Hvis du har et barn med handicap

Handicappet dreng smiler

Hvis du har et barn med handicap, kan Familiecenter Køge hjælpe med råd og vejledning. Du kan også ansøge om økonomisk og praktisk støtte.

Børn og unge med fysisk eller psykisk handicap eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse har ofte behov for intensiv støtte.

Familiecenter Køge kan hjælpe dig med at give dit barn og din familie den støtte og vejledning, I har brug for.

Obs. Genoptagelse af sager om beregning af bidraget til pensionsordning

Ankestyrelsen har vedtaget ny principafgørelse 4-18, som medfører ændring i den administrative praksis i forhold til beregning af bidrag til pensionsordning. På baggrund af denne principafgørelse, genoptager Køge Kommune nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. 

Køge Kommune har siden 2010 afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som er beskrevet i Ankestyrelsens principafgørelse 69-10, men på baggrund af den nye praksis genoptager vi sager afgjort af kommunen på baggrund af tidligere principafgørelse 69-10. 

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde alle relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har fået en afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010.   

Forældelse
Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren.

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt.  Vi skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Spørgsmål til overstående - Kontakt din sagsbehandler i Familiecenter Køge

Råd og vejledning om støttemuligheder

Familiecenter Køge tilbyder råd og vejledning til dig, der er forælder til et barn eller en ung med handicap og om de støttemuligheder, der findes efter den sociale lovgivning.

Råd og vejledning om at være forælder til et barn med handicap
At få et barn med handicap kan give anledning til en række spørgsmål og bekymringer for dig som forælder.

Det kan være om barnets handicap, løsning af praktiske problemer, fremtidsperspektiver eller håndtering af dine egne følelser i forhold til at have fået et barn med handicap.

I Familiecenter Køge kan du få vejledning om muligheden for at få:

 • Kontakt til andre familier, som har et barn med et lignende handicap.
 • Samtaler med en psykolog om at være forælder til et barn med handicap.
 • Et kursus for forældre til børn med særlige behov.

Råd og vejledning om støttemuligheder
I Familiecenter Køge drøfter vi din families situation grundigt med dig og vejleder dig om relevante støttetilbud.

Nogle tilbud til børn og unge med handicap kan ikke fås via Familiecenter Køge. Hvis det er tilfældet, hjælper vi dig videre til den rette myndighed.

Sådan kan du få råd og vejledning
Du er altid velkommen til at kontakte Familiecenter Køge, hvis du har brug for råd eller vejledning.

Hvis du ønsker at være anonym, kan du få anonym rådgivning i Køge Familiecenter.
Læs mere om Åben Anonym Rådgivning.

Hvis din familie netop har fået konstateret, at jeres barn under 18 år har et fysisk eller psykisk handicap eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse, kan Familiecenter Køge tilbyde besøg af en hjemmevejleder.

Du har også mulighed for at søge hjælp hos VISO eller hos handicap- og patientorganisationer.

Læs mere:
Hent

Familievejlederordning

Hvis du er forældre til et barn eller ung under 18 år, som netop har fået konstateret betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få en samtale med vores familievejleder. Familievejlederen kan hjælpe dig med at skabe et overblik over kommunes forskellige afdelinger, muligheder for støtte samt vejlede om foreninger og interesseorganisationer inden for handicapområdet.

Familievejlederordningen er et tilbud efter Servicelovens § 11 stk. 8., og skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunen har fået kendskab til den nedsatte funktionsevne.

Familievejlederen har ingen kompetence til at træffe beslutninger og er således alene et tilbud til jer om rådgivning og vejledning.

Samtalen kan foregå hjemme hos dig eller her på Rådhuset.

Kontakt vores familievejleder, Nazire Acili på tlf.: 20470934 eller på

Se vores pjece om Familievejlederordningen

Merudgifter

Du kan ansøge om at få dækket nødvendige udgifter, der er en konsekvens af dit barns handicap eller lidelse.

Hvem kan ansøge om hjælp til dækning af nødvendige merudgifter
Du kan ansøge om dækning af nødvendige merudgifter, hvis

 • Du er forælder til et barn under 18 år med et betydeligt handicap eller lidelse,
 • Merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne, og
 • Dit barn bor hjemme.

Hvad kan du få i kompensation
Kompensation til dækning af merudgift fastsættes med udgangspunkt i et månedligt standardbeløb.

Merudgifterne kan eksempelvis bestå i ekstra udgifter til:

 • Særlig kost
 • Medicin
 • Beklædning
 • Ekstra vask
 • Aktiviteter i fritiden
 • Handicaprettede kurser til dig og andre pårørende
 • Transport af barnet til uddannelse, behandling og i fritiden

Læs mere:

Familiecenter Køges pjece om merudgifter

Køge Kommunes servicestandarder på børnehandicapområdet
Siden om merudgift på Borger.dk

Ansøg:
Find skemaet til ansøgning om dækning af merudgift på Borger.dk

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis dit barns handicap eller lidelse gør det nødvendigt, at du selv passer dit barn, eller at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling og lignende, kan du søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Hvem kan ansøge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste
Du kan ansøge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis begge disse betingelser er opfyldt:

 • Du er forælder til et barn under 18 år med et betydeligt handicap eller lidelse.
 • Det er en nødvendig konsekvens af handicappet eller lidelsen, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen og andre opgaver.

Hvad kan jeg få i kompensation?
Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt.

Læs mere:

Familiecenter Køges pjece om tabt arbejdsfortjeneste

Køge Kommunes servicestandarder på børnehandicapområdet
Siden om tabt arbejdsfortjeneste på Borger.dk

Ansøg:
Find skemaet til ansøgning om dækning af tabt arbejdsfortjeneste på Borger.dk

Ledsagelse

Ledsagerordningen er for unge i alderen 12-18 år, der bor hjemme og ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Ledsagerordningen har til formål at øge unge med handicaps selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Ledsageren ledsager den unge, så den unge kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg.

