Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Vedligeholdelse af veje

ETK biler i aktion

Her kan du se hvem der skal sørge for at vedligeholde veje og stier.

Offentlige veje

En offentlig vej eller sti anlægges og vedligeholdes af kommunen.

Fortegnelse over offentlige veje
I henhold til "Lov om offentlige veje", er der udarbejdet en samlet fortegnelse over offentlige veje i Køge Kommune.

Fortegnelse over offentlige stier
I henhold til "Lov om offentlige veje", er der udarbejdet en samlet fortegnelse over offentlige stier i Køge Kommune.

Private fællesveje

Private fællesveje er veje, som ikke er offentlige, men som bruges af flere ejendomme. De er åbne for offentlig trafik og de administreres i henhold til Lov om private fællesveje.

Vejmyndighed
I Køge Kommune er "Anlæg" vejmyndighed. Vi varetager myndighedsopgaverne og - om nødvendigt ved hjælp af påbud - sørger vi for, at vejene fremstår som sikre færdselsarealer. 

Grundejeren har ansvar for vedligeholdelse
I byer og bymæssig bebyggelse samt i sommerhusområder er det den enkelte grundejer, der har ansvaret for at vedligeholde vejen i hele skellets længde og ud til midten af vejen.

Påbud om istandsættelse
Hvis vejejerne ikke selv kan finde ud af at vedligeholde vejen i forsvarlig stand, kan vejmyndigheden udstede et påbud om at udføre arbejder. I et påbud vil der være anført en sidste frist for arbejdets udførelse. Hvis arbejdet ikke er udført inden for denne frist, vil kommunen sørge for at arbejdet bliver udført, på grundejerens regning.

For at undgå at vejen misligholdes, er det vigtigt at grundejerne taler sammen i grundejerforeningen eller vejlavet.

Tilfredsstillende vedligeholdstilstand
Anlæg har opstillet nogle forhold, som grundejeren skal være opmærksom på:

  • Trafikfarlige huller i kørebanen.
  • Fliser og kantsten som ligger ujævnt, vipper eller på anden måde udgør en fare for fodgængere.
  • Afløbsriste som udgør en fare for cyklister og andre.
  • Hæk og anden beplantning må ikke nå ud over matrikelgrænsen
  • Træer og anden beplantning skal klippes eller beskæres, så der er .mindst 2,75 meter i fri højde over fortov og cykelsti, samt 4,20 meter over kørebane.
  • Genstande og affald må ikke anbringes på vejarealet uden tilladelse fra Anlæg.
  • Renholdelse af vejarealet samt rydning af sne og glatførebekæmpe om vinteren.

Flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anlæg på .

Fortegnelse over private fællesveje i byer og bymæssige områder
I medfør af "Lov om private fællesveje §25, stk. 1 og §2, stk. 2", er der udarbejdet en samlet fortegnelse over private fællesveje i Køge Kommune.

Private veje

En privat vej anlægges og vedligeholdes af grundejeren.


Vejene i snevejr

ETK Køge vedligeholder vejene også om vinteren - Det kan du læse mere om på ETK's hjemmeside.


Kort over veje og stier

På kortet kan du se hvilken status de enkelte veje og stier har - dvs. om de er offentlige, private eller privat fællesveje.
Tryk på "søg" og skriv navnet på den vej du søger oplysninger om.
Vedligeholdelse af kommunale veje

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Kontakt ETK - Ejendomme Teknik Køge
Opdateret af Anlægsafdelingen 22.05.18
Indholdet er leveret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
og Køge Kommune