Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 23.08.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


165.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


166.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Søren Gommesen, Nørregade 9C, Køge, har stillet følgende spørgsmål til Byrådet:

"Hvad er planen og tidshorisonten for indretning af den maritime halvø? Er Køge Byråd tilfreds med fremdriften for etablering af en ny badeklub?"

Beslutning
Der er modtaget et skriftligt spørgsmål inden for fristen. Besvarelsen blev omdelt på mødet.

Spørgeren Søren Gommesen var til stede og fik oplæst og overdraget svar på det stillede spørgsmål.

Besvarelsen vedhæftes protokollen.

Bilag

Til toppen


167.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.


Til toppen


168.   Opsigelse af driftsoverenskomst med Torpgården


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. driftsoverenskomsten mellem Køge Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution Torpgården, opsiges af Køge Kommune med ni måneders varsel,
 2. forvaltningen får mandat til at forhandle med Børnehuset Torpgården om en forkortet opsigelsesperiode,
 3. institutionen videreføres som kommunalt tilbud under Område Syd og Ejby, og at der sker en virksomhedsoverdragelse,
 4. Byrådet samtidigt med beslutningen om kommunaliseringen beslutter at tilføre dagtilbudsrammen driftsmidler svarende til det merforbrug, der er i Torpgården ved overgang til kommunal drift.

Børneudvalget 10-08-2016
Ad. 1, 2, 3 og 4 anbefales af F (Thomas Kielgast og Annabella Al-Nafousi) og Ø (Jette W. Jørgensen) overfor Økonomiudvalg og Byråd.

A (Lene Møller Nielsen og Ertugrul Vural) og V (Helle Poulsen) afventer stillingtagen. V (Helle Poulsen) anmoder forvaltningen om beskrivelse af de to økonomiske scenarier: kommunalisering af institutionen contra fortsat selvejende institution.

Fraværende
Anette Simoni (Afbud)

Økonomiudvalget 16-08-2016
Notat udleveret og vedhæftes referatet.

Ad 1-3: Anbefales af Dora Olsen (O) og Niels Rolskov (F).

Marie Stærke (A), Trine Hastrup (V) og Mette Jorsø (V) afventer stillingtagen.

Ad 4: Anbefales idet finansiering drøftes i forbindelse med 4. Økonomiske Redegørelse.

Baggrund og vurdering

Børnehuset Torpgården har indgået en driftoverenskomst med Køge Kommune og forpligter sig dermed til blandt andet at:

 • Overholde de retningslinjer Byrådet har fastsat, herunder personalenormering og "pengene følger barnet".
 • Overholde det godkendte budget.
 • Indhente fornøden tillægsbevilling til uforudsete udgifter før disse afholdes.
 • Foretage løbende budgetkontrol.

Det er Børne- og Uddannelsesforvaltningens vurdering, at Torpgården ikke har overholdt sine forpligtelser. Det har ført til en situation, hvor Børnehuset kan komme til at mangle omkring 200.000 kr. i likviditet omkring november 2016 for at kunne overholde sine økonomiske forpligtelser. Samtidig har bestyrelsen en forventning om i 2016 at få oparbejdet et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. svarende til ca. 10 % af bruttodriftsbudgettet. Beregningerne tager udgangspunkt i de forudsætninger, der er kendte, og situationen kan forværres, hvis der fx opstår sygdom. Bestyrelsen skønner selv, at et merforbrug i sådan en størrelsesorden vil kunne afvikles over to til tre år ud fra en alt-andet-lige-betragtning.

Det budget institutionen får tildelt, modsvarer det serviceniveau Byrådet har besluttet. Hvis en institution skal afvikle en gæld i sådan en størrelsesorden, vil det få betydning for den kvalitet, institutionen kan levere, og det vil være vanskeligt at leve op til det politisk fastsatte serviceniveau i forhold til blandt andet personalenormering, fordelingen mellem uddannede og medhjælpere i institutionen og de fastsatte krav i fx børnepolitikken og de fire pejlemærker. Institutionen har gennem en årrække været udfordret ledelsesmæssigt og pædagogisk. Det vil være vanskeligt at forbedre den pædagogiske udvikling, der er stillet krav om fra forvaltningens side, hvis institutionen samtidig skal indhente merforbruget via besparelser. Institutionen har endnu ikke været i stand til at udarbejde en realistisk handleplan for afvikling af merforbruget.

Der er brug for sikker styring af økonomi, pædagogik og ledelse. Derfor anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at driftsoverenskomsten med Børnehuset Torpgården opsiges med ni måneders varsel, og at institutionen i stedet drives videre som kommunalt dagtilbud under Område Syd og Ejby. Der vil samtidig ske en virksomhedsoverdragelse, så børn og personale kan fortsætte i de kendte omgivelser.

Økonomi

Køge Kommune vil - som følge af den dårlige styring i det selvejende dagtilbud - under alle omstændigheder komme til at lide tab. Enten i form af dækning af merforbruget eller i form af færre ressourcer til børnene, såfremt enten Torpgården skal tilbagebetale et lån eller det samlede dagtilbudsområde skal bære udgiften.

BDO har oplyst, at det efter kommunalfuldmagten er muligt at give institutionen midlerne som en tillægsbevilling eller som et lån med efterfølgende tilbagebetalingspligt. Denne løsning frarådes af forvaltningen, idet Køge Kommune ikke på samme måde, som med de kommunale dagtilbud, har fuld ledelsesret og dermed mulighed for minutiøst at overvåge den fortsatte økonomistyring, hvilket vurderes helt nødvendigt set i forhold til den hidtidige måde det selvejende dagtilbud har håndteret økonomien på. Forvaltningen foreslår i stedet kommunalisering. Herved vil driften komme ind under et område med en større økonomisk robusthed og med mulighed for ledelsesmæssig sparring - og forvaltningen vil ledelsesmæssigt kunne følge helt tæt op omkring økonomi (og den pædagogiske kvalitet).

Hvis det besluttes at kommunalisere institutionen, anbefales det, at dagtilbudsområdet tilføres merforbruget som en tillægsbevilling.

Beslutning

Ad 1-3: Godkendt, idet 15 stemmer for (A, F, O, C og Ø) og 12 stemmer imod (V og I). 

Ad 4: Godkendt, idet 15 stemmer for (A, F, O, C og Ø) og 12 stemmer imod (V og I). Finansiering drøftes i forbindelse med 4. Økonomiske Redegørelse.

Bilag

Til toppen


169.   Fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at udvalget drøfter analysens resultat og de videre skridt i forlængelse af denne.

Sagen genoptages fra udvalgets møde den 8. juni 2016.

Børneudvalget 16-06-2016
SF (Thomas Kielgast og Annabella Al-Nafousi) anbefaler model B - tilbagerulning.

Venstre (Helle Poulsen og Anette Simoni) anbefaler model B - tilbagerulning. Venstres ønskescenarie er frit valg for alle børn i kommunen.

Socialdemokratiet (Ertugrul Vural) anbefaler, at den nuværende model fastholdes, men at der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til konkret model, og at det i stedet indgår i budgetprocessen.

Enhedslisten (Jette W. Jørgensen) anbefaler model C - centralisering, alternativt at den nuværende model fastholdes. Enhedslisten kan ikke tilslutte sig model B, da borgerne forskelsbehandles, og det var en forudsætning i budgetaftalen, at borgerne skulle behandles lige.

Et flertal i Børneudvalget oversender sagen til Byrådet med henblik på, at sagen indgår i budgetprocessen.

Økonomiudvalget 09-08-2016
Til efterretning.

Baggrund og vurdering

Forvaltningen har i forlængelse af budgetaftalen 2016-19 og Børneudvalgets beslutning af 4. november 2016 anmodet konsulentfirmaet, BDO, om en analyse af økonomiske og afledte konsekvenser af tre modeller for organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Køge Kommune.

Konsulentfirmaet BDO vil præsentere resultaterne af analysen. Helt overordnet viser BDO's analyse:

 • At en fritvalgsordning, hvor de kommunale klinikker nedlægges, fastprisaftalen med aftaleklinikkerne opsiges, og alle børn og unge i Køge Kommune frit kan vælge, hvilken privatpraktiserende tandlæge i eller uden for kommunen de vil benytte, vil medføre:
  • En merudgift i driftsudgifter på ca. 2,73 mio. kr. pr. år i forhold til nuværende budget.
  • En estimeret etableringsudgift på ca. 4,65 mio. kr. (engangsudgift i forbindelse med afskedigelse af personale mv.).
  • Afledte konsekvenser i form af bl.a. mulighed for kortere afstand til tandlæge; vanskeliggørelse af tandplejens tidlige opsporing og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; vanskeliggørelse af varetagelsen af et tilbud om tandregulering på kommunal klinik; risiko for uensartet visitation til tandregulering og mere omfattende og dyrere behandlinger; kommunen har fortsat forsyningspligt og tilsynspligt.
  • At en tilbagerulning til organiseringen før 1. august 2015, hvor børn i alderen 2½-15 år i Borup, Ejby og Skovbo skoledistrikter er tilknyttet en aftaleklinik, mens øvrige børn er tilknyttet en kommunal klinik (16-17 årige har efter loven ret til frit valg) vil medføre:    
   • En merudgift i driftsudgifter på ca. 500.000 kr. pr. år i forhold til nuværende budget.
   • En estimeret etableringsudgift på ca. 1 mio. kr. (engangsudgift i forbindelse med afskedigelse af personale mv.).
   • Afledte konsekvenser i form af bl.a. minimering af afstand til tandlæge for børn i de berørte skoledistrikter; vanskeliggørelse af tandplejens tidlige opsporing og tværfaglige forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; samt flere tandlæger at samarbejde med for tandreguleringen.
   • At en centralisering, hvor alle børn og unge i Køge Kommune i alderen 0-15 år (16-17 årige har efter loven ret til frit valg) er tilknyttet en af de to kommunale klinikker, vil medføre:
    • En besparelse på driften på ca. 140.000 kr. pr. år i forhold til nuværende budget.
    • En estimeret etableringsudgift på ca. 700.000 kr. (engangsudgift).
    • Afledte konsekvenser i form af bl.a. øget transporttid for børn i Borup, Ejby og Skovbo skoledistrikter; optimal udnyttelse af synergien i det tværfaglige samarbejde om tidlig opsporing og forebyggende indsats overfor udsatte børn og unge; nemmere serviceharmonisering; de mest optimale muligheder for at samarbejde om indsatser i tandplejen og tandreguleringen.