Læs mere:
Siden om ledsagelse på Borger.dk

Køge Kommunes servicestandarder på børnehandicapområdet

Ansøg:
Find skemaet til ansøgning om ledsagelse på Borger.dk

Hjemmetræning

Ønsker du at træne dit barn i hjemmet, kan du ansøge om at få godkendt hjemmetræning af dit barn og om at få et økonomisk tilskud hertil.

Hvem kan søge om træning i hjemmet
Målgruppen for træning i hjemmet er børn og unge under 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte.

Inden hjemmetræning kan godkendes, undersøger Familiecenter Køge barnets funktionsevne, behov og trivsel, forældrenes ressourcer og familiens samlede situation.

Det er kun indehaver af forældremyndigheden, der kan søge om godkendelse af hjemmetræning.

Kontakt Familiecentret for yderligere information

Aflastning

Aflastning giver mulighed for, at dit barn kan bo hos en plejefamilie eller på en døgninstitution et antal døgn om måneden.

Hvornår er aflastning relevant?
Med udgangspunkt i barnets eller den unges funktionsnedsættelse og familiens situation som helhed, vurderer Familiecenter Køge, om vi kan tilbyde din familie aflastning.

Aflastning kan være relevant;

 • i tilfælde, hvor behovet skyldes barnets eller den unges særlige behov for støtte, eller
 • i tilfælde, hvor behovet skyldes barnets eller den unges funktionsnedsættelse og hensynet til den øvrige familie.

Det kunne eksempelvis være for at give forældrene tid til eventuelle søskende.

Aflastning i en plejefamilie, netværksplejefamilie, opholdssted eller døgninstitution kræver, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse.

Læs mere

Familiecenter Køges pjece om afløsning/aflastning

Køge Kommunes servicestandarder på børnehandicapområdet

den børnefaglige undersøgelse.

Læs mere på borger.dk om aflastning.

Døgnanbringelse

Døgnanbringelse i en plejefamilie, et opholdssted eller en døgninstitution kan være relevant, hvis dit barn, som følge af sit handicap, ikke kan bo hjemme.

Hvad indebærer en døgnanbringelse?
En døgnanbringelse betyder, at dit barn bor fast hos en plejefamilie, på et opholdssted eller på en døgninstitution.

Forældremyndigheden forbliver hos forældrene eller den af forældrene, der er har forældremyndigheden.

Hvornår kan en døgnanbringelse være aktuel
Hvis et barn eller en ung med handicap har behov for støtte, vil Familiecenter Køge så vidt muligt yde støtte i hjemmet.
Dette sker for at undgå at anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet.

Døgnanbringelse kan blive aktuel, hvis:

 • Barnet har et omfattende behov for støtte, og
 • Det ikke er muligt at sammensætte en tilstrækkelig støtte i hjemmet til at kompensere herfor.

Vurderingen sker med udgangspunkt i barnets funktionsnedsættelse og forældrenes evne og overskud til at varetage omsorgen for barnet.

Hvad skal du gøre
Hvis du overvejer, om en døgnanbringelse er nødvendig, bør du kontakte Familiecenter Køge.
Så vil vi drøfte muligheden for eventuel yderligere støtte i hjemmet eller muligheden for døgnanbringelse med dig.

Familiecenter Køge vil også tale med dit barn om de forskellige muligheder.

Familiecenter Køge træffer afgørelse om døgnanbringelse på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og en vurdering af familiens samlede behov.

Egenbetaling
I skal som forældre bidrage til betaling for anbringelse af jeres barn i et døgntilbud. Beløbet beregnes ud fra jeres indkomst, men der er i visse tilfælde mulighed for at nedsætte eller helt undtage jer for egenbetaling.

Hvis jeres barn anbringes i et døgntilbud, har I ikke længere ret til at få udbetalt børnefamilieydelse for barnet eller den unge.

Overgang til voksenlivet

Når dit barn fylder 18 år, ændrer de ydelser og tilbud, I som familie hidtil har modtaget, karakter eller bortfalder. Familiecenter Køge vil i god tid hjælpe jer med at forberede den unges overgang til voksenlivet.

Forberedelse af dit barns overgang til voksenlivet
Allerede fra dit barn er fyldt 16 år, skal der i handleplanen opstilles konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet. Her skal der tages stilling til muligheden for beskæftigelse og uddannelse.

Når dit barn fylder 15½ år, begynder vi sammen med dit barn og dig og andre relevante afdelinger (f.eks. UUV, Socialafdelingen, Sundhedsafdelingen og Ungecentret) at tage stilling til spørgsmål om dit barns fremtidige forsørgelsesgrundlag, boligforhold og uddannelse.

Familiecenter Køge giver råd og vejledning om den ændrede situation, der opstår, når den unge fylder 18 år. Der gælder nemlig andre regler, fordi:

 • Den unge bliver myndig
 • Den unge får eget forsørgelsesgrundlag
 • Den unge overgår til voksenbestemmelserne i serviceloven

Læs mere på Socialafdelingens hjemmeside for voksne med handicap.

Konsekvenser for dig som forælder
Når den unge fylder 18 år, ændrer de ydelser og tilbud, som I tidligere har modtaget, karakter eller bortfalder.

Støtte og ydelser vil ikke længere være en kompensation af jer som familie, men tage udgangspunkt i den unges situation. Det betyder blandt andet, at ydelser som merudgifter ved forsørgelse i hjemmet og tabt arbejdsfortjeneste stopper, når dit barn fylder 18 år.

Her kan du få hjælp til øvrige forhold

Kontakt Familiecenter Køge
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22