Strande og badesøer

Her i Kommunen skal vi ikke ret langt for at kunne hoppe i bølgen blå. Hvad enten du er til en dukkert i havvand eller søvand, behøver du ikke at rejse ret langt for at få ønsket opfyldt. I kommunen har vi 3 badestrande, 1 havnebassin og 2 badesøer.

Badevandsprøver

I perioden fra 1. maj - 1. september undersøges badevandet ca. 1-2 gange om måneden for at tjekke om badevandet opfylder de gældende krav. 

Badevandskvaliteten

Klik på det badested du vil se badevandskvaliteten for - og se resultatet af de seneste og også sæsonens første prøver:

Badevandsprøver for de seneste 3 år:


Nordstranden og Havnebad Køge Marina

Stemningsbilleder fra Nordstranden og Havnebadet på Køge Marina

Nordstranden og Havnebassin ligger ved Køge Marina. Fra p-pladsen er der asfalt- og grusstier ned til havnebassinet og stranden. På stranden er der opsat badebro - og fra stien er der svellesti ned til badebroen. I havnebadet er der en badeplatform, hvorfra man kan komme i vandet.

Hvor ligger Nordstranden og Havnebad Køge marina?

Nordstranden, Bådehavnen, 4600 Køge.

Hunde og heste på stranden

Hunde skal være i snor på Nordstranden i perioden 1. april - 30. september, jf. Naturbeskyttelsesloven.
Ridning på stranden er tilladt i perioden 1. september - 31. maj, jf. Naturbeskyttelsesloven.

Handicapvenlig

Der er lavet en handicapvenlig strandadgang på Nordstranden. Det er en ca. 50 m lang sti, der går fra de nuværende gangelementer og ned til vandet, hvor stien ender i en lille plads. Belægningsplankerne er skridsikre og udført af 100% recyclingplast.

Strandnumre

I området er der opsat strandnumre ved indgangen J840 og ved redningsposten på stranden J843 og ved Havnebassinet J850.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badeområdet, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor du befinder dig.

Læs mere om strandnumre i Køge her.

Badevandsprofil

Badevandsprofilerne beskriver badevandskvaliteten og andre forhold i badeområdet. F.eks. hvilke faciliteter der findes og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Nordstranden her. 

Læs badevandsprofilen for Havnebad Køge Marina her.

Tilsyn og drift

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Nordstranden: Daglig drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum.
Havnebad Køge Marina: Daglig drift og renhold varetages af Køge Marina.

Søndre Strand

Stemningsbilleder fra Søndre Strand

Søndre Strand ligger i smukke omgivelser med strandenge og græssende dyr. Stranden og områderne omkring indgår i udviklingsplanen for området omkring Søndre Havn, som Køge Kyst står for.

Hvor ligger Søndre Strand?

Søndre Strand, Strandvejen + Søndre Molevej, Køge.

Hunde og heste på stranden

Hunde skal være i snor på Søndre Strand i perioden 1. april - 30. september, jf. Naturbeskyttelsesloven.
Ridning på stranden er tilladt i perioden 1. september - 31. maj, jf. Naturbeskyttelsesloven.

Strandnumre

På Søndre Strand er der opsat strandnumre på redningsposten ved badebroen J860, ved redningsposten ved strandstien J863 og ved stien fra iskiosken J866.

Hvis der er brug for et redningskøretøj på Søndre Strand, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor du er.

Læs mere om strandnumre i Køge her.

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold på stranden. F.eks. hvilke faciliteter der findes på stranden og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Søndre Strand her.

Tilsyn og drift

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Daglig drift og renhold varetages af Vej park og Byrum.

Ølsemagle Revle

Stemningsbilleder fra Ølsemagle Revle

Ølsemagle Revle er et fredet vildtreservat med et rigt fugleliv. I foråret og efteråret udsættes der får på Revlen, som er med til at naturpleje området. 

Hvor ligger Ølsemagle Revle?

