Tilskud, puljer, fritidspas og seniorpas

Pulje til grønne områder og stadions (forsøgsordning)

Det er nu muligt at ansøge om ønsker til renovering/ændringer/nye ting til kommunale stadions og grønne områder.

Hvem kan søge?

Foreninger eller selvejende haller, som bruger de kommunale stadions og grønne områder under Kultur og Idræt

Hvad kan der søges til?

Der kan f.eks. søges støtte til:

 • Nye mindre anlægsprojekter f.eks. opholdsarealer, udendørs træningsområder eller lignende.
 • Forbedring af eksisterende anlæg f.eks. renovering af flisebelægninger og inventar til opholdsarealer, nye cykelstativer, renovering af baner og anlæg eller lignende.

Puljen dækker ikke

 • støtte til frivilliges forplejning, forsikring eller lignende i forbindelse med anlægsarbejdet.
 • støtte til den fremtidige drift, forsikring eller vedligehold af anlægget.

Ved ansøgning om nye anlæg, er ansøger selv ansvarlig for at løfte den efterfølgende afledte drift og skal synliggøre dette i ansøgningen.

Kriterier for ansøgning

 • Ansøger skal være en forening, der er åben for alle eller selvejende hal hjemhørende i Køge Kommune.
 • Projektet er ikke kommercielt og i overensstemmelse med gældende regler og kommunens politik på området.
 • Projektet er defineret, tidsmæssigt afgrænset og færdiggøres efter støtten er givet.
 • Projektet indeholder et realistisk budget inkl. synliggørelse af eventuel yderligere finansiering. 
 • Projektet foregår på et offentligt tilgængeligt og kommunalt areal hørende under Kultur og Idræt i Køge Kommune.
 • Ansøgningen er fyldestgørende og er kommunen i hænde rettidigt.
 • Ved omtale af projektet skal det oplyses, at projektet er gennemført med støtte fra Køge Kommune.
 • Ansøger skal have et CVR-nr. og en tilknyttet NemKonto for at få midlerne udbetalt.

Inden du sender en ansøgning

Vi anbefaler, at ansøger, inden indsendelse af ansøgning, undersøger, hvilke tilladelser der er brug for, for at projektet kan realiseres. Dette kan gøres via kommunens hjemmeside.

Ansøger er selv ansvarlig for at indhente tilladelser, som eksempelvis landzonetilladelse, byggetilladelse, affaldshåndtering, dispensation mv. Det kan derfor også være en fordel at tænke byggesagsgebyr ind i et budget.

Indsend ansøgning

LUKKET FOR ANSØGNINGER.

Puljen ansøges ved at sende en mail med beskrivelse af projektet til .

Ansøgningen skal bestå af maksimalt 2 sider, med en kort beskrivelse af:

 • formål og værdi for det lokale samfund
 • budget. Budgettet skal indeholde indtægter og udgifter, herunder, hvad midlerne konkret skal bruges til. Det skal ligeledes oplyses, om der søges eller er givet støtte fra andre puljer.
 • tidsplan
 • adresse for beliggenhed og kortbilag med markering af områderne.

Da puljen har begrænsede midler, kan ansøger højest ansøge om forslag, som koster op til 100.000 kr.

Tildeling

Forvaltningen prioriterer blandt de fremsendte ønsker/forslag, og i det omfang de kan imødekommes, vender vi tilbage. Tilskud udbetales, når puljeansøgning og byggeansøgning eller lignende er godkendt.

Ansøgningsfrist

LUKKET FOR ANSØGNINGER (Frist: Tirsdag den 1. juni 2021)

Afrapportering

Senest 6 uger efter projektets/aktivitetens/indkøbets afslutning skal der indsendes regnskab for udbetalte tilskud. Regnskabet indsendes til . Benyttes tilskud ikke til formålet skal beløbet tilbagebetales.

Kontakt

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Lasse Yssing i ETK på .

