Hvordan arbejder vi?

Dame og barn highfiver

Her kan du læse om værdierne bag og målsætninger for arbejdet på Heldagsskolen i Slimminge.

På Heldagsskolen i Slimminge arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, og ser det som vores største opgave at sætte børnene i udvikling, så de bliver i stand til at mestre livet ud fra deres individuelle udgangspunkt.

Børnene kommer til Slimminge med hver deres unikke historie. Derfor møder vi dem i undervisning, pædagogik og behandlingstænkning med udgangspunkt i deres egen fortælling, hvor vi anvender de redskaber, som bedst skaber udvikling for det enkelte barn.

Dette kræver en høj grad af tydelighed og rammer for fællesskabet, så hvert enkelt barn mødes og møder andre i respekt for forskelligheden, og får mulighed for at udfolde og udvikle sig bedst muligt.

Et andet vigtigt arbejdsredskab for os er den handleplan, som Familiecenter Køge har udarbejdet sammen med jer og jeres barn, og som også Slimminge indgår i den løbende revidering af.

Værdier/pædagogik

Her kan du læse om Slimminges værdier, og hvordan de påvirker hverdagen på skolen.

På Slimminge ønsker vi, at børnene skal føle sig anerkendte, værdifulde og mødt med omsorg
Vi møder derfor  børnene med empati, nærvær, tillid, troværdighed, engagement og respekt, og arbejder for at skabe en tryg, forudsigelig og tydelig struktur.

Børnene skal føle sig som en del af et betydningsfuldt fællesskab
Derfor støtter vi og hjælper børnene til at kunne indgå i meningsfulde fællesskaber med andre børn og voksne.

Børnene skal mødes og udfordres indenfor nærmeste udviklingszone
Derfor arbejder vi for at opnå indsigt i det enkelte barns muligheder og potentialer, og udfordrer barnet i forhold til barnets nærmeste udviklingszone.

Børnene skal føle sig medansvarlige i deres hverdag
Derfor inddrager vi, alt efter alder og udviklingstrin, børnene i aktiviteter, dialog og beslutninger, der har betydning for det enkelte barn / gruppen af børn.

Forældrene skal føle sig mødt og anerkendt
Derfor møder vi forældrene med anerkendelse og respekt for deres opgave som forældre og forståelse for deres præmisser.

Forældrene skal føle sig involveret i deres børns hverdag og tage ansvar for børnenes skolegang og fritid
Derfor involverer vi forældrene i vores arbejde med børnene, og har et tæt samarbejde med dem omkring den virkelighed børnene lever i, både hjemme og på Slimminge.

På Slimminge ønsker vi, at medarbejderne skal være glade for at komme på arbejde, at de skal føle sig anerkendt og respekterede for deres personlige og faglige kompetencer og som en del af et betydningsfuldt fællesskab
Derfor møder medarbejderne hinanden med anerkendelse, respekt og med plads for forskelligheder, og bliver udfordret, så de udvikler sig fagligt.

Skole

Eleverne på Slimminge skole bliver undervist i alle folkeskolens fag (dog er valgfag begrænset af udbud/efterspørgsel).

Undervisningen tilrettelægges individuelt og holdundervisningen differentieres, så alle elever bliver mødt og udfordret. Det sker under særlig hensyntagen og i tæt samspil med behandlingstænkningen, så eleverne mødes i nærmeste udviklingszone og oplever at komme i faglig udvikling.

I skolen har vi mulighed for tage hensyn til eleverne. Både dem der lærer bedst af en mere konkret og praktisk tilgang til læring, og dem der bedst lærer af en mere teoretisk – boglig undervisning.

Helt konkret
Eleverne bliver undervist i små grupper med fire børn, én lærer og nogen gange en skolepædagog.

Eleverne undervises efter undervisningsministeriets vejledende timetal.

Undervisningen foregår alle skoledage fra 9.00 til 12.30,  Syd- og Nordhuset herudover 1-2 dage til 14.40, Midthuset 2-3 dage til 14.40 eller 15.35.

