Kommuneplan

Kommuneplanen er det dokument, der samler byrådets overordnede visioner for, hvordan Køge Kommune skal udvikles som et samlet geografisk område. Kommuneplanen omfatter en 12-års periode, men skal revideres hvert 4. år. Kommuneplanen er gældende for byrådets dispositioner, og byrådet skal arbejde for at føre dem ud i livet. Retningslinjerne i kommuneplanen bliver gældende for borgerne når de er indarbejdet i en lokalplan. Lokalplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i de rammer for lokalplanlægningen, som fremgår bagerst i kommuneplanen.

Video af borgermøde om kommuneplanen, afholdt d. 19. august 2021. På grund af tekniske problemer starter videoen med sort skærm. Der kommer billede på kort tid inde i videoen.


Forslag til Kommuneplan 2021-33

Køge Byråd har den 22. juni 2021 besluttet at fremlægge Forslag til Kommuneplan 2021-33 i offentlig høring i 10 uger.
Forslag til Kommuneplan 2021-33 er i høring i perioden 25. juni til 3. september 2021.

Se annoncen for offentliggørelsen

Læs Forslag til Kommuneplan 2021-33

Der blev afholdt et borgermøde om kommuneplanen d. 19 august, se hvordan det forløb i videoen øverst her på siden.

Kommuneplan 2017-29

Kommuneplanen blev vedtaget af Byrådet d. 26. marts 2019.

Læs Kommuneplan 2017

(Linket henter og åbner hele planen direkte fra Plandata.dk, bemærk 60MB)

Kapitel 1 - Hovedstruktur
Kapitel 2 - Plantemaer
Kapitel 3 - Beskyttelsesinteresser
Kapitel 4 - Rammer for lokalplanlægningen

Se Kommuneplan 2017 på digitalt kort

Klik på billedet, for at åbne det interaktive kort:

Kommuneplanen på kort

Detailhandelsanalyse 2020

Institut for Centerplanlægning (ICP) har udarbejdet denne detailhandelsanalyse, der dækker hele Køge Kommune. 
De centrale emner i analysen er opdaterede oplysninger om butiksareal, antal butikker, omsætnings- og forbrugstal samt handelsbalance.

Analysen indeholder også en kundeundersøgelse samt en række anbefalinger til planlægning og samarbejder.
Detailhandelsanalysen skal således danne grundlag for Kommuneplan 2021, og den skal benyttes i den planmæssige og erhvervsmæssige dialog mellem kommunen og detailhandlen med henblik på at sikre attraktive bymidter i Køge Kommune samt sikre Køge by som et stærkt regionalt handelscenter.

I forhold til kommuneplanen sætter analysen særlig fokus på centerstrukturen, Køge bymidte generelt, Collstrop-grunden, nye dagligvarebutikker og et evt. aflastningsområde i det nordlige Køge.

Læs Detailhandelsanalysen 2020.

Supplerende notat om butikker på Collstrop-grunden

Som opfølgning på analysen – og som led i planlægningen for et projekt bestående af dagligvare- og udvalgsvarebutikker på Collstrop-grunden i Køge har ICP svaret på en række spørgsmål om bl.a. minimumsstørrelse på udvalgsvarebutikker samt omfanget af dagligvarebutikker i projektet.

Læs notatet.

Detailhandelsanalyse 2017

Køge Kommunes detailhandelsanalyse 2017 dannede grundlag for Kommuneplan 2017.


Læs hele detailhandelsanalysen

Planstrategi 2020

Planstrategien danner grundlag for arbejdet med Kommuneplan 2021 – 2033. Strategien definerer i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres og har desuden et længere sigte end kommuneplanens 12-årige periode.

Byrådet har besluttet at revidere Kommuneplan 2017 med særlig fokus på temaerne i denne planstrategi:

  • Indarbejdelse af nye byudviklingsarealer fra Fingerplan 2019
  • Erhvervsområder
  • Andre plantemaer, der er en naturlig konsekvens af kommunens arbejde med FN's Verdensmål og ambitionen om at blive en CO2-neutral kommune inden 2050.

Planstrategi 2020 (pdf)

Annonce for vedtagelsen af planstrategien


Parkeringsstrategi 2012

Parkeringsstrategi 2012 for Køge Kommune (pdf)


Fingerplan 2019

Læs mere om Fingerplanen, og find den gældende plan fra 2019.


Tidligere kommuneplaner

Alle historiske plandokumenter kan findes på www.plandata.dk.

Se dokumenter for Køge Kommune - åbn linket og klik på knappen "Find planer":

Kommuneplaner

Kommuneplantillæg

Kommuneplanstrategi