Pulje til forsamlingshuse, der har lidt tab under Covid-19

Kultur- og Idrætsudvalget har på møde den 12. april 2021 anbefalet Økonomiudvalget, at etablere en pulje til understøtning af forsamlingshuse under Covid-19. Økonomiudvalget har på udvalgsmøde den 20. april 2021 besluttet, at finansiere puljen med 75.000 kr. Læs om sagen i Økonomiudvalgets referat fra mødet d. 20. april.

Hvem kan søge?

Forsamlingshuse i Køge Kommune kan derfor søge om støtte til:

 • tab som følge af ikke gennemførte aktiviteter (ikke kommercielle arrangementer).
 • udgifter til nødvendig istandsættelse som på trods af Covid-19 ikke har kunnet udsættes.

Ansøgningsskema

LUKKET FOR ANSØGNINGER.

Bemærk: Det er en forudsætning for tildeling fra puljen, at ansøger også har søgt statslige Covid-19 hjælpepakker.

Puljestørrelse 

75.000 kr.

Ansøgningsfrist

LUKKET FOR ANSØGNINGER (Frist: Mandag d. 3. maj kl. 12.)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen er du velkommen til at kontakte Kultur- og Idrætsteamet på 56 67 67 67 eller på

Pulje til trængte folkeoplysende foreninger 2020

Køge Byråd besluttede på mødet den 22. september 2020 at overføre 250.000 kr. til Kultur- og Idrætsudvalgets viderefordeling til foreninger, der har et tab som følge af Covid-19 og ikke allerede har fået midler fra Køge Festuge. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde den 2. november, at puljen skal fordeles gennem en ansøgningsrunde.

Hvem kan ansøge puljen?

Folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Køge Kommune.

Hvem kan IKKE ansøge?

 • Foreninger, der får del i midler fra Køge Festuge. Køge Byråd valgte på møde den 22. september at overføre 225.000 kr. til festugen. Festugen skulle viderefordele disse blandt foreninger hjemmehørende i Køge Kommune, der har mistet en indtægt som følge af festugens aflysning pga. covid-19.
 • Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Aftenskolerne har mulighed for anden kompensation.
 • Kulturforeninger. Kulturforeningerne og andre kulturaktører har gennem Kulturpuljen haft mulighed for at bede forvaltningen om refundering af udgifter, der ikke har kunnet annulleres i forbindelse med aflyste arrangementer støttet af Kulturpuljen.

Fordeling af puljen

Se fordeling af puljemidlerne 2020

Ansøgningsskema

LUKKET FOR ANSØGNINGER.

Frist for ansøgning

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til puljen eller ansøgningsskemaet er du altid velkommen til at skrive til Kultur og Idræt på

Aktivitetstilskud, kursustilskud og lokaletilskud (folkeoplysende foreninger)

Køge Kommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. Som godkendt, folkeoplysende forening kan I søge om følgende tilskud:

 • Aktivitetstilskud
 • Kursustilskud
 • Lokaletilskud

Retningslinjer 

I Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg og Lokaletilskudssatser kan du læse mere om tilskudsordningerne, retningslinjer, regnskaber og lokaletilskudssatser.

Læs Vejledning til ansøgning om lokaletilskud

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for aktivitetstilskud, kursustilskud og for afregning af lokaletilskud er den 1. marts.

Senest 1. februar frigives link til ansøgningsskemaerne.

Før du søger - tjek om du har indsendt erklæring vedr. børneattest

Læs om indsendelse af den lovpligtige erklæring vedr. børneattester. Se eventuelt i ’Dine foreningsoplysninger’ på foreningsportalten EG On om du har en gældende erklæring

Hvis ja: Du kan nu søge om tilskud.
Hvis nej: Gå ind på koege.dk/blanketter. Vælg Folkeoplysning > Erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen sendes automatisk til Køge Kommune efter at du har signeret med NemID.

