Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Kystsikring

Se video og nyt om projektet under fanen Seneste nyt fra Byrådet 20. marts 2018.

Tidsplan for projektet

Kystlinje

Miljøvurdering
1. okt. 2018 til 1. okt. 2019 gennemføres en miljøvurdering af projektet. Den forventes også at komme i 8 ugers offentlig høring omkring 1. oktober 2019.

Lokalplanforslag
1. okt. 2018 til 1. okt. 2019 udarbejder kommunen et lokalplanforslag af projektet. Den forventes også at komme i 8 ugers offentlig høring omkring 1.okt. 2019.

Selve kystsikringsprojektet

Forår 2020 - Høring af projektet. 

Sommer/efterår 2020. Resultatet af høringen indarbejdes i projektet og kommune indarbejder de indkomne forslag samt resultatet af VVM redegørelsen i projektet. Kommunen forventes på den baggrund at give en tilladelse til kystsikringsprojektet i sommeren/efterår 2020. Den kan påklages i 4 uger og derefter skal klager være behandlet i løbet af 6 mdr. Det betyder, at selve kystsikringsprojektet kan blive realiseret i løbet af 2021.


Borgermøde 27. september 2018

Her ses de præsenterede oplæg fra mødet:

Seneste nyt fra Byrådet 20. marts 2018

Her en samling materiale om storm og kystsikring i Køge Kommune

Status for Kystsikringsplanen - rev. 27. november 2017

Kystbeskyttelsen bygges til en højde på 2,80 meter langs hele kysten. Kystlinjen er opdelt i 3 områder Område 1 går fra grænsen til Solrød og ned til Marinaen, Område 2 herfra og ned til den sydlige del af Køge Sønderhavn. Område 3 dækker kystlinjen fra Køge Sønderhavn om ned til kommunegrænsen.

OP temamøde for udvalget den 6. juni blev et dispositionsforslag præsenteret. Læs dispositionsforslaget her, og den opdaterede version fra 4. oktober 2017 af dispositionsforslaget her

Mod nord i Område 1 foreslås der 2 løsninger. Den ene del går ud på at bygge et sanddige på ydersiden af Ølsemagle Revle. Diget er planlagt til at forsætte op til på Staunings Ø mellem Køge og Solrød Kommune, og derfor forudsætter denne løsning et samarbejde. Diget skal inkorporeres i den naturlige klitrække. Der anlægges højvandssluse, i Lagunegabet, som kun lukkes ved varsel om et oversvømmelsestruende højvande.

Alternativet er at der anlægges et Landdige mellem Lagunen og virksomhederne og beboelserne på østsiden af Københavnsvej. Her foreslås der en cykelsti på den sydlige del af diget.

I område 2 er der planlagt en stormflodssikring langs Marinaen og inde i byen ved havnen. Det vil også inkludere en sluse i Køge Å. Den vil kræve en mindre ombygning af havnen, med en kombination af højvandsmure, jorddiger og mobile højvandsskot, der kan trækkes henover adgangsvejene. Projektet bindes sammen med Køge Kyst projektet, hvor den planlagte højvandsbeskyttelse også planlægges til en højde af 2,8 meter.

Den tredje del er et mindre dige fra Køge Sønderhavn – På havsiden af Comwell Køge Strand og ned langs Strandvejen pt. på ydersiden af Strandhusene. Det forsætter mod syd langs Strandvejen ned til kommunegrænsen til Stevns.

Herunder kan du hente materiale vedrørende status for Kystsikringsplanen:

Temamøde for Udvalget for Teknik og Miljø, 15. juni 2017

Her ses præsenterede oplæg fra mødet omkring status for projektet:

Næste step er, at dispositionsforslaget skal forelægges Byrådet i efteråret til beslutning om sagen skal fremmes. Dernæst får alle berørte ejer af fast ejendom i de oversvømmelsestruede områder personlig besked om sagens status.

Informationsmøde for borgere efter stormfloden

Onsdag den 18. januar kl. 17 inviterede Køge Kommune ved Udvalget for Teknik og Miljø,  borgere, politikere, virksomheder og andre interesserede til informations- og evalueringsmøde på Rådhuset om stormfloden den 4. og 5. januar 2017.

Efter velkomst og indledning fra formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø, fortalte miljøchef, Bjarne B. Svendsen, om forløbet, indsatsen og organiseringen, som var blevet iværksat under den nu overståede stormflod. Efterfølgende fortalte Mikael Munk, fra ETK om deres indsats under stormfloden, for afslutningsvis at projektleder, Merete Olsen kunne forklare, om den fælles beredskabsplan samt status for arbejdet med permanent kystsikring. 

Årsagen til informationsmødet var, at Køge Kommune tirsdag den 3. januar blev klar over, at DMI’s meldinger om forhøjet vandstand kunne gå hen og give problemer pga. oversvømmelser. Derfor gik Østsjællands beredskab, KLAR Forsyning og Teknik- og Miljøforvaltningen sammen og koordinerede indsatsen mod vandet.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Mette Jorsø, kunne på mødet fortælle, at Køge Kommune i øjeblikket arbejder benhårdt på at finde ud af, hvad kommunen kan tage ud af planen og lave allerede nu. Der ses yderligere på, om projektet kan deles op i mindre dele, for ikke at skulle vente på at hele kystsikringen bliver godkendt. 

