Hvad gælder for forskelligt byggeri og nedrivning?

Skal du bygge, får du her en række relevante informationer om bl.a. udestuer, carporte, udhuse og rækkehuse. Læs også om brug af skilte samt opsætning af solceller.


Enfamiliehus (herunder rækkehus, tilbygninger og udestuer)

Hvis du skal bygge nyt, bygge til eller ændre anvendelse, skal du søge en byggetilladelse
Enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus
Du skal søge om byggetilladelse, når det drejer sig om:

 • Nyt enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus

 • Tilbygning til enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus

 • Ændret anvendelse til enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus

Udestue
En udestue er et uopvarmet lukket rum til personophold (det kaldes også vinterhave eller havestue).
Hvis du skal bygge en ny udestue, eller ændre/udvide en eksisterede udestue, skal du søge en byggetilladelse.
Det kræver også byggetilladelse at ændre en overdækket terrasse til en udestue ved at sætte vægge hele vejen rundt.
Da udestuen ikke må være opvarmet, er der ingen krav til varmeisolering.
Hvis du ønsker en opvarmet udestue, skal du i stedet søge om tilladelse til en tilbygning, og den skal opfylde bygningsreglementets krav til beboelsesrum, dvs. den skal eksempelvis isoleres svarende til bygningsreglementets krav.
For disse typer af byggeri gælder de særlige regler for byggeri af begrænset kompleksitet. Reglerne betyder, at du selv er ansvarlig for, at de tekniske forhold i Bygningsreglementets kap. 3-8 er overholdt.
Du kan læse mere om kravene til byggeri af begrænset kompleksitet
i Bygningsreglement 2018

Garager, carporte, udhuse og lignende

Skal du bygge en carport, en garage, et udhus, en overdækket terrasse eller anden åben overdækning på terræn, skal du undersøge om du kan bygge uden tilladelse eller om bygningen kræver tilladelse. Der er forskellige regler for småbygninger, afhængigt af, hvor stor bygningen er.

Overholder dine småbygning dette, så skal du ikke søge om tilladelse:

 • Det samlede areal af alle dine småbygninger må ikke overstige 50 m² efter opførelse af en ny bygning

 • Den samlede længde af alle småbygninger efter opførelsen af ny bygning, må ikke overstiger 12 meter i skel eller nærmere skel end 2,5 meter

 • Reglen om max. højde på 2,5 meter skal være overholdt, hvis småbygningerne ligger tættere på skel end 2,5 meter

 • Reglen om max. bebyggelsesprocent i Bygningsreglementet eller lokalplan er overholdt

Du skal også være opmærksom på lokalplaner og eventuelle tinglyste servitutter. Overholder dit byggeri alle ovennævnte kriterier, kan du bygge uden tilladelse, men husk du skal give BBR besked, når du er færdig med byggeriet. 
Afviger dine småbygninger fra ovennævnte, så skal du søge om tilladelse via Byg & Miljø

Øvrige konstruktioner (Industri-, lagerbyggeri i én etage og landbrugsbyggeri)

Inden man går i gang med et byggeprojekt, skal der søges om byggetilladelse. Byggearbejdet må ikke begyndes, før nødvendig byggetilladelse er givet.
Byggeri af begrænset kompleksitet er byggeri, der byggeteknisk er relativt ukompliceret, fx fordi der bygges med velkendte teknikker, der er tale om typehuse eller bygninger, der sættes sammen af byggemoduler. Det kan også være standardiseret elementbyggeri, som bruges til industri-, lager- og landbrugsbygninger.

Nedrivning af bebyggelse

Nedrivning af bebyggelse kræver en byggetilladelse, hvis bygninger er over 50 m2. 
Du kan læse mere om nedrivning af bebyggelse i bygningsreglement 2018 kap. 1.47.

Skimmelsvamp i boliger

Hvis du opdager skimmelsvamp i din lejebolig, skal du kontakte din udlejer. Det er bygningsejerens ansvar, at boligen er sund at opholde sig i. Du kan henvende dig til Køge Kommune om uløste problemer med indeklima, ved at udfylde nedenstående skema og sende det til plan@koege.dk
Skimmelsvamp i andelsbolig eller ejerbolig hvor du selv er ejer, er det bygningsejerens eget ansvar at fjerne skimmelsvampen.
Når vi har modtaget og vurderet dit udfyldte spørgeskema, vil du og din udlejer blive kontaktet. Det kan evt. blive nødvendigt at gennemføre en besigtigelse med følgende formål:

 • visuel og lugtmæssig registrering

 • bedømme forekomst og udbredelse af synlig fugt eller vækst

 • bedømme synlige svigt i konstruktioner og installationer

 • vurdere eventuelle specifikke konstruktive indgreb

 • vurdere repræsentative måleområder

  Råd og vejledning

Det er muligt at hente råd og vejledning om skimmelproblemer i boliger på følgende hjemmeside www.skimmel.dk.
På hjemmesiden er det blandt andet muligt at finde gode råd om at undgå skimmel i boligen, hvordan du fjerner skimmel og hvad du kan gøre som lejer i en privat udlejningsejendom.