Sådan søger du - Vejledning i udfyldelse af tilskudsansøgning

 • Som tegningsberettiget logger du ind på EG On her: https://koege.kultur.egon.dk/forening 
  OBS! (du skal sikre dig, at det er præcis denne hjemmesideadresse, du bruger til login)
 • Klik på ’Ansøg om tilskud’ nederst i højre hjørne.
 • Klik på den tilskudstype, du ønsker at søge (’aktivitetstilskud’ og/eller ’kursustilskud’).
 • Tilskudstypen ’lokaletilskud’ vises først når du har søgt om ’aktivitetstilskud’ såfremt din forening er berettiget til lokaletilskud. Lokaletilskud i 2021 er afregning for 2020.
 • Det er ikke muligt at vedhæfte bilag til ansøgningerne om tilskud. Hvis du har bilag til din ansøgning, skal du sende dem til Kultur- og Idrætsteamet på
 • Alle ansøgninger afsluttes og indberettes med påtegning af NemID.
 • Når din forenings ansøgning er indberettet, vil du modtage en kvittering.
 • Du kan finde din indberettede ansøgning i EG On ved at klikke ’Sagsoverblik’ > ’Sagstype’ > ’Tilskudsansøgninger’.
 • Hvis du skal printe din ansøgning, skal du højreklikke på musen og vælge ’Udskriv’ fra browseren.

Køge Kommune foretager stikprøvekontrol af regnskaber

Hvert år gennemføres en stikprøvekontrol af foreningernes indsendte regnskaber herunder medlemskontingenter samt foreningernes baggrund for ansøgning om aktivitets-, kursus- og lokaletilskud. Foreningerne har pligt til at indsende dokumentation for de udgifter, de har medtaget. Hvert år bliver 5-7 foreninger udtaget til stikprøvekontrol og skal indsende dokumentation.

Oversigt over A conto lokaletilskud

Oversigt over aktivitet- og kursustilskud

Regnskaber

Foreningsregnskaber fra tidligere år udleveres gerne efter henvendelse til Kultur og Idræt på

Regnskaber - Erklæringer

Minimumskrav til bestyrelsens erklæring
Minimumskrav til revisors erklæring over 300.000 kr.
Minimumskrav til revisors erklæring under 300.000 kr.
Minimumskrav til revisors erklæring ved flerstrenget foreninger under 300.000 kr.

Regnskabsblanketter

Tilskudsregnskab
Årsregnskab

Undervisningstilskud og lokaletilskud (folkeoplysende voksenundervisning/aftenskoler)

Køge Kommune giver tilskud til godkendte, folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune. 

Som godkendt, folkeoplysende voksenundervisning kan I søge om følgende tilskud:

 • Undervisningstilskud
 • Lokaletilskud

Retningslinjer

I Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg kan du læse mere om tilskud og retningslinjer.

Tidligere tildelinger

Tilskud til voksenundervisning inkl. lokaletilskud 2021

Tilskud til voksenundervisning inkl. lokaletilskud ordinær 2020

Tilskud til voksenundervisning 2. runde 2020

Tilskud til voksenundervisning inkl. lokaletilskud ordinær 2019

Tilskud til voksenundervisning 2. runde 2019

Regnskaber

2019 (kommer)

2018

Kulturpuljen

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner (i samarbejde med lokal aktør) kan søge midler i Kulturpuljen til aktiviteter, arrangementer eller projekter inden for kulturområdet.

Retningslinjer

Læs retningslinjer for Kulturpuljen

Ansøg Kulturpuljen

NB! Kulturpuljen 2021 er lukket for ansøgninger, da alle midler er uddelt.

Indsend din ansøgning via Kulturpuljens nye elektroniske ansøgningsskema. (Linket er både til aktivitets- og projektstøtte samt drift- og honorarstøtte)

Bemærk - du skal logge ind med samt underskrive ansøgningen med forenings-NemID eller privat NemID. Når du har underskrevet ansøgningen med NemID, sendes den automatisk til Køge Kommune. Du vil efterfølgende få en kvittering i din forenings e-boks, men du har også mulighed for, at printe en kvittering efter du har udfyldt skemaet.

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte kulturkonsulent Linda Moris på 24 43 96 47 eller på .

