Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Ud i det fri Strande og badesøer

Strande og badesøer

Se hvor du kan bade, hvordan badevanskvaliteten er, hvilket udstyr der er på de forskellige badesteder og mange andre nyttige oplysninger om strandture og badevand.

Kort over badesteder i Køge Kommune

I Køge Kommune skal du ikke ret langt for at kunne hoppe i bølgen blå. Hvad enten du er til en dukkert i havvand eller søvand, behøver du ikke at rejse ret langt for at få ønsket opfyldt. Inden for kommunegrænsen har vi 3 badestrande, 1 havnebassin og 2 badesøer. På kortet kan du se, hvor de enkelte badesteder er placeret.

Sikkerhed og gode baderåd

Du har selv et ansvar, så brug din sunde fornuft og nedenstående råd, inden du hopper i vandet:

 • Kraftige regnskyl. Bad ikke de første 4-5 dage efter kraftige regnskyl, da der kan forekomme overløb fra spildevandssystemet og dermed E.coli bakterier i badevandet.
 • Klart vand. Bad ikke, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene.
 • Alger. Bad ikke i de bræmmer af sammenskyllede alger, der kan drive på vandet. Du kan læse mere om badevand og alger på Miljøstyrelsens hjemmeside.
 • Småbørn. Lad aldrig småbørn soppe og lege i alger, der er skyllet sammen langs bredden.
 • Husdyr. Lad ikke husdyr drikke af og bade i vand, der er grønt af alger eller kraftige skumdannelser.

Film om sikkerhed

Se Trygfondens film: ”Sådan kaster du en redningskrans” 
Se Trygfondens film: ”Sådan tackler du et revlehul”.

Badevandskvalitet

Køge Kommune får udtaget badevandsprøver 1-2 gange om måneden i badesæsonen. Badesæsonen går fra 1. maj til 1. september. Badevandet undersøges for bakterier for at sikre, at det opfylder de gældende krav til badevand. Resultaterne for de seneste badevandsprøver offentliggøres både ude ved badestedet og her på siden.

Der tages ikke vandprøver af badevandet uden for sommerbadesæsonen 1. juni til 1. september. 

Badevandsprøver

Badevandet bliver undersøgt for E-colibakterier og enterokokker. Hvis der findes mange E-colibakterier og enterokokker i badevandet, er der risiko for, at der også findes andre og mere skadelige bakterier. 

Hvis det vurderes, at badevandet ikke er egnet til at bade i, vil det blive offentliggjort med skilte på badestedet, i dagspressen og på www.koege.dk.

Læs badevandsprøverne på siden: Badevandsprøver for strande og badesøer

Alger og rådden tang

Der findes mange forskellige alger og de fleste er uskadelige. Selv de få giftige arter er som regel harmløse, fordi giftstofferne fortyndes i vandet. Under store opblomstringer kan algerne dog udskille nok gift til, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Blågrønne alger

Den mest almindelige giftige alge er blågrønalgen. Den blomstrer især mellem juli og september, når vandet er varmest. Blågrønalger findes i både ferskvandssøer, brakvand og havet. Køge Kommune måler ikke som sådan for alger, men vi tjekker vandet visuelt, når vi er ude og ordne strandene. Når vi vurderer, at der er risiko for større ophobninger af blågrønne alger ved Køges badesteder, skilter vi ved badestederne, informerer om det på hjemmesiden og i dagspressen.

Fedtemøg (brunalger)

Fedtemøg er betegnelsen for 1-årige brunalger, som vokser på sten og muslinger. Når algerne når en vis længde, knækker de af og føres med strømmen i store måtter. Måtterne af brunalger skylles op på stranden, hvor den omsættes og giver ubehagelige lugtgener. Køge Kommune håndterer kun det fedtemøg, der er skyllet op på stranden. Det fedtemøg, der ligger i vandet vil før eller siden skylle til havs igen.

 

Badefaciliteter og strandnumre

Hvis uheldet er ude og der er brug for et redningskøretøj, skal du opgive det strandnummer, du er tættest ved. Så ved alarmcentralen, hvor du befinder dig.

Strandnummeret fremgår af grønne skilte med et bogstav efterfulgt af et 3-cifret tal, som er opsat på strandene. Strandnummeret er unikt for hvert badested.

