Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 26.04.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


86.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.


Til toppen


87.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål


Indstilling

Der er modtaget 3 spørgsmål til Byrådet.

Spørgsmål 1

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov på vegne af flere mennesker fra postnummer 4632. Afskrift af Per Nielsens spørgsmål:

"Angående det tidligere Bjæverskov bibliotek

Bjæverskov bibliotek ejet af Køge Kommune er her i 2016 blevet renoveret og istandsat indvendigt af et integrationsprojekt. Et rigtigt godt projekt; men hvad med fremtiden? Ved en reception for nylig var der meget få mennesker fra lokalsamfundet og der blev ikke givet svar på fremtiden.

Hvad skal huset bruges til i fremtiden?

Vil Køge Kommune anvende huset?

Vil Køge Kommune inddrage lokalsamfundet i brugen?

Hvordan er husets økonomi nu og i fremtiden?

Hvem er "overhøjheden" for huset?

Kort sagt; Hvem gør hvad og hvornår?"

Spørgsmål 2

Søren Gommesen, Nørregade 9C, tv., Køge. Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"Hvorfor er årsagen til oversvømmelserne af plejehjemmet Nørremarken den 26. december 2015 ikke blevet fastlagt?"

Spørgsmål 3

Kenni Lars Rasmussen, Stenhøjparken 80, Borup. Afskrift af Kenni Lars Rasmussens spørgsmål:

"Hvordan vil landdistriktpolitikken forholde sig til kommuneplanen og lokalplanerne?

Vil landdistrikpolitikken indeholde et landsbyforum?"

Beslutning

Der var modtaget 3 skriftlige spørgsmål.

Spørgerne var til stede og fik oplæst og overdraget svarene på de stillede spørgsmål.


Til toppen


88.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.


Til toppen


89.   Overgivelse af regnskab 2015 til revisionen


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at regnskab 2015 for Køge Kommune overgives til revisionen.

Økonomiudvalget 19-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2015 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet.

Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Det foreliggende udkast til regnskab for 2015 består af to hoveddele:

 • Del 1 indeholder dels et overblik af hovedresultaterne i regnskabet, dels regnskabsbemærkninger for de enkelte udvalg samt forskellige obligatoriske oversigtstabeller.
 • Del 2 består primært af mere detaljerede obligatoriske regnskabsoversigter herunder oversigter over kommunens forpligtelser. Hertil kommer en oversigt over de overførte beløb fra 2015 til 2016.

Regnskab 2015 viser, at der fortsat er en god balance i kommunens samlede økonomi, hvilket overordnet kan tilskrives overskuddet på den ordinære drift i 2015 på 156,2 mio. kr. Et overskud på den ordinære drift er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere anlægsprojekter og afdrage på gæld. Da Køge Kommune afholder relativt store anlægsinvesteringer i disse år, skal overskuddet på den løbende drift tilsvarende være af anseelig størrelse.   

Herudover viser regnskab 2015, at salgsindtægterne fra salg af grunde efter nogle år med svigtende salg igen er stigende, hvilket har betydet salgsindtægter for 93,2 mio. kr. i 2015.

Ordinær driftsvirksomhed
Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 156,2 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 60,6 mio. kr. og 35,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. For at få et mere retvisende billede af driftsoverskuddet i 2015 bør der korrigeres for de overførte driftsmidler på 38,9 mio. kr. til 2016. Det reelle driftsoverskud i 2015 udgør således 117,3 mio. kr.

Det skattefinansierede område
Kommunens regnskabsresultat på det skattefinansierede område udviser et underskud på 39 mio. kr. i 2015. Dette skal dog ses i lyset af, at der i det korrigerede budget er budgetteret med et underskud på 243,2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 204,2 mio. kr. Der er overført 166,6 mio. kr. på anlæg og som tidligere nævnt 38,9 mio. kr. på driften fra 2015 til 2016.

Anlægsudgifter
Kommunes skattefinansierede anlægsudgifter udgør netto 195,2 mio. kr. i 2015. Det er 204,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsætning samt tidsforskydninger. 

