Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Tilskud, puljer, fritidspas og seniorpas

Køge Kommune støtter forenings- og kulturlivet på flere måder. Vi sørger for rammerne og for et bredt udbud af forskellige tilbud og udfoldelsesmuligheder for alle aldre. Herunder finder du en liste over puljer og støtteordninger i kommunen.

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Køge Kommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. Som godkendt folkeoplysende forening kan du søge om følgende tilskud:

 • Aktivitetstilskud
 • Kursustilskud
 • Lokaletilskud

I Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg og Lokaletilskudssatser kan du læse om mere om tilskudsordningerne, retningslinjer og lokaletilskudssatser. 

Læs Vejledning til ansøgning om lokaletilskud

Ansøgningsfristen for aktivitetetstilskud, kursustilskud og for afregning af lokaletilskud er den 1. marts 2019. Senest 1. februar frigives link til ansøgningsskemaerne.

NB: Bestemmelser vedr. regnskabsaflæggelse gælder først fra regnskabsåret 2019. Ved aflæggelse af regnskab for 2018 følges bestemmelserne i de hidtidige retningslinjer.

Før du søger - tjek om du har indsendt erklæring vedr. børneattest

Før du søger om tilskud skal du have indsendt en erklæring om, at din forening vil indhente en børneattest på instruktører, ledere og trænere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Dette gælder uanset om din forening beskæftiger børn og unge. Erklæringen er et lovkrav og sikrer, at kommunen ikke yder tilskud eller kommunal støtte til en forening, der ikke lever op til Folkeoplysningsloven. Erklæringen gælder for et kalenderår. Se i ’Dine foreningsoplysninger’ på EG On om du har en gældende erklæring

Hvis ja: Du kan nu søge om tilskud.
Hvis nej: Gå ind på koege.dk/blanketter. Vælg Folkeoplysning > Erklæring om indhentelse af børneattest. Erklæringen sendes automatisk til Køge Kommune efter at du har signeret med NemID. 

Sådan søger du - Vejledning i udfyldelse af tilskudsansøgning

Link til ansøgningsskema frigives senest 1. februar 2019

 • Som tegningsberettiget logger du ind på EG On her: https://koege.kultur.egon.dk/forening OBS! (du skal sikre dig, at det er præcis denne hjemmesideadresse du bruger til login)
 • Klik på ’Ansøg om tilskud’ nederst i højre hjørne
 • Klik på den tilskudstype du ønsker at søge (’aktivitetstilskud’ og/eller ’kursustilskud’).
 • Tilskudstypen ’lokaletilskud’ vises først når du har søgt om ’aktivitetstilskud’ såfremt din forening er berettiget til lokaletilskud. Lokaletilskud for 2019 er afregning for 2018.
 • Det er ikke muligt at vedhæfte bilag til ansøgningerne om tilskud. Hvis du har bilag til din ansøgning skal du sende dem til Kultur- og idrætsafdelingen på
 • Alle ansøgninger afsluttes og indberettes med påtegning af NemID.
 • Når din foreningens ansøgning er indberettet, vil du modtage en kvittering
 • Du kan finde din indberettede ansøgning i EG On ved at klikke ’Sagsoverblik’ > ’Sagstype’ > ’Tilskudsansøgninger’
 • Hvis du skal printe din ansøgning skal du højreklikke på musen og vælge ’Udskriv’ fra browseren.

Køge Kommune foretager stikprøvekontrol af regnskaber

Hvert år gennemføres en stikprøvekontrol af foreningernes indsendte regnskaber herunder medlemskontingenter samt foreningernes baggrund for ansøgning om aktivitets-, kursus- og lokaletilskud. Foreningerne har pligt til at indsende dokumentation for de udgifter, de har medtaget. Hvert år bliver 5-7 foreninger udtaget til stikprøvekontrol og skal indsende dokumentation.

