Søg tilladelse til ...

Afspærring i forbindelse med gravearbejde

Du skal søge om tilladelse inden du fx anbringer en container, stillads, oplag af grus på vejen, etablerer en indkørsel eller skal grave i vejen.

Kommunen er vejmyndighed og skal give tilladelse til, at du benytter et vejareal - veje, stier, rabatter og fortove - til at stille fx skurvogne, stilladser, containere, boder eller lignende.

Container

Hvornår skal jeg søge?

Hvis du vil placere en container på vejareal, skal du have tilladelse til det fra vejmyndigheden. For at vi kan nå at behandle din ansøgning skal vi have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage før du har brug for den.

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde og sende ansøgningsskemaet:

Søge om at opstille en container på vejen

Tilladelsen

I den tilladelse du får, er angivet en række vilkår du skal opfylde for at kunne bruge vejarealet.

Lovgivningen

Du kan evt. læse mere i Lov om offentlige veje, kap. 9 - Råden over vejareal

Gravearbejder

Hvornår skal jeg søge?

Ved gravearbejder i veje og stier skal du have en gravetilladelse, før du begynder at grave. Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage før du ønsker at grave, for at vi kan nå at behandle den.

Hvordan søger jeg?

Du skal udfylde en ansøgning om at måtte grave i kommunens arealer:

Søge om at grave i kommunens arealer

Tilladelsen

Alt gravearbejde skal opfylde de vilkår, der gives i den gravetilladelse, du får.

Overkørsel / indkørsel

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal udfylde og sende en ansøgning, hvis du enten vil etablere en ny eller ændre en eksisterende overkørsel/indkørsel:

Søge om at etablere en overkørsel

Hvilke regler skal jeg overholde?

Nye overkørsler eller udvidelse af eksisterende overkørsler på offentlige eller private fællesveje, skal overholde følgende regler:

 • Som hovedregel bør der kun være 1 overkørsel til hver parcelhusgrund.

 • Overkørslen udføres som de øvrige overkørsler på vejen. Eksempelvis: asfaltrampe, sænket kantsten eller brolagt indkørsel.

 • Overkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og elskabe for at undgå påkørsel.

 • Du skal undersøge om der er tinglyste servitutter eller specielle krav til adgangsforholdene.

Hvem betaler?

Det er grundejeren der ønsker at etablere ny, eller ændre eksisterende overkørsel, der skal betale omkostningerne. Alt arbejde på offentlig vej skal dog sættes igang af kommunen. Det samme gælder på private fællesveje.

Vi hjælper dig med at indhente tilbud fra mindst 2 entreprenører på det arbejde, der er givet tilladelse til. Da det er dig der skal betale for arbejdet, skal du skriftligt acceptere et af tilbuddene, før vi kan bede entreprenøren om at gå i gang med arbejdet. Vi fører tilsyn med at arbejdet udføres korrekt.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Hvis der skal flyttes installationer er det med til at fordyre din overkørsel:

 • Hvis der ligger en rendestensbrønd på vejen, hvor du ønsker at have din overkørsel, kan det være nødvendigt at flytte brønden.

 • Hvis der står lygtepæle, elskabe eller andet hvor du vil have din overkørsel, skal disse flyttes.

Oplag af grus, sten mv.

Hvornår skal jeg søge?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte vejarealet til oplagring af materialer.

Hvordan søger jeg?

Du skal sende en ansøgning om at bruge vejareal til oplag af grus, sten og lignende:

Ansøge om at bruge vejareal

Tilladelsen

I den tilladelse du får, er angivet en række vilkår du skal opfylde for at må bruge vejarealet.

Lovgivning

Du kan læse mere i Lov om offentlige veje, kap. 9 "Råden over vejareal"

Plakater, pyloner og bannere

Hvornår skal jeg søge?

Vi skal have din ansøgning mindst 14 dage før, du ønsker at hænge plakater op i forbindelse med et arrangement, opsætte pyloner eller bannere.

Hvordan søger jeg?

Du skal sende en ansøgning om at sætte plakater, pyloner og bannere op på vejareal:

Ansøge om at sætte plakater, pyloner og bannere op

Vi tillader ikke

Køge Kommune tillader ikke:

 • Opsætning af plakater, der reklamerer for kommercielt varesalg.

 • Opsætning af plakater i vejkryds.

 • Opsætning af plakater på lægter eller lignende, som slås ned i vejrabat. 

Læs alle bestemmelserne for ophængning af plakater og bannere her.

Stillads

Hvornår skal jeg søge?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at sætte stillads op på vejareal.

Hvordan søger jeg?

Du skal sende en ansøgning om at sætte stillads op på vejareal:

Søge om at sætte stillads op

Tilladelsen

I den tilladelse du får, er angivet en række vilkår du skal opfylde for at bruge vejarealet.

Lovgivning

Du kan læse mere i Lov om offentlige veje, kap. 9 "Råden over vejareal"

Reklameskilte

Du må ikke sætte reklamer op på offentlig vej. Der kan dog for bestemte områder - f.eks. områder med mange butikker - være regler der tillader reklameskilte indenfor nogle givne rammer.

Reklamer i det åbne land

Naturbeskyttelseslovens §21 bestemmer, at der ikke må sættes reklameskilte op i det åbne land. Dog kan der gives lov til at sætte virksomhedsreklamer op i umiddelbart tilknytning til en virksomhed.

Læs mere i Naturbeskyttelsesloven

Midlertidige skilte

I forbindelse med arrangementer, vejarbejder og lignende kan det være hensigtsmæssigt at sætte midlertidige skilte op - bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvornår skal jeg søge?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte vejarealet, så vi kan nå at behandle din ansøgning.

Hvordan søger jeg?

Du skal sende en ansøgning om at sætte midlertidige skilte op på vejareal.

Lejlighedsskiltning er også ophængning af plakater i lygtepæle og elmaster i forbindelse med cirkus, loppemarked eller lignende. Se også længere oppe under "Plakater, pyloner og bannere":

Søge om at sætte midlertidige skilte op

Nabohjælpskilte

Hvis din grundejerforening eller beboerne på en privatfællesvej gerne vil sætte nabohjælpskilte op, skal I søge Kommunen om lov. Kommunen kan give tilladelse iht. Lov om private fællesveje, med en række betingelser:

 • Skiltene skal være i størrelsen 35x50 cm, 

 • Skiltene bør så vidt muligt placeres på vejnavneskilte og lysstandere og må ikke placeres på standere med færdselstavler,

 • Nye standere skal placeres i bagkant af fortov. Der skal ved opsætningen tages hensyn til eventuelle forsyningsledninger i jorden. Oplysninger om ledninger i jorden kan fås hos Ledningsejerregistret,

 • Skiltene skal opsættes minimum 0,5 m fra kørebanekant,

 • Hvis skiltet placeres over fortovet, skal der være mindst 2,2 m fra skiltets underkant til terræn,

 • Drift og vedligeholdelse af skiltene er Køge Kommune uvedkommende,

 • Skiltene skal fjernes, hvis Køge Kommune beder om det.

Sagsbehandlingstid

Vi skal have din ansøgning mindst 10 dage, før du ønsker at opsætte skiltene.

Ansøgning

Søge om at sætte Nabohjælpskilte op

Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 23.10.20