Eksempel på strandnummereringsskilt fra Badesøen Dyndet

Strandnumre på Nordstranden og Havnebadet

 • Indgangen ved p-pladsen: J840
 • Redningsposten på stranden: J843
 • Redningsposten ved Havnebassinet: J850.

Strandnumre på Søndre Strand

 • Indgangen ved Søndre Molevej: J860
 • Infotavle og sydlige stenmole: J863
 • Stien til ishus: J866.

Strandnumre på Ølsemagle Revle

 • For enden af ankomststi: J820
 • Nordlige del af stranden: J823
 • Sydlige del af stranden: J826

Strandnumre ved Badesøen Dyndet

 • Ved Kildepladsen: J001
 • Ved Dyndetvej: J002

Strandnumre ved Kimmerslev Sø

 • Ved badestedet: J003
 • Ved Slusevej: J004

Strandnumre ved Dalby Sø

 • Ved Dalby Sø: J007

Dalby Sø er ikke en badesø, men kun egnet til fiskeri.

 

Nordstranden og Havnebassinet ligger ved Køge Marina.

Der er asfalt- og grusstier fra parkeringspladsen ned til havnebassinet og stranden. På stranden findes en badebro og fra stien er der en svellesti ned til badebroen. I havnebadet er der en badeplatform, hvorfra man kan komme i vandet.

Adresse

Nordstranden og havnebadet, Bådehavnen, 4600 Køge.

Handicapvenlig

Der er en handicapvenlig adgang til Nordstranden. Det er en cirka 50 meter lang svellesti, der går i forlængelse af asfaltstien og ned til badebroen. 
Svellestien er skridsikker og udført af 100% recyclingplast.

Hunde og heste på stranden

Hunde skal være i snor på Nordstranden i perioden 1. april til 30. september.
Ridning på stranden er tilladt i perioden 1. september til 31. maj.

Tilsyn og drift af stranden

 • Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Miljøafdelingen
 • Nordstranden: Drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum
 • Havnebad Køge Marina: Drift og renhold varetages af Køge Marina.

Søndre Strand ligger i smukke omgivelser med strandenge og græssende dyr samt det nye bydelsområde Søndre Havn.

Adresse

Søndre Strand, Strandvejen / Søndre Molevej, Køge.

Hunde og heste på stranden

Hunde skal være i snor på Søndre Strand i perioden 1. april til 30. september.
Ridning på stranden er tilladt i perioden 1. september til 31. maj.

Tilsyn og drift af stranden

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Miljøafdelingen
Drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum.

Ølsemagle Revle er et fredet vildtreservat med et rigt fugleliv. I foråret og efteråret udsættes der får på Revlen, som er med til at pleje naturområdet.

Adresse

Ølsemagle Revle, Revlen, Køge.

Hunde og heste på stranden

Hunde må ikke medtages på stranden i fuglenes yngletid fra april til september. Resten af året skal hunde være i snor.
Ridning er ikke tilladt.

Tilsyn og drift af stranden

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Miljøafdelingen
Drift og renhold varetages af Naturstyrelsen
Badebroen er opsat af foreningen Kulturfuglen og det er dem, der står for drift og vedligehold af badebroen. Kontakt: sammenom@kulturfuglen.dk
Læs mere om Foreningen Kulturfuglen på kulturfuglen.dk.

Badesøen Dyndet ligger skønt i den sydvestlige del af Kommunen i et område rigt på plante- og dyreliv. 
Køge Kommune lejer søen af Svenstrup Gods.

Adresse

Badesøen, Dyndetvej, Borup.

Tilsyn og drift af stranden

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Miljøafdelingen
Drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum.

Den nordvestlige del af Kimmerslev Sø er forbeholdt badegæster. Inde på søbredden er udlagt et stykke med strandsand. Her er du som badegæst omgivet af en fantastisk natur med både fugle, fisk og planter.

Adresse

Kimmerslev Sø, Kimmerslevvej, Borup.

Tilsyn og drift af stranden

Tilsyn med vandkvaliteten varetages af Miljøafdelingen
Drift og renhold varetages af Vej, Park og Byrum
Badepontonen er etableret af Borup Borgerforening. Det er Borup Borgerforening, der står for drift og vedligehold af pontonen. Kontakt: bbfsek@gmail.com.

