Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Søg tilladelse til ...

Afspærring ved gravearbejde

Du skal søge om tilladelse inden du anbringer en container, stillads, oplag af grus på vejen, etablere en indkørsel eller skal grave i vejen.

Kommunen er vejmyndighed og skal give tilladelse til, at du benytter et vejareal - veje, stier, rabatter og fortove - til at stille f.eks. skurvogn, stillads, container, boder eller lignende.

Container

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte vejarealet, så vi kan nå at behandle din ansøgning. 

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal sende en ansøgning om at opstille en container på vejen.

Søge om at opstille en container på vejen

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 10 arbejdsdage.

Hvilke vilkår er der for at benytte vejareal?

I den tilladelse du får, er angivet en række vilkår du skal opfylde for at bruge vejarealet.

Lovgivning

Du kan læse mere i Lov om offentlige veje, kap. 9 "Råden over vejareal"

Gravearbejder

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Ved gravearbejder i veje og stier skal du have en gravetilladelse, før du begynder at grave. Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage før du ønsker at grave.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Hvis du ikke allerede er oprettet, skal du først oprettes som bruger. Herefter skal du udfylde en ansøgning om at måtte grave i kommunens arealer.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 10 arbejdsdage.

Hvilke vilkår er der for at grave?

Alt gravearbejde skal opfylde vilkårene i den gravetilladelse, du får.

Overkørsel - indkørsel

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal udfylde og sende en ansøgning, hvis du enten vil etablere en ny eller ændre en eksisterende overkørsel - indkørsel.

Søge om at etablere en overkørsel

Hvilke regler skal jeg overholde?

Nye overkørsler eller udvidelse af eksisterende overkørsler på offentlige eller private fællesveje skal overholde følgende regler:

 • Som hovedregel bør der kun være 1 overkørsel til hver parcelhusgrund.

 • Overkørslen udføres som de øvrige overkørsler på vejen. Eksempelvis: asfaltrampe, sænket kantsten eller brolagt indkørsel.

 • Overkørslen skal holde en vis afstand til lygtepæle og elskabe for at undgå påkørsel.

 • Du skal undersøge om der er tinglyste servitutter eller specielle krav til adgangsforholdene.

Hvad koster det?

Alt arbejde på offentlig vej udføres af kommunen, på grundejerens regning. Det samme gælder på private fællesveje.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

 • Hvis der ligger en rendestensbrønd på vejen, hvor du ønsker at have din overkørsel, kan det være nødvendigt at flytte brønden.

 • Hvis der står lygtepæle, elskabe eller andet hvor du vil have din overkørsel, skal disse flyttes.

 • Flytning af installationer er med til at fordyre overkørslen.

Indhentning af tilbud

Vi hjælper dig med at indhente tilbud fra mindst 2 entreprenører på det arbejde, der er givet tilladelse til. Da det er dig der skal betale for arbejdet, skal du skriftlig acceptere et af tilbuddene, før vi kan bede entreprenøren om at gå i gang med arbejdet. Vi fører tilsyn med at arbejdet udføres korrekt.

Oplag af grus, sten mv.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte vejarealet, så vi kan nå at behandle din ansøgning. 

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal sende en ansøgning om at bruge vejareal til oplag af grus, sten og lignende.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 10 arbejdsdage.

Hvilke vilkår er der for at benytte vejareal?

I den tilladelse du får, er angivet en række vilkår du skal opfylde for at bruge vejarealet.

Lovgivning

Du kan læse mere i Lov om offentlige veje, kap. 9 "Råden over vejareal".  

Plakater, pyloner og bannere

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Vi skal have din ansøgning mindst 14 dage før, hvis du ønsker at hænge plakater op i forbindelse med et arrangement, opsætte pyloner eller bannere.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal sende en ansøgning om at opsætte plakater, pyloner og bannere på vejareal.

Ansøge om at sætte plakater, pyloner og bannere op.