   Analysens resultater blev præsenteret af BDO på Børneudvalgets møde den 8. juni 2016.

   Supplerende oplysninger siden mødet den 8. juni 2016:
   Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede supplerende notat af 15. juni 2016 på baggrund af tilkendegivelser på mødet den 8. juni 2016.
   Ligeledes har BDO udarbejdet vedhæftede notat af 14. juni 2016 med uddybende bemærkninger til tabel 1 og 3.

   Herudover er vedhæftet tidligere udarbejdet notat af 19. august 2015, der beskriver forløbet i forbindelse med udmøntningen af Byrådets vedtagelse af budgetforslag om hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker og dobbeltbookning af patientaftaler på kommunale klinikker. Notatet er tidligere sendt til Børneudvalget den 25. august 2015.

   Økonomi

   De økonomiske konsekvenser afhænger af den valgte model med fritvalgsordningen som den dyreste og en centralisering som den billigste model for Køge Kommune:

   Model Driftsudgifter Etableringsudgifter
   A - Fritvalg 2.733.000 4.650.000
   B - Tilbagerulning 496.000 1.000.000
   C - Centralisering - 142.000 700.000

   Beslutning

   Til efterretning.

   Sagen overgår til budgetforhandlingerne.

   Bilag

   Til toppen


   170.   Sparekatalog 2017-20


   Indstilling

   Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

   1. det besluttes hvilke forslag det skal sendes i høring i Sparekataloget for 2017-20,
   2. det besluttes om udeladelse af prisfremskrivning skal indarbejdes i sparekataloget og dermed udsendes i høring.
   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler, at det vedlagte sparekatalog indeholdende alle udvalgenes spareforslag sendes i høring.

   Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at prisfremskrivningen ikke medtages i sparekataloget og dermed ikke sendes til høring.

   Baggrund og vurdering

   Sparekatalog
   I henhold til den vedtagne budgetvejledning skulle der udarbejdes vejledende spareforslag for 90 mio. kr. i 2017 og 135 mio. kr. fra 2018 og frem. Til disse beløb blev tillagt 25 % for at skabe råderum for politiske prioriteringer i forbindelse med de politiske forhandlinger hvorfor der skulle udarbejdes spareforslag for 112 mio. kr. i 2017 stigende til 169 mio. kr. i 2018-20.

   Fagudvalgene har på fagudvalgsmøderne i maj og juni drøftet og besluttet hvilke sparekatalog-forslag der skal sendes i høring. Det samlede sparekatalog indeholder forslag svarende til 111-168-168-167 mio. kr. i de fire budgetår. Sparekataloget er vedlagt som bilag.

   Det bemærkes, at sparekataloget ikke er et udtryk for, hvad fagudvalgene har besluttet, der skal spares, men beskriver de forslag, som indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med forhandlingerne om budget 2017-20.

   Det anbefales, at det besluttes hvilke forslag der udsendes i høring. Sparekataloget udsendes i høring den 24. august 2016.

   Udeladelse af prisfremskrivning
   Som en del af budgetstrategien har Byrådet drøftet af udelade prisfremskrivning fra 2016 til 2017.

   Såfremt denne mulighed fortsat overvejes anvendt, anbefales det, at forslaget indsættes i sparekataloget, så forslaget indgår i høringen.

   Sparekatalog-forslag vedrørende udeladelse af prisfremskrivning er vedlagt.

   Økonomi
   Ingen særskilte bemærkninger.
   Beslutning

   Ad 1-2: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   Bilag

   Til toppen


   171.   3. Økonomiske Redegørelse 2016


   Indstilling

   Direktionen indstiller til

       Økonomiudvalget, at

   den 3. Økonomiske Redegørelse 2016 på Økonomiudvalgets område drøftes og godkendes, herunder at

   1. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at der gives tillægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. vedr. Økonomiudvalget som finansieres af kassen, jf. bilag 1,
   2. Økonomudvalget indstiller til Byrådet, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på 0,846 mio. kr. fra administrativ organisation til Redningsberedskabet vedr. skitseprojekt på Beredskabsstation.

       Økonomiudvalg og Byråd, at

   den 3. Økonomiske Redegørelse 2016 drøftes og godkendes, herunder at

   3.     der gives tillægsbevillinger, som tilgår kassen på i alt -47,0 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet vedr. alle udvalg med undtagelse af Ejendoms- og Driftsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, jf. bilag 1,   

   4.     der gives tillægsbevillinger som finansieres af kassen på i alt 32,8 mio. kr. på driftsområdet og finansieringsområdet vedr. Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, jf. bilag 1,

   5.     der gives en tillægsbevilling uden effekt på kassebeholdningen (budgetneutrale) vedr. alle udvalg, jf. bilag 1,

   6.     der gives rådighedsbeløb til indtægt på -11,2 mio. kr. vedrørende merindtægter på jordforsyningsområdet som tilgår kassen,

   7.     der gives en indtægtsbevilling på -8,4 mio. kr. til jordforsyningens indtægtsbudget og en udgiftsbevilling på 8,4 mio. kr. til jordforsyningens udgiftsbudget,

   8.     halvårsregnskabet godkendes.


   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Ad 1-2: Godkendt.

   Ad 3-8: Anbefales.

   Baggrund og vurdering

   3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 31. maj 2016.

   3. Økonomiske Redegørelse 2016 viser, at det korrigerede budget er i balance (punkt C og D) forudsat, at der anvendes 4,9 mio. kr. af mindreudgifterne knyttet til flygtningeindsatsen til at dække merudgifter på driftsområdet. Herudover er der et udgiftspres på 4,9 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget og merudgifter på 1,0 mio. kr. under Skoleudvalget, som det anbefales at følge frem mod 4. Økonomiske Redegørelse.

   På anlægsområdet forventes overførsler af mindreudgifter på i alt 183,6 mio. kr., hvoraf 16,7 mio. kr. vedrører jordforsyningen, 87,7 mio. kr. vedrører opførelse af ældreboliger og 79,2 mio. kr. vedrører skattefinansierede anlæg. 

   I nedenstående tabel er udfordringerne opsummeret:

   Tabel 1: Mer- og mindreudgifter i 3. ØR 2016

   A. flygtningeindsats - reserveret til 1. ØR 2017 Udvalg Beløb
   Flygtningeindsats SU, BU og EAU           -5,0
   Mindreudgifter reserveret til 1. ØR 2017             -5,0
   B. Aktivitetsbestemt medfinansiering Udvalg Beløb
   Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2015 SSU           -9,3
   Merindtægter - dækning af teknisk budgetfejl under SSU              -9,3
   C. Serviceudgifter - anbefales tilført/finansieret af kassen Udvalg Beløb
   Flygtningeindsats SU, BU og EAU           -4,9
   Tjenestemandspensioner KIU           -0,6
   Vejbelysning TMU            0,4
   Movia TMU            1,7
   Byggesagsgebyrer støttet byggeri ØU            0,4
   Byggesagsindtægter ØU            2,8
   Serverrum ØU            0,7
   Multifunktionsmaskiner ØU            0,6
   Færre plejebørn SU            0,9
   Takst privatskoler SU            0,4
   Flere børn i SFO SU            1,5
   Nettoeffekt på kasse i alt            3,9
   D. Overførsler, Andet og finansieringsposter Udvalg Beløb
   Indkomstoverførsler EAU         -13,3
   Aktivitetsbestemt medfinansiering SSU            5,7
   Korrektion af Beskæftigelsestilskud ØU           -4,9
   Efterregulering af beskæftigelsestilskud ØU           -9,0
   Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud ØU            7,0
   Midtvejsregulering overførselsindkomster ØU            8,0
   Grundskyld ØU            0,3
   Grundkapitalindskud ØU            1,7
   Låneoptag plejeboliger ØU            0,7
   Nettoeffekt på kasse i alt          -3,9
   E. Udgiftspres Udvalg Beløb
   Udgiftspres på Spec. Socialområde SSU            4,9
   Afbureaukratiseringsforslag SU            1,0
   Udgiftspres som ej søges finansieret            5,9
   Nettoeffekt på kasse i alt (C+D)            0,0

   Hertil kommer mindreudgifter på netto 16,4 mio. kr. på driftsområdet, som forventes overført til 2017.

   Ad A. Flygtningeindsats - reserveret til 1. Økonomiske redegørelse 2017
   Der forventes mindreudgifter på 9,9 mio. kr. fordelt på flere udvalg vedrørende flygtningeindsatsen. Heraf anbefales 5,0 mio. kr. tilført kassen og reserveret til 1. Økonomiske Redegørelse 2017 til håndtering af uforudsete udgifter til flygtninge og de resterende 4,9 mio. kr. anbefales anvendt til at dække netto-merudgifter på driftsområdet, jf. afsnit C. Forventningen er baseret på den seneste revidering af flygtningeprognosen, som viser, at Køge Kommune har modtaget færre flygtninge end forventet i 1. halvdel af 2016. Det bemærkes, at der udarbejdes en ny flygtningeprognose til 1. Økonomiske Redegørelse 2017.

   Ad B. Efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2015 
   Der forventes merindtægter på 9,3 mio. kr. vedrører efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2015. Merindtægterne på 9,3 mio. kr. omplaceres til Social- og Sundhedsudvalgets område, idet de indgår i den planlagte finansiering af den tekniske budgetfejl på 19,8 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget, som blev vedtaget af Byrådet den 16. februar 2016.

   Ad C. Serviceudgifter - anbefales tilført/finansieret af kassen
   Der forventes netto merudgifter på 3,9 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen.  

   Nettomerudgifterne er sammensat af merudgifter på i alt 4,5 mio. kr. under Økonomiudvalget, som primært består af manglende byggesagsindtægter på 2,8 mio. kr., der skyldes en overgang fra fastpris til fakturering af timepris af medgået tid, hvilket har betydet en nedgang i byggesagsgebyrerne. Hertil kommer merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende forlængelse af aftale om udflytning af serverrum, 0,6 mio. kr. til merinvestering i multifunktionsmaskiner i forbindelse med koncernserviceprojektet samt 0,4 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer til støttet byggeri.

   Herudover er der merudgifter på i alt 2,1 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget, hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører merudgifter til Movia, som skyldes ekstra buskørsel pga. sygehusbyggeriet. Dertil kommer 0,4 mio. kr. vedr. vejlysområdet som skyldes, at elafgifterne er steget mere end udbudsprisen på el er faldet.

   Dertil kommer merudgifter på i alt 2,8 mio. kr. under Skoleudvalget, som er sammensat af merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. flere børn end forventet i SFO, fald i antallet af plejebørn fra andre kommuner på 0,9 mio. kr. samt en for lav fastsat takst til privatskoler i 2016 på 0,4 mio. kr. 

   Ovenstående merudgifter modsvares delvist af mindreudgifter vedr. flygtningeindsatsen på 4,9 mio. kr., som anbefales anvendt til at dække merudgifterne beskrevet ovenfor. Mindreudgifterne til flygtningeindsatsen er en del af de samlede mindreudgifter til flygtningeindsats på 9,9 mio. kr., som er beskrevet under afsnit A.

   Endelig er der en engangsindtægt på 0,6 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner under Kultur- og Idrætsudvalget.

   Ad D. Overførsler, andet og finansieringsposter
   Der forventes netto indtægts- og udgiftsændringer på indkomstoverførsler, andet og finansieringsområdet på 3,9 mio. kr., som anbefales tilført kassen.

   Der forventes mindreudgifter på 13,3 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler, som dog skal ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af indkomstoverførslerne nedenfor. Herudover er der merudgifter på 5,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Det er Velfærdsforvaltningens forventning, at Køge Kommune vil modtage en positiv efterregulering på 5,0 mio. kr. i 2017 pga. de øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering.

   På finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 8,0 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af indkomstoverførsler. Hertil kommer netto merindtægter på 4,9 mio. kr. vedr. korrektion af tidligere vurdering af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt netto merindtægter på 2,0 mio. vedr. efter- og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet.

   Herudover forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. grundskyld, som skal ses i sammenhæng med fastfrysning af grundskylden for 2016 samt tilbagebetaling til borgere, hvor SKAT har nedsat den afgiftspligtige grundværdi. Det er forventningen, at dette betyder mindreindtægter på 7,0 mio. kr., men Regeringen har imidlertid tilkendegivet, at kommunerne kompenseres individuelt for deres tab i 2016, hvorfor der kun forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr.

   Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ligger ca. 300 sager fra SKAT, som ikke er behandlet endnu. Det er dog uvist hvad det samlet kommer til at betyde for Køge Kommune, hvorfor området følges tæt frem mod 4. Økonomiske Redegørelse.

   Endelig forventes mindreindtægter på i alt 2,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vedrører grundkapitalindskud og 0,7 mio. kr. vedrører for meget låneoptag til plejeboliger.

   Ad E. Udgiftspres 
   Social- og Sundhedsforvaltningen har indmeldt et udgiftspres på netto 4,9 mio. kr., hvilket primært vedrører det specialiserede socialområde. Forvaltningen har igangsat en række initiativer i forhold til det specialiserede socialområde, herunder etablering af egne tilbud, forhandling af indgåede aftaler mv. Udgiftspresset følges tæt frem mod 4. Økonomiske Redegørelse.

   Endelig er der indmeldt en udfordring på 1,0 mio. kr. med at realisere et vedtaget effektiviseringstiltag vedr. afbureaukratisering på Skoleudvalgets område. Skoleudvalget drøfter forslag til alternativer således, at udfordringen løses inden for Skoleudvalgets ramme.

   Jordforsyningen
   Jordforsyningen har i 2016 et korrigeret indtægtsbudget på 78,1 mio. kr. vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål. Der forventes merindtægter på i alt 19,6 mio., hvoraf merindtægter på 11,2 mio. kr. tilgår kassen og merindtægter på 8,4 mio. kr. anbefales anvendt til at dække tilsvarende merudgifter under jordforsyningens udgiftsbudget, jf. nedenfor. Der søges derfor en øget indtægtsbevilling på 8,4 mio. kr.

   Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 65,2 mio. kr. og der forventes netto mindreudgifter på 8,3 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 16,7 mio. kr. forventes overført til 2017.

   Herudover er der forventede merudgifter på i alt 8,4 mio. som skyldes merudgifter på 5,2 mio. kr. i forbindelse med ekspropriation af anlægsprojekter i Køge Nord samt 3,2 mio. kr. til overtagelse af DSB's krav vedrørende Værftsvej 29. Der søges derfor en øget udgiftsbevilling på 8,4 mio. kr., som finansieres af øget indtægter på salg af jord, jf. ovenfor.

   Salg af Lellinge Skole og SFO, Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31 giver et samlet provenu på 15,2 mio. kr. De 15,2 mio. kr. er i budgeterklæringen for 2016 anvendt til nyt tag på KØS (5,2 mio. kr.) og ny hal i Lellinge (6,0 mio. kr.) på i alt 11,2 mio. kr. Overskuddet på 4,0 mio. kr. tilgår jordforsyningen, hvorfor der søges en indtægtsbevilling hertil. 

   Øvrige Anlæg og låneoptag
   På det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 167 mio. kr., som forventes overført til 2017.

   Af de forventede overførsler på 167 mio. kr. vedrører 87,7 mio. kr. opførelse af ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med mindreindtægterne på 67,7 mio. kr. i mindre låneoptag til ældreboliger under finansieringsområdet. Herudover vedrører de resterende overførsler på 79,2 mio. kr. skattefinansierede anlæg, som hovedsageligt omfatter af Rådhusbyggeriet, Genoptræningscenter og daghjem, Køge Kyst parkering, Trafikanlæg Hovedsygehus samt ramper ved Vemmedrup.

   Økonomi
   Ingen særskilte bemærkninger.
   Beslutning

   Godkendt.

   Bilag

   Til toppen


   172.   Udpegning af stedfortræder til Movia's repræsentantskab


   Indstilling
   Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at den oprindelige valggruppe 1 (C og V ) udpeger en stedfortræder til Movia's repræsentantskab i stedet for Palle Svendsen (V), der er udtrådt af Byrådet den 16. februar 2016.
   Baggrund og vurdering

   Køge Byråd har på det konstituerende møde den 3. december 2013 udpeget Palle Svendsen (V), som stedfortræder for Søren Brask (V), til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

   Palle Svendsen er imidlertid udtrådt af Byrådet den 16. februar 2016, og der er ikke efterfølgende blevet udpeget en anden stedfortræder til repræsentantskabet.

   Når et medlem udtræder af en bestyrelse og lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledige post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

   Palle Svendsen blev udpeget af den oprindelige valggruppe 1 (C og V).

   I henhold til § 7 i vedtægt for Trafikselskabet Movia - gældende fra 1. januar 2016 - skal kommunens medlem og stedfortræder i repræsentantskabet vælges af og blandt Byrådets medlemmer - det vil sige, at der skal udpeges et byrådsmedlem. 

   Økonomi
   Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
   Beslutning

   Oprindelig Valggruppe 1 (C og V) udpegede René Jespersen (V) som stedfortræder til Movia's repræsentantskab.

   Udpegningen godkendt.


   Til toppen


   173.   Køge Idrætspark


   Indstilling

   Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

   1. forslag og proces for det videre arbejde med Køge Idrætspark godkendes,
   2. forslag til Køge Idrætspark videresendes til Økonomiudvalget og Køge Byråd til orientering med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2017-2020.

   Kultur- og Idrætsudvalgets 15-08-2016
   Ad 1 og 2. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte arbejdsgruppens afrapportering og videresender version A til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.
   Kultur- og Idrætsudvalget bemærker at renovering af Herfølge Stadion indtænkes i den kommende Masterplan for idræt. Erik Swiatek (A) og Lene Møller Nielsen (A) bemærker at såfremt der ikke findes relevante investorer, så bør drøftelsen af placeringen genoptages.

   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Ad 1 og 2:
   Økonomiudvalgets flertal bestående af Flemming Christensen (C), Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F), Marie Stærke (A) og Dora Olsen (O) anbefaler Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling om at videresende forslag A til Byrådets orientering med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.

   Økonomiudvalget tager Kultur- og Idrætsudvalgets bemærkning om, at renovering af Herfølge Stadion indtænkes i den kommende masterplan for idræt til efterretning.

   Marie Stærke (A) viderefører Erik Swiatek (A) og Lene Møller Nielsens (A) bemærkning om, at såfremt der ikke findes relevante investorer, så bør drøftelsen af placeringen genoptages.

   Niels Rolskov (Ø) bemærker at han er positiv overfor hal 3.

   Niels Rolskov (Ø) udtrykker skuffelse over at hans forslag til alternativ tilsyneladende ikke har været inddraget i realitetsforhandlinger ved udarbejdelse af forslaget.

   Baggrund og vurdering

   Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 31. maj 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe på 3 medlemmer til at afdække kultur- og idrætsfaglige krav til:

   • En hal 3 ved Køgehallerne.
   • Stadion der lever op til DBU krav.
   • Foreningslokaler på Køge Stadion.
   • Øvrig nødvendig renovering på Herfølge/Køge Stadion.

   Endvidere bedes udvalget komme med anbefaling til:

   • Hvilken rækkefølge faciliteterne bør opføres i.
   • Placering af stadion.
   • Afdække den medfølgende økonomi, idet det bemærkes, at der ikke længere arbejdes med en ramme på 72 mio. kr.
   • Komme med forslag til proces for gennemførelse.

   Arbejdsgruppen bestående af Anette Simoni (V), Thomas Kielgast (F) og Erik Swiatek (A) har afholdt 3 møder - den 8. juni 2016, den 13. juni 2016 og den 4. juli 2016.

   Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har afholdt møde med Køgehallerne den 9. juni og den 14. juli 2016 samt med investorerne den 6. juli 2016.

   Arbejdsgruppen anbefaler, at Køge Kommune etablerer Køge Idrætspark på Køge Stadion bestående af følgende nye faciliteter:

   Halfaciliteter indeholdende:

   • En hal 3 på 1.730 m2 indeholdende en fuld håndboldbane og teleskoptribune med 1.100 pladser. Hallen er bred nok til at der kan være 2 volleybaner eller 2 basketbaner på tværs, alternativt 2 små håndboldbaner.
   • Omklædnings-, depot- og klubfaciliteter på 1. og 2. sal på 776 m2 i alt og et "rårum", som ikke indrettes på 3. sal på 388 m2 -  i alt 1.165 m2.
   • En café mellem hal 3 og de to nuværende Køgehaller på 610 m2.

   Stadion indeholdende:

   • Tribune med 1.000 siddepladser og 9.000 ståpladser. Ved superligakampe kan en del af ståpladserne omlægges, således at der kan etableres 3.000 siddepladser (indlejning af tribune) og 7.000 ståpladser, i alt 10.000 tilskuerpladser.
   • Plænen omlægges til kunstgræs med varme, lys og sikkerhed opgraderes.

   Stadion drejes lidt i forhold til det nuværende stadion, således at stadion følger Ringvejen, hvilket giver plads til ovennævnte hal 3 inkl. café.

   Der kan i dette projekt foretages følgende tilkøb:

   • Udvidelse af tribune til 1.500 siddepladser.
   • Udvidelse af hal 3 med ca. 850 m2.
   • Ombygning af cafeteria i Køgehal 2 til tekøkken og foreningslokale.
   • Etablering af bl.a. atletikdepot i Køgehal 2.

   P-pladser:
   Køge Kommune etablerer endvidere 100 p-pladser.

   Investorerne opfører nødvendige p-pladser til erhvervslokaler m.v.

   Nye lokaler til Køge Boldklub:
   Det stilles som krav til investorerne at opføre disse og overdrage dem til Køge Boldklub eller Køge Kommune

   Erhverv:
   Der udbydes byggeretter til opførelse af erhverv.

   Ovennævnte er beskrevet med tegninger m.v. i bilaget: Køge Idrætspark - hal 3 og stadion - model A.

   Modellen er præsenteret for såvel Køgehallerne som investorerne.

   Investorerne er positive og fortsat interesserede i at deltage i projektet. Køgehallerne er ligeledes positive over for projektet.

   Der er vedhæftet et alternativt forslag - se bilaget: Køge Idrætspark - hal 3 og stadion - model B.
   I dette forslag er der - til forskel fra model A - etableret 1.500 siddepladser lige som hal 3 er udvidet med ca. 850 m2 til i alt 2.580 m2 og 3. sal på foreningslokalerne er udnyttet.

   Arbejdsgruppen anbefaler, at Køge Idrætspark - hal 3 og stadion - model A videresendes til Økonomiudvalget og Køge Byråd med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2017-2020.

   Arbejdsgruppen anbefaler endvidere, at renovering af Herfølge Stadion indtænkes i den kommende masterplan for idræt, der påbegyndes i 2017.

   Proces og rækkefølge:
   Arbejdsgruppen anbefaler, at faciliteterne opføres med hal 3 først og herefter stadion.

   Det anbefales, at der arbejdes efter følgende procesplan:

   • Godkendelse på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 16. august 2016.
   • Indarbejdelse i budgetforhandlingerne.
   • Lokalplan, miljøvurdering og evt. VVM.
   • Politisk beslutning om udbud.
   • Udbud (med maks. pris).
   • Tidligste byggestart primo 2018.
   Økonomi

   Økonomien er beskrevet i ovennævnte bilag.

   Model A beløber sig til 71 mio. kr. incl. salg af byggeretter. Den afledte drift anslås til 5,2 mio. kr.

   Model B beløber sig til 92,7 mio. kr. incl. salg af byggeretter. Den afledte drift i denne model er ikke beregnet.

   Beslutning

   Ad 1 og 2: Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   Liberal Alliance (I) ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokols: "Projektet bør fremadrettet indeholde nogle klart definerede milepæle, hvor Byrådet får mulighed for at sige til og fra i tide, hvis projektet er på vej i en forkert retning. Enhedslisten (Ø) tilslutter sig Liberal Alliances bemærkning."

   Tegningsmaterialet i bilaget "Køge Idrætspark - hal 3 og stadion - model A" åbnes. Bilaget vedhæftes referatet.

   Bilag

   Til toppen


   174.   Midlertidig hal ved Køgehallerne


   Indstilling

   Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

   1. der etableres en Airdome ved Køgehallerne,
   2. der gives en tillægsbevilling på 2,025 mio. kr. i 2016. Tillægsbevillingen finansieres af mindreforbrug i 2017-2020 jf. punkt 3,
   3. der indarbejdes en teknisk korrektion mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2017-2020 på -730.000 kr. i 2017 og 2018, -165.000 kr. i 2019 og -400.000 kr. i 2020.

   Kultur- og Idrætsudvalgets 15-08-2016
   Ad 1-3. Anbefales.

   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Ad 1-3: Anbefales.

   Baggrund og vurdering

   I henhold til aftalen om budget 2016-2019 besluttede forligsparterne følgende:
   "I idrætsstrategien sigter vi på en øget idrætsudøvelse hos kommunens borgere. Dette kombineret med, at presset for anvendelse af vores nuværende haller er stort gør, at forligsparterne har besluttet at indrette en midlertidig hal i Køge midtby. Forligsparterne har afsat i alt 5 mio. kr. til formålet over perioden 2016-20".

   Den 20. juni 2016 tog Kultur- og Idrætsudvalget orienteringen om status for hal i Hvide By til efterretning samt bemyndigede udvalgsformanden til at underskrive lejekontrakt under forudsætning af, at der er indgået lejekontrakt for 5 år inden for en samlet sum på 5 mio. kr.

   Forvaltningen aftalte den 10. juli 2016 med udlejer af hal i den Hvide By, at projektet lukkes ned, da det var blevet umuligt at overholde tidsfrister og økonomi inden for de udstukne rammer.

   Forvaltningen har efterfølgende arbejdet med opsætning af en Airdome ved Køgehallerne. Hallen er forudsat anvendt i perioden november 2016 til udgangen af 2018.

   Airdome er en oppustelig hal, som holdes "oppe" med luft. Hallen er på 22x32 meter med en højde på ca. 8 meter samt et lille indgangsparti. Billede af en Airdome er vedhæftet. Køgehallernes omklædningsfaciliteter anvendes.

   Hallen placeres på p-pladsen ved Køgehallerne. Dette indebærer inddragelse af ca. 26 p-pladser ud af de ca. 210 p-pladser, der i dag er omkring Køgehallerne,  lige som etableringen af hallen giver et krav om etablering af 14 p-pladser. Teknik- og Miljøforvaltningen anviser trekants-arealet nord for Stensbjergvej til disse ca. 40 p-pladser.

   Løsningen er drøftet med Køgehallernes bestyrelse samt de berørte idrætsforeninger som bakker op om løsningen.

   Det tager ca. 12 uger at etablere hallen, dvs. den forventes at være klar ultimo november 2016. Der vil således være ca. en måned hvor der ikke er en løsning på behov for indendørs faciliteter til idrætsforeningerne. Situationen er drøftet med Køgehallernes bestyrelse, og der er enighed om at der om muligt findes en midlertidig løsning.

   Økonomi

   Engangsudgifter:
   Køb af Airdome hal inkl. etableringsudgifter skønnes at beløbe sig til 2,95 mio. kr. i 2016, og det forventes at koste ca. 200.000 kr. at nedtage hallen i 2019.

   Driftsudgifter:
   Driften af hallen forventes at beløbe  sig til 70.000 kr. i 2016 og 276.000 kr. årligt i årene 2017 og 2018.

   Samlet set er der således behov for 3,015 mio. kr. i 2016, og 276.000 kr. i årene 2017 og 2018. Endelig er der behov for 200.000 kr. i 2019 til nedtagning af hallen.

   For uddybning af økonomien - se vedhæftede bilag: Økonomi vedrørende Airdome.

   Bevillinger:
   Byrådet bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2020 følgende beløb til etablering af hal i Køge Midtby: 990.000 kr. i 2016, 1.014.000 kr. pr. år i 2017-2020 (beløbene for 2017-2020 er opskrevet til 2017-budget niveau).

   Forvaltningen anbefaler derfor, at der gives en tillægsbevilling på 2,025 mio. kr. i 2016 finansieret af mindreforbrug i 2017-20 og at der derfor indarbejdes en teknisk korrektion mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2017-2020 på -730.000 kr. i 2017 og 2018, -165.000 kr. i 2019 og -400.000 kr. i 2020 til etablering og drift af Airdome i den nævnte periode.

   Økonomisk Afdeling bemærker at, der gives en tillægsbevilling på 2,025 mio. kr. i 2016, der finansieres af kassen. Derudover søges der indarbejdet teknisk korrektion mellem 1. og 2. behandlingen af budget 2017-20 på -0,73 mio. kr.  i 2017 og 2018, -0,165 mio. kr. i 2019 og -0,4 mio. kr. i 2020. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale i perioden 2016-20. Det skal hertil bemærkes at servicerammen forhøjes med 2,025 mio. kr. i 2016.

   Beslutning
   Ad 1-3: Godkendt.
   Bilag

   Til toppen


   175.   Erstatningsbyggeri for Herfølge Svømmehal


   Indstilling

   Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at

   1. oplæg vedrørende 50 meter og 25 meters svømmebassin tages til efterretning,
   2. udvalget fremsender oplæg vedrørende 50 meter og 25 meters svømmebassin til Økonomiudvalget og Køge Byråd til orientering med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2017-2020.

   Kultur- og Idrætsudvalget 15-08-2016
   Ad 1. Til efterretning.
   Ad 2. Godkendt.

   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Økonomiudvalget videresender forslagene til Byrådet med henblik på at de kan indgå i budgetforhandlingerne.

   Økonomiudvalget bemærker, at en eventuel ny svømmehal ikke nødvendigvis skal ses som en erstatning for Herfølge svømmehal.

   Baggrund og vurdering

   I budgeterklæringen for 2016-2019 skriver forligsparterne: "Ved sidste budgetforhandling blev der afsat 200.000 kr. til afdækning af mulighederne for et 50 meters svømmebassin. Forligsparterne ønsker stadig at få afdækket, om det er muligt at realisere bassinet i Køge Kommune."

   Kultur- og Idrætsudvalget blev den 7. marts 2016 præsenteret for et programoplæg med 3 alternativer, hvor anlægssummen lå mellem 92 mio. kr. og 140 mio. kr. Udvalget besluttede at anmode arbejdsgruppen om at udarbejde alternativt forslag til henholdsvis 50 meter og 25 meters svømmebassin (minimalløsning) i let byggeri uden varmtvandsbassin, fitnesslokale, omklædningsfaciliteter m.v. ved Køge Svømmeland.

   Det blev i arbejdsgruppen påpeget, at de nuværende bruse-/omklædningsfaciliteter i Køge Svømmeland ikke vil være tilstrækkelige til primetime og stævner i weekends. Der vil være større gennemtræk i den nye træningshal (50 meter eller 25 meter) end i det eksisterende Køge Svømmeland, hvorfor der vil være behov for 30 brusere med forrum til om-/afklædning i den nye hal.

   Ligeledes blev det påpeget, at en minimumsløsning ikke giver mulighed for "dry-land træning", tilskuerpladser ved stævner samt lokaler til klubaktiviteter. Disse forhold vil bevirke, at potentialet i det nye 50 meters bassin ikke udnyttes fuldt ud.

   For at imødekomme disse forhold blev det aftalt at minimalløsningen skal indeholde omklædningsfaciliteter.

   Som optioner belyses:

   • Hæve sænkebund i en del af bassinet.
   • Råhus der senere kan indrettes til klublokaler og administration.
   • Asymmetrisk placering af bassin for at etablere areal til træning ("dry-land") og tilskuerpladser.

   Det overordnede funktionsprogram og tilhørende m2 er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag "Basisløsning 50 m og 25 m svømmebassin" på side 4.

   Bilaget viser ligeledes tegninger over 50 meters bassinet og 25 meters bassinet samt dets placering i forhold til Køge Svømmeland. Begge svømmehaller forbindes med Køge Svømmeland via forbindelsesgange således at synergieffekten i form af fælles drift og udnyttelse af de samlede faciliteter og et fælles "vandanlæg" for borgerne sikres. Bilaget viser ligeledes indplacering af omklædning og bad samt muligheden for evt. klublokaler/administration og hæve-/sænkebund i bassinerne.

   Ovennævnte materiale blev forelagt den politiske styregruppe vedrørende 50 meter og 25 meters svømmebassin den 21. juni 2016. Der var i den politiske styregruppe enighed om, ovenævnte materiale og nedenstående økonomiberegning forelægges Kultur- og Idrætsudvalget den 15. august 2016 (og derefter orientering af Økonomiudvalget og Køge Byråd) med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne og optagelse på den 10 årige anlægsplan. Begge oplæg betragte ifølge den politiske styregruppe som erstatningsbyggeri for Herfølge Svømmehal lige som projektet kommer til at indgå i den kommende masterplan for idrætsområdet i Køge Kommune, som forventes igangsat i starten af 2017. Det bemærkes, at såfremt oplæggene er en reel erstatning for Herfølge Svømmehal mangler der klubfaciliteter til Køge Svømmeklub.

   Økonomi

   Anlægsbudget:
   50 meters bassin incl. bruse-/omklædningsfaciliteter forventes at beløbe sig til 60,5 mio. kr.

   Såfremt der ønskes energimæssige foranstaltninger som solpaneler der integreres i glasfacader/monteres på tagflader forventes en merudgift på ca. 5 mio. kr.

   Optionerne jf. ovenfor forventes at beløbe sig til:

   Hæve-/sænkebund ca. 4,0 mio. kr.
   Råhus klublokaler 1,5-2,5 mio. kr.
   Dryland ca. 6,0 mio. kr.

   25 meters bassinet inkl. omklædning-/brusefaciliteter forventes at beløbe sig til ca. 41,6 mio. kr.

   Såfremt der ønskes energimæssige foranstaltninger som solpaneler der integreres i glasfacader/monteres på tagflader forventes en merudgift på ca. 5 mio. kr. Optionerne jf. ovenfor forventes at udgøre samme pris som ved 50 meters svømmebassinet bortset fra dryland, som forventes at beløbe sig til 4,0 mio. kr.

   Afledt drift:
   Bygningsdriften for 50 m. bassinet (basismodellen) forventes at udgøre 7,1 mio. kr. årligt, mens driften for det tilsvarende 25 m. bassin forventes at udgøre 4,1 mio. kr. årligt. Der er således ikke indregnet evt. livredderbistand og evt. entreindtægter. Den afledte drift kan delvist finansieres af sparede udgifter til Herfølge Svømmehal, såfremt denne lukkes. 

   Beslutning

   Ad 2: Taget til efterretning. Forslagene indgår i budgetforhandlingerne.

   Byrådet bemærker, at en eventuel ny svømmehal ikke nødvendigvis skal ses som en erstatning for Herfølge Svømmehal.

   Fraværende
   Mads Andersen (C)
   Bilag

   Til toppen


   176.   Landdistriktspolitik - endelig vedtagelse


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at 

   1. landdistriktspolitikken vedtages,
   2. nyt afsnit 4.6 om erhvervstrafik indgår i politikken,
   3. forvaltningen bemyndiges til at foretage de faktuelle og redaktionelle ændringer, der er markeret i høringsnotatet,
   4. der tages stilling til, om der skal oprettes et landsbyforum,
   5. der tages stilling til, om landsbypuljen skal fastholdes.

   Teknik- og Miljøudvalget 12-08-2016
   Landdistriktspolitikken anbefales godkendt med en række ændringer herunder i punkterne 3.1 og 3.3. Der udarbejdes en samlet gennemskrivning til forelæggelse for Økonomiudvalg og Byråd.
   Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) tager forbehold indtil byrådsbehandlingen.

   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Ad 1-4: Anbefales af et flertal beståede af Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V), Torben Haack (F) og Dora Olsen (O).

   Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen til Byrådets møde.

   Ad 5: Videresendes til drøftelse i budgetforhandlingerne.

   Baggrund og vurdering

   Forslag til landdistriktspolitik har været i offentlig høring, og der er modtaget 18 høringssvar, herunder et fælles svar fra 12 landsbylaug eller -foreninger.

   Alle svar er samlet i vedhæftede høringsnotat – dog er et ændringsdokument fra de 12 landsbyer vedhæftet særskilt.