På jordforsyningen har der i 2015 været bruttoudgifter for 40,7 mio. kr. Det er 25,9 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. På indtægtssiden har der været indtægter for 93,2 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget og 45,7 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Der er overført 26,4 mio. kr. fra 2014 og givet tillægsbevillinger for 18,1 mio. kr.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptagelse samt salgsindtægter ved deponering af jord. I 2015 har der været nettoanlægsudgifter for i alt 82,8 mio. kr., som er lånefinansieret. Det er 6,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder (renovation) udviser i 2015 en samlede nettoudgift på 4,3 mio. kr. Det er 0,6 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Mellemregning med forsyningen udgør ultimo 2015 en skyldig omkostning for kommunen på 11 mio. kr. Renovationsområdet skal på langt sigt "hvile-i-sig-selv", hvorfor mellemværendet skal nedbringes over de kommende år. 

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


90.   Beretning nr. 19 - løbende revision 2015


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at revisionsberetning nr. 19 vedrørende regnskab 2015 godkendes.

Økonomiudvalget 19-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 5. februar 2016 fremsendt vedlagte revisionsberetning nr. 19 vedrørende løbende revision for 2015. I henhold til styrelsesloven § 42b skal beretningerne udsendes til Byrådets medlemmer inden 7 dage fra modtagelsen. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 8. februar. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Beretningen har dog givet anledning til en enkelt bemærkning vedr. økonomisk opfølgning i forbindelse med sociale sager. Administrationen har udarbejdet en besvarelse af revisionsbemærkningen, som revisionen har taget til efterretning og indarbejdet i bemærkningen. 

Revisionens bemærkning:
Vi har konstateret, at der på områderne uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og kontanthjælp til personer efter integrationsloven er væsentlige tidsmæssige forsinkelser i de økonomiske opfølgninger i sagerne. Der er således ikke foretaget den fornødne rettidige opfølgning i forhold til, at der jf. lovgivningen skal foretages opfølgning hver 3. måned.

Det henstilles, at der tages initiativer til sikring af, at der løbende foretages økonomisk opfølgning i overensstemmelse med lovgivningens krav til sikring af, at grundlaget for bevilling og udbetaling af ydelserne fortsat er til stede.

Det kan hertil anføres, at Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice i januar 2016 har fastlagt en arbejdsgang for økonomisk kontrol i sager med løbende udbetaling, således at kontrollen fremover udføres den anden tirsdag i hver måned.

Økonomi
Revisionsbemærkningen har umiddelbart ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation
Efter Byrådets godkendelse af revisionsberetningen skal denne fremsendes til:
 • BDO Kommunernes Revision.
 • Statsforvaltningen.
 • Beskæftigelsesministeriet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


91.   Takster for 2016 på forsyningsområdet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. taksterne for 2016 vedrørende spildevand 2016 i Køge Afløb A/S godkendes,
 2. kompetencen til at godkende takster for Køge Afløb A/S uddelegeres til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomiudvalget 12-04-2016
Ad 1: Anbefales.
Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at kompetencen til godkendelse delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Baggrund og vurdering

Bestyrelsen i KLAR Forsyning (tidligere Energiforsyningen) skal hvert år træffe beslutning om takster og bidrag for spildevandsforsyningen (Køge Afløb A/S). Takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet i medfør af vandsektorloven § 6.

Med prisloftet fastsættes en samlet indtægtsramme for selskabet. Prisloftet for 2016 er fastsat af Forsyningssekretariatet til 41,39 kr. pr. kubikmeter inklusive afgifter, men eksklusive moms. Bestyrelsen har på møde i december 2015 fastsat vandafledningsbidraget til 34,83 kr. pr. kubikmeter inklusive afgifter, men eksklusive moms, jf. vedlagte bilag.  

Som udgangspunkt skal Byrådet én gang årligt godkende vand- og spildevandsselskabernes takster og bidrag i henhold til betalingsloven § 3. Byrådets rolle i den forbindelse er alene at godkende eller afvise de fastsatte takster, under hensyntagen til selskabets prisloft.