Byggeri i landzone

Ligger din ejendom i landzone, er den omfattet af særlige regler.
Som udgangspunkt må grunde i landzone ikke opdeles, dvs. udstykkes, uden tilladelse fra kommunen. Der må heller ikke bygges nyt eller ske ændringer i anvendelsen af bygninger eller arealer uden tilladelse fra kommunen. Med ændret anvendelse menes fx. ombygning af bolig til erhverv. Du kan se på din BBR-meddelelse, hvilken anvendelse de enkelte bygninger på din ejendom er registreret som.
Hvis du planlægger at opføre et byggeri, som ikke har med landbrug at gøre, skal du søge en landzonetilladelse.
Køge Kommune digitale kort kan du se, om din ejendom ligger i landzone. 

 

Skilte og facader

Der kan være særlige regler for, hvordan du må opsætte andet facadeudstyr som f.eks. markiser, parabolantenner, postkasser og belysning.
I Køge Kommune har vi udarbejdet særlige regler for facader og skilte i Køge Bymidte, Ølby Centret og Den hvide By. Du kan finde reglerne herunder.
I lokalplaner eller deklarationer, kan der også være særlige krav til facader og skilte. Du kan undersøge, om der er en lokalplan for din ejendom under "Hvad gælder for din ejendom"
Hvis din ejendom er fredet skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler. Du kan læse mere om, hvad det betyder, at en bygning er fredet på www.kulturstyrelsen.dk
Bevaring af Køge bykerne
Skilteregulativ for Den hvide by
Ølbycenteret - skilteregler

Solceller

Opsætning af solcelle- eller solfanger anlæg kræver ikke tilladelse fra kommunen, med mindre de:
opføres på tage eller facader af bygninger som er omfattet af lokalplaner/kommuneplan med bestemmelser om   tag- eller facademateriale, eller med bevaringsbestemmelser.
opføres med en anden hældning end tagets hældning (opsættes på stativ)
indebærer en sikkerhedsmæssig risiko for omgivelserne (f.eks. ved lysreflekser over færdselsarealer).
i nævneværdig grad påvirker højde- og afstandsforholdene eller bygningens konstruktive forhold.
overstiger 2,5 m i højden, indenfor 2,5 m fra skel.
de etableres på terræn
dækker et grundareal på mere end 50 m2
er beliggende mere end 20 m fra den eksisterende bygningsmasse i landzone I disse tilfælde skal anlægget behandles efter planloven eller byggeloven, og der skal fremsendes oplysninger om anlæggets størrelse (KW og m2), tegninger med mål der viser anlæggets placering, og produktblad fra producenten. Afhængig af forholdene, kan anlægget kræve:
en dispensation fra lokalplanen (Anlæg der overstiger 50 % af den tagflades areal som anlægget opsættes på, skal som regel behandles politisk)
en landzonetilladelse en helhedsvurdering efter bygningsreglementet - afsnit 8 om Installationer

Love og regler for byggeri

Før du indsender en ansøgning om byggetilladelse er det en god idé, at undersøge, om byggeriet overholder de love og regler, som gælder for dit byggeri.
De fleste byggearbejder er reguleret af Byggeloven og Bygningsreglement 2018. Bygningsreglementet stiller f.eks. krav til overordnede ting som, hvordan din ansøgning skal behandles, hvad du har pligt til at oplyse, hvordan du må placere din bygning på grunden.
Bygningsreglementet stiller også krav til, hvordan din bygning skal indrettes, isoleres, ventileres mv. og til, hvordan du sikrer din bygning i forbindelse med brand.

Søg tilladelse digitalt

Før du går i gang med et nyt byggeri, en større ombygning eller andre væsentlige forandringer af et byggeri, skal du digitalt søge om tilladelse hos os i kommunen. Vi behandler din byggesag og afgør, om du kan få en tilladelse.
På forsiden af Byg og Miljø, finder du en film, hvor du kan se hvordan du laver en ansøgning af byggetilladelse, igennem portalen Byg og Miljø
Læs mere om hvordan du søger byggetilladelse digitalt.  

Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 11.12.20