   De fleste svar indeholder forslag om at oprette et landsbyforum og om at fastholde landsbypuljen. Generelt er det også gennemgående i svarene, at ordene ”vækst” og ”udvikling” diskuteres, ligesom mange peger tilbage på det oprindelige forslag.

   Både landdistriktspolitikken, landsbyforum og  -puljen er et resultat af politiske ønsker. Der er ingen lovgivningsmæssige bindinger eller forpligtigelser i forhold til emnet. Derfor kan Teknik- og Miljøforvaltningen kun bistå med det procesmæssige i sagen. Først når de enkelte målsætninger skal udmøntes i handlinger og planer, kan forvaltningen supplere processen med faglig rådgivning samt planlægningsmæssig og juridisk sagsbehandling.

   I høringsnotatet har forvaltningen kommenteret de indkomne svar overordnet, og primært med faktuelle oplysninger om planloven.

   Udvalget besluttede den 6. april 2016, at spørgsmål om trafikbelastning med lastbiler skal belyses og indarbejdes i politikken. Forvaltningens forslag til nyt afsnit 4.6 fremgår af høringsnotatet.

   Økonomi

   Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

   Hvis det besluttes at nedlægge landsbypuljen, skal der ske en korrektion af budgettet.

   Beslutning

   Ad 1-4: Godkendt.

   Ad 5: Landsbypuljens fastholdelse videresendes til drøftelse i budgetforhandlingerne.

   Fraværende
   Mads Andersen (C)
   Bilag

   Til toppen


   177.   Forslag til lokalplan 1063 - Vordingborgvej 35


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

   1. forslag til lokalplan 1063 for boligområde ved Vordingborgvej 35 vedtages til offentlig fremlæggelse,
   2. forslag til kommuneplantillæg nr. 23 til Køge Kommuneplan 2013 vedtages til offentlig fremlæggelse,
   3. der tages stilling til, om der skal gives tilladelse til at hæve bygningshøjden til 13,5 meter, samt om denne bygningshøjde fremadrettet skal indarbejdes i kommuneplanen.

   Forslag til afholdelse af borgermøde: 4. oktober 2016, kl. 19.00.

   Teknik- og Miljøudvalget 12-08-2016
   Anbefales af udvalgets flertal bestående af Mette Jorsø (V), Søren D. Brask (V), Poul Erik Jensen (V) og Lars Have Christensen (V), herunder at bygningshøjden hæves til 13,5 meter.
   Niels Rolskov (Ø) har følgende mindretalsudtalelse, der ønskes medsendt lokalplanforslaget: Højden bør fastholdes på 12,5 meter og tagets udformning som sadeltag i røde tegl.
   Erling Larsen (A) har følgende mindretalsudtalelse, der ønskes medsendt: Højden bør fastholdes på 12,5 meter.

   Økonomiudvalget 16-08-2016
   Anbefales af et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Marie Stærke (A), Trine Hastrup (V) og Dora Olsen (O), herunder at bygningshøjden hæves til 13,5 meter.

   Niels Rolskov (Ø) har følgende mindretalsudtalelse, der ønskes medsendt lokalplanforslaget: Højden bør fastholdes på 12,5 meter og tagets udformning som sadeltag i røde tegl.

   Marie Stærke (A) viderefører følgende mindretalsudtalelse, der ønskes medsendt: Højden bør fastholdes på 12,5 meter.

   Baggrund og vurdering

   Ejeren af Vordingborgvej 35 ønsker at udnytte ejendommen på en anden måde end den gældende lokalplan 3-48 for Boliger ved Vordingborgvej, som blev vedtaget i 2007, giver mulighed for.

   Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med bygherre udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for området, som samtidig muliggør en gradvis udbygning af ejendommen, således at den eksisterende lovlige anvendelse til erhverv kan videreføres i kontorbygningen mod Vordingborgvej samtidig med, at der kan opføres boliger på den øvrige del af ejendommen. 

   I overensstemmelse med Byrådets politik om varieret boligsammensætning er det samtidig besluttet, at det nye byggeri skal indeholde lejligheder med en større gennemsnitsstørrelse end det, den gældende lokalplan forudsætter og således give mulighed for, at forskellige slags familier kan bo i det samme område.

   I det udarbejdede lokalplanforslag er der derfor stillet krav om en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse på 95 m2 brutto (inkl. depotrum, kælder mv.) mod den hidtil gældende mulighed på 80 m2.

   Lokalplanen øger samtidig den tilladte bebyggelsesprocent fra henholdsvis 30 og 50 til 60, så flere familier kan få mulighed for at bo relativt centralt i forhold til Køge bymidte.

   Det samlede grundareal, som bebyggelsprocenten vil tage udgangspunkt i, øges fra 5.570 m2 til 7.360 m2.

   Byggeriet skal opføres som otte bygninger, der skal være mellem to og fire etager høje. Højst tre af bygningerne må opføres i op til fire etager, nemlig bygningerne mod Vordingborgvej og mod Ravnsborgvej. Bygningerne skal placeres, så der opstår et stort, fælles, grønt gårdrum uden trafik og parkering.

   Fem af blokkene kan tages i brug samtidig med, at en kontorbygning mod Vordingborgvej bevares, og den eksisterende lovlige anvendelse til erhverv videreføres. Fuld udnyttelse af lokalplanens mulighed for i alt 76 lejligheder kan kun ske, såfremt alle erhvervsbygninger fjernes fra ejendommen. Lokalplanen åbner dog for, at der eventuelt kan gives dispensation til, at seks bygninger kan opføres samtidig med bevarelse af administrationsbygningen.

   Lokalplanforslaget giver mulighed for, at parcelhusgrunden, Vordingborgvej 27, umiddelbart nord for Vordingborgvej 35, kan indgå i det nye boligprojekt, samtidig med at et grønt område med træer langs Ravnsborgvej kan fjernes og ligeledes indgå i det nye projekt.

   Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdet ved fuld udbygning vil fremstå som et venligt og imødekommende boligområde i kraft af de relativt små bygningsvolumener og den store transparens i bebyggelsens udformning.

   Dette understreges af krav om, at en offentlig sti skal gå gennem området fra syd til nord, og at der mod Vordingborgvej og Ravnsborgvej skal etableres stiadgang, som inviterer til at gå ind i området. Dette understøtter samtidig kriminalpræventive tiltag ved, at området ikke fremstår lukket mod omgivelserne.

   Lokalplanen stiller krav om, at den arkitektoniske udforming tager udgangspunkt i stedets omgivelser, både hvad angår eksisterende bebyggelse langs Vordingborgvej og bebyggelsen øst for lokalplanområdet. Således skal bebyggelsen fremstå i lyse grå eller lyse brune tegl eller i rødlige eller gullige tegl - med mulighed for at kombinere med lette facadeelementer.

   Forvaltningen har udarbejdet lokalplanen i tæt samarbejde med bygherre og dennes arkitekter. Bygherre har dog ønsket en lidt større frihed i forhold til visse af bestemmelserne i det udarbejdede lokalplanforslag, nemlig indenfor områderne:

   • Højden af byggeriet.
   • Størrelsen af det fælles opholdsareal.
   • Facadefarver og hegnsforhold.

   Der henvises til det vedlagte notat for yderligere uddybning af dette.

   Forvaltningen har vurderet, at de muligheder, der er i det udarbejdede forslag, sikrer, at byggeriet tilpasser sig omgivelserne ved Vordingborgvej og Ravnsborgvej, samtidig med at bebyggelsen opfylder de krav i udformning, som sikrer gode boligkvaliteter og tilstrækkelige store friarealer svarende til kommunens visioner for attraktive boligområder.

   I høringsperioden har alle mulighed for at komme med ændringsforslag til lokalplanen, som vil blive forelagt Byrådet ved den endelige vedtagelse. Dette forventes at ske på Byrådets møde den 25. oktober 2016.

   Kommuneplantillæg nr. 23 udvider rammeområde 4B08 til at omfatte ejendommen Vordingborgvej 27, hvor bebyggelsesprocenten øges fra 30 til 60 og højden fra 8,5 meter til 12,5 meter. For den øvrige del af rammeområdet øges bebyggelsprocenten fra 50, og højden fastholdes på 12,5 meter.

   Der er ikke udarbejdet miljøvurdering, da områdets anvendelse og udnyttelse ikke ændres væsentligt i forhold til den gældende lokalplan.

   Realisering af lokalplanens boligprojekt forudsætter, at bygherre køber det grønne beplantede jordstykke mod Ravnsborgvej af kommunen samt en del af den private fællesvej i området, hvilket også er forudsat i den eksisterende lokalplan.

   Økonomi
   Intet at bemærke.
   Beslutning

   Godkendt.

   Enhedslisten (Ø) viderefører følgende mindretalsudtalelse, der ønskes medsendt lokalplanforslaget: "Højden bør fastholdes på 12,5 meter og tagets udformning som sadeltag i røde tegl."

   Socialdemokratiet (A) viderefører følgende mindretalsudtalelse, der ønskes medsendt lokalplanforslaget: "Højden bør fastholdes på 12,5 meter."

   Fraværende
   Mads Andersen (C)
   Bilag

   Til toppen


   178.   Ombygning af Præsteskovgård - anlægsbevilling


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

   1. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til en udgift på 1,8 mio. kr. til etablering af Uroxens funktioner på Præsteskovgård,
   2. der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til en indtægt på -1,8 mio. kr. til etablering af Uroxens funktioner på Præsteskovgård.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Indstilling godkendt med bemærkning om opfordring til, at der skal tages stilling til Uroksen og arealet hurtigt.