Med en maksimum takst på 34,83 kr. overholder Køge Afløb A/S det fastsatte prisloftet på 41,39 kr. pr. kubikmeter. På den baggrund anbefales det, at taksterne for Køge Afløb A/S godkendes.

Det anbefales endvidere, at Byrådet i lighed med takstgodkendelsen på vandforsyningsområdet fremadrettet uddelegerer takstgodkendelsen på spildevandsforsyningsområdet til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi
Taksterne har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet kompetencen til godkendelse delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


92.   Årsrapport 2015 for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2015 godkendes.

Økonomiudvalget 12-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2015. Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2015 den 25. februar 2016.

Regnskabet for Køge Havn 2015 udviser et samlet overskud på 9.167.346 kr. mod 6.956.179 kr. i 2014. Egenkapitalen udgør 95.403.068 kr. ultimo 2015 mod en primo saldo på 84.962.197 kr. Af revisionsprotokollen fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi
Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2015 er der givet kommunegaranti for 61.228.277 kr.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


93.   Garantistillelse for lån til Køge Afløb og Køge Vand i 2016


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2016 på op til 82,2 mio. kr. i Køge Afløb A/S og op til 60,0 mio. kr. i Køge Vand A/S. 

Økonomiudvalget 12-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2016. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 60,0 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 82,2 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision på 1,5 % årligt af lånets restgæld.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2016 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2016 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fastsat til 1,5 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo 2015 udgjorde 386,4 mio. kr.

Køge Kommune har i 2015 modtaget i alt 4,2 mio. kr. i garantiprovision fra Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2017-20, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


94.   Kapacitetsbehov som følge af befolkningsprognose 2016-28


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. "Kapacitetsberegninger 2016-2028" tages til efterretning,
 2. de af kapacitetsberegningerne afledte kapacitetsbehov fra 2020 indarbejdes i den 10-årige anlægsplan til budget 2017-20.

Økonomiudvalget 19-04-2016
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Det af befolkningsprognosen 2017-2027 afledte kapacitetsbehov på anlægsområdet udgør grundlaget for det videre budget- og planarbejde for budget 2017-2020.

Befolkningsprognosen 2017-2027 blev godkendt i Byrådet den 29. marts. Befolkningsprognosen viser en markant stigning i folketallet i forhold til sidste års befolkningsprognose, idet folketallet frem mod 2027 forventes øget med yderligere 5.100 indbyggere.

Kapacitetsbehovet - baseret på de såkaldte kapacitetsberegninger i vedlagte notat - viser hvorvidt, der i forhold til den gældende 10-årige anlægsplan er behov for udbygning/afvikling af planlagte anlægsinvesteringer på de store velfærdsområder. Beregningerne omfatter således sektorområderne: Dagtilbud, skole og SFO, ældrepleje og sundhed (genoptræning). 

Derudover omfatter kapacitetsberegningerne en række refleksioner over de udgiftsmæssige konsekvenser for driftsområderne. Afledte mer/mindreudgifter på driftsområderne indarbejdes i budget 2017-2020 i de såkaldte demografibetingede rammekorrektioner.

I det følgende redegøres kort for de anlægsmæssige konsekvenser af kapacitetsberegningerne for budgetperioden 2017-2020 samt 2021-2028.

Kapacitetsbehov 2017-2020
Overordnet set viser kapacitetsberegningerne, at der på den korte bane frem til 2020 kun er begrænsede kapacitetsmæssige udfordringer i forhold til den basisanlægsplan, der er udarbejdet til budget 2017-20.

Dog viser beregningerne, at der fra 2020 vil være behov for udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Det skal bemærkes, at der i beregningerne indgår en forudsætning om en markant stigning i antal flygtningebørn (27 i 2017 stigende til 137 børn i 2020), som i sagens natur er omgivet af usikkerhed.