Målsætning
På Slimminge har vi en målsætning om, at eleverne skal afslutte grundskolen med folkeskolens afgangsprøver, og tilbyder derfor prøveforberedende undervisning i alle fag.

Hvor vores fysiske faciliteter ikke slår til, etablerer vi undervisningen i samarbejde med de omkringliggende folkeskoler. Undervisningen i fysik – kemi foregår derfor nu i Skovboskolens lokaler.

Behandling

Undervisning og behandlingsindsats foregår i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, familieterapeuter og psykolog fra PPR. På behandlingsmøder tilrettelægger vi indsatsen omkring det enkelte barn med udgangspunkt i barnets ressourcer.

Mål og handleplaner justeres løbende med zonen for nærmeste udvikling for øje, så børnene udfordres tilpas og kommer i udvikling

Familiearbejde

Vores 2 familieterapeuter arbejder systemisk-narrativt og relationsorienteret med familier, enkeltpersoner og netværket omkring familierne

Vi vægter, at samarbejdet foregår i en respektfuld og anerkendende dialog med fokus på og udvikling af familiens ressourcer.

Vi forstår familieliv som en dynamik, hvor individerne gensidigt påvirker hinanden i forhold til de muligheder og begrænsninger, som den enkelte familie rummer.

Formål
Familieterapeuternes definerer sammen med familie og Familiecenter Køge de fremtidige udviklings- og arbejdsområder

Målet med familiearbejdet er at bringe familien i stand til at støtte barnet/den unges udvikling bedst muligt.
Det er familieterapeuternes opgave at etablere en tillidsfuld kontakt, der kan danne basis for arbejdet med at fremme barnets og familiens trivsel.

Familieterapeuterne arbejder for at give familierne mulighed for - med udgangspunkt i den virkelighed de oplever - at arbejde med barnet/den unges problematikker som et familieemne, så familien, i tæt samarbejde med familieterapeuterne og institutionens øvrige personale, kan bidrage til at støtte op om barnet/den unges udvikling.

Metoder
Vi arbejder med afsæt i en systemisk-narrativ inspireret referenceramme i familiearbejdet, men lægger samtidig vægt på at tilpasse vores valg af arbejdsform i forhold til den enkelte families ønsker, behov og problemstillinger.

Vi ønsker som udgangspunkt at introducere et alternativ til familiens hidtidige tænkemåder i form af 'passende forstyrrelser', hvor vi sammen med familien nysgerrigt udforsker, hvilke bagvedliggende ideer der ligger til grund for familiens samspil.

I nogle tilfælde har arbejdet mere karakter af socialpædagogisk intervention, og der kan være behov for samtaler af mere rådgivende og vejledende karakter.

Effektmåling

Slimminge evaluerer og effektmåler på vores indsats. Både på statusmøder og konferencer med sagsbehandler, forældre og samarbejdspartnere, og ved hjælp af Feedback Informed Treatment-systemet, som vi implementerede i skoleåret 2011-12.

Her  vurderer barnet, forældre, lærere, pædagoger, familieterapeuter og samarbejdspartnere om barnet trives og udvikler sig, og om indsatsen på Slimminge og arbejdet i familien virker efter hensigten. Indsatsen følges tæt for effekt eller mangel på samme, og justeres løbende.

På baggrund af målingerne kan der ændres i tilbuddet til børn og forældre. Både  i miljøbehandlingen og skolen, men også i familiearbejdet. Justeringerne af tilbuddet har til formål at sikre, at både børn og familier oplever den højest mulige effekt af den samlede indsats.

Skolen deltager i de nationale tests og tester derudover børnene to gange årligt i dansk og matematik. Undervisningen justeres løbende i forhold til det enkelte barns faglige progression og formåen.

Kontakt Heldagsskolen i Slimminge
Opdateret af Køge Kommune 23.01.19