Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Søer, fisk og fugle

Joller ved bådebroen i Kimmerslev Sø

Rundt i Køge kommune findes en række større og mindre søer. Ens for alle søerne er, at de er privatejet. 

Køge Kommune har lejet brugsretten til Kimmerslev Sø, Dalby Sø og Badesøen Dyndet. Ved alle 3 søer er der rige muligheder for at dyrke friluftsaktiviteter, samt opleve det rige dyreliv der er i og omkring søerne.

Kimmerslev Sø og Badesøen Dyndet er også badesteder.

Fiskeri

Hvis du vil fiske i Kimmerslev Sø, Dalby Sø eller Badesøen Dyndet skal du være opmærksom på følgende:

Fiskeri fra søbred

 • For at fiske fra søbredden, skal du: 

 • Købe et fiskekort på Borup Bibliotek, adressen er: Parkvej 2, Borup eller 

 • Være medlem af én af de foreninger, der har tilladelse til at fiske på søerne eller 

 • Hvis du er under 18 år er det gratis. 

 • Hvis du er mellem 18 og 65 år skal du også købe statens fisketegn

Fiskeri fra båd

 • Medlemmerne af de foreninger, der har betalt bådeplads på Kimmerslev Sø eller Dalby Sø, har lov til at fiske fra båd og søbred. 

 • Private kan på samme vilkår, som foreninger leje en bådeplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen. Foreninger har fortrinsret. 

 • Lodsejere, med ejendom der støder ned til søen - og som kan opbevare en båd på egen grund - kan ligeledes få tilladelse til at sejle og fiske på søerne. 

Regler for fiskeri

Følgende regler skal overholdes, når du fisker i søerne: 

Gælder for alle 3 søer

 • De gældende regler for fredningstider og mindstemål skal overholdes. Der opfordres til at genudsætte de fangede fisk, 

 • Ingen fangst må sælges videre, 

 • Der må ikke udsættes fisk fra andre fiskevande, ligesom det er forbudt at fange og overflytte fisk til andre vande, 

 • Det er ikke tilladt at udlægge ålekroge,

 • Rørbevoksningerne og fuglelivet på søen skal respekteres.

Gælder specielt for Kimmerslev Sø og Dalby Sø

 • Ruser må ikke udlægges i søen inden for en radius af 50 meter fra åudløb/afløb, 

 • Indbyrdes afstand mellem åleruser skal være mindst 25 meter, 

 • Udlagte ruser skal tømmes jævnligt og mindst hver 3. dag, 

 • Ruser skal være forsynet med tydeligt navn og telefonnummer. Desuden skal gældende regler fra Fiskerikontrollen overholdes, 

 • Der må ikke fiskes i den nordlige del af Kimmerslev Sø, da den er forbeholdt badegæster.

Gælder specielt for Badesøen Dyndet

 • Der må kun fiskes fra søbredden.

Priser

Priser for at fiske i søerne kan ses under ”Fiskeri og sejlads i søerne – priser” nederst på siden.

Sejlads

Hvis du vil sejle på Kimmerslev Sø eller Dalby Sø skal du være opmærksom på følgende:

Sejlads med joller

Foreninger har mulighed for at leje en bådeplads med fiskeret i enten Kimmerslev Sø eller Dalby Sø.
Udover de foreninger der har bådepladser til deres joller, har foreningen Kimmerslev Sø Bådelaug også ca. 10 optimistjoller, som der trænes i et par gange om ugen. Optimistjollerne sættes i fra jollebroen ved Slusevej. Af sikkerhedsmæssige årsager har man tilladt, at der i forbindelse med optimistsejlerne må sættes en følgebåd med påhængsmotor i vandet.

Private kan på samme vilkår, som foreninger leje en bådplads med fiskeret for et år ad gangen, såfremt der er ledige pladser ved bådebroen i Kimmerslev Sø eller Dalby Sø. Foreninger har fortrinsret. Læs mere om dette under ”Fiskeri” øverst på siden.

Sejlads med kanoer og kajakker

Foreninger der er godkendt i Køge Kommune kan søge om tilladelse til at sejle med kanoer og kajakker på Kimmerslev Sø. Der er ikke mulighed for at opbevare kanoer og kajakker på eller ved søen.
Ved søsætning af kanoer og kajakker skal kano- og kajakbroen på den vestlige bred eller jollebroen ved Slusevej benyttes.

Som privat person kan du købe et dagkort, hvis du vil ro i kajak eller lignende på Kimmerslev Sø. 

Dagkortet købes på Borup Bibliotek, adressen er: Parkvej 2, Borup.

