Sådan behandles din sag i Familiecenter Køge

Blyant på papir

Her kan du læse om, hvordan din sag bliver behandlet i Familiecenter Køge.

Familiecenter Køge giver støtte til børn, unge og deres familier, der har et særligt behov for støtte.

Sådan foregår sagsbehandlingen i Familiecenter Køge:

Dit møde med Familiecenter Køge

Familiecenter Køge
Din første kontakt med Familiecenter Køge vil typisk være til Den Tværgående Enhed, der modtager alle nye sager.

Den Tværgående Enhed vurderer, om Familiecenter Køge kan hjælpe dig – eksempelvis via enkelte rådgivende samtaler eller ved henvisning til samtaler i Familiecenteret.

Hvis Den Tværgående Enhed vurderer, at der er behov for at starte et forløb, bliver der oprettet en sag, og du får tildelt en sagsbehandler.

Sagsbehandleren inviterer dig hurtigst muligt til en samtale om det videre forløb.

De Forebyggende Rådgivere
I Køge Kommune er der tilknyttet forebyggende rådgivere til alle folkeskole og kommunale dagtilbud.

De forebyggende rådgivere vejleder skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats, så børns og unges vanskeligheder ikke når at udvikle sig.

Hvis dit barn har trivselsproblemer, kan den forebyggende rådgiver tilbyde dig og/eller dit barn enkelte samtaler på skolen eller i daginstitutionen. Den forebyggende rådgiver kan også henvise dig og/eller dit barn til Familiecenter Køge.

Dine rettigheder i forbindelse med din sags behandling

Familiecenter Køge vejleder dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af din families sag.

Det drejer sig blandt andet om retten til partshøring, aktindsigt, bisidder, gratis advokatbistand i enkelte typer sager og klageadgang.

Børnesamtale, undersøgelse og handleplan

Børnesamtale
Det er vigtigt, at dit barn bliver inddraget og har mulighed for at give udtryk for egne ønsker og behov. Familiecenter Køge holder derfor løbende børnesamtaler med barnet/den unge.

Du kan læse om, hvordan en børnesamtale foregår i Pjecer om børnesamtale.

Børnefaglig undersøgelse
De fleste typer støtte kræver, at Familiecenter Køge laver en børnefaglig undersøgelse – også kaldet en § 50-undersøgelse.

Den børnefaglige undersøgelse skal afdække, hvilke ressourcer og behov dit barn og din familie har, og om Familiecenter Køge kan tildele jer støtte.

Den børnefaglige undersøgelse gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Hvis I ikke vil give samtykke til indhentning af information, kan Familiecenter Køge i flere tilfælde indhente oplysninger uden jeres samtykke.

I vores pjece til forældre kan du læse mere om den børnefaglige undersøgelse

Handleplan
De fleste typer støtte kræver, at Familiecenter Køge udarbejder en handleplan. Handleplanen skal blandt andet angive målet med indsatsen og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målet.

Handleplanen revideres løbende.

Familiecenter Køge sagsbehandlingsfrister

Standarder for sagsbehandlingstider i Familiecenter Køge

Underretning (§§ 152, 153, og 154)

 • Vurdering om der er behov for akut foranstaltning - sagsbehandlingstid maks. 24 timer
 • Kvittering til afsender af underretning - sagsbehandlingstid maks. 6 hverdage

Familieorienteret rådgivning (§ 11) - sagsbehandlingstid maks. 2 uger

Børnefaglig undersøgelse (§ 50) - sagsbehandlingstid maks. 4 måneder

Foranstaltning (§ 52)

 • Sagsbehandlingstid efter færdiggjort børnefaglig undersøgelse - sagsbehandlingstid maks. 4 uger

Hjemmetræning (§ 32 a)

 • Sagsbehandlingstid efter færdiggjort børnefaglig undersøgelse - sagsbehandlingstid maks. 3 måneder

Merudgifter (§ 41)

 • Ny ansøgning - sagsbehandlingstid maks. 8 uger
 • Genbehandling af eksisterende bevilling - sagsbehandlingstid maks. 2 uger

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) - sagsbehandlingstid maks. 8 uger

Personlig hjælp (§ 44)

 • Personlig hjælp og pleje (§ 83, stk. 1, nr. 1) - sagsbehandlingstid maks. 4 uger
 • Nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (§ 83, stk. 2, nr. 2) - sagsbehandlingstid maks. 4 uger
 • Afløsning eller aflastning (§ 84, stk. 1) - sagsbehandlingstid maks. 4 uger
 • Vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder (§ 86, stk. 2) - sagsbehandlingstid maks. 4 uger

Ledsagelse (§ 45) - sagsbehandlingstid maks. 4 uger

Genbehandling af sag efter hjemvisning fra Ankestyrelsen

 • Ikke kompliceret - sagsbehandlingstid maks. 4 uger
 • Kompliceret - sagsbehandlingstid maks. 8 uger

Hvis der under den enkelte kategori er fastsat en kortere sagsbehandlingsfrist, gælder denne frist også efter hjemvisning. 


Læs mere

Du kan læse mere på:

 • Siden om støtte til børn med særlige behov på Borger.dk
 • Hent