Oversigt over A conto lokaletilskud

Oversigt over aktivitet- og kursustilskud

Regnskaber

2017

Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning


Køge Kommune giver tilskud til godkendte folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune. Som godkendt, folkeoplysende voksenundervisning kan du søge om følgende tilskud:

 • Undervisningstilskud
 • Lokaletilskud

Ordinært tilskud for 2018 kan ses i referatet fra Kultur- og Idrætsudvalgets møde 4. december 2017

I Retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg kan du læse mere om tilskud og retningslinjer. 

Tilskud til voksenundervisning 2. runde 2018

Tilskud til voksenundervisning inkl. lokaletilskud ordinær 2019

NB: Bestemmelserne vedr. regnskabsaflæggelse gælder først fra regnskabsåret 2019. Ved aflæggelse af regnskab for 2018 anvendes bestemmelserne i de hidtidige retningslinjer

Regnskaber

2017

Kulturpuljen 

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan søge midler i Kulturpuljen til aktiviteter, arrangementer eller projekter inden for kulturområdet. 


Retningslinjer og ansøgning

Ansøgningerne skal leve op til Retningslinjer for Kulturpuljen.

Ønsker du at søge midler til konkrete projekter/arrangementer, skal du benytte Ansøgningsskema til aktivitetsstøtte

Ønsker du at søge midler til drift, honorarstøtte eller flerårige projekter eller arrangementer skal du benytte Ansøgningsskema til drift- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter/arrangementer.


Ansøgningsfrister

 • Ansøgninger under 50.000 kr. kan indsendes løbende. Bemærk at sagsbehandlingstiden kan være op til 4 uger. 
 • Ansøgninger over 50.000 kr. samt flerårige ansøgninger har ansøgningsfrist den 1. september hvert år. Disse ansøgninger skal behandles af Kultur- og Idrætsudvalget, som i november foretager hoveduddeling af puljen til kommende års aktiviteter. 

Følgende har fået midler fra Kulturpuljen 2018 ved hoveduddelingen på Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 6. november 2017.

Evaluering og regnskab

Aktivitetsstøtte:
Hvis du har fået aktivitetsstøtte skal du senest 6 uger efter aktivitetens afholdelse indsende evaluering og fotodokumentation samt regnskab til  Kultur- og Idrætsafdelingen. Opstilling af regnskab sker i overensstemmelse med det indsendte budget.
Her kan du finde evaluering- og regnskabsskema. Dokumentet indeholder også et regnskabsskema. 

Drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter
Modtagere af drifts- og honorarstøtte samt støtte til flerårige projekter skal senest 1. juni efter året, hvor støtten er medgået, indsende revideret årsrapport/årsregnskab samt evaluering for indeværende år. Overholdes denne frist ikke, bortfalder støtten. 


Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Idrætsafdelingen på 56 67 67 67 eller .

Udviklingspuljen

Fod på dæksel med Køge Kommune byvåben

Udviklingspuljen har til formål at støtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, initiativer, foreninger eller projekter med folkeoplysende sigte – altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven.

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger/voksenundervisning og selvorganiserede grupper. Udviklingspuljen kan også søges til projekter, der har som formål at udvikle en ny folkeoplysende forening med aktiviteter, der ikke i forvejen findes i Køge Kommune.

Læs mere i Retningslinjer for Udviklingspuljen og hent Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Ansøgningsfristen er den 1. december og den 1. juni.

Afregning- og evalueringsskema

Afregning- og evalueringsskema skal sendes til  senest 8 uger efter afholdt udgift.

Afregnings- og evalueringsskema

Tidligere tildelinger

Tildeling 2. runde 2018

Tildeling 1. runde 2019

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Idrætsafdelingen på 56 67 67 67 eller .

Pulje til foreninger med elitepotentiale


Køge Kommune har afsat midler til at brande Køge Kommune gennem foreninger med elitepotentiale, med målet om både at forbedre forhold hos foreningerne og markedsføre Køge Kommune.

