Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Hjælp og støtte Kvalitetsstandarder og tilsyn Kvalitetsstandard for midlertidige ophold m.v.

Kvalitetsstandard for midlertidige ophold m.v.

Godkendt af Ældre- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2023

Lovgrundlag

Serviceloven § 84

Hvad er formålet med indsatsen?

Indsatsen skal give dig et kort midlertidigt ophold med hjælp og støtte , hvis dine pårørende har behov for aflastning eller hvis du for en periode har et særligt behov for dette.

Afløsning i hjemmet kan bevilliges ekstraordinært, hvis ovenstående ophold udenfor hjemmet er afprøvet og har vist sig værende umuligt.

Hvad omfatter indsatsen?

Indsatsen kan gives som aflastning til pårørende, hvor du enten:

 • 1 til 5 hverdage om ugen opholder dig i et fælleslokale med andre borgere i dagtimerne på et af Køge Kommunes tre aflastningscentre, eller
 • hver 6. uge opholder dig i en midlertidig bolig.
 • Individuel ansøgning om midlertidigt ophold for en kortere periode.

Midlertidigt ophold med døgnpleje foregår i en bolig med særlig indretning, fællesareal og personale tilknyttet døgnet rundt. Aflastningsboligerne er møbleret inkl. plejeseng og sengebord.

Under opholdet er der fokus på rehabilitering, hvilket betyder, at personalet vil hjælpe dig til at bevare eller forbedre dit funktionsniveau og yde hjælp til selvhjælp.

Hjælp og støtte til pleje og omsorg kan ydes hele døgnet enten som planlagte opgaver eller ved tilkald i nødsituationer.

Den samlede hjælp og støtte, du får, beskrives i en individuel plejeplan, som personalet har ansvar for at følge op på. Hjælpen og støtten justeres løbende i forhold til dit aktuelle funktionsniveau.

På et aflastningsophold kan du få hjælp og støtte til personlige og praktiske opgaver svarende til serviceniveauet i kvalitetsstandarderne for personlig hjælp og pleje, rengøring og madservice, jf. § 83. Derudover kan du få hjælp til sygeleje efter behov m.v.

Forplejning, rengøring og vask af tøj, håndklæder og sengetøj er en del af opholdet, dog med egenbetaling.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er mulighed for at medbringe privat indbo. Du skal dog selv medbringe eventuelle hjælpemidler, fx kørestol og rollator.

Dyne, sengetøj og håndklæder lejes på stedet og skal ikke medbringes.

Du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med et boligtilbud fra Køge Kommune under dit midlertidige ophold er forpligtet til at acceptere boligtilbuddet eller flytte hjem i din nuværende bolig. Accepterer du boligtilbuddet, sker indflytningen på overtagelsesdagen.

Afløsning leveres i dit hjem i de tilfælde, hvor din nærtstående har brug for aflastning, og hvor anden aflastningstype har vist sig ikke at være en mulig for dig. Herved kan hjemmeplejen være til stede i dit hjem i op til to timer hver uge, hvilket giver din nærtstående aflastning og andre handlemuligheder. Afløsning leveres kun efter forudgående konkret aftale, således at leverandøren kan planlægge hjælpen i hjemmet.

Hvem kan modtage indsatsen?

Du kan få et midlertidigt ophold, hvis du over 18 år, har folkeregisteradresse i Køge Kommune og enten:

 • Hvis dine pårørende har behov for aflastning eksempelvis grundet pasningsopgaven, ferie eller sygehusophold, hvor hjælpen ikke kan ydes forsvarligt i dit hjem eller
 • I en midlertidig periode ikke kan opholde dig i eget hjem med den fornødne hjælp og støtte

Hvor længe kan du få indsatsen?

Indsatsen bevilges altid midlertidigt. Indsatsens varighed vurderes individuelt og på baggrund af planen for opholdet.

Ved sygehusindlæggelse benyttes pladsen til andre borgere.

Iværksættelse og afmelding af indsatsen

Indsatsen iværksættes hurtigst muligt efter bevilling.

Tildeling sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 • Borgere/pårørende der vurderes at have størst behov for aflastning.
 • Anciennitet på ventelisten, hvis der ikke skønnes at være væsentlig forskel i de ventendes behov.

Findes der ikke en ledig plads til midlertidigt ophold på det ønskede tidspunkt og/eller sted, meddeles det til borgeren, og det oplyses hvor lang ventetid der forventes at være, før der er en ledig plads.

Leverandøren har ansvaret for, at hjælpen iværksættes samt, at der udarbejdes en individuel plejeplan. Denne udarbejdes med udgangspunkt i din døgnrytme og i samarbejde med dig og dine nærmeste pårørende. Der afholdes planmøder med deltagelse af borgere, nærmeste pårørende, leverandør og medarbejder fra Ældre- og Sundhedsafdelingen efter behov.

Hvad indgår ikke i indsatsen?

Der kan ikke ydes hjælp og støtte til:

 • Ledsagelse til læge, sygehus eller aktiviteter ud af huset.
 • Genoptræning ved tab af funktionsevne er ikke en del af aflastningsopholdet, men kan bevilliges jf. kvalitetsstandard for genoptræning efter Servicelovens § 86
 • Transport til og fra ophold i aflastningsboliger.

Hvem leverer indsatsen?

Indsatsen leveres af Køge Kommune.

Er der egenbetaling?

Udgifter til selve opholdet afholdes af Køge Kommune.

Du betaler selv følgende:

 • Transport til og fra midlertidige ophold.
 • Forplejning.
 • Leje af dyne, sengetøj og håndklæder samt vask af dette.
 • Tøjvask.
 • Diverse artikler til personlig pleje, fx sæbe, cremer mm.
 • Rengøringsartikler.

Hold dig opdateret om Køge Kommune

Køge Kommune
Torvet 1
DK-4600 Køge
CVR-nr. 29 18 93 74
Akut hjælp

Telefon: +45 56 67 67 67
raadhus@koege.dk

Rådhusets åbnings- og telefontider

Nyttige genveje