Ledsagelse

Er du mellem 12 og 67 år, og har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du søge kommunen om at blive ledsaget op til 15 timer om måneden. Ordningen kan fortsætte, efter du er fyldt 67 år.

Hvad er ledsagelse (ledsagerordning)

Formålet med ledsagelse er at give borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne mulighed for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet, og ledsagelse kan således medvirke til integration i samfundet. Ledsagelse skal ses som et led i bestræbelserne på at øge mulighederne for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse hos borgere med handicap.

Hvordan kan ordningen bruges

Ledsageren må ledsage til eksempelvis besøg, i biografen, cafebesøg, indkøb og ture ud i naturen. Det er borgeren, der afgør, hvad ledsagelsen ønskes brugt til. Ledsagelsen skal være mindst 2 sammenhængende timer hver gang. Ledsagelse må aldrig foregå i borgerens hjem/bosted eller i ledsagers hjem.

Hvad omfatter ledsagerordningen

Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen, men også de funktioner, der er forbundet med den. Eksempelvis hjælp til at tage overtøj af og på, hjælp med kørestolen, støtte ved gang, hjælpe til rette i forbindelse med spisning og hjælp til kommunikation. Opgaverne skal kunne løses af en person/ledsageren og uden brug af hjælpemidler.

Ledsageren må ikke give socialpædagogisk bistand, støtteperson, besøgsven, udføre plejeopgaver såsom at lægge borgeren i seng, klippe negle eller udføre husligt arbejde i hjemmet.

Her gælder ordningen ikke:

  • Borgere med sindslidelse
  • Borgere med nedsat funktionsevne begrundet i sociale forhold
  • Borgere der får hjælp efter servicelovens § 96 (borgerstyret personlig assistance)
  • Døvblinde der får hjælp efter servicelovens § 98 (kontaktpersonsordningen)

Du kan se Køge Kommunes kvalitetsstandard for ledsagelse her.

Hvem kan søge og hvordan

Hvem er omfattet af ledsagerordningen

Ledsagerordningen kan tilbydes alle mellem 12 og 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du skal kunne modtage ledsagelse uden socialpædagogisk indhold. Du skal endvidere kunne give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter. Du skal endvidere være bevidst om indholdet af ledsagelsen.

Borgere der er bevilget ledsagelse inden de fylder 67 år, har ret til ledsagelse efter det fyldte 67 år.

Hvem bevilger ledsagelsen

For 18- 67-årige er det Socialafdelingen i Køge Kommune, der efter en konkret vurdering afgør, om du opfylder betingelserne for ledsagelse. Er du under 18 år er det Familiecenter Køge. Som hovedregel får du 15 timers ledsagelse pr. måned. Får du i forvejen ledsagelse efter andre regler, nedsættes de 15 timer.

Opfølgning på ledsagerordningen

Køge kommune foretager opfølgning på ledsagerordningen en gang årligt. Dette for at sikre, at ordningen fungerer tilfredsstillende for borgeren og om borgeren fortsat er berettiget til ordningen.

Praktisk information

Ledsagertid

Ledsagertid er tiden, der bruges til den enkelte opgave i lokalområdet, beregnet fra det tidspunkt ledsageren møder hos borger. Uden for lokalområdet skal ledsagerens hjemrejse og ventetid beregnes som ledsagertid. Ledsageren fratrækkes 8 timer ved overnatninger, idet der ikke foregår ledsagelse om natten. Ledsageren vil modtage ”tillæg” for overnatningen i tidsrummet kl. 23.00-7.00. Ved afbud skal borgeren melde afbud inden 4 timer før aftalen, ellers beregnes forventet ledsagertimer til ledsageren.

Opsparingsordning

Hvis du har ønsker, som kræver længere og sammenhængende tid til ledsagelse, for eksempel en rejse, har du mulighed for at spare timer sammen. Du kan maximalt opspare 90 timer inden for en 6 måneders periode. Alle timer i den indeværende måned skal anvendes, inden den opsparede tid bruges. Brugen af den opsparede tid skal ske i rækkefølge fra den nærmeste foregående måned og videre månedsvis bagud inden for de seks måneder. Ikke forbrugte timer fra den første af de 6 måneder vil falde væk efter udløbet af 6 måneders perioden, hvis de ikke er anvendt. Det betyder, at du inden for en 6 måneders periode maksimalt kan disponere over 90 timer til forbrug eller opsparing, og således ikke i en given måned kan have mere end 90 timer til rådighed. Ledsagertimer kan ikke bruges på forskud.

Ansættelse af ledsager

Køge kommune ansætter ledsageren. Ledsageren skal aflevere straffeattest. Ledsageren er under straffeansvar jf. straffeloven, pålagt tavshedspligt. Tavshedspligten er fortsat gældende efter ansættelsesforholdets ophør. Ved magtanvendelse, jf. lov om social service § 126 rettes henvendelse til Socialafdelingen i Køge kommune. Køge kommunes rygepolitik samt alkohol- og rusmidler politik er gældende.

Udgifter

Hvem skal betale hvad

Borgeren afholder sine egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med en aktivitet, eksempel udgiften til biografbilletten. Hvis ledsageren benytter egen bil, betaler borgeren for de kørte kilometer. Husk at tjekke forsikringsbetingelser ved kørsel i bil.

Kilometertakst sker efter gældende skatteregler. I 2019 er det 1,98 kr. pr. kørt kilometer. Det anbefales at afregne efter hver ledsagelse.

Borgeren har mulighed for at søge om dækning af udgifter forbundet med ledsagelsen. Dette ansøges i Velfærdsforvaltningen. Udbetalingen sker på baggrund af sandsynliggjorte udgifter.
Beløbet udbetales 1 gang årligt og er skattefrit (takst 2021: max 937,00 kr.).

Lønudbetaling til ledsager

Indberetningsskemaet skal sendes til Velfærdsforvaltningen senest den 5. i hver måned att.: VF-Sekretariat, for at lønnen kan komme til udbetaling den sidste hverdag i måneden. Der kan ikke garanteres for rettidig udbetaling af lønnen, hvis indberetningsskemaet modtages efter denne dato eller ikke er korrekt udfyldt.

Indberetningsskemaet skal være underskrevet af både borger og ledsager og være udfyldt med arbejdets art, dato, tidsrum, timer og tillæg. For de borgere der bor på et bosted, skal den primære pædagog eller stedets leder med sin underskrift og bostedets stempel, også godkende indberetningsskemaet.

Afrunding af timer - afrunding efter nærmeste kvarter.

15 min.= 0,25 (fx 2 timer og 15 min. noteres som 2,25)
30 min.= 0,50 (fx 2 timer og 30 min. noteres som 2,50)
45 min.= 0,75 (fx 2 timer og 45 min. noteres som 2,75)

Indberetningsskemaet kan afleveres på følgende tre måder:

  • Mail til med følgende tekst i emnet: 'Indberetning §97'.
  • Post, der sendes til Velfærdsforvaltningen, VF-Sekretariat, Torvet 1, 4600 Køge.
  • Køge Kommunes postkasse, der findes til højre ved hovedindgangen til rådhuset i Rådhusarkaden, Torvet 1, 4600 Køge.

Hvis du vil vide mere

Er du i tvivl om noget eller ønsker du flere oplysninger om ledsagerordningen, kan du kontakte Socialafdelingen i Køge Kommune. Hvis du er under 18 år skal du kontakte Familiecenter Køge.

Kontakt Socialafdelingen
Opdateret af Socialafdelingen 11.12.20