Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Du kan søge om denne hjælperordning, hvis du har behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen, eller hvis dit behov ikke kan dækkes på anden vis.

Hvad er kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Kontant tilskud omfatter tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til personlig og praktisk hjælp i hjemmet, i de tilfælde hvor behovet ikke kan dækkes af personlig pleje og praktisk hjælp jf. Servicelovens § 83, afløsning eller aflastning af pårørende jf. Servicelovens § 84, og/eller hvor behovet for hjælp er mere end 20 timer ugentligt. 

Tilskuddet dækker som udgangspunkt hjælp i hjemmet, men der kan være tilfælde, hvor der kan bevilliges personlig og praktisk hjælp udenfor hjemmet, fx ved familiebesøg.

Det er en forudsætning, at du kan fungere som arbejdsleder, hvilket vil sige at kunne tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder.
Dette indebærer udvælgelse af hjælpere, udarbejdelse af jobbeskrivelser og vagtplaner, oplæring af nye hjælpere, afholdelse af personalemøder mm.

Det er ligeledes en forudsætning, at du kan fungere som arbejdsgiver, herunder ansætte/afskedige, udbetaling af løn, indberetning af skat, indbetaling af feriepenge og ATP mm. med mindre du indgår en aftale med en nærtstående, forening eller privat virksomhed, der er godkendt af Socialtilsynet, om at arbejdsgiveropgaven varetages af disse.

Du kan se Køge Kommunes serviceniveau for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere i kvalitetsstandarden her.

Hvordan søger jeg om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Du kan søge om kontant tilskud ved at henvende dig til Ældre- og Sundhedsafdelingen i Velfærdsforvaltningen.

Ældre- og Sundhedsafdelingen er myndighed på området.

Kontakt Ældre- og Sundhedsafdelingen
Opdateret af Velfærdsforvaltningen 14.12.20