I Køge Kommune findes et væld af velfungerende idrætsklubber og foreninger, som skaber gode rammer om det aktive og sunde liv. I 2015 udarbejdede Kultur- og Idrætsudvalget i samarbejde med klubber og foreninger en visionær idrætsstrategi. Med afsæt i strategien vil Kultur- og Idrætsudvalget forbedre forholdene for foreninger, som er repræsenteret i de højst rangerende turneringer og spillerækker.

Der er derfor afsat 600.529 kr. i 2019 til at brande Køge Kommune og sikre bedre forhold for foreninger med elitepotentiale. Formålet med puljen er også, udover at forbedre forholdene for foreningerne, at markedsføre og synliggøre Køge Kommune som en attraktiv kommune og en attraktiv idrætskommune. Foreninger og klubber skal for eksempel synliggøre Køge Kommune på deres hjemmebaner og når de optræder på udebane og i medier samt deltage i events, som arrangeres af Køge Kommune. Med den indsats styrkes den positive omtale af Køge Kommune yderligere, og det er dermed også en mulighed for at tiltrække nye borgere.

Puljen kan ansøges af foreninger og klubber, hjemmehørende i Køge Kommune, som giver et tilbud om at markedsføre kommunen. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra det sportslige præstationsniveau og blive fordelt af Kultur- og Idrætsudvalget.

Foreninger og klubber kan indsende et tilbud om markedsføring af Køge Kommune.

Ansøg

Læs mere i Retningslinjer for pulje til foreninger med elitepotentiale og send din ansøgning til inden d. 1. maj 2019.

Kontakt

Ved spørgsmål kan du kontakte Kultur- og Idrætsafdelingen på eller på 56 67 67 67

Støtte til frivilligt socialt arbejde


Alle foreninger, organisationer, virksomheder, grupper og enkeltpersoner, som udfører, eller gerne vil i gang med at udføre, frivilligt socialt arbejde i Køge Kommune kan søge støtte til deres arbejde.

Der kan søges støtte til aktiviteter, der forbedrer vilkårene for udsatte borgere i Køge Kommune. Aktiviteten kunne fx være:

 • Selvhjælpsgrupper
 • Besøgsvennetjenester
 • Støtte- og kontaktpersonordninger
 • Ledsageordninger
 • Aflastning af pårørende
 • Telefonrådgivninger

Listen er ikke udtømmende.

Som udgangspunkt, ydes der ikke støtte til:

 • Løn og lokaleleje
 • Forplejning

Læs mere i Retningslinjerne for støtte til frivilligt socialt arbejde.

Oversigt over foreninger som har fået tildelt tilskud til frivilligt socialt arbejde 2019

Ansøgningskema. Næste ansøgningsrunde starter i september 2019 og ansøgningsfristen er 1. november 2019.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sezer Gün i VF-sekretariatet på 56 67 26 02 eller .Tildeling af §79 puljemidler (tidl. støtte til pensionistforeninger)

Se retningslinjer og ansøgningsskema m.m. her

Fritidspas

Køge Kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for en aktiv fritid. Fritidspasset uddeles til børn og unge mellem 0-18 år og bosiddende i Køge Kommune som af økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige årsager ikke har mulighed for at melde sig ind i en forening. Fritidspasset formål er: 
• At børn og unge skal have mulighed for at opdage og opleve fritids- og foreningstilbud, der dækker deres interesser.
• At børns og unges deltagelse i fritidsaktiviteterne skal bidrage til udvikling af selvværd, sociale relationer og kompetencer samt fysisk udfoldelse.
• At børn og unge i udsatte positioner integreres i fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats.

Fritidspasset er et fysisk pas trykt på hårdt pap, hvorpå der står oplysninger om tildeltes navn, adresse, fritidspasnummer og hvem, der har udstedt det. Kortet er personligt og kan ikke overdrages til andre. Fritidspasset afleveres sammen med et følgebrev til den forening, som man ønsker et kontingent hos. Fritidspasset gælder kun for et kalenderår og en forening om året.

Søg et fritidspas

Alle børn og familier i Køge Kommune er velkomne til at søge et Fritidspas hos deres sagsbehandler, lærer, pædagog eller sundhedsplejerske.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kultur- og Idrætsafdelingen på 56 67 67 67 eller .

Seniorpas

Køge Kommune giver med seniorpasset økonomisk støtte til økonomisk trængte pensionister som ønsker at gøre brug af aftenskolernes tilbud.

Søg et seniorpas

Aftenskolernes Forretningsudvalg varetager tildelingen af seniorpasset. Er du interesseret i at søge et seniorpas eller ønsker du at høre mere skal du kontakte Tine Koop på 56655322 eller

Tilskud til foreninger, klubber og andre, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven

Foreninger, som ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud til konkrete aktiviteter. Det drejer sig om foreninger, hvor medlemmerne er over 25 år.

Det er som hovedregel kun lokale foreninger, der kan søge om tilskud.

En forudsætning for, at der gives tilskud til foreninger og klubber m.fl. er, at disse kan betragtes som aktive foreninger. Det vil sige, at der skal være vedtægter, formål, kontingentopkrævning m.v., som dokumenterer foreningen.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret ansøgning. Kontakt borgmestersekretariatet på eller på 56 67 67 67

Jubilæumsgaver

Der gives kontante gaver til foreninger o.lign. i forbindelse med jubilæer for hvert 25 år med:

25 års jubilæum: 2.500 kr.

50 års jubilæum: 5.000 kr.

75 års jubilæum: 7.500 kr.

100 års jubilæum: 10.000 kr.

Herudover gives et tillæg på 10 kr. pr. medlem under 25 år til foreninger, der er omfattet af Folkeoplysningen.

Betingelser:

Det er en betingelse, at foreningen

 • Er hjemmehørende i Køge Kommune
 • Er oprettet med et socialt eller kulturelt formål
 • Ikke har en kommerciel karakter
 • Selv gør opmærksom på jubilæet

Der gives ingen gave til kommunens egne institutioner og skoler m.v.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Kontakt borgmestersekretatiatet på eller på 56 67 67 67

Gaver til sportsudøvere og sportsklubber

Medlemmers vundne mesterskaber – guld, sølv og bronze

Der gives en gave á ca. 200-300 kr. Gaverne overrækkes af borgmester og kultur- og idrætsudvalgsformand ved det årlige arrangement for sportsudøvere, der har vundet et mesterskab.

Pengegave til sportsklubber ved vundne mesterskaber

Der ydes en kontant gave til klubben ved et medlems eller et holds vundne mesterskaber:

Europamesterskab: 2.500 kr.

Verdensmesterskab: 5.000 kr.

Pengegave ved oprykning til bedste og næstbedste division

A. Oprykning til bedste division

Der ydes 2.500 kr. i grundgebyr

Herudover ydes der et kontant beløb afhængig af klubbens medlemstal:

 • 100-200 medlemmer: 2.500 kr.
 • 201-300 medlemmer: 5.000 kr.
 • Over 300 medlemmer: 7.500 kr.
B. Oprykning til næstbedste division

Der ydes gave med halvdelen af de under A. fastsatte satser.

Ved gentagne oprykninger til samme division ydes evt. gaver efter konkret vurdering.

C. Ingen pengegave til professionelle klubber

Der gives ikke pengegave til professionelle klubber.

Hvis du vil vide mere

Der gives tilskud efter konkret henvendelse. Kontakt borgmestersekretariatet på eller på 56 67 67 67

Kontakt Kultur- og Idrætsafdelingen
Opdateret af Kultur- og Idrætsafdelingen 11.07.19