Når udskiftning er nødvendig på grund af helbredsmæssige årsager
 • Når bilen er totalskadet
 • Når bilen ikke kan repareres
 • Når en synsvirksomhed erklærer, at udskiftning er nødvendig
 • Når en synsvirksomhed erklærer, at udgifterne til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt store

Hvad skal jeg gøre, hvis der sker ændringer i min situation?

Du er forpligtiget til at oplyse Køge Kommune, hvis der sker ændringer i din situation, fx flytning, ophør med uddannelse/arbejde eller ændring i dit kørselsbehov.

 • Hvis du ophører med uddannelse eller arbejde, og du har fået bilen bevilget på et af disse grundlag skal du henvende dig til Bilteamet.
 • Du skal også henvende dig til Bilteamet, hvis der sker væsentlige ændringer i dit kørselsbehov, eller i din funktionsevne. 

Ud fra oplysninger om din nye situation, skal Bilteamet vurdere om du fortsat er berettiget til bil.

Hvis du ikke fortsat opfylder betingelserne for støtte til bil, frakendes bilstøtten og hele restgælden, både den afdragspligtige og den afdragsfrie del af lånet, skal indfries til Køge Kommune. Vægtafgiftsfritagelsen bortfalder samtidig.

Hvis bilen frakendes indenfor bevillingsperioden er du omfattet af varslingsordningen på 14 uger, hvilket betyder, at du skal varsles 14 uger inden frakendelsen kan iværksættes.

Hvordan får jeg parkeringskort/invalideskilt?

Du kan søge om parkeringskort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Telefon 36 75 17 93, alle hverdage kl. 9 – 12.00

Søg om parkeringskort hos Danske Handicaporganisationer

Ledsagekort til kollektiv transport

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du også søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Søg om ledsagekort hos Danske Handicaporganisationer

Hvordan får jeg handicap p-plads ved min bolig

Hvis det er på offentlig vej, kan du søge kommunen om en handicap p-plads. Du kan sende en ansøgning til Køge Kommune på (ikke sikker mail). Eller du kan ringe til Køge Kommune på telefon 56676767 og tale med Teknisk forvaltning.

Hvis det er på boligselskabets område, skal du kontakte boligselskabet for at få tilladelse til at få etableret en p-plads.
Du skal selv betale for etablering af p-plads.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at ringe til Bilteamet i Køge kommune og tale med en bilsagsbehandler.

Du kan ringe til os på telefon 56672627 (tast 3 for biler).

Vi træffes mandag-onsdag og fredag fra kl. 9-11, torsdag fra kl. 12-14.  

Du er også velkommen til at sende en mail til Bilteamet. Du kan skrive sikkert til os via din e-boks.
Bemærk det skal gøres via en browser og ikke via E-boks App.
Vælg "skriv ny post" - vælg Køge kommune – vælg "sundhed og sygdom" - i emnefeltet skriver du, Att. Bilteamet.  

Du kan se Køge Kommunes kvalitetsstandard for støtte til køb af bil her.

Du kan også læse mere om støtte til handicapbil på borger.dk

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Køge Kommune 09.09.21