Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilskud, puljer, fritidspas og seniorpas

Mand der klatrer

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Køge Kommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. Som godkendt folkeoplysende forening kan du søge om følgende tilskud:

 • Aktivitetstilskud
 • Kursustilskud
 • Lokaletilskud

I Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg og Lokaletilskudssatser kan du læse mere om tilskudsordningerne, retningslinjer, regnskaber og lokaletilskudssatser.

Læs Vejledning til ansøgning om lokaletilskud

Ansøgningsfristen for aktivitetetstilskud, kursustilskud og for afregning af lokaletilskud er den 1. marts 2020.

Senest 1. februar frigives link til ansøgningsskemaerne.

NB: Bestemmelser vedr. regnskabsaflæggelse gælder først fra regnskabsåret 2019. Ved aflæggelse af regnskab for 2018 følges bestemmelserne i de hidtidige retningslinjer.

Før du søger - tjek om du har indsendt erklæring vedr. børneattest

Før du søger om tilskud skal du have indsendt en erklæring om, at din forening vil indhente en børneattest på instruktører, ledere og trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Dette gælder uanset om din forening beskæftiger børn og unge. Erklæringen er et lovkrav og sikrer, at kommunen ikke yder tilskud eller kommunal støtte til en forening, der ikke lever op til Folkeoplysningsloven. Erklæringen gælder for et kalenderår. Se i ’Dine foreningsoplysninger’ på EG On om du har en gældende erklæring

Hvis ja: Du kan nu søge om tilskud.
Hvis nej: Gå ind på koege.dk/blanketter. Vælg Folkeoplysning > Erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen sendes automatisk til Køge Kommune efter at du har signeret med NemID.

Sådan søger du - Vejledning i udfyldelse af tilskudsansøgning

Link til ansøgningsskema frigives 15. februar 2020

 • Som tegningsberettiget logger du ind på EG On her: https://koege.kultur.egon.dk/forening 
  OBS! (du skal sikre dig, at det er præcis denne hjemmesideadresse du bruger til login)
 • Klik på ’Ansøg om tilskud’ nederst i højre hjørne
 • Klik på den tilskudstype du ønsker at søge (’aktivitetstilskud’ og/eller ’kursustilskud’).
 • Tilskudstypen ’lokaletilskud’ vises først når du har søgt om ’aktivitetstilskud’ såfremt din forening er berettiget til lokaletilskud. Lokaletilskud for 2020 er afregning for 2019.
 • Det er ikke muligt at vedhæfte bilag til ansøgningerne om tilskud. Hvis du har bilag til din ansøgning skal du sende dem til Kultur- og idrætsafdelingen på
 • Alle ansøgninger afsluttes og indberettes med påtegning af NemID.
 • Når din foreningens ansøgning er indberettet, vil du modtage en kvittering
 • Du kan finde din indberettede ansøgning i EG On ved at klikke ’Sagsoverblik’ > ’Sagstype’ > ’Tilskudsansøgninger’
 • Hvis du skal printe din ansøgning skal du højreklikke på musen og vælge ’Udskriv’ fra browseren.

Køge Kommune foretager stikprøvekontrol af regnskaber

Hvert år gennemføres en stikprøvekontrol af foreningernes indsendte regnskaber herunder medlemskontingenter samt foreningernes baggrund for ansøgning om aktivitets-, kursus- og lokaletilskud. Foreningerne har pligt til at indsende dokumentation for de udgifter, de har medtaget. Hvert år bliver 5-7 foreninger udtaget til stikprøvekontrol og skal indsende dokumentation.

Oversigt over A conto lokaletilskud

Oversigt over aktivitet- og kursustilskud

Regnskaber

2018

Regnskaber - Erklæringer

Minimumskrav til bestyrelsens erklæring
Minimumskrav til revisors erklæring over 300.000 kr.
Minimumskrav til revisors erklæring under 300.000 kr.
Minimumskrav til revisors erklæring ved flerstrenget foreninger under 300.000 kr.

Regnskabsblanketter

Tilskudsregnskab
Årsregnskab

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Køge Kommune giver tilskud til godkendte folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune. 

Som godkendt, folkeoplysende voksenundervisning kan du søge om følgende tilskud:

 • Undervisningstilskud
 • Lokaletilskud

Retningslinjer

I Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg kan du læse mere om tilskud og retningslinjer.