På folkeskoleområdet og SFO-området vil der ikke være grundlæggende kapacitetsproblemer i årene frem til 2020, uagtet at der forventes mange flygtningebørn.

På ældreområdet vil kapaciteten komme under stigende pres, men vurderes at være tilstrækkelig frem til 2020 i forhold til basisanlægsplanen. På sundhedsområdet er der - uagtet det nye genoptræningscenter - et betydeligt pres på genoptræningskapaciteten, og her er det Velfærdsforvaltningens vurdering, at det kan blive nødvendigt fortsat at anvende et af de tre eksisterende genoptræningssteder fremadrettet.

Kapacitetsbehov 2021-2028
Fra 2021 viser kapacitetsberegningerne, at der vil være et stigende behov for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet i forhold til den gældende 10-årige anlægsplan. På folkeskole- og SFO området vil presset på kapaciteten stige frem til 2028, men det kan afbødes uden øgede anlægsinvesteringer, f.eks. ved at flytte grænserne for skoledistrikterne. Det bemærkes, at antallet af flygtningebørn i skolealderen i prognosen forudsættes at udgøre omtrent 400 årligt fra omkring 2021-22, hvilket er behæftet med betydelig usikkerhed. På ældreområdet vil der mangle et stigende antal boliger i forhold til den gældende 10-årige anlægsplan.

Direktionen anbefaler, at kapacitetsbehovene fra 2020 indarbejdes i den 10-årige anlægsplan til budget 2017-20.

Økonomi
Ingen særskilte bemærkninger
Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


95.   Herfølge Bydelsplan - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Herfølge Bydelsplan vedtages endeligt.

Økonomiudvalget 12-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 9. februar 2016 at sende forslag til Herfølge Bydelsplan i tre ugers høring i bydelsplanens følgegruppe. Bydelsplanen har været i høring i perioden 17. februar 2016 - 9. marts 2016.

Der er indkommet ét samlet høringssvar fra følgegruppen bag bydelsplanen. Følgegruppen har taget positivt imod planen, da de genkender deres egne bidrag i processen. Følgegruppen har en forventning om at blive inddraget i væsentlige tiltag i Herfølge efter vedtagelsen af bydelsplanen, f.eks. i forbindelse med prioriteringer af de skitserede tidsplaner.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvaret samt Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger.

Udkast til Herfølge Bydelsplan har været til behandling i alle fagudvalg i januar måned. Fagudvalgenes høringssvar fremgår ligeledes af høringsnotatet.

Herfølge Bydelsplan er en helhedsorienteret strategisk plan, der viser en retning for Herfølges udvikling med fokus på fysisk planlægning men med inddragelse af forslag indenfor kultur og fritid samt sundhed. Den overordnede vision er at udvikle Herfølge til en sammenhængende stationsby med forbindelser mellem by, natur og mennesker. Der er ingen lovmæssige bindinger til processen. De enkelte ønsker til fremtiden i planen skal følges op af kommende beslutninger, planer mv.

Bydelsplanen har en form og et indhold, der ikke vil binde de enkelte fagudvalg, men med det store arbejde, der har involveret flere forvaltninger på tværs, var det naturligt, at også fagudvalgene behandlede bydelsplanen. Derudover er det intentionen, at bydelsplanen skal række ud i kommunens øvrige forvaltninger og være med til at sætte retning for tiltag og investeringer inden for sundheds-, social-, planlægnings-, kultur- og fritids, ejendoms- og drifts- samt skoleområderne.

Økonomi
Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


96.   Fælles beredskabspolitik i Østsjællands Beredskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at den fælles beredskabspolitik godkendes.

Økonomiudvalget 12-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I henhold til Beredskabslovens § 25 skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Beredskabsplaner skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog som minimum 1 gang i hver kommunal valgperiode.

I forbindelse med det nye fælles beredskab er trådt i kraft, vil der blive arbejdet med helhedsorienteret beredskabsplanlægning i alle kommuner. For at Østsjællands Beredskab hurtigt og sikkert kan agere i forhold til beredskabsplanerne i alle 8 kommuner, er det en fordel, at beredskabsplanerne følger samme skabelon. Kommunerne bestemmer selv ambitionsniveauet i forhold til information, krisestyring, delplaner mv. i egen beredskabsplan.  