Badevandsprofiler beskriver badevandskvaliteten og andre forhold i badeområdet. F.eks. hvilke faciliteter der findes og hvor stor risiko, der er for at badevandet kan blive forurenet.

Læs Badevandsprofil for Nordstranden

Læs Badevandsprofil for Havnebad Køge Marina

Læs Badevandsprofil for Søndre Strand

Læs Badevandsprofil for Ølsemagle Revle Nord

Læs Badevandsprofil for Ølsemagle Revle Syd

Læs Badevandsprofil for Kimmerslev Sø

Læs Badevandsprofil for Badesøen Dyndet.

 

I forbindelse med Kristi Himmelfartsweekenden har der været bekymringer om, at badevandet i Køge Bugt har for høje værdier af tungmetaller.

Køge Kommune bad sammen med de andre kommuner langs bugten Styrelsen for Patientsikkerhed om at vurdere de målte værdier.

Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 22. maj 2023 meddelt, at der ikke er nogen sundhedsrisiko ved de målte tungmetalværdier i Køge Bugt.

Derudover har Miljøstyrelsen d. 1. juni 2023 meddelt, at der generelt ikke er et indhold af PFAS i badevandet der giver anledning til bekymring.

Køge Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at fraråde badning ved Køge Kommunes badestrande i forhold til tungmetaller og PFAS.

Hvis der opstår akut forurening, øgede bakterieforekomster eller opblomstring af blå-grøn alger eller andet, vil kommunen fraråde badning via Køge Kommunes hjemmeside og Facebookside.

Køge Kommune fraråder generelt badning hvis:

 • Der har været kraftig regn i løbet af de sidste 48 timer
 • Du er mindre end 200 meter fra et udløb (åer eller regnvandsledninger, som løber ud på stranden)
 • Vandet lugter, er plumret og du ikke kan se dine tæer, når du er i vand til knæene
 • Der er oliefilm eller anden unaturlig forurening i vandet
 • Der er opsat skilte ved indgangene til badestederne om badning frarådes/forbudt
 • Der i medierne advares om forurening med blå-grønalger eller andet på kysterne langs Køge Bugt
 • Kommunen på hjemmesiden advarer mod badning.

Generelt under og efter badning

 • Orienter dig om badevandsforhold på Køge Kommunes hjemmeside
 • Undlad at drikke vandet
 • Skyl dig evt. under bruseren efter badetur.

Vinterbadning er populært og her i kommunen findes 2 vinterbadeklubber: "Den Grønne Lagune" ved Køge Marina og "Valkyrien" ved Søndre Strand.

Vinterbaderåd

Se Rådet for større Badesikkerheds vinterbaderåd.

Ingen badevandsanalyser uden for sommerbadesæsonen

Der tages ikke analyser af badevandet udenfor sommerbadesæsonen, som er perioden 1. juni – 1. september.

Der er heller ikke på nuværende tidspunkt overvejelser om at gøre det. Dette skyldes flere faktorer:

 • Badevandsprøverne tages på en vilkårlig dag og er kun et øjebliksbillede af badevandets kvalitet den tilfældige dag. Kvaliteten handler kun om sigtedybe og evt. indhold af E-coli bakterier i vandet.
 • De badende, som oftest er raske voksne er kun kortvarigt i vandet og der er lav risiko for f.eks. at få vandet i munden. Størstedelen af de badende skyller sig efter at have været i vandet.
 • Det er vigtigt, at de badende selv vurderer, om der kan bades eller ej, og at der holdes øje med, om vandet lugter, har en oliefilm, er uklart eller bare ser mærkeligt ud, inden der hoppes i vandet.

Eget ansvar

Det er vigtigt, at den badende altid forholder sig til badevandsforholdene inden badning. Dvs. at man ikke bader, når vandet lugter, er snavset, grumset, misfarvet eller forurenet med f.eks. olie.

Om sommeren, når der kan være algeopblomstring, er baderådet; Bad ikke, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. I vand til knæene svarer til cirka 50 cm.

Generelt frarådes også badning efter kraftige regnskyl, da der kan være ekstra store mængder af tarmbakterier i badevandet.

Vej, Park og Byrum (drift)

Ørnevej 15, 4600 Køge

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29189374
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje