Pasning af eget barn og privat pasning

Her kan du læse om regler og kriterier for at modtage tilskud til pasning af eget barn og privat pasning.

Tilskud til pasning af eget barn

Kriterier for forældre

 • Du kan søge tilskud fra barnet er 26 uger og frem til skolestart
 • Du skal fortsat skrive dit barn op på venteliste til dagtilbud
 • Du skal søge tilskuddet mindst 1 måned før ordningen træder i kraft
 • Tilskuddet kan gives for minimum 8 uger og maksimalt 1 år pr. barn, og forældrene kan dele perioden mellem sig.
 • Du kan højst søge tilskud til 3 børn pr. husstand
 • Det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge
 • Du må ikke have nogen anden indtægt (herunder dagpenge, SU mv.) imens du får tilskuddet
 • Du skal betale A-skat af tilskuddet, dog ikke ATP, AM-bidrag eller den særlige pensionsordning
 • Du kan ikke optjene feriepenge af tilskuddet
 • Du kan få tilskud under almindelig ferieophold af kortere varighed i udlandet.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark, i Grønland eller på Færøerne i 7 af de sidste 8 år
 • Du skal som forældre have tilstrækkelige danskkundskaber svarende til 9. klasses prøve i dansk med mindst karakteren 2 eller tilsvarende.
 • Tilskuddet ydes kun til biologiske forældre eller adoptivforældre

Godkendelse og tilsyn

 • Kommunen kan beslutte, at forældre ikke kan få tildelt tilskud til selv at passe barnet, hvis hensynet til barnet taler for at det skal optages i et dagtilbud.
 • Inden der kan udbetales tilskud skal ordningen godkendes på baggrund af ansøgning og besøg af dagplejeleder i hjemmet. 
 • Det kan tage op til 4 uger før du vil modtage endeligt svar på din ansøgning
 • Der kan undervejs komme anmeldte eller uanmeldte tilsynsbesøg i hjemmet
 • Barnet kan ikke være optaget i et dagtilbud samtidig med, at der udbetales tilskud
 • Du skal have bopæl i Køge Kommune. Tilskuddet falder bort, hvis I flytter fra kommunen. Du er forpligtet til at orientere kommunen om dette.
 • Du skal også orientere kommunen, hvis du ønsker, at ordningen skal stoppe før aftalt tid
 • Tilskuddet overføres hver måned (bagudbetalt) til din NemKonto

Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte den kommunale dagpleje,  på tlf. 56 67 22 91,  på tlf. 56 67 22 68 eller på tlf. 56 67 22 97.


Ansøg om pasning af eget barn

Inden godkendelse af ordningen 

Tilskud til privat børnepasning 


Ansøgning og godkendelse

 • Du kan søge tilskud fra barnet er 26 uger og frem til skolestart
 • Du skal fortsat skrive dit barn op på venteliste til dagtilbud
 • Du skal søge tilskuddet mindst 1 måned før ordningen træder i kraft
 • Perioden, hvor du ønsker at modtage tilskuddet, skal være på mindst 3 måneder
 • Der er 2 forskellige aftaletyper: Du kan enten ansætte en privat børnepasser, eller du kan indgå aftale med en selvstændig erhvervsdrivende børnepasser
 • Køge Kommune skal se og godkende pasnings-hjemmet ved begge aftaletyper, inden der kan udbetales tilskud
 • Køge Kommune skal se og godkende en aftale mellem dig og den private børnepasser. Aftalen skal, udover oplysninger om forældre, barn og privat passer, også bl.a. indeholde oplysninger om praktiske forhold i dagligdagen, forventet pasningsperiode, løn, aftaler om ferie ved ferie eller sygdom, tilladelse til foto, kørsel m.m.
 • Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning
 • Hvis dit barn har brug for særlig støtte i dagtilbuddet, kan kommunen ikke godkende aftalen
 • Tilskuddet kan ikke anvendes til forældrenes egen pasning af barnet
 • Køge Kommune yder et tilskud på 75 % af udgiften til privat børnepasning. Men tilskudsbeløbet må ikke overstige det maksimale tilskud. Det maksimale tilskud fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen
 • Du skal ikke betale skat af tilskuddet
 • Tilskuddet overføres hver måned til den 1. (forudbetalt) til din NemKonto. Er startdatoen senere end den 1. i en måned, udbetales tilskuddet den dag, hvor den private pasning begynder
 • Har du flere børn i dagtilbud, kan du få søskendetilskud
 • Hver måned skal du kunne dokumentere, at du har udbetalt løn til den private børnepasser. Ellers er du ikke berettiget til tilskuddet


Ændringer i aftalen

 • Sker der ændringer i aftalen om den private pasning, eller ønsker du at stoppe ordningen før tid, så er du forpligtet til at orientere kommunen om det
 • Sker der ændringer i prisen for den private børnepasning, og ønskes der derfor en ændring i tilskuddet, skal der indsendes en ny ansøgning med de ændrede oplysninger. Denne ansøgning skal indsendes 1 måned før prisændringen træder i kraft. 


Krav til børnepasseren og tilsyn

 • Børnepasseren skal betale skat af lønnen.
 • Børnepasseren skal være mindst 18 år.
 • Børnepasseren må ikke være au-pair. Fordi en au-pair er en uddannelsesordning. Som au-pair har man ikke arbejdstilladelse, men alene opholdstilladelse i Danmark, og man må derfor ikke have lønnet arbejde.
 • Den private børnepasser skal have tilstrækkelige danskkundskaber svarende til 9. klasse prøve i dansk med mindst karakteren 2 eller tilsvarende.
 • Pasningen skal tilrettelægges, så børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Køge Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med den private pasningsordning. Det sker 2 gange om året og ved behov. Tilsynene kan både ske anmeldt og uanmeldt.


Har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte den kommunale dagpleje,  på tlf. 56 67 22 91 eller på tlf. 56 67 22 68.Ansøg om privat pasningKriterier for godkendelse af privat børnepasser med flere børn

Hvis du ønsker at starte op som privat børnepasser, hvor du skal passe flere børn i dit eget hjem, skal Køge kommune først godkende dig og dit hjem.
Du skal ringe og lave aftale om et godkendelsesbesøg med kommunens tilsynsførende.

På dette besøg bliver der kigget på de fysiske rammer, sikkerhed og dine personlige og faglige kvalifikationer, ud fra bl.a. følgende kriterier: 


Krav til børnepasser

 • Fysisk overskud til at passe børn
 • Psykisk overskud til at passe børn – være nærværende, anerkendende og have god kontakt- og kommunikationsevne, så børnenes trivsel og udvikling sikres.
 • Overblik og rummelighed, kunne være i stand til at få en hverdag til at fungere med børnegruppen, kunne stimulere børnenes personlige, motoriske, sociale og sproglige udvikling, samt give børnene omsorg og tryghed.
 • Modenhed, ansvarlighed og imødekommenhed, kunne respektere børn og forældres forskellige normer og kulturer.
 • Du skal have tilstrækkelige danskkundskaber svarende til 9. klasses prøve i dansk med mindst karakteren 2 eller tilsvarende.
 • Pasningen skal tilrettelægges, så børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokratiet.

Krav til hjemmet

 • Hjemmet skal have plads til børnenes leg og udfoldelse og sikkerheden i hjemmet skal være i orden.
 • Der skal være plads til puslebord med adgang til vand, i badeværelse eller bryggers. Køkkenet godkendes ikke som pusleplads.
 • Brændeovn og trapper (til loft eller kælder) skal afskærmes forsvarligt.
 • Hjemmet skal være røgfrit.
 • Der må gerne være dyr i hjemmet, men de må aldrig være alene sammen med børnene.
 • Der skal være have med plads til leg og udfoldelse og haven skal være lukket af.
 • Der skal være overdækning, som børnene kan stå og sove under, i barnevogne eller krybber, hvis børnene er under 2 år. Er børnene over 2 år bør der være mulighed for at de kan sove indenfor.

 

Der indhentes børneattest på dig og alle over 18 år i husstanden. Du kan godkendes til maksimalt at passe 5 børn (inkl. egne børn). Antallet af børn afhænger af de fysiske rammer.

Spørgsmål til denne ordning rettes til den kommunale dagpleje,  56 67 22 68 eller  56 67 22 91.