   Økonomiudvalget 09-08-2016
   Anbefales, under forudsætning af at Skoleudvalget godkender projektet på mødet den 10. august 2016.

   Skoleudvalget 10-08-2016
   Godkendt.

   Fraværende:
   Anette Simoni (afbud)
   Rasmus Felt (afbud)

   Baggrund og vurdering

   24. august 2015 brændte den ene af bygningerne på Holmebækskolens SFO afdeling Uroksen.

   Ejendoms- og Driftsudvalget og Skoleudvalget besluttede på møder den 2. december 2015, at Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Børne- og Uddannelsesforvaltningen  skulle arbejde videre med en løsning, hvor alle Holmebækskolens SFO-aktiviteter blev placeret på SFO afdeling Præsteskovgård (som ligger umiddelbart ved siden af Holmebækskolen). I forbindelse med arbejdet skulle ligeledes belyses aspekterne vedrørende en finansieringsmodel.

   Forvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen har efterfølgende udarbejdet et projekt, som kan realisere den ønskede løsning om en samling af Holmebækskolens SFO-aktiviteter på Præsteskovgård. Løsningen kan finansieres indenfor den erstatning på 1,8 mio. kr., som kommunen har modtaget fra forsikringsselskabet.

   Samarbejdet mellem de to forvaltninger har mundet ud i et projekt:

   • Tilføre bygningen tilstrækkelig garderobeplads i form af en mindre tilbygning på 23 m2 i umiddelbar sammenhæng med de eksisterende garderober samt renovering af disse.
   • Ombygge og renovere "Snurretoppen" (den oprindelige del af Præsteskovgård) til brug for 4.-7. klasser.
   • Etablere et lederkontor i nærheden af indgangen for at fremme den daglige kontakt med elever og forældre.

   Projektet forelægges til godkendelse for Skoleudvalget den 10. august 2016.

   Økonomi
   Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til en udgift på 1,8 mio. kr. og indtægt på -1,8 mio. kr. til etablering af Uroxens funktioner på Præsteskovgård. Bevillingerne er samlet set udgiftsneutrale, og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.
   Beslutning
   Godkendt.
   Fraværende
   Mads Andersen (C)

   Til toppen


   179.   Nedrivning af ejendomme - anlægsregnskab


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Nedrivning af ejendomme godkendes.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Anbefales.

   Økonomiudvalget 09-08-2016
   Anbefales.

   Baggrund og vurdering

   Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 16,8 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16. december 2008 og 26. juni 2012 til "Nedrivning af ejendomme".

   Anlægsbevillingen er anvendt til at nedrive en række kommunalt ejede ejendomme, som var beliggende i eller beliggende i tilknytning til nogle af kommunens byudviklingsområder, herunder Skandinavisk Transport Center. De nedrevne ejendomme har banet vejen for en udvidelse af arealerne i kommunens byudviklingsområder.

   Alle aktuelle ejendomme er forud for den fysiske nedrivning miljøundersøgt og miljøsaneret for miljøskadelige stoffer. Herefter er ejendommene nedrevet i henhold til gældende lovgivning  og med henblik på, at en så stor en del som muligt af byggeaffaldet blev genbrugt.

   Nedrivningsprojektet har omfattet:

   • Ølsemaglevej 80, 82, 84 og 86.
   • Ølby Skole.
   • Lyngvej 25.
   • Karlemoseparken 53 (Myretuen). 
   • Bjergvej 4 (DLF Trifolium).

   Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at projekt "Nedrivning af ejendomme" har fundet sted i det omfang Byrådet har godkendt.

   Økonomi
   Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

   Regnskabet omhandler:

   Nedrivning af ejendomme

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   16.800.000 kr.

   16.799.409 kr.

   16.804.034 kr.

   Mindreforbrug

   4.034 kr.

   4.624 kr.

    

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 4.000 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb er kassefinansieret i tidligere år.

   Beslutning
   Godkendt.
   Fraværende
   Mads Andersen (C)

   Til toppen


   180.   Overdækning af Tapperiet - anlægsregnskab


   Indstilling
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for overdækning af Tapperiet godkendes.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Anbefales.

   Økonomiudvalget 09-08-2016
   Anbefales.
   Baggrund og vurdering

   Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på netto 2,6 mio. kr. til byggeriets anlægsudgift og donationsmoms fra tilskudsgivere fordelt med en anlægsudgiftsbevilling på 11,25 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på - 8,6 mio. kr. inkl. gavemoms, som blev givet på Byrådets møder den 17. december 2013, 17. juni 2014 og 25. november 2014 til Overdækning af Tapperiet.

   Byrådet besluttede den 19. marts 2013, at der skulle etableres en overdækning af Tapperiet som lydsluse og opholdssted for koncertgæster samt aktiviteter i dagtimerne. Projektet omfatter også udbedring af bygningsmæssige mangler på bygningen.

   Finansieringen af projektet var fra starten baseret på, at Køge Kommune, Køge Kyst og Realdania hver skulle bidrage med 1/3 af udgifterne. Det samlede bidrag fra Køge Kyst og Realdania udgør 7,965 mio. kr. inkl. gavemoms.

   Der blev udført forundersøgelser inden projektets start. Dele af grunden er kortlagt på vidensniveau 2, det vil sige, at der allerede tidligere er konstateret forurening på grunden. Projektet blev projekteret i løbet af 2013 og udbudt i hovedentreprise i starten af 2014. I forbindelse med forundersøgelserne og udgravninger i øvrigt viste det sig, at jorden var betydeligt mere forurenet end oprindeligt forudsat. Meromkostningerne blev dækket af en anlægsudgiftsbevilling på 750.000 kr. på Byrådets møde den 17. juni 2014.

   Licitationen viste, at der manglede 2,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Der blev aftalt en ligelig fordeling af beløbet mellem Køge Kommune, Køge Kyst og Realdania. På Byrådets møde den 25. november 2014 blev der givet en anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på ca. 1,818 mio. kr. Indtægtsbevillingen indeholder gavemoms for henholdsvis Køge Kyst og Realdania.

   Der viste sig flere problemer, fejlprojekteringer og uforudsete problemer under byggeriet, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen den 6. maj 2015 informerede Ejendoms- og Driftsudvalget om sagen. Forvaltningen har ved ekstern advokat undersøgt muligheden for at gøre krav gældende overfor rådgiver, men dette har ekstern advokat afvist.

   Den 23. juni 2015 blev der afholdt indvielse af den nye overdækning, som nu udgør Tapperiets publikumsfoyer. Projektet er blevet meget vel modtaget af alle stedets brugere, og der er udført en lydmåling, der viser, at overdækningen har en væsentlig støjdæmpende effekt.

   Forvaltningen vurderer, at projekt Overdækning af Tapperiet er udført i det omfang, Byrådet har godkendt.

   Økonomi

   Udspecificeret beløb mellem de tre parter fremgår af bilag.

   Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

    

   Regnskabet omhandler:

    

   Støjdæmpning af Tapperiet, Anlægget

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   11.250.000 kr.

   11.250.000 kr.

   11.447.798 kr.

   Anlægsindtægter

   -7.100.000 kr.

   -7.100.000 kr.

   -7.267.688 kr.

   Netto anlægsresultat

   4.150.000 kr.

   4.150.000 kr.

   4.180.110 kr.

   Netto merforbrug

   30.109 kr.

   30.109 kr.

    

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Gavemoms:

   Støjdæmpning af Tapperiet, Gavemoms

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   -1.518.182 kr.

   -1.518.182 kr.

   -696.938 kr.

   Mindreindtægt

   821.244 kr.

   821.244 kr.

   + er mindreindtægt og – er merindtægt

   Regnskab Total inkl. gavemoms:

   Støjdæmpning af Tapperiet, Total

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Netto anlægsresultat

   2.631.818 kr.

   2.631.818 kr.

   3.483.172 kr.

   Netto merforbrug

   851.354 kr.

   851.354 kr.

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Økonomisk Afdeling bemærker, at der i forhold til bevilling og rådighedsbeløb til overdækningen af Tapperiet er et nettomerforbrug på 30.109 kr., som kassefinansieres i 2016.

   Mindreindtægten på 0,8 mio. kr. modsvares af en mindreudgift på finansieringsdelen (Refusion af købsmoms) og er dermed udgiftsneutral og har ingen påvirkning på kassebeholdningen. 

   Beslutning
   Godkendt.
   Fraværende
   Mads Andersen (C)
   Bilag

   Til toppen


   181.   Køge Rådhus – Teknisk renovering - anlægsregnskab 2016


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Køge Rådhus – Teknisk Renovering godkendes.

   Ejendoms- og Driftsudvalget 22-06-2016
   Anbefales.

   Økonomiudvalget 09-08-2016
   Anbefales.

   Baggrund og vurdering

   Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på i alt 39,224 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 25. januar 2011 (1,846 mio. kr.), 20. december 2011 (0,35 mio. kr.), 28. august 2012 (0,85 mio. kr.) og 21. maj 2013 (36,178 mio. kr.) til Køge Rådhus – Teknisk renovering.

   Det nuværende ”røde” Rådhus blev opført medio 1970'erne. Opvarmning og ventilation blev udformet på grundlag af den tids ideer med at integrere opvarmning, køling og friskluftindblæsning i induktionskabinetter i facaderne. Ligeledes var systemerne udformet efter, at en større del af arbejdspladserne var placeret i storrumskontorer. Bygningernes varmeisolering var ligeledes baseret på de gældende normer, som ligger betydeligt under de nugældende.