Tidligere tildelinger

Tilskud til voksenundervisning 2. runde 2018

Tilskud til voksenundervisning inkl. lokaletilskud ordinær 2019

Tilskud til voksenundervisning 2. runde 2019

Tilskud til voksenundervising inkl. lokaletilskud ordinær 2020

NB: Bestemmelserne vedr. regnskabsaflæggelse gælder først fra regnskabsåret 2019.
Ved aflæggelse af regnskab for 2018 anvendes bestemmelserne i de hidtidige retningslinjer

Regnskaber

2017

2018

Kulturpuljen

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner (i samarbejde med lokal aktør) kan søge midler i Kulturpuljen til aktiviteter, arrangementer eller projekter inden for kulturområdet.

Retningslinjer

Ansøgningerne skal leve op til Retningslinjer for Kulturpuljen

Søg om støtte til aktiviteter/arrangementer

Ansøgningsskema til aktivitetsstøtte

Søg om drift, honorarstøtte og flerårige projekter

Ansøgningsskema til drift- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter/arrangementer

Ansøgningsfrister

 • 1. september ved ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger. Disse ansøgninger skal behandles af Kultur- og Idrætsudvalget, som i november foretager hoveduddeling af puljen til kommende års aktiviteter. 
 • Løbende: Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende. Bemærk at sagsbehandlingstiden kan være op til 4 uger.

Tidligere tildelinger

Evaluering og regnskab

Aktivitetsstøtte
Hvis du har fået aktivitetsstøtte skal du senest 6 uger efter aktivitetens afholdelse indsende evaluering og fotodokumentation samt regnskab til Kultur- og Idrætsafdelingen. Opstilling af regnskab sker i overensstemmelse med det indsendte budget.
Her kan du finde evaluering- og regnskabsskema. Dokumentet indeholder også et regnskabsskema. 

Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter
Modtagere af drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter skal senest 1. juni efter året, hvor støtten er medgået, indsende revideret årsrapport/årsregnskab samt evaluering for indeværende år. Overholdes denne frist ikke, bortfalder støtten. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .

Puljen til Projekt Småbørnskultur

Formål

Projekt Småbørnskultur støtter projekter for, med og af børn i dagtilbud, som fokuserer på børns møde med kunst og kultur.  Projekt Småbørnskultur yder tilskud til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter og -projekter på tværs af dagtilbud og kulturinstitutioner
 • Vikardækning og konsulentbistand i forbindelse med projektet
 • Dokumentation, evaluering og formidlingsaktiviteter

Puljens størrelse

Der skal uddeles 100.000 kr. i 2020.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgninger var 12. maj 2020 kl. 12.00.

Tildeling

2020

Retningslinjer

Retningslinjer for ansøgning til puljen

Ansøg puljen

OBS! Ansøgningsfristen er overskredet.

Samarbejdsaftale (obligatorisk)
Ansøgnings- og budgetskema (obligatorisk)

Fordeling af midler

En faglig arbejdsgruppe indstiller til Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen en fordeling af puljen. Den faglige arbejdsgruppe sammensættes af praksisnære kompetencer fra både kultur- og dagtilbudsområdet.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen skal du kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller på

Udviklingspuljen

Fod på dæksel med Køge Kommune byvåben

Formål

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Hvordan søger jeg?

Indsend ansøgningskema til  

Du kan finde ansøgningsskemaet her

Retningslinjer

Læs mere i Retningslinjer for udviklingspuljen

Ansøgningsfrist

Af hensyn til Regeringens anbefalinger under udbruddet af Covid-19 har Køge Kommune valgt at udskyde ansøgningsfristen frem til 1. juli 2020.

Under normale omstændigheder er ansøgningsfristerne den 1. december og den 1. juni.

Afregning- og evalueringsskema

Afregning- og evalueringsskema skal sendes til  senest 8 uger efter afholdt udgift.

Afregnings- og evalueringsskema

Tidligere tildelinger

Tildeling 2. runde med ansøgningsfrist 1. juni 2019 

Tildeling 1. runde med ansøgningfrist 1. december 2019

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .

Pulje til foreninger med elitepotentiale

Køge Kommune har afsat midler til at brande Køge Kommune gennem foreninger med elitepotentiale, med målet om både at forbedre forhold hos foreningerne og markedsføre Køge Kommune.

I Køge Kommune findes et væld af velfungerende idrætsklubber og foreninger, som skaber gode rammer om det aktive og sunde liv. I 2015 udarbejdede Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med klubber og foreninger en visionær idrætsstrategi. Med afsæt i strategien vil Kultur- og Idrætsudvalget forbedre forholdene for foreninger, som er repræsenteret i de højst rangerende turneringer og spillerækker.

Der er derfor afsat 606.440 kr. i 2020 til at brande Køge Kommune og sikre bedre forhold for foreninger med elitepotentiale. Formålet med puljen er også, udover at forbedre forholdene for foreningerne, at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Foreninger og klubber skal for eksempel synliggøre Køge Kommune på deres hjemmebaner og når de optræder på udebane og i medier samt deltage i events, som arrangeres af Køge Kommune. Med den indsats styrkes den positive omtale af Køge Kommune yderligere, og det er dermed også en mulighed for at tiltrække nye borgere.

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af foreninger og klubber, hjemmehørende i Køge Kommune, som giver et tilbud om at markedsføre kommunen. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau og blive fordelt af Kultur- og Idrætsudvalget.

Foreninger og klubber kan indsende et tilbud om markedsføring af Køge Kommune.

Retningslinjer

Læs mere i Retningslinjer for pulje til foreninger med elitepotentiale og send din ansøgning til .

Af hensyn til Regeringens anbefalinger under udbruddet af Covid-19 har Køge Kommune valgt at udskyde ansøgningsfristen til d. 1. juli 2020.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du kontakte Kultur og Idræt på eller på 56 67 67 67

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§§ 18 og 79)

Nu åbner Køge Kommune op for en ny ansøgningsrunde til puljen Støtte til frivilligt socialt arbejde 2021.

Ansøgningsfristen er som sædvanlig 1. november, og midlerne vil blive tildelt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde i begyndelsen af 2021. For at søge midlerne skal den elektroniske ansøgningsformular på www.koege.dk/frivillig benyttes. 

Hvis din forening/initiativ har modtaget midler til brug i 2020, som I, grundet corona og deraf følgende aflysning af aktiviteter, ikke kan nå at bruge i løbet af 2020, kan I anmode om at overføre de ubrugte midler til 2021.
Dette skal I ligeledes gøre inden 1. november.

I kan anmode om at overføre ubrugte midler til 2021 ved at sende mail til med tal på beløb, der ønskes overført. Midlerne vil dermed være disponible for jer i 2021, og vi vil først bede om regnskab for brug af dem i begyndelsen af 2022.
I kan godt både søge om at overføre ubrugte midler fra i år til 2021 og søge om ”nye” midler for 2021, men det skal selvsagt være til forskellige aktiviteter.

Alle foreninger, organisationer, virksomheder, grupper og enkeltpersoner, som udfører, eller gerne vil i gang med at udføre, frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune kan søge støtte til deres arbejde.

Der kan søges støtte til aktiviteter, der forbedrer vilkårene for udsatte borgere i Køge Kommune. 

Aktiviteten kunne fx være:

 • Selvhjælpsgrupper
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersonordninger
 • Ledsageordninger
 • Aflastning af pårørende
 • Telefonrådgivninger
 • Aktivitet og motion
 • Socialt samvær
 • Underholdning
 • Undervisning/oplysning

Listen er ikke udtømmende.

Som udgangspunkt, ydes der ikke støtte til:

 • Løn og lokaleleje
 • Forplejning

Læs mere i Retningslinjerne for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Oversigt over foreninger som har fået tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2020

Regnskabsark

Ansøgningskema

Næste ansøgningsrunde starter i september 2020 og ansøgningsfristen er 1. november 2020.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte VF-Sekretariatet:

 • Sezer Gün, tlf. 5667 2602 eller .
 • Yvonne Staal, tlf. 5667 2506 eller  

Fritidspas

Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for en aktiv fritid. Fritidspasset uddeles til børn og unge mellem 0-18 år og bosiddende i Køge Kommune som af økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager ikke har mulighed for at melde sig ind i en forening.