Ølsemagle Revle, Revlen, Køge.

Hunde og heste på stranden

Hunde må ikke medtages på stranden i fuglenes yngletid - fra april - september. Resten af året skal hunde være i snor.
Ridning er ikke tilladt.

Strandnumre

På Ølsemagle Revle er der opsat 3 strandnumre nede på stranden. Et for enden af adgangsstien J820, et mod nord J823 og det sidste mod syd J826.

Hvis der er brug for et redningskøretøj på Nordstranden, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Læs mere om strandnumre i Køge her.

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold på stranden. F.eks. hvilke faciliteter der findes på stranden og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Ølsemagle Revle Nord her

Læs badevandsprofilen for Ølsemagle Revle Syd her.

Tilsyn og drift

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen.
Daglig drift og renhold varetages af Naturstyrelsen Midtsjælland.

I sommeren 2020 indviede Foreningen Kulturfuglen en 45 m lang badebro. Det er Kulturfuglen der står for drift og vedligehold af badebroen. Kontakt: .

Badesøen Dyndet

Stemningsbilleder fra Badesøen Dyndet

Badesøen Dyndet ligger skønt i den sydvestlige del af Kommunen i et område rigt på plante- og dyreliv. 

Hvor ligger badesøen?

Badesøen, Dyndetvej, Borup.

Strandnumre

På Badesøen Dyndet er der opsat strandnumre på de 2 redningsposter, Ved Kildepladsen J001 og i modsatte ende ved p-pladsen J002.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badesøen, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Læs mere om strandnumre i Køge her.

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold ved badestedet. F.eks. hvilke faciliteter der findes ved badestedet og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Badesøen Dyndet her.

Tilsyn og drift

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Daglig drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum.

Kimmerslev Sø

Stemningsbilleder fra Kimmerslev Sø

Den nordvestlige del af Kimmerslev Sø er forbeholdt badegæster. Inde på søbredden er udlagt et stykke med strandsand. Også her er du som badegæst omgivet af en fantastisk natur - med både fugle, fisk og planter.

Hvor ligger badestedet ved Kimmerslev Sø?

Kimmerslev Sø, Kimmerslevvej, Borup.

Strandnummer

Ved Kimmerslev Sø er der opsat strandnumre 2 steder. På redningsposten ved badestedet J003 og ved jollepladsen J004.

Hvis der er brug for et redningskøretøj til badesøen, skal du opgive det strandnummer du er tættest ved, så ved alarmcentralen hvor de skal køre hen.

Læs mere om strandnumre i Køge her.

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver badevandskvaliteten og andre forhold ved badestedet. F.eks. hvilke faciliteter der findes ved badestedet og hvor stor risiko der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs badevandsprofilen for Kimmerslev Sø her.

Tilsyn og drift

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen, Miljø.
Daglig drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum.

I 2020 etablerede Borup Borgerforening en badeponton ved badestedet. Det er Borup Borgerforening, der står for drift og vedligehold af pontonen. Kontakt: .

Alger

Når sommeren er varm og vandtemperaturen er høj, som den typisk er i juli og august er der risiko for giftige alger i vores badevand.

Når algerne optræder i store opblomstringer kan de udskille så meget gift at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Og dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Algeropblomstringer

Køge Kommune måler gennem sommeren for bakterieindholdet – e-coli og enterokokker - i badevandet, men der bliver som sådan ikke målt for alger. Vi tjekker vandet visuelt når vi er ude og ordne strandene, men tit vil det være de badende, der først opdager algerne i badevandet. 

Hold derfor øje med misfarvninger af vandet, og måske skumdannelser og bad ikke hvis vandet er uklart eller grønt som grønkålssuppe. Rør ikke ved sammenskyllede alger, der kan drive rundt ovenpå vandet eller blive skyllet op langs bredden.
Når vi vurderer at der er risiko for større ophobninger af blågrønalger ved Køges badesteder, skilter vi ved badestederne, samt informerer om det på hjemmesiden og i dagspressen.