Beredskabskommissionen godkendte på den 17. februar 2016 en fælles skabelon for beredskabspolitik. Beredskabspolitikken skal nu godkendes af Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, før den kan effektueres.  

Hvis den godkendes, vil Østsjællands Beredskab efterfølgende fremsende et forslag til et program for, hvordan beredskabsplanlægningen forventes at blive implementeret i kommunerne i form af henholdsvis en hovedplan (beredskabsplan) og en række delplaner. I programmet er der taget hensyn til, at kommunerne selv kan formulere deres eget ambitionsniveau. Programmet skal godkendes af den administrative ledelse i kommunerne, inden det sættes i gang. Indtil de nye beredskabsplaner er udarbejdet og godkendt, gælder de enkelte kommuners tidligere beredskabsplaner fortsat.

Køge Kommunes gældende beredskabspolitik blev godkendt af Byrådet den 25. februar 2014, sag nr. 46.

Det nu foreliggende forslag til fælles beredskabspolitik svarer med enkelte tilpasninger til den nye situation. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer derfor, at vedtagelsen af den nye politik ikke i sig selv indebærer nogen form for ændring i den måde, beredskabet i Køge Kommune tilrettelægges på.

Økonomi
Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


97.   BoliGrøn - orientering og ansøgning om garanti


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byrådet, at den ansøgte garanti på kr. 8.140.000 godkendes under forudsætning af, de i baggrundsteksten opstillede vilkår (punkterne 1-5) overholdes.

Økonomiudvalget 19-04-2016
Anbefales af et flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V), Dora Olsen (O), Niels Rolskov (Ø) og Marie Stærke (A).

Torben Haack (F) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget ønsker jævnlige orienteringer om udviklingen i sagen.

Det bemærkes, at der ikke må opkræves garantiprovision.

Baggrund og vurdering

Som indledning til sagen vil direktøren for Kultur- og Økonomiforvaltningen på Økonomiudvalgets møde orientere om den generelle situation i BoliGrøn, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 8. marts 2016.

Boligselskabet Sjælland anmoder på vegne af BoliGrøn om, at Køge Byråd stiller en garanti på 8.140.000 kr. i forbindelse med optagelse af realkreditlån til indfrielse af lån optaget hos TREFOR til opsætning og finansiering af solceller.

Som et led i boligorganisationens grønne profil blev det, i forbindelse med opførelsen af byggerierne, besluttet, at etablere solceller på tagene i alle 5 afdelinger, beliggende:

 • Bjæverskov (Kildebjergs Tofter) - 16 boliger.
 • Herfølge (Svanelunden) - 14 boliger.
 • Ll. Skensved (Finkevænget) - 43 boliger.
 • Borup (Bakkegårds Allé) - 34 boliger.
 • Ejby (Uglevænget) - 47 boliger.

BoliGrøn indgik i denne forbindelse aftaler med det jyske elselskab TREFOR om levering og finansiering af solcellerne.

Aftalerne blev, uden kommunens godkendelse og hermed uden garanti, indgået på afdelingernes vegne - og der blev underskrevet et gældsbrev med en fast rente på 6 %. Hovedstolen var på 9.632.938 kr.

Den bagvedliggende tanke med at etablere solceller var, efter det oplyste, at værdien af produktionen nogenlunde skulle svare til renter og afdrag på lånene til TREFOR - og at solcellerne efter en periode på ca. 10 år skulle være betalt - og værdien af produktionen herefter komme afdelingerne til gode.

Det er imidlertid efterfølgende konstateret, at værdien af produktionen ikke kan dække ydelserne på lånet til TREFOR og BoliGrøn besluttede at stoppe betalingerne til TREFOR fra 2014. TREFOR har derfor efterfølgende stævnet BoliGrøn med påstand om betaling af det fulde beløb (hovedstol på renter).