Vi tillader ikke

Køge Kommune tillader ikke:

 • Opsætning af plakater der reklamerer for kommercielt varesalg.

 • Opsætning af plakater i vejkryds.

 • Opsætning af plakater på lægter eller lignende, som slås ned i vejrabat. 

Læs alle bestemmelserne for ophængning af plakater og bannere.

Stillads

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte vejarealet, så vi kan nå at behandle din ansøgning. 

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal sende en ansøgning om at opsætte stillads på vejareal.

Søge om at sætte stillads op

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på ca. 10 arbejdsdage.

Hvilke vilkår er der for at benytte vejareal?

I den tilladelse du får, er angivet en række vilkår du skal opfylde for at bruge vejarealet.

Lovgivning

Du kan læse mere i Lov om offentlige veje, kap. 9 "Råden over vejareal".  

Reklameskilte

Du må ikke sætte reklamer op på offentlig vej. Der kan dog for bestemte områder - f.eks. områder med mange butikker - være regler der tillader reklameskilte indenfor nogle givne rammer.

Reklamer i det åbne land

Naturbeskyttelseslovens §21 bestemmer, at der ikke må sættes reklameskilte op i det åbne land. Dog kan der gives lov til at sætte virksomhedsreklamer op i umiddelbart tilknytning til en virksomhed.

Midlertidige skilte

I forbindelse med arrangementer, vejarbejder og lignende kan det være hensigtsmæssigt at sætte midlertidige skilte op - bl.a. af hensyn til trafiksikkerheden.

Hvornår skal jeg søge om tilladelse?

Vi skal have din ansøgning mindst 10 arbejdsdage, før du ønsker at benytte vejarealet, så vi kan nå at behandle din ansøgning.

Hvordan søger jeg om tilladelse?

Du skal sende en ansøgning om at sætte midlertidige skilte op på vejareal.

Lejlighedsskiltning er også ophængning af plakater i lygtepæle og elmaster i forbindelse med cirkus, loppemarked eller lignende. Se også længere oppe under "Plakater, pyloner og bannere".

Søge om at sætte midlertidige skilte op

Nabohjælpskilte

Hvis din grundejerforening eller beboerne på en privatfællesvej gerne vil sætte nabohjælpskilte op skal I søge Kommunen om lov. Kommunen kan give tilladelse iht. Lov om private fællesveje, med en række betingelser:

 • Skiltene skal være i størrelsen 35x50 cm, 

 • Skiltene bør så vidt muligt placeres på vejnavneskilte og lysstandere og må ikke placeres på stander med færdselstavler,

 • Nye standere skal placeres i bagkant af fortov og der skal ved opsættelsen tages hensyn til eventuelle forsyningsledninger i jorden - oplysninger om ledninger i jorden kan fås hos Ledningsejerregisteret og hos de respektive ledningsejere,

 • Skiltene skal opsættes minimum 0,5 m fra kørebanekant,

 • Hvis skiltet placeres over fortovet, skal der være mindst 2,2 m fra skiltets underkant til terræn,

 • Drift og vedligeholdelse af skiltene er Køge Kommune uvedkommende,

 • Skiltene skal fjernes, hvis Køge Kommune beder om det.

Sagsbehandlingstid

Vi skal have din ansøgning mindst 10 dage, før du ønsker at opsætte skiltene, så vi kan nå at behandle din ansøgning.

Ansøgning

Søge om at sætte Nabohjælpskilte op


Brug af vejareal (Torvet) til kommercielle arrangementer - pris for leje af Klik her for at vise tabellen


Brug af vejareal (Torvet og Havnen) til kommercielle arrangementer - pris for leje af:

2018

2019

11 kr. pr. m2 pr. dag, dog mindstepris 1.000 kr. minimum 1.000,00
minimum 1.000,00
minimum 1.000,00
minimum 1.000,00
Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 22.01.19