Nedenunder kan du se og downloade de PowerPoints, der blev brugt fremvist på mødet, samt et referat fra mødet.

Borgermøder den 9. juni 2016

Referat og oplæg fra borgermøde om sikring af Køge mod stormflod og stigende havvandsspejl i Ravnsborghallen den 9. juni 2016:

Køge Bugt er af staten udpeget som særligt risikoområde for oversvømmelser, og områderne er samtidig i risiko for oversvømmelser som følge af klimaforandringer. På mødet fortalte kommunen om de udsatte områder og planerne for kystsikring mod stormflod og stigende havvand     

Programmet var:       

Herunder kan du hente andet materiale fra mødet:

Siden sidst

Efter borgermødet har kommunen modtaget 22 høringssvar fra borgere og 6 fra virksomheder øst for Københavnsvej. 
De forskellige synpunkter har vi samlet og kommenteret i det dokument, som der kan ses herunder.

Nu arbejder vi videre med at få udpeget de direkte og de indirekte berørte grundejere, udført en konsekvensvurdering af Natura2000 området, hvis vi vælger alternativer til det skjulte dige i revlen. Det er noget som Kystdirektoratet har krævet at vi gennemføre. Derudover har vi opfordret Solrød Kommune til at arbejde for den samme sikringshøjde som os på 2,8 meter.

Vi arbejder også på at finde penge til at sætte kontraventiler i alle udløb til bugten samt at få en opperationel beredskabsplan i forhold til stormflod og skybrud.  

I er velkommen til at kontakte projektleder for klimatilpasning ved spørgsmål:

Merete Olsen, tlf: 56 67 68 19, .

Katalog for løsninger - 2015

Derfor har kommunen i 2015 udarbejdet et katalog med løsninger, som kystområderne kan sikres mod oversvømmelser ved forskellige højder. Til løsningerne er der også udarbejdet et skitsekatalog, hvor løsningerne er nærmere beskrevet og prissat. Det fremgår at hele kystzonen kan beskyttes med faste anlæg til en pris af ca. 200 mio. kr. Det vil sige til en pris på 10 % af ødelæggelserne fra en større stormflod.

Hvor ofte kommer der stormflod?

Vi fik i april 2016 udarbejdet et notat omkring sandsynligheden for stormflod i 2016, 2050 og år 2100 baseret på målte data samt beretninger om stormfloder de sidste 1000 år. Du kan læse hele notatet her. De medtager dermed en lang række historiske hændelser og giver sandsynligvis en mere reelt bud på de forventede frekvenser og højder af fremtidige stormfloder i forhold til den officielle vandstandsstatistik, der er baseret på målinger i Køge Havn fra 1955.

Notatet er oprindeligt udarbejdet af Cowi til Metroselskabet, som beslutningsgrundlag for at fastlægge et rimeligt beskyttelsesniveau. Køge Kommune har derefter fået notatet tilpasset med focus på kommunens forhold.

En stormflod med en højde af 2,8 meter er i den officielle statistik noget man kunne forvente langt sjældnere end hver 1000 år, mens det vil sker med ca. 270 år mellemrum i dag og i år 2050 under hvert 200 år, mens der i 2100 er 1 % sandsynlighed (hvert 100 år) for at det sker en gang pr. år. Dette fordi havvandsspejlet forventes at stige.

Højdeniveauer og løsninger

På baggrund af kataloget besluttede Køge Kommune i 2016 at arbejde videre med beskyttelsen i en højde af 2,8 meter, fordi en sikring til dette høje niveau ikke er meget dyrere end den oprindelige beslutning fra 2014 med en sikring til kote 2,21.

Risikostyringsplan

Køge Bugt er af staten udpeget som særligt risikoområde for oversvømmelser, fordi der er store værdier, der bliver ødelagt ved en stormflod. På længere sigt vil områderne også kunne blive oversvømmet ved en mere almindelig højvandsstand, da havet vil stige pga. klimaforandringerne. 

Derfor har Køge Kommune i 2015 vedtaget en plan for kystzonen som er en plan for hvad kommunen vil gøre på kort og lang sigt for at undgå skader på grund af stormflod. I planen forholder kommunen sig til en 100 års hændelse i dag på 1,56 m, 100 år hændelse i år 2100 på 2,21 meter og det højeste niveau, som er 2,8 meter. De 2,8 meter er før blevet vurderet til en yderste sjælden 1000 år hændelse, men ud fra en ny statistik fra 2016(se bilag) er en 2,8 meters stormflod vurderet til en sandsynlig hændelse, der kan forventes at ske med ca. 270 års mellemrum. Og det kan ligeså godt ske næste år, som om 100 år. Men den vil komme.    

I risikoplanen er det vurderet, at en stormflod, som den, der ramte i 1872 på netop 2,8 meter, vil betyde materielle ødelæggelser i Køge Kommune i omegnen af 2. mia. kroner. Dertil skal lægges alle de andre omkostninger ved at få f. eks. sin bolig, virksomhed eller institution ødelagt som genhusning, forsikrings, tabt arbejdsfortjeneste osv.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Miljøafdelingen 23.07.19