Som forvaltningen tidligere (den 15. september 2015, sag nr. 386) har orienteret Økonomiudvalget om, er der endvidere den udfordring, at udgiften til etablering af solcellerne ikke har været en del af anskaffelsessummen på skema B (og C) og derfor er i strid med bestemmelsen om den 4-årige karensperiode for forbedringsarbejder, jf. almenboliglovens § 115.

Boligselskabet Sjælland oplyser i ansøgningen, at selskabet har modtaget et tilbud om forlig med TREFOR, hvilket indebærer, at gælden vil kunne indfries til fuld og endelig afgørelse med 8.139.274 kr. En forudsætning for at kunne indfri gælden er naturligvis, at der kan opnås ny finansiering.

Boligselskabet Sjælland vurderer, at den for lejerne gunstigste mulighed for finansiering vil være at optage et realkreditlån gennem BRF Kredit, der i forvejen har lån i ejendommene. En refinansiering til realkreditlån vil medføre en forbedret likviditet og større rentebesparelse, hvilket vil give en lavere samlet boligydelse for beboerne.

Besparelsen vil være med til at imødegå stigning i den samlede boligydelse.

BRF Kredit betinger sig imidlertid, at kommunen garanterer for 100 % af de nye lån svarende til cirka 8.140.000 kr.

Forvaltningen har været i kontakt med Landsbyggefonden og bedt om fondens vurdering af, om kommunen vil kunne undlade at genåbne/ændre skema C for at medtage udgiften til solceller i anskaffelsessummen i det omfang, denne vil kunne holdes indenfor maksbeløbet til opførelse af almene familieboliger. For kommunen vil det betyde, at der ikke vil skulle betales grundkapital af/til et eventuelt tillægslån.

Landsbyggefonden har svaret, at hvis forligsaftalen med TREFOR er den bedst opnåelige, er det efter fondens opfattelse en form for "nødret" at acceptere en tillægsbelåning med kommunal garantistillelse, uden at genåbne skema B (C), således at afdelingerne kan videreføres.

Landsbyggefonden bemærker endvidere, at afdelingerne senere eventuelt vil kunne søge om en særlig driftsstøtte, hvis den økonomiske udvikling truer balancen i én eller flere afdelinger.

Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet er enige i vurderingen.

Det er forvaltningens vurdering, at den skitserede løsning må anses for at være gunstig for lejerne i BoliGrøn og et skridt på vejen i forhold til at få løst de udfordringer, som afdelingerne står overfor. 

Forvaltningen foreslår derfor, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender den ansøgte garanti under forudsætning af, at

 1. det påtales overfor BoliGrøn, at garantien stilles under forudsætning af, at lignende alvorlige administrative fejl ophører,     
 2. lånet til TREFOR indfries på de vilkår, som er skitseret i den indgåede forligsaftale,
 3. hovedstolen på lånet til BRF Kredit ikke overstiger 8.140.000 kr., 
 4. lånet i BRF Kredit er et fastforrentet lån med afdrag og løbetid på maksimalt 20 år,
 5. afdelingerne i BoliGrøn efterfølgende godkender at refinansiere lånet til TREFOR med et lån i BRF Kredit. 
Økonomi

Såfremt ansøgningen fra Boligselskabet Sjælland godkendes skal Køge Kommune give en kommunegaranti på forventelig 100 % af obligationsrestgælden, som maksimalt vil blive 8.140.000 kr. 

Det kan oplyses, at der tidligere til BoliGrøns 5 afdelinger er givet garantier for samlet 207.487.327 kr.

Beslutning

Godkendt.

Byrådet ønsker, at Økonomiudvalget jævnligt orienteres om udviklingen i sagen med særlig fokus på orientering om status på tekniske fejl og mangler i Uglevænget. Første orientering ønskes inden sommerferien 2016, anden orientering ønskes om ca. 1/2 år.

Det bemærkes, at der ikke må opkræves garantiprovision.

