Tilbud i Familiecenter Køge

Familiecenter Køge har flere tilbud til familier i Køge, der har udfordringer som familie.

Familiecenter Køge kan tilbyde dig og din familie pædagogisk, terapeutisk og praktisk støtte til at nå jeres mål som familie. Det er din sagsbehandler, som indstiller dig og din familie til de enkelte tilbud.

Det kan for eksempel være:

 • at I vil føle jer mere sikre som forældre.
 • at I vil blive bedre til at tale med hinanden i familien.
 • at I vil støtte jeres barn til at trives bedre.
 • at I kan blive bedre til at håndtere jeres barns vrede.
 • at I som forældre vil blive bedre til at håndtere og forstå jeres barns handicap.

I skal selv være aktive i arbejdet med forandringerne, så vi sammen kan sørge for, at du og din familie igen kan klare jer uden støtte.

Familiecenterets behandlere har tavshedspligt. Hvis vi får mistanke om eller kendskab til, at et barn eller en ung er udsat for overgreb eller af andre grunde kan have behov for særlig støtte, har vi dog pligt til at underrette det til Familiecenter Køge.

Det er gratis at benytte Familiecenter Køges behandlingstilbud. Vi har mulighed for at gøre brug af tolk, hvis det er nødvendigt.

I Familiecenter Køge har I mulighed for at få støtte i form af:

Familiebehandling

Familiebehandling er et tilbud til familier, hvor der er bekymring for barnets/den unges trivsel og udvikling.

Der kan være mange grunde til, at familiebehandling er relevant for dig og din familie, men det kan eksempelvis være i forbindelse med problemer med:

 • diagnoser
 • alkoholproblemer
 • misbrug
 • mangelfuld kommunikation
 • relationer
 • mange og voldsomme konflikter

Behandlingen kan også være relevant for forældre, der føler sig utilstrækkelige, eller for barnet eller den unge, som føler sig trist, angst, utryg eller ensom.

Familiebehandlingen er normalt en kombination af individuelle samtaler og/eller samtaler med hele familien. Vi tager udgangspunkt i den handleplan, som jeres sagsbehandler har udarbejdet sammen med jer.

Behandlingen kan også indeholde aktiviteter og forskellige former for opgaver/øvelser, som I arbejder med mellem samtalerne.

Samtalerne foregår så vidt muligt i Køge Familiecenter, men kan efter aftale også foregå hjemme hos jer.

Familiepædagogisk støtte

Familiepædagogisk støtte er et tilbud om pædagogisk og praktisk støtte i hjemmet.

Vi støtter jer som forældre i at løse problematikker og styrke jeres evner til at være forældre.

Den pædagogiske støtte kan eksempelvis handle om:

 • børnenes udvikling og opdragelse
 • relationsarbejde
 • samvær og leg i familien
 • overblik i hverdagen
 • sundhed
 • trivsel
 • samarbejde med netværk (skoler med mere).

Ved praktisk støtte hjælper vi jer med at varetage praktiske opgaver i jeres hjem.

Det kan eksempelvis være hjælp til:

 • indkøb
 • madlavning
 • planlægning af hverdagsaktiviteter
 • skolegang
 • budgetlægning

Støtten er målrettet din families behov for at give familien et løft, som I kan arbejde videre ud fra.

Den familiepædagogiske støtte foregår typisk i hjemmet efter aftale med jer.

Kontaktperson

En kontaktperson er et tilbud til unge, der ønsker støtte til at klare sig selv i hverdagen. Kontaktpersonen kan støtte med samtaler eller hjælp til at:

 • finde og passe job og uddannelse
 • komme ud af kriminalitet og misbrug
 • gå til aktiviteter
 • flytte hjemmefra
 • og lignende.

Forældrene inddrages, når det er muligt og relevant.

Gruppeaktiviteter/kurser

Vi tilbyder løbende følgende tilbud:

 • Supervision af plejefamilier - et rum, hvor plejefamilier kan reflektere over hverdagen og dele tanker og erfaringer med andre plejefamilier).
 • Ungeklassen – er et skole- og behandlingstilbud for unge, der har brug for særligt tilrettelagt undervisning og behandling.

Skilsmisse

Skal I skilles eller oplever I udfordringer i familielivet som følge af skilsmisse, skal I henvende jer i Familieretshuset. Familieretshuset tilbyder også børnegrupper til børn, hvis forældre er gået fra hinanden. 

Kontakt Familiecenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 17.09.21