Gode baderåd

Du har også selv et ansvar, så brug din sunde fornuft og nedenstående råd, inden du hopper i vandet:

  • Bad ikke, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder når du står i vand til knæene

  • Bad ikke i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive på vandet

  • Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden

  • Lad ikke husdyr drikke af og bade i vand, der er grønt af alger eller kraftige skumdannelser.

Læse mere

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om alger i badevandet

Læs mere i brochuren ”Alger i badevand”.

Badevandskvalitet og klapning i Køge Bugt fra Lynetteholmen

Der er klappet slam fra Lynetteholmen i perioden 3. januar - 31. marts 2022. Det er uvist om den planlagte klapning fra oktober 2022 - marts 2023 vil finde sted.

Køge Kommune har ikke været indforstået med klapningen, da mængderne som klappes i Køge Bugt er meget større end normalt, og Køge Kommune frygter, at det kan have betydning for miljøet på havbunden og bundlivet i det område, hvor der klappes slam.

Den foreløbige vurdering er dog, at klapningen ikke vil have konsekvenser for badevandets kvalitet ved Køge Kommunes kyster. Bakterier er vurderet til ikke at være problematiske ved klapning, og eventuelle nedbrydningsbakterier dør i øvrigt hurtigt i det salte vand. 

I følge den miljøvurdering, som By og Havn har fået lavet for Lynetteholm projektet, er klapningsområdet placeret, så strømningsretningen sikrer, at slammet lægger sig langt ude i bugten.
For at sikre at denne vurdering ikke ændrer sig, følger Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune overvågningen af dumpningerne af havneslam nøje.


Kommunen vurderer, at der ikke er nogen fare for, at badende vil kunne komme i kontakt med det klappede slam. 

Slammet indeholder dog store mængder af næringsstoffer, som vil kunne give ekstra næring til de alger som normalt opblomstrer i solrige somre. 

Som badende skal man derfor stadig være opmærksom på sigtbarheden i vandet. Se hvordan du skal forholde dig i afsnittet om Alger.

Vinterbadning

Vinterbadning er populært og her i kommunen findes 2 vinterbadeklubber: "Den Grønne Lagune" ved Køge Marina og "Valkyrien" ved Søndre Strand.

Vinterbaderåd

Se Rådet for større Badesikkerheds vinterbaderåd.

Ingen badevandsanalyser uden for sommerbadesæsonen

Der tages ikke analyser af badevandet udenfor sommerbadesæsonen 1. juni – 1. september.

Der er heller ikke på nuværende tidspunkt overvejelser om at gøre det. Dette skyldes flere faktorer:

  • Badevandsprøverne tages på en vilkårlig dag og er kun et øjebliksbillede af badevandets kvalitet den tilfældige dag. Kvaliteten handler kun om sigtedybe og evt. indhold af E-coli bakterier i vandet.
  • De badende, som oftest er raske voksne er kun kortvarigt i vandet og der er lav risiko for f.eks. at få vandet i munden. Størstedelen af de badende skyller sig efter at have været i vandet.
  • Det er vigtigt, at de badende selv vurderer, om der kan bades eller ej, og at der holdes øje med, om vandet lugter, har en oliefilm, er uklart eller bare ser mærkeligt ud, inden der hoppes i vandet.

Eget ansvar

Det er vigtigt, at den badende altid forholder sig til badevandsforholdene inden badning. Dvs. at man ikke bader, når vandet lugter, er snavset, grumset, misfarvet eller forurenet med f.eks. olie. 

Om sommeren, når der kan være algeopblomstring, er baderådet; Bad ikke, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. I vand til knæene svarer til cirka 50 cm.

Generelt frarådes også badning efter kraftige regnskyl, da der kan være ekstra store mængder af tarmbakterier i badevandet.testKontakt Vej, Park og Byrum
Opdateret af Anlæg og Myndighed 20.05.22