Formål

 • At børn og unge skal have mulighed for at opdage og opleve fritids- og foreningstilbud, der dækker deres interesser.
 • At børns og unges deltagelse i fritidsaktiviteterne skal bidrage til udvikling af selvværd, sociale relationer og kompetencer samt fysisk udfoldelse.
 • At børn og unge i udsatte positioner integreres i fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats.

Fritidspasset er et fysisk pas trykt på hårdt pap, hvorpå der står oplysninger om tildeltes navn, adresse, fritidspasnummer og hvem, der har udstedt det. Kortet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Fritidspasset afleveres sammen med et følgebrev til den forening, som man ønsker et kontingent hos. Fritidspasset gælder kun for et kalenderår og en forening om året.

Retningslinjer for fritidspas

Læs retningslinjerne for fritidspas

Søg et fritidspas

Alle børn og familier i Køge Kommune er velkomne til at søge et Fritidspas hos deres sagsbehandler, lærer, pædagog eller sundhedsplejerske. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .

Seniorpas

Køge Kommune giver med seniorpasset økonomisk støtte til økonomisk trængte pensionister som ønsker at gøre brug af aftenskolernes tilbud.

Søg et seniorpas

Aftenskolernes Forretningsudvalg varetager tildelingen af seniorpasset. Er du interesseret i at søge et seniorpas eller ønsker du at høre mere skal du kontakte Tine Koop på 56655322 eller

Tilskud til foreninger, klubber og andre, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven

Foreninger, som ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til konkrete aktiviteter. Det drejer sig om foreninger, hvor medlemmerne er over 25 år.

Det er som hovedregel kun lokale foreninger, der kan søge om tilskud.

En forudsætning for, at der gives tilskud til foreninger og klubber m.fl. er, at disse kan betragtes som aktive foreninger. Det vil sige, at der skal være vedtægter, formål, kontingentopkrævning m.v., som dokumenterer foreningen.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret ansøgning. Kontakt borgmestersekretariatet på eller på 56 67 67 67

Jubilæumsgaver

Der gives kontante gaver til foreninger o.lign. i forbindelse med jubilæer for hvert 25 år med:

25 års jubilæum: 2.500 kr.

50 års jubilæum: 5.000 kr.

75 års jubilæum: 7.500 kr.

100 års jubilæum: 10.000 kr.

Herudover gives et tillæg på 10 kr. pr. medlem under 25 år til foreninger, der er omfattet af Folkeoplysningen.

Betingelser

Det er en betingelse, at foreningen

 • Er hjemmehørende i Køge Kommune
 • Er oprettet med et socialt eller kulturelt formål
 • Ikke har en kommerciel karakter
 • Selv gør opmærksom på jubilæet

Der gives ingen gave til kommunens egne institutioner og skoler m.v.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Kontakt borgmestersekretatiatet på eller på 56 67 67 67

Gaver til sportsudøvere og sportsklubber

Medlemmers vundne mesterskaber – guld, sølv og bronze

Der gives en gave á ca. 200-300 kr. Gaverne overrækkes af borgmester og kultur- og idrætsudvalgsformand ved det årlige arrangement for sportsudøvere, der har vundet et mesterskab.

Pengegave til sportsklubber ved vundne mesterskaber

Der ydes en kontant gave til klubben ved et medlems eller et holds vundne mesterskaber:

Europamesterskab: 2.500 kr.

Verdensmesterskab: 5.000 kr.

Pengegave ved oprykning til bedste og næstbedste division

A. Oprykning til bedste division

Der ydes 2.500 kr. i grundgebyr

Herudover ydes der et kontant beløb afhængig af klubbens medlemstal:

 • 100-200 medlemmer: 2.500 kr.
 • 201-300 medlemmer: 5.000 kr.
 • Over 300 medlemmer: 7.500 kr.
B. Oprykning til næstbedste division

Der ydes gave med halvdelen af de under A. fastsatte satser.

Ved gentagne oprykninger til samme division ydes evt. gaver efter konkret vurdering.

C. Ingen pengegave til professionelle klubber
Der gives ikke pengegave til professionelle klubber.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Kontakt borgmestersekretariatet på eller på 56 67 67 67

Kontakt Kultur og Idræt
Opdateret af Kultur og Idræt 19.10.20