Ansøgningsfrister

 • 1. september ved ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger. Disse ansøgninger skal behandles af Kultur- og Idrætsudvalget, som i november foretager hoveduddeling af puljen til det kommende års aktiviteter. 
 • Løbende: Kulturpuljen 2021 er lukket for ansøgninger, da alle midler er uddelt. Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende. Bemærk at sagsbehandlingstiden kan være op til 4 uger.

Tidligere tildelinger

Evaluering og regnskab

Aktivitetsstøtte
Hvis du har fået aktivitetsstøtte skal du senest 6 uger efter aktivitetens afholdelse indsende evaluering og fotodokumentation samt regnskab til Kultur og Idræt. Opstilling af regnskab sker i overensstemmelse med det indsendte budget.
Her kan du finde Kulturpuljens nye elektroniske evaluering- og regnskabsskema

Bemærk - du skal logge ind med samt underskrive evalueringen med forenings-NemID eller privat NemID. Når du har underskrevet evalueringen med NemID, sendes den automatisk til Køge Kommune. Du vil efterfølgende få en kvittering i din forenings e-boks, men du har også mulighed for, at printe en kvittering efter du har udfyldt skemaet.

Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter
Har I modtaget drifts- og honorarstøtte og/eller støtte til flerårige projekter skal I indsende revideret årsrapport/årsregnskab og evaluering for indeværende år. Dette skal gøres senest 1. juni året efter, at støtten er modtaget. Overholdes denne frist ikke, bortfalder støtten. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .

Puljen til Projekt Småbørnskultur

Formål

Projekt Småbørnskultur støtter projekter for, med og af børn i dagtilbud, som fokuserer på børns møde med kunst og kultur.  Projekt Småbørnskultur yder tilskud til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter og -projekter på tværs af dagtilbud og kulturinstitutioner
 • Vikardækning og konsulentbistand i forbindelse med projektet
 • Dokumentation, evaluering og formidlingsaktiviteter

Ansøgningsfrist

LUKKET FOR ANSØGNINGER (Frist: 1. juni 2021 kl. 12.)

Tidligere tildelinger

2021

2020

Retningslinjer

Retningslinjer for ansøgning til puljen

Ansøg puljen

Samarbejdsaftale (obligatorisk)

Ansøgnings- og budgetskema (obligatorisk)

Fordeling af midler

En administrativ arbejdsgruppe indstiller til Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Kultur- og Økonomiforvaltningen en fordeling af puljen.

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen er du velkommen til at kontakte:

 • Pædagogisk konsulent i Dagtilbud, Jens Ring Christensen, tlf. 56 56 56 34, e-mail
 • Kulturkonsulent i Kultur og Idræt, Linda Moris tlf. 24 43 96 47, e-mail

Udviklingspuljen

Fod på dæksel med Køge Kommune byvåben

Formål

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i Folkeoplysningsloven.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Hvordan søger jeg?

Indsend ansøgningen via Udviklingspuljens elektroniske ansøgningsskema

OBS! Hvis du ikke får en kvittering for din ansøgning har vi ikke modtaget din ansøgning. Vi er desværre blevet opmærksom på, at der har været en fejl på ansøgningsskemaet i denne ansøgningsrunde. Vores leverandør har nu rettet fejlen. Du skal derfor ansøge på ny, hvis du ikke har fået en kvittering eller hvis du har set fejlmeddelelsen på skærmen. Deadline er rykket til 15. december 2021.

Bemærk - du skal logge ind med samt underskrive ansøgningen med forenings-NemID eller privat NemID. Når du har underskrevet ansøgningen med NemID, sendes den automatisk til Køge Kommune. Du vil efterfølgende få en kvittering i din forenings e-boks, men du har også mulighed for, at printe en kvittering efter du har udfyldt skemaet.

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte idrætskonsulent Karina Hjort Feddersen på 56 67 23 42 eller på

Retningslinjer

Læs mere i Retningslinjer for Udviklingspuljen

Ansøgningsfrist

OBS! Fristen er rykket til 15. december (Ansøgningsfristerne er normalt den 1. december og den 1. juni)

Afregning- og evalueringsskema

Nyt digitalt evalueringsskema til Udviklingspuljen

Afregning- og evalueringsskema skal sendes til  senest 8 uger efter afholdt udgift.

Bemærk - du skal logge ind med samt underskrive evalueringen med forenings-NemID eller privat NemID. Når du har underskrevet evalueringen med NemID, sendes den automatisk til Køge Kommune. Du vil efterfølgende få en kvittering i din forenings e-boks, men du har også mulighed for, at printe en kvittering efter du har udfyldt skemaet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .

Pulje til foreninger med elitepotentiale

Køge Kommune har afsat midler til at brande Køge Kommune gennem foreninger med elitepotentiale, med målet om både at forbedre forhold hos foreningerne og markedsføre Køge Kommune.

I Køge Kommune findes et væld af velfungerende idrætsklubber og foreninger, som skaber gode rammer om det aktive og sunde liv. I 2015 udarbejdede Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med klubber og foreninger en visionær idrætsstrategi. Med afsæt i strategien vil Kultur- og Idrætsudvalget forbedre forholdene for foreninger, som er repræsenteret i de højst rangerende turneringer og spillerækker.

Formålet med puljen er også, udover at forbedre forholdene for foreningerne, at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Foreninger og klubber skal for eksempel synliggøre Køge Kommune på deres hjemmebaner og når de optræder på udebane og i medier samt deltage i events, som arrangeres af Køge Kommune. Med den indsats styrkes den positive omtale af Køge Kommune yderligere, og det er dermed også en mulighed for at tiltrække nye borgere.

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af foreninger og klubber, hjemmehørende i Køge Kommune, som giver et tilbud om at markedsføre kommunen. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau og blive fordelt af Kultur- og Idrætsudvalget.

Foreninger og klubber kan indsende et tilbud om markedsføring af Køge Kommune.

Retningslinjer

Læs mere i Retningslinjer for pulje til foreninger med elitepotentiale og send din ansøgning til .

Ansøgningsfrist

LUKKET FOR ANSØGNINGER. (Frist: 1. maj 2021)

Kontakt

Ved spørgsmål kan du kontakte Kultur og Idræt på eller på 56 67 67 67

Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 og §79)

Nu åbner Køge Kommune op for en ny ansøgningsrunde til puljen Støtte til frivilligt socialt arbejde 2022.
Midlerne bliver tildelt på Ældre- og Sundhedsudvalgsmøde i begyndelsen af 2022. 

Sådan søger du

Søg midlerne via den elektroniske ansøgningsformular

Ved afregning kan du bruge dette regnskabsark

Hvem kan søge?

Alle foreninger, organisationer, virksomheder, grupper og enkeltpersoner, som udfører, eller gerne vil i gang med at udføre, frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune kan søge om støtte til dette arbejde. Der kan søges støtte til aktiviteter, der forbedrer vilkårene for udsatte borgere i Køge Kommune.

Retningslinjer 

Retningslinjerne for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Tidligere tildelinger

Oversigt over foreninger og initiativer, der har modtaget støtte i 2021

Oversigt over foreninger, som har modtaget støtte i 2020

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsrunde starter i september 2021 og ansøgningsfristen er 8. november 2021.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Velfærdsforvaltningens sekretariat på tlf. 56 67 67 67 eller

Fritidspas

Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for en aktiv fritid. Fritidspasset uddeles til børn og unge mellem 0-18 år, som er bosiddende i Køge Kommune som af økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager ikke har mulighed for at melde sig ind i en forening.

Formål

 • At børn og unge skal have mulighed for at opdage og opleve fritids- og foreningstilbud, der dækker deres interesser.
 • At børns og unges deltagelse i fritidsaktiviteterne skal bidrage til udvikling af selvværd, sociale relationer og kompetencer samt fysisk udfoldelse.
 • At børn og unge i udsatte positioner integreres i fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats.