   I 2011 blev det besluttet at gennemføre en teknisk renovering af det røde Rådhus - dels af hensyn til indeklimaet og dels af hensyn til Rådhusets driftsøkonomi. Renoveringen skulle gennemføres i Rådhusets bygning 3 og 4 samt stueplan i bygning 5 (de røde bygninger fra 1973 og 1976) og omfattede tekniske installationer såsom varmeanlæg, ventilation, køling og belysning.

   Arbejdet er udført i etaper og blev i overvejende grad afsluttet sommeren 2015.

   I forbindelse med beslutning om etablering af rådhusudvidelsen blev enkelte delelementer af den tekniske renovering tilpasset til rådhusudvidelsen, hvorfor de sidste delarbejder af den tekniske renovering først er afsluttet i foråret 2016.

   Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at den tekniske renovering af Køge Rådhus er blevet udført i forventet omfang.

   Økonomi

   Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

   Regnskabet omhandler:

   Køge Rådhus – Teknisk renovering

   Anlægsbevilling

   Rådighedsbeløb

   Forbrug

   Anlægsudgifter

   39.224.000 kr.

   38.584.630 kr.

   38.582.420 kr.

   Mindreforbrug

   -641.580 kr.

   -2.210 kr.

    

   + er merforbrug og – er mindreforbrug

   Økonomisk Afdeling bemærker, at

   • der har været et mindreforbrug på i alt 641.580 kr., svarende til 1,64 % i forhold til anlægsbevillingen,
   • der har været et mindreforbrug på i alt 2.210 kr. i forhold til det samlede rådighedsbeløb, hvilket betyder et tilsvarende mindreforbrug i forhold til kassen.
   Beslutning
   Godkendt.
   Fraværende
   Mads Andersen (C)

   Til toppen


   182.   Anlæg af stiforbindelse mellem Nordhøj og Kapelvej - anlægsbevilling


   Indstilling

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

   1. stiforbindelse mellem Kapelvej og Nordhøj anlægges,
   2. anlæg af stien delfinansieres af mindreforbrug på ca. 300.000 kr. fra det fælleskommunale stiprojekt, Hovedgaden/Naurbjergvej/Egedesvej,
   3. der til Cykelstiprojekter - projekter 2015 gives anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr. til etablering af forbindelsesstien mellem Nordhøj og Kapelvej, finansieret af negativ anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 300.000 kr. på den nye Cykelsti - Ølbyvej til STC langs Snogebækken.
    Teknik- og Miljøudvalget 12-08-2016
    Anbefales.

    Økonomiudvalget 16-08-2016
    Ad 1-3: Anbefales.
    Baggrund og vurdering

    I 2014 fik Teknik- og Miljøforvaltningen tilsagn om tilskud fra Statens "Pulje til mere cykeltrafik" til et fælleskommunalt stiprojekt sammen med Solrød Kommune. Det fælles stiprojekt Hovedgaden/Naurbjergvej/Egedesvej er nu ibrugtaget, og det foreløbige anlægsregnskab for stianlægget viser en samlet anlægssum på ca. 4,1 mio. kr., hvilket er ca. 300.000 kr. mindre end budgetteret, hvoraf 40 % er tilskud fra Vejdirektoratet. I forbindelse med det fælleskommunale stiprojekt fik Køge Kommune Vejdirektoratets accept til at lade eventuelle ikke-forbrugte støttemidler tilgå strækningen fra Nordhøj til Kapelvej med argumentet, at den vil forlænge og forbinde den nye sti, der forbinder Solrød, Ll. Skensved med Køge Nord.

    Forvaltningen anlægger denne sommer en stiforbindelse mellem Ølbyvej og STC ved Snogebækken. Dette anlægsarbejde er godt i gang og er begunstiget af konkurrencedygtige priser på de udbudte entreprenørarbejder, og der forventes et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. på denne entreprise.

    I forbindelse med anlægsbevilling til ombygning af Egedesvej (Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2015, sag nr. 55) blev det besluttet at lukke Kapelvej permanent for gennemkørsel. Dette er ligeledes i overensstemmelse med den godkendte Masterplan for Køge Nord samt godkendte Lokalplan 1046. Den nye adgangsvej til Ølsemagle, Nordstjernen, er nu endelig afsluttet, og lukningen af Kapelvej kan udføres. Lukning af Kapelvej udføres ved at fjerne eksisterende vejbelægning mellem Kapelvej 1 og 4. Vejmaterialerne genanvendes i den foreslåede stiforbindelse og overskudsjord fra igangværende entrepriser indbygges i den nedlagte vejstrækning. Der vil således kunne opnås en økonomisk synergieffekt ved at udføre stiarbejdet og nedlægningen som et samlet projekt.

    Den samlede anlægsudgift for stien mellem Nordhøj og Kapelvej og lukning af Kapelvej udgør overslagsmæssigt ca. 900.000 kr. Forvaltningen indstiller, at stiforbindelsen finansieres ved,

    1. at Egedesvejprojektet afholder udgifterne forbundet med opbrydning af del af Kapelvej, i alt ca. 300.000 kr., som oprindelig planlagt
    2. et mindreforbrug fra stien mellem Ølbyvej og STC langs Snogebækken på 300.000 kr.
    3. et mindreforbrug fra det fælleskommunale stiprojekt, Hovedgaden/Naurbjergvej/Egedesvej på ca. 300.000 kr.

    Stiforbindelsen er i overensstemmelse med de overordnede udbygningsplaner for Køge Nord.

    Økonomi

    Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. til etablering af stiforbindelse mellem Kapelvej og Nordhøj (Cykelstiprojekt 2015). Der søges ligeledes en negativ anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. vedrørende mindreforbrug til projektet Cykelsti - Ølbyvej til STC langs Snogebækken.  

    Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da bevillingerne samlet set er udgiftsneutrale.

    Beslutning
    Ad 1-3: Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)
    Bilag

    Til toppen


    183.   Byggeregnskab (skema C) for 47 familieboliger, Uglevænget, Ejby (BoliGrøn)


    Indstilling

    Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

    1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 105,759 mio. kr., 
    2. skema C godkendes med et grundkapitallån på 7,403 mio. kr.,
    3. skema C godkendes med en garanti for det støttede lån på ca. 70,438 mio. kr.,
    4. huslejen godkendes med 962 kr. pr. m2 ved byggeriets afslutning.
    Økonomiudvalget 16-08-2016
    Ad 1-4: Anbefales.
    Baggrund og vurdering

    Køge Byråd godkendte den 27. august 2013, sag nr. 160, skema B for opførelse af 48 familieboliger beliggende Uglevænget, Ejby. Bygherre er boligorganisationen BoliGrøn.

    I forbindelse med godkendelse af skema B godkendte Byrådet en anskaffelsessum på 105,759 mio. kr., og gav samtidig tilladelse til, at byggeriet kunne igangsættes. Endvidere godkendte Byrådet en foreløbig husleje på 962 kr. pr. m2 ved byggeriets afslutning.

    Det skal bemærkes, at forvaltningen efterfølgende, den 25. november 2013, har givet BoliGrøn tilladelse til at ændre i antallet af boliger fra 48 til 47. Herved ændredes gennemsnitsstørrelsen pr. lejemål fra 102 m2 til 104 m2. Det totale boligareal var uændret 4.894 m2 ligesom anskaffelsessummen var uændret. 

    BoliGrøn har nu fremsendt skema C med den endelige anskaffelsessum for byggeriet samt den uafhængige revisors erklæring på byggeregnskabet.

    Da den endelige anskaffelsessum ikke overstiger den tidligere godkendte anskaffelsessum, og da revisor ikke har bemærkninger til byggeregnskabet, foreslår forvaltningen, at skema C godkendes med en endelig anskaffelsessum på 105,759 mio. kr.

    Det skal i forhold til byggeriet bemærkes, at forvaltningen tidligere, senest den 14. juni 2016, har orienteret Økonomiudvalget om udviklingen i BoliGrøn - herunder om fejl og mangler i boligorganisationens 5 byggerier. Det er aftalt, at der sker en orientering til Økonomiudvalget igen i oktober måned.

    Ligeledes har Byrådet den 26. april 2016 besluttet at godkende en ansøgning fra BoliGrøn om at stille en garanti på 8,140 mio. kr. i forbindelse med optagelse af realkreditlån til indfrielse af lån optaget hos TREFOR til opsætning og finansiering af solceller i boligorganisationens 5 afdelinger. Byrådet har samtidig udtalt en alvorlig kritik til BoliGrøn af de dispositioner, der førte til, at solcellerne i strid med gældende regler ikke har været indeholdt i skema B.

    Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der ikke stilles krav om færdigsyn og ibrugtagningstilladelse til sammenbyggede enfamiliehuse (rækkehuse), da denne type boliger kan tages i brug alene ved færdigmelding til kommunen, jf. bygningsreglementet, kapitel 1.8., stk. 3. Dette gælder også i relation til almene boliger.

    Økonomi

    Anskaffelsessummen, som ønskes godkendt i skema C, udgør 105,759 mio. kr.

    Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedlagte bilag, således:

          Skema A_____     Skema B____      Skema C_____      
     Grundudgifter      28,102 mio. kr.     28,295 mio. kr.     27,147 mio. kr.      
     Entrepriseudgifter     56,750 mio. kr.     56,750 mio. kr.     56,079 mio. kr.      
     Omkostninger     19,138 mio. kr.     18,945 mio. kr.     21,228 mio. kr.      
     Gebyrer       1,769 mio. kr.       1,769 mio. kr.       