Kombinationstilbud

Kombinationstilbuddet består af to dele – en deltidsplads i et dagtilbud og fleksibel pasning uden for dagtilbuddets åbningstider.


Ordningen kan kun benyttes af enlige forældre eller forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets normale åbningstid. Den fleksible pasning, det vil sige den pasning, der foregår uden for dagtilbuddet, skal mindst udgøre 10 timer om ugen i gennemsnit – set over en fire ugers periode. Samlet set må tiden i dagtilbuddet og i den fleksible pasning ikke overstige en fuldtidsplads. Der er ikke noget loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, den fleksible pasning må udgøre. 
 
Hvis barnet er indmeldt i et 30 timers sprogstimuleringstilbud, er det ikke muligt at benytte et kombinationstilbud. Der skal indsendes dokumentation til pladsanvisningen for arbejdstider uden for normal åbningstid – fx en vagtplan eller en arbejdsgivererklæring.


Den fleksible pasning skal leve op til de samme krav, som skal opfyldes ved privat pasning, det vil sige:
 • Børnepasser skal være mindst 18 år.
 • Børnepasseren skal have tilstrækkelig danskkundskaber svarende til 9. klasses prøve i dansk med mindst karakteren 2 eller tilsvarende.
 • Børnepasseren skal tilrettelægge arbejdet, så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse af demokrati samt samhørighed med det danske samfund.
 • Der skal betales skat af lønnen.
 • Børnepasser må ikke være au-pair, da de ikke har arbejdstilladelse.

Øvrige forhold
 • Barnet skal være indmeldt i et dagtilbud.
 • Der skal ansøges om ordningen mindst en måned før, den skal træde i kraft.
 • Ordningen skal gælde i minimum fire uger og skal opsiges med fire ugers varsel (kan opsiges allerede ved indgåelse af aftalen, så den alene gælder for fire uger).
 • Køge Kommune skal se og godkende en aftale mellem dig/jer som forældre og den private børnepasser. Aftalen skal, udover oplysninger om forældre, barn og privat passer også indeholde oplysninger om praktiske forhold i dagligdagen, forventet pasningsperiode, løn, aftaler om ferie eller sygdom, tilladelse til foto, kørsel mv.
 • Der kan komme uanmeldt tilsynsbesøg med den fleksible pasning, hvis der er bekymring for om pasning lever op til kravene, eller om barnet trives.
 • Der gives ikke økonomisk friplads til den fleksible del af pasningen.
 • Hvis dit barn har brug for særlig støtte i den fleksible pasning, kan kommunen ikke godkende aftalen.
 • Tilskuddet kan ikke anvendes til, at du/I som forældre selv passer barnet
 • Køge Kommune yder et tilskud på 75% af udgiften til fleksibel pasning, dog fratrækkes udgiften til drift af pladsen i dagtilbuddet først. For beregning af mulig tilskudsstørrelse kan pladsanvisningen kontaktes.
 • Du/I som forældre skal ikke betale skat af tilskuddet.
 • Tilskuddet overføres hver måned til den 1.(forudbetalt) til din NemKonto.
 • Hver måned skal du/I dokumentere, at der er udbetalt løn til den fleksible passer. 
 • Sker der ændringer i aftalen, skal kommunen straks orienteres om dette.

Dagtilbuddet
 • Du/I skal aftale med dagtilbuddet, hvornår barnet kommer i den periode kombinationstilbuddet gælder. Brugen af dagtilbuddet må ikke overstige det timetal, ordningen udløser. 

Godkendelse af kombinationstilbuddet

 • Ordningen kan først godkendes, når gyldig dokumentation for arbejdstiderne er modtaget, og hjemmet og børnepasser er godkendt efter et godkendelsesbesøg.

Spørgsmål
 • Har du/I spørgsmål til ordningen, så kontakt  på tlf. 56 67 22 91 eller på tlf. 56 67 22 68
 • Ved spørgsmål om tilskuddets størrelse kontaktes eller telefon 56 67 67 67. Tilskuddet beregnes individuelt efter antallet af timer, den fleksible pasning udgør.
Kontakt Dagtilbudsafdelingen
Opdateret af Dagtilbudsafdelingen 28.04.20