Fritidspasset er et fysisk pas trykt på hårdt pap, hvorpå der står oplysninger om tildeltes navn, adresse, fritidspasnummer og hvem, der har udstedt det. Kortet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Fritidspasset afleveres sammen med et følgebrev til den forening, som man ønsker et kontingent hos. Fritidspasset gælder kun for et kalenderår og en forening om året.

Retningslinjer for fritidspas

Læs retningslinjerne for fritidspas

Søg et fritidspas

Alle børn og familier i Køge Kommune er velkomne til at søge et Fritidspas hos deres sagsbehandler, lærer, pædagog eller sundhedsplejerske. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur og Idræt på 56 67 67 67 eller .

Seniorpas

Køge Kommune giver med seniorpasset økonomisk støtte til økonomisk trængte pensionister, som ønsker at gøre brug af aftenskolernes tilbud.

Søg et seniorpas

Aftenskolernes Forretningsudvalg varetager tildelingen af seniorpasset. Er du interesseret i at søge et seniorpas, eller ønsker du at høre mere skal du kontakte Tine Koop på tlf. 56 65 53 22 eller

Tilskud til foreninger, klubber og andre, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven

Foreninger, som ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til konkrete aktiviteter. Det drejer sig om foreninger, hvor medlemmerne er over 25 år.

Det er som hovedregel kun lokale foreninger, der kan søge om tilskud.

En forudsætning for, at der gives tilskud til foreninger og klubber m.fl. er, at disse kan betragtes som aktive foreninger. Det vil sige, at der skal være vedtægter, formål, kontingentopkrævning m.v., som dokumenterer foreningen.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret ansøgning. Kontakt Borgmesterkontoret på eller på tlf. 56 67 67 67

Jubilæumsgaver

Der gives kontante gaver til foreninger o.lign. i forbindelse med jubilæer for hvert 25. år med:

25-års jubilæum: 2.500 kr.

50-års jubilæum: 5.000 kr.

75-års jubilæum: 7.500 kr.

100-års jubilæum: 10.000 kr.

Herudover gives et tillæg på 10 kr. pr. medlem under 25 år til foreninger, der er omfattet af Folkeoplysningen.

Betingelser

Det er en betingelse, at foreningen

 • Er hjemmehørende i Køge Kommune
 • Er oprettet med et socialt eller kulturelt formål
 • Ikke har en kommerciel karakter
 • Selv gør opmærksom på jubilæet

Der gives ingen gave til kommunens egne institutioner og skoler m.v.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Kontakt Borgmesterkontoret på eller på tlf. 56 67 67 67

Gaver til sportsudøvere og sportsklubber

Medlemmers vundne mesterskaber – guld, sølv og bronze

Der gives en gave á ca. 200-300 kr. Gaverne overrækkes af borgmester og kultur- og idrætsudvalgsformand ved det årlige arrangement for sportsudøvere, der har vundet et mesterskab.

Pengegave til sportsklubber ved vundne mesterskaber

Der ydes en kontant gave til klubben ved et medlems eller et holds vundne mesterskaber:

Europamesterskab: 2.500 kr.

Verdensmesterskab: 5.000 kr.

Pengegave ved oprykning til bedste og næstbedste division

A. Oprykning til bedste division

Der ydes 2.500 kr. i grundgebyr

Herudover ydes der et kontant beløb afhængig af klubbens medlemstal:

 • 100-200 medlemmer: 2.500 kr.
 • 201-300 medlemmer: 5.000 kr.
 • Over 300 medlemmer: 7.500 kr.
B. Oprykning til næstbedste division

Der ydes gave med halvdelen af de under A. fastsatte satser.

Ved gentagne oprykninger til samme division ydes evt. gaver efter konkret vurdering.

C. Ingen pengegave til professionelle klubber
Der gives ikke pengegave til professionelle klubber.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Kontakt Borgmesterkontoret på eller på tlf. 56 67 67 67

Kontakt Kultur og Idræt
Opdateret af Kultur og Idræt 30.11.21