Søer, fisk og fugle

Joller ved bådebroen i Kimmerslev Sø

Rundt i Køge kommune findes en række større og mindre søer. Ens for alle søerne er, at de er privatejet. 

Køge Kommune har lejet brugsretten til Kimmerslev Sø, Dalby Sø og Badesøen Dyndet. Ved alle 3 søer er der rige muligheder for at dyrke friluftsaktiviteter, samt opleve det rige dyreliv der er i og omkring søerne.

Hvis du vil fiske i søerne, i Køge Å eller i Å-havnen kan du nedenfor læse om de regler, der gælder.

Kimmerslev Sø og Badesøen Dyndet er også badesteder.

Fiskeri

Fiskeri i søerne

Hvis du vil fiske i Kimmerslev Sø, Dalby Sø eller Badesøen Dyndet skal du være opmærksom på følgende:

Fra søbred

For at fiske fra søbredden, skal du: 

 • Købe et fiskekort på Borup Bibliotek, adressen er: Parkvej 2, Borup eller 
 • Være medlem af én af de foreninger, der har tilladelse til at fiske på søerne eller 
 • Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du også købe statens fisketegn
 • Hvis du er under 18 år er det gratis. 

Fra båd i søerne

 • Medlemmer af de foreninger, der har betalt bådeplads på Kimmerslev Sø eller Dalby Sø, har lov til at fiske fra båd og søbred. 
 • Private kan på samme vilkår, som foreninger leje en bådeplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen. Foreninger har fortrinsret. 
 • Lodsejere, med ejendom der støder ned til søen - og som kan opbevare en båd på egen grund - kan ligeledes få tilladelse til at sejle og fiske på søerne. 

Regler for fiskeri i søerne

Følgende regler skal overholdes, når du fisker: 

Generelle regler

 • De gældende regler for fredningstider og mindstemål skal overholdes. Der opfordres til at genudsætte de fangede fisk. Se evt. fredningstider i ferskvand
 • Ingen fangst må sælges videre. 
 • Der må ikke udsættes fisk fra andre fiskevande, ligesom det er forbudt at fange og overflytte fisk til andre vande. 
 • Det er ikke tilladt at udlægge ålekroge. 
 • Rørbevoksningerne og fuglelivet skal respekteres.

Gælder specielt for Kimmerslev Sø og Dalby Sø

 • Ruser må ikke udlægges i søen inden for en radius af 50 meter fra åudløb/afløb. 
 • Indbyrdes afstand mellem åleruser skal være mindst 25 meter.
 • Udlagte ruser skal tømmes jævnligt og mindst hver 3. dag. 
 • Ruser skal være forsynet med tydeligt navn og telefonnummer. Desuden skal gældende regler fra Fiskerikontrollen overholdes. 
 • Der må ikke fiskes i den nordlige del af Kimmerslev Sø, da den er forbeholdt badegæster.

Gælder specielt for Badesøen Dyndet

 • Der må kun fiskes fra søbredden.

Priser

Priser for at fiske i søerne kan ses under ”Fiskeri og sejlads i søerne – priser” nederst på siden.

Fiskeri i Køge Å og Å-havnen

Hvis du fisker i Køge Å og Å-havnen gælder følgende: 

 • Fiskeri må kun ske fra bred, hvor Køge Kommune er lodsejer. 
 • Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du købe statens fisketegn
 • Hvis du er under 18 år er det gratis. 
 • Du må højst hjemtage 1 havørred og 3 aborrer pr. person pr. dag. Aborrer over 40 cm genudsættes altid.

Sejlads

Joller på Kimmerslev Sø og Dalby Sø

Foreninger har mulighed for at leje en bådeplads med fiskeret i enten Kimmerslev Sø eller Dalby Sø.

Optimistjollerne o.lign. kan ved køb af dags- eller årskort sættes i vandet fra jollebroen ved Slusevej. 

Private kan på samme vilkår, som foreninger leje en bådplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen i Kimmerslev Sø eller Dalby Sø. Foreninger har fortrinsret. Læs mere om regler for fiskeri under ”Fiskeri” øverst på siden.

Kanoer og kajakker på Kimmerslev Sø

Foreninger der er godkendt i Køge Kommune kan søge om tilladelse til at sejle med kanoer og kajakker på Kimmerslev Sø. Der er ikke mulighed for at opbevare kanoer og kajakker på eller ved søen.

Ved søsætning af kanoer og kajakker skal kano- og kajakbroen på den vestlige bred eller jollebroen ved Slusevej benyttes.

Som privat person kan du købe et dagkort, hvis du vil ro i din egen kajak eller lignende på Kimmerslev Sø. 

Dagkortet købes på Borup Bibliotek, adressen er: Parkvej 2, Borup. 

Kanoer og kajakker på Køge Å

På Køge Å må man sejle med både uden motor. Lodsejere kan bruge motor ud af åen til sejlads på Bugten. 

Man kan ro op til parken hos Gl. Køgegård. Man er dog nødt til at hoppe ud af kajakken for at komme rundt om et par træstammer, men så er det også muligt at komme op på engen vest for Gl. Køgegård. Herefter bliver vandstanden for lav til at sejle på. 

Da træstammerne over åen er en del af åens ret til at forme sit eget forløb, fjerner vi dem ikke så længe vandet kan passere. 

Regler for sejlads

Når du sejler på søerne eller åen skal du overholde følgende regler:

Generelle regler

 • Respektere søens fugleliv og flora - herunder især søens rørbevoksninger. Sejladsen skal tilrettelægges så anden sejlads ikke generes.
 • De almindelige færdsels- og sikkerhedsregler på vand skal overholdes.

Gælder specielt for Kimmerslev Sø og Dalby Sø

 • Eventuelle udsatte markeringer skal fjernes umiddelbart efter brug.
 • Sejladsen skal tilrettelægges så eventuelle udlagte ruser ikke oversejles eller ødelægges.

Gælder specielt for Kimmerslev Sø

 • Der må ikke sejles i den nordlige del af søen, da den er reserveret til badegæster.
 • Kanoer og kajakker må kun sættes i vandet fra kano- og kajakbroen eller jollebroen ved Slusevej.

Priser

Priser for sejlads på søerne kan ses under "Fiskeri og sejlads i søerne - priser" nederst på siden.

Brugerrådet for Kimmerslev Sø

Brugerrådet består af foreninger, skoler, institutioner med interesse for Kimmerslev Sø og Dalby Sø, samt repræsentanter fra Køge Kommune.

Brugerrådsmøder

Brugerrådets møder koordineres af Vej, Park og Byrum. Vi holder møde 1 gang om året i foråret.

Brugerrådets opgaver

Brugerrådet har til opgave at drøfte emner med fælles interesse vedrørende:

 • Søens vand og natur,

 • Bådehold, sejlads, vedligehold af bådebroer,

 • Fiskeri, udsætning af yngel mv.,

 • Renholdelse ved broer - på land og i vand.

Fugle og fugletårne

Fuglelivet ved Kimmerslev Sø

I samarbejde med biolog Tommy Dybbro er lavet en planche over nogle af de fuglearter, man kan se omkring Kimmerslev Sø. Planchen er sat op ved søen for enden af Lindevej/Skrænten.

Se fugleplanchen for Kimmerslev Sø her.

Fugletårnet på Ølsemagle Revle

På Ølsemagle Revle er opsat et fugletårn bag ishuset. Det er Køge Kommune der vedligeholder det.

Området omkring Ølsemagle Revle er et vildtreservat, som både er fredet og udpeget som EU-habitatområde. Alt sammen på grund af det rige fugleliv både i ynglesæsonen og som rasteplads for tusindvis af vadefugle fra Skandinavien. 

Her ligger fugletårnet: Fugletårnet på Ølsemagle Revle.

Se fugleplanchen for Ølsemagle Revle her.

Fugletårnet ved Nordstranden

Fugletårnet står i det fredede område mellem Nordstranden og Ølsemagle Revle. Fra fugletårnet har man en helt forrygende udsigt med lagunesøerne til den ene side og Nordstranden til den anden side. Området bruges som rasteplads for især svaner, gæs og andefugle.

Fugletårnet nås nemmest, hvis man starter fra Nordstrandens p-plads i den sydlige ende. Herfra følges stranden en god kilometer og så ligger fugletårnet inde til venstre lige før Ølsemagle Revle.

Her ligger fugletårnet: Fugletårnet ved Nordstranden.

Se fugleplanchen for Nordstranden her.

Se fugleplanchen for Søndre Strand her.

Skøjtesøer

18-2-2021: Måling af istykkelse ophører nu på grund af de stigende temperaturer.

Det er altid dit eget ansvar at færdes på isen. Hvis du er i tvivl om isen kan bære, så lad være med at gå ud på den. 

Al færden på is frarådes, indtil istykkelsen er målt til mindst 15 cm. 

Vær opmærksom på at isen typisk er ustabil ved vand med strøm og stor dybde, som fx ved åer og ved til- og fraløb til søer. Desuden kan vekslende temperaturer med tø og frost medføre uventede udviklinger i isen.

Vej, Park og Byrum tager løbende målinger af isens tykkelse. Herunder kan du se den nuværende status på tykkelsen af isen på de udvalgte skøjtesøer:

Sted:  Dato for måling:  Tykkelse på isen:  Målt antal meter fra bredden 
 Søen ved Ringstedvej, Køge 17-2-2021  10 cm  30 meter fra sydbredden 
 Kimmerslev Sø, Borup
 v/ Badestedet
18-2-2021 
12 cm  30 meter fra badestranden 
 Kimmerslev Sø, Borup
 v/ Kirken
18-2-2021  12 cm  100 meter fra nordøst siden 
 Badesøen, Dyndet 17-2-2021  8 cm  60 meter fra østbredden 

De tre steder er udvalgt og prioriterede ud fra popularitet, geografi og ressourcer. 

Alle andre søer, gadekær, åer m.v. foretages der IKKE kommunale målinger af istykkelsen. 

Det tilrådes derfor at udvise meget stor forsigtighed, hvis man vælger at gå ud på isen sådanne steder.

Fiskeri i Badesøen - Priser Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Badesøen 

2021

2022

 Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år)  111,00  113,00 
 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 445,00  453,00 

Fiskeri og sejlads i Dalby Sø - Priser Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Dalby Sø 

2021 

2022 

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 111,00   113,00
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år)  445,00   453,00
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 1.107,00   1.107,00
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund (Kimmerslev Sø) 1.107,00   1.127,00
Rusefiskeri pr. dobbeltaleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 556,00   566,00

Fiskeri og sejlads i Kimmerslev Sø - Priser Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Kimmerslev Sø 

2021 

2022 

Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 111,00   113,00
Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 445,00   453,00
Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 2.215,00   2.255,00
Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund 1.107,00   1.127,00
Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 556,00   566,00
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for foreninger (årligt) 1.107,00   1.127,00
Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for private (dagkort) 111,00   113,000
Kontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Anlæg og Myndighed 10.02.22