Vedlige- og renholdelse af veje og stier

ETK biler i aktion

Her kan du se hvem der skal sørge for at vedlige- og renholde veje og stier.

Offentlige veje

En offentlig vej eller sti anlægges og vedligeholdes af kommunen.

Fortegnelse over offentlige veje

I henhold til "Lov om offentlige veje", er der udarbejdet en samlet fortegnelse over offentlige veje i Køge Kommune:

Fortegnelse over offentlige stier

I henhold til "Lov om offentlige veje", er der udarbejdet en samlet fortegnelse over offentlige stier i Køge Kommune:

Vedligeholdelse af offentlige veje

Vi holder øje med fejl og mangler på vores veje, men kan ikke være alle steder. Hvis du opdager fejl og mangler ved veje, stier eller fortove hører vi meget gerne fra dig. 

Du kan hjælpe os ved at melde eventuelle fejl og mangler via App'en Tip Køge 


Private fællesveje

Private fællesveje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme. De er åbne for offentlig trafik og de administreres i henhold til Lov om private fællesveje.

Vejmyndighed

I Køge Kommune er "Anlæg" vejmyndighed. Vi varetager myndighedsopgaver og - om nødvendigt ved hjælp af påbud - sørger vi for, at vejene fremstår som sikre færdselsarealer. 

Grundejeren har ansvar for vedligeholdelse

Grundejeren, der bor i by, bymæssig bebyggelse eller i sommerhusområde, har ansvaret for at vedligeholde vejen i hele skellets længde og ud til midten af vejen.

Påbud om istandsættelse

Hvis vejejerne ikke selv kan finde ud af at vedligeholde vejen i forsvarlig stand, kan vejmyndigheden udstede et påbud om at udføre arbejder. I et påbud vil der være anført en sidste frist for arbejdets udførelse. Hvis arbejdet ikke er udført inden for denne frist, vil kommunen sørge for at arbejdet bliver udført, på grundejerens regning.

For at undgå at vejen misligholdes, er det vigtigt at grundejerne taler sammen i grundejerforeningen eller vejlauget.

Tilfredsstillende vedligeholdstilstand

Anlæg har opstillet nogle forhold, som grundejeren skal være opmærksom på:

  • Trafikfarlige huller i kørebanen.

  • Fliser og kantsten som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for fodgængere.

  • Afløbsriste som udgør en fare for cyklister og andre.

  • Hæk og anden beplantning må ikke nå ud over matrikelgrænsen

  • Træer og anden beplantning skal klippes eller beskæres, så der er mindst 2,75 meter i fri højde over fortov og cykelsti, samt 4,20 meter over kørebane.

  • Genstande og affald må ikke anbringes på vejarealet uden tilladelse fra Anlæg.

  • Renholdelse af vejarealet samt rydning af sne og glatførebekæmpe om vinteren.

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anlæg på .

Fortegnelse over private fællesveje i byer og bymæssige områder

I medfør af "Lov om private fællesveje §25, stk. 1 og §2, stk. 2", er der udarbejdet en samlet fortegnelse over private fællesveje i Køge Kommune:

Private veje

En privat vej anlægges og vedligeholdes af grundejeren.

Vejene i snevejr

ETK Køge vedligeholder vejene også om vinteren - Det kan du læse mere om på ETK's hjemmeside.

Kort over veje og stier

På kortet kan du se hvilken status de enkelte veje og stier har - dvs. om de er offentlige, private eller private fællesveje.
Tryk på "søg" og skriv navnet på den vej du søger oplysninger om.
Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 02.12.21