Bilag

Til toppen


98.   Genopretning af kommunens ejendomme 2016 - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives anlægsbevilling på 8,163 mio. kr. til udførelse af vedligeholdelsesopgaver på de kommunale og selvejende bygninger,      
 2. prioritering af opgaver godkendes, idet akut renovering af teknisk anlæg på Herfølge Svømmehal indgår i prioriteringen 3,0 mio. kr.,
 3. der tages stilling til finansiering af yderligere 5 mio. kr. til renovering af Herfølge Svømmehal,
 4. orientering om bruttolisten med opgaver til prioriteringslisten tages til efterretning.

Ejendoms- og Driftsudvalget 30-03-2016
Indstillingens ad:

 1. Godkendt.
 2. Godkendt.
  Vedr. pkt. 2 er der en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr., der går til vandbehandlingsanlæg og forlængelse af 25 meter bassin i nævnte rækkefølge. Under forudsætning af at de 3,5 mio. kr. ikke er nok, så indkaldes til ekstraordinært møde hurtigst muligt.
 3. Ikke godkendt.
 4. Taget til efterretning.

Økonomiudvalget 12-04-2016
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales, idet Ejendoms- og Driftsudvalgets indstilling om en økonomisk ramme på 3,5 mio. kr. der går til vandbehandlingsanlæg og forlængelse af 25 meters bassin i nævnte rækkefølge videreføres. Det anbefales endvidere, at såfremt de 3,5 mio. kr. ikke er nok, så indkaldes Ejendoms- og Driftsudvalget hurtigst muligt.

Ad 3: Anbefales ikke godkendt.

Ad 4: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Nærværende anlægsprojekt omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme herunder også de selvejende institutioner.

Der tages udgangspunkt i tilstandsrapporter, som løbende ajourføres og de løbende tilsyn, som er sket igennem 2015.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renoveringer samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5:

Prioritet 1: Sikkerhed og myndighedskrav.

Prioritet 2: Risiko for følgeskader.

Prioritet 3: Forebyggende vedligehold.

Prioritet 4: Æstetik, komfort.

Prioritet 5: Brugerønsker.

Mængden af prioritet 1 og 2 opgaver er så stor, at der i 2016 ikke forventes udført prioritet 3 og 4 opgaver.

Prioriteringen er sket på tværs af fagforvaltningsområderne. Der er  - som sidste år - afsat en samlet pulje på 2 mio. kr. til imødekommelse af bygningsmæssige ønsker fra institutioner på tværs af forvaltningerne.

Endvidere samordnes genopretningsopgaverne med energibesparende foranstaltninger, som finansieres af låneoptag og ansøges særskilt.

Til orientering, og for at give et samlet overblik for 2016, medtages på den vedhæftede prioriteringsliste opgaver, som er finansieret af driftsbevillinger på 9,3 plus 11,0 mio. kr. samt opgaver, som er finansieret af anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til selvejende haller.

Økonomiudvalget besluttede den 8. marts 2016 at sende sagen tilbage til Ejendoms- og Driftsudvalget med henblik på at inddrage renoveringsbehov i Herfølge Svømmehal i prioriteringen.

Køge Svømme Klub (KSK) lejer ejendommen af Køge Kommune. KSK har foreslået en afhjælpningsplan med særligt fokus på de to ting, der vil kunne medføre en øjeblikkelig lukning af svømmehallen. Den ene er, hvis sandfiltrene går i stykker, og den anden er, hvis bassinet eller vandledninger i jord til bassinet bliver utætte. KSK har endvidere konstateret, at det "lange" bassin mangler cirka 5 cm i at være de 25 meter, som kræves for at kunne afvikle konkurrencer i bassinet. Afhjælpningsplanen indeholder derfor også en forlængelse af bassinet til 25 meter. Endelig indeholder afhjælpningsplanen renovering af gulve ved bassiner samt ny støjdæmpning  i lofterne. KSK har oplyst, at afhjælpningsplanen kan realiseres for ca. 6,4 mio. kr. i håndværkerudgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået den af KSK foreslåede afhjælpningsplan og skønner, at den samlede udgift inkl. omkostninger vil beløbe sig til ca. 8 mio. kr. Forvaltningen vurderer endvidere, at en realisering af KSK's afhjælpningsplan indebærer risici for, at bassinet eller vandledninger i jord til bassinet bliver utætte. Hvis dette sker, kan afhjælpning indebære yderligere omkostninger på mellem 1 og 16 mio. kroner.

Der er på prioriteringslisten for genopretning 2016 afsat 3,85 mio. kr. til tagrenovering på Vemmedrupskolen. Størstedelen af dette arbejde foreslås udsat til 2017, således at der i 2016 kun anvendes ca. 0,85 mio. kr. til gennemførelse af tiltag til at hindre vandindtrængning i bygningen. Den resterende del af tagrenoveringen, herunder ventilering af tagrum, kan udføres i 2017. De resterende 3,0 mio. kroner anvendes til renovering af Herfølge Svømmehal.

Den resterende del af renovering af Herfølge Svømmehal (5,0 mio. kr.) foreslås afholdt via en ikke-finansieret anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb eller udskudt til senere år.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at lejeaftalen mellem Køge Kommune og KSK tages op til drøftelse mellem parterne.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 8,163 mio. kr. til genopretning af kommunens ejendomme i 2016. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Økonomisk Afdeling bemærker endvidere, at der jf. indstillingspunkt 3, at der ikke er afsat rådighedsbeløb i budgettet.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Ad 3: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Ad 4: Til efterretning.

Bilag

Til toppen


99.   Ombygning af Ungecentret på Boholtevej - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for ombygning af Ungecentret på Boholtevej godkendes.

Ejendoms- og Driftsudvalget 30-03-2016
Godkendt.

Økonomiudvalget 12-04-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 4,8 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 23. september 2014 til Ombygning af Ungecentret på Boholtevej.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på 109.966 kr.

Byrådet besluttede at ombygge Boholtevej 85, således at Projektcenter Køge Bugts aktiveringsopgaver i det private lejemål på Vordingborgvej samt Ungecentrets aktiviteter kan samles på Boholtevej, hvor Ungecentret har været lokaliseret igennem 3 år.

Ombygningen af Boholtevej 85 indeholder både nogle byggetekniske ændringer som etablering af nye kontorer til medarbejdere fra Vordingborgvej og Strandpromenaden samt fælles arealer, hvor brugerne kan skrive ansøgninger og arbejde selvstændigt med uddannelsesplaner og jobsøgning.

Derudover indeholder projektet en teknisk del, hvor tekniske forhold er bragt i overensstemmelse med gældende lovgivning jf. bygningsreglementet.

Brandmyndighederne har i forbindelse med projektet krævet en ekstra brandvej ind til bygningen. Brandvejen er etableret sammen med en parkeringsplads syd for bygningen. Udgiften til brandvej og parkeringsplads er indeholdt i de samlede anlægsudgifter.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at anlægsprojekt Ombygning af Ungecentret på Boholtevej er gennemført i det omfang Byrådet har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Udvikling af aktiveringsindsatsen - ombygning af Ungecentret på Boholtevej

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

4.800.000 kr.

4.800.000 kr.

4.690.034 kr.

Mindreforbrug

-109.966 kr.

-109.966 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 109.966 kr., som i forhold til bevilling og rådighedsbeløb udgør 2,3 %, tilgår kassen.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


100.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


101.   Salg af parcelhusgrund Svalevænget, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


102.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


103.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


104.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


105.   Køb af bygningsdel (Lukket punkt)


Beslutning

Poul Erik Jensen (V) erklærede sig inhabil og forlod byrådssalen under sagens behandling.

For købet stemmer C, V, F og O. Imod købet stemmer A, Ø og I.
Købet er godkendt.


Til toppen


106.   Tabt arbejdsfortjeneste (Lukket punkt)


Beslutning

Sagen trækkes fra dagsordenen.


Til toppen


107.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 27.04.16