Mål og retningslinjer

Her kan du læse om kvaliteten i vores vuggestuer, børnehaver, dagpleje og integrerede institutioner, hvordan der bliver lavet tilsyn mv.

Ansvars- og ulykkesforsikring af børn

Ansvaret for hvert enkelt barns forsikring ligger hos barnets forældre. I samarbejde med et forsikringsselskab har du mulighed for at finde en forsikring, som dækker jeres behov. Hvis Køge Kommune kan drages til ansvar for et barns skader eller tab af fremtidig arbejdsevne i forbindelse med en ulykke, så skal kommunen fortsat udbetale erstatning.

Børn og Unge politik og Den Sammenhængende Børnepolitik 2020

'Fælles børn, Fælles ansvar' - Den Sammenhængende Børnepolitik 2015-18 er det overordnede pejlemærke for indsatsen for udsatte børn og unge. Politikkens formål er, at den skal understøtte det overordnede mål om, at 95 % af alle unge i Køge Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse. Politikken sikrer helhed og sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde, og så sikrer den, at der sker en målrettet indsats over for børn og unge, som har behov for særlig støtte.

Børn og Unge politik og Den Sammenhængende Børnepolitik 2020

Dagtilbudsstrategi

I Dagtilbudsstrategi Køge Kommune kan du læse om visionen for det gode børneliv, der tager udgangspunkt i meningsfulde fællesskaber og sætter børnenes perspektiver og mulighed for deltagelse i centrum. Du kan også læse om 8 pejlemærker, der sætter rammen om den pædagogiske praksis. Dagtilbudsstrategien, der bygger på Køge Kommunes Børn og Unge-politik, sætter fælles retning for, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med børn i 0-6 års alderen i Køge Kommunes dagtilbud. 

Private dagtilbud

Her kan du læse mere om mulighederne for at oprette en privat institution for 0-6 årige i kommunen. Der er en række kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud. Kriterierne svarer til de krav, der bliver stillet til kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen.  Dagplejen er ikke omfattet. Der er ikke loft over forældrebetaling, da denne fastsættes af det private dagtilbud.

Du kan læse mere om godkendelseskriterier og -procedure i dokumentet Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune.

Pædagogisk tilsyn

De pædagogiske konsulenter, ansat i Børne- og Uddannelsesforvaltningen, fører tilsyn med alle dagtilbud (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) uanset driftsform. 

De pædagogiske tilsyn skal være med til at sikre, at alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed sker gennem mange muligheder for aktiv deltagelse i meningsfulde fællesskaber 

Det er Køge Kommunes ansvar at sikre, at alle dagtilbud uanset driftsform bliver drevet på en faglig forsvarlig måde. 

Det betyder for eksempel, at det daglige pædagogiske arbejde lever op til de lovgivningsmæssige krav, der følger Dagtilbudsloven, Køge Kommunes Dagtilbudsstrategi og anden lovgivning, samt kommunens og dagtilbuddets egne mål og rammer.

Pædagogisk konsulent tilknyttet 

Alle dagtilbud i Køge Kommune har tilknyttet en pædagogisk konsulent. Den pædagogiske konsulent rådgiver og vejleder dagtilbuddene om blandt andet pædagogik, faglig udvikling og forældresamarbejde. 

Forældrekontaktudvalget/forældrebestyrelsen

Forældrekontaktudvalget/forældrebestyrelsen skal se den skriftlige tilbagemelding og kan bruge den som afsæt fordiskussioner omkring institutionens pædagogiske arbejde.

Dagplejen

Tilsyn med dagplejen og private pasningsordninger bliver foretaget af en dagplejeleder.

Proceduren for pædagogisk tilsyn

  • Udføres af pædagogiske konsulenter i dagtilbudsafdelingen
  • Foretages én gang årligt uanmeldt
  • Opfølgende besøg på baggrund af behov for flere pædagogiske observationer

Skærpet pædagogisk tilsyn

Et dagtilbud kan komme under skærpet tilsyn. Det kan ske på baggrund af forældrehenvendelser, forvaltningens generelle indtryk af dagtilbuddet og situationer vedrørende ledelse og personale. 

I det skærpede tilsyn kan forvaltningen beslutte at lave flere uanmeldte besøg.

Ved tilsynet er der fokus på en myndighedsdel og en udviklingsdel

Myndighedsdelen omhandler børnesikkerhedsplanen, beredskabsplanen, strategi for krop og køn, tidlig indsats, underretninger og tværfagligt samarbejde, hygiejne, 1. hjælps kompetencer, men også demokrati, børnefællesskaber og inddragelse af børnenes perspektiver. 

Udviklingsdelen omhandler professionelt og tydeligt lederskab, evalueringskultur, forældrepartnerskab, børns trivsel, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed, TrasMo, børns sprog, samt fremadrettede fokuspunkter fra tilsynet i en kombination med det som dagtilbuddet selv er optaget af og har sat fokus på.

Fokusområder for pædagogisk tilsyn 2019

Den pædagogiske konsulent laver observationer i praksis over forskellige kendetegn ved høj kvalitet i dagtilbud, der blandt andet er kendetegnet ved, at personalet bruger muligheder i hverdagen til at skabe skiftende livs- og læringsmiljøer af høj kvalitet gennem hele dagen. Fokusområderne for 2019 er:


  • at børneperspektivet er udgangspunkt for pædagogisk praksis i de pædagogiske aktiviteter, i leg og børnekultur og i pædagogiske rutiner.
  • at der er livs- og læringsmiljøer, der understøtter et demokratisk børnemiljø med fællesskaber og plads til leg og mangfoldighed.
  • at livs- og læringsmiljøerne skaber differentierede deltagelsesmuligheder i meningsfulde fællesskaber og sikrer, at alle børn får muligheder for trivsel, dannelse, læring og udvikling af livsduelighed.
  • at der sker en didaktisk planlægning af pædagogisk praksis gennem at personalet bruger deres faglige viden om børnegruppens forudsætninger for at deltage, inddrager det børnene er optaget af til at planlægge og skabe retning for arbejdet med skiftende livs- og læringsmiljøer, så alle børn får muligheder for at deltage og trives, dannes lære og udvikle livsduelighed i fællesskaber med andre børn. 
  • at det handler om planlægning, men også om pædagogisk dømmekraft til at kunne gribe nuet og have nysgerrige, lyttende og udfordrende dialoger med børn, hvor personalet inddrager det, børnene bidrager med i de opståede situationer i hverdagen. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med tilsyn, kan du kontakte pladsanvisningen, som vil formidle kontakt til den pædagogiske konsulent. 

Sprogvurdering af børn i Køge Kommune

Der er forskellige mål og rammer for sprogvurderinger for børn i alderen 0-6 år. Læs mere i Køge Kommunes mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende indsats.

Kontakt Dagtilbudsafdelingen
Opdateret af Dagtilbudsafdelingen 08.03.21