Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Spildevandsrensning

Spildevandsplanen viser de områder, hvor ejendommene i første omgang skulle have forbedret spildevandsrensningen. De udpegede ejendomme har fået forbedret spildevandsrensningen

Skal jeg have forbedret spildevandsrensningen på min ejendom?

Vi forventer, at de kommende Vandplaner vil beskrive, at spildevandsrensningen også skal forbedres på de resterende ejendomme ude på landet. Det er Staten, der forestår udarbejdelsen af Vandplanen og arbejdet er stærkt forsinket. Det forventes at Vandplanen kommer i år – 2014.
Når Vandplanen kommer, skal kommunen lave en ny spildevandsplan, der beskriver tidspunktet for, hvornår den forbedrede spildevandsrensning skal være etableret.

Tilladelser i forbíndelse med kloak

Hvilke tilladelser skal jeg have når jeg skal have nyt/ændret kloaksystem?
Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Han udarbejder et projekt, der viser kloaksystemet før og efter omlægningen.
Alle nye tilslutninger til kloaksystemet skal godkendes. Ligeledes skal etablering af regnvandsfaskiner og forbedret spildevandsrensning på ejendommen godkendes før etableringen.
Skal min ejendom separatkloakeres?
Spildevandsplanen viser de områder, hvor der skal udføres kloakrenovering. Kloakrenoveringen vil typisk ske ved, at kloaksystemet ændres fra fælleskloak - hvor regn og spildevand løber i samme ledning - til separatkloak - hvor regn og spildevand løber i hver sin ledning.

KLAR Forsyning udfører omlægningen af systemet ude i vejen og de kan oplyse, hvornår det planlægges udført på din vej, hvis din ejendom ligger i et område, der skal kloakrenoveres.

Når separeringen af kloaksystemet er afsluttet ude i vejen, skal du inden for en given frist separere kloaksystemet inde på din ejendom.

Hvilke krav stiller kommunen når kloaksystemet skal separeres?

Kloakarbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kloakmesteren udarbejder et projekt, der viser kloaksystemet før og efter omlægningen. Projektet skal udformes således at spildevandsledningerne uden for bygningen er tætte svarende til kravene i gældende normer.
Køkkenbrønde bør fjernes eller laves om til gennemløbsbrønde, fordi der ikke er behov for rensemuligheden og brøndene er ofte arnestedet for kloakrotter.
Der er ikke samme krav til regnvandssystemets tæthed, men ledningerne må ikke være så utætte, at der trækkes sand ind.

Projektet skal anmeldes af kloakmesteren til inden det påbegyndes.
Arbejdet skal færdigmeldes af kloakmesteren. Kravet om separering af kloaksystemet er ikke opfyldt før arbejdet er færdigmeldt. Grundejeren får som kvittering for færdigmeldingen en ny BBR-udskrift.
Hvor ligger kloakledningerne på min ejendom
Ved at følge anvisningerne på Tegninger og Kort kan du finde frem til de tegninger vi har i ejendommens byggesag.

Kontakt Miljøafdelingen
Opdateret af Miljøafdelingen 09.02.18