BygKøge

Velkommen til BygKøge, hvor væsentlige planer og måleresultater i relation til igangværende byggerier bliver offentliggjort for at give borgere nem adgang til oplysningerne.

Luftfoto af området ved Køge Station og Søndre Havn

Nye byområder i Køge

Byrådet har besluttet at forvandle det gamle industriområde omkring havnen og stationsområdet til en ny spændende blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder. En sådan udvikling af et område i centrum af Køge kommer til at kunne mærkes både når det står færdigt, og i løbet af udviklingen, hvor der skal omlægges veje, bygges nye boliger, butikker og kulturoplevelser.

Når der bygges bynært kan det ikke undgås, at der lejlighedsvist opstår gener for omkringboende. Vi planlægger for og fører tilsyn med aktiviteterne og monitorerer for støj, vibrationer og grundvandspåvirkninger ved opsatte målere. Væsentlige planer og måleresultater vil blive gjort tilgængelige via denne hjemmeside.

På denne hjemmeside, under nedenstående byomåder, vil vi bestræbe os på at præsentere de registrerede målinger hurtigst muligt.

Hvis der søges oplysninger, som ikke fremgår af denne hjemmeside er man velkommen til at kontakte Anlæg via

Øvrige oplysninger og links

Hent ansøgningsskema for udledning af vand fra bygge- og anlægsprojekter

Hent ansøgningsskema for støvende og støjende bygge- og anlægsarbejde Hent paraplyplan for støj, vibrationer og grundvandssænkning
Hent Klageskema over miljøforhold
Hent folderen Støj og rystelser ved anlægsarbejder - hvilken betydning har det for dig?
Hent forskrift for udførsel af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2020

I særlige tilfælde kan der opnås dispensation for forskriftens regler og de vil kunne findes under 'Høringer og afgørelser'.

Der kan desuden findes oplysninger om igangværende gravearbejder i Køge Kommune, som kan have indflydelse på trafikken.

For generelle spørgsmål om Køge Kyst projektet henvises til køge Kyst

Byggeloven kan findes på Retsinformation.dk

Se Droneoptagelse af strandengen november 2016Droneoptagelse fra strandengen 2016
Kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen
Opdateret af Planafdelingen 22.06.20