Regler for sejlads

Når du sejler på søen skal du overholde følgende regler: 

 • Respektere søens fugleliv og flora - herunder især søens rørbevoksninger. Sejladsen skal tilrettelægges så anden sejlads på søen ikke generes og at udlagte ruser ikke oversejles eller ødelægges,

 • Eventuelle udsatte markeringer skal fjernes umiddelbart efter brug,

 • De almindelige færdsels- og sikkerhedsregler på vand skal overholdes,

 • Der må ikke sejles i den nordlige del af søen, da den er reserveret til badegæster,

 • Kanoer og kajakker må kun sættes i vandet fra kano- og kajakbroen eller jollebroen ved Slusevej.

Priser

Priser for sejlads på søerne kan ses under "Fiskeri og sejlads i søerne - priser" nederst på siden.

Brugerrådet for Kimmerslev Sø

Brugerrådet består af foreninger, skoler, institutioner med interesse for Kimmerslev Sø og Dalby Sø, samt repræsentanter fra Køge Kommune.

Brugerrådsmøder

Brugerrådets møder koordineres af ETK. Vi holder møde 1 gang om året i foråret.

Brugerrådets opgaver

Brugerrådet har til opgave at drøfte emner med fælles interesse vedrørende:

 • Søens vand og natur,

 • Bådehold, sejlads, vedligehold af bådebroer,

 • Fiskeri, udsætning af yngel mv.,

 • Renholdelse ved broer - på land og i vand.

Fugle og fugletårne

Fuglelivet ved Kimmerslev Sø

I samarbejde med biolog Tommy Dybbro er lavet en planche over nogle af de fuglearter, man kan se omkring Kimmerslev Sø. Planchen er sat op ved søen for enden af Lindevej/Skrænten.

Se også fugleplanchen her.

Fugletårnet på Ølsemagle Revle

På Ølsemagle Revle er opsat et fugletårn bag ishuset. Det er Køge Kommune der vedligeholder det.

Området omkring Ølsemagle Revle er et vildtreservat, som både er fredet og udpeget som EU-habitatområde. Alt sammen på grund af det rige fugleliv både i ynglesæsonen og som rasteplads for tusindvis af vadefugle fra Skandinavien. 

Her ligger fugletårnet: Fugletårnet på Ølsemagle Revle.

Fugletårnet ved Nordstranden

Fugletårnet står i det fredede område mellem Nordstranden og Ølsemagle Revle. Fra fugletårnet har man en helt forrygende udsigt med lagunesøerne til den ene side og Nordstranden til den anden side. Området bruges som rasteplads for især svaner, gæs og andefugle.

Fugletårnet nås nemmest, hvis man starter fra Nordstrandens p-plads i den sydlige ende. Herfra følges stranden en god kilometer og så ligger fugletårnet inde til venstre lige før Ølsemagle Revle.

Her ligger fugletårnet: Fugletårnet ved Nordstranden.

Skøjtesøer

Al færden på is på søer o.lign. frarådes. Isen har endnu ikke en tykkelse så vi kan måle den.

ETK tager målinger når isen nærmere sig en tykkelse, hvor den kan bære at man færdes på den.

Isens tykkelse skal være 13-15 cm tyk, før den er sikker nok at færdes på. Se herunder den nuværende status på tykkelsen af isen på de udvalgte skøjtesøer. 

Sted:  Dato for måling:  Tykkelse på isen: 
 Søen ved Ringstedvej, Køge   Ingen is at måle 
 Kimmerslev Sø, Borup
Ingen is at måle 
 Badesøen, Dyndet   Ingen is at måle 

Husk: Det er dit eget ansvar at færdes på isen, så hvis du er i tvivl om isen kan bære, så lad være med at gå ud på isen.

Fiskeri i Badesøen Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Badesøen 

2019

2020

 Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år)  106,00  110,00 
 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 427,00  440,00 

Fiskeri i Dalby Sø Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Dalby Sø 

2019 

2020 

 Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 106,00  110,00 
 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år)  408,00 420,00 
 Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 1.066,00  1.095,00 
 Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund (Kimmerslev Sø) 1.066,00  1.095,00 
 Rusefiskeri pr. dobbeltaleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 533,00  550,00 

Fiskeri i Kimmerslev Sø Klik her for at vise tabellen

Fiskeri i Kimmerslev Sø 

2019 

2020 

 Dagkort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 106,00   110,00
 Årskort til stangfiskeri fra bred (personer over 18 år) 427,00   440,00
 Broplads med fiskeret til stang fra båd og bred 2.132,00   2.190,00
 Fiskeret for lodsejere med grund ned til søerne, og med båd opbevaret på egen grund 1.066,00   1.095,00
 Rusefiskeri pr. dobbeltåleruse (maks. 2 ruser pr. båd) 533,00   550,00
 Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for foreninger (årligt) 1.066,00   1.095,00
 Sejlads med kajak, optimistjolle o.l. for private (dagkort) 106,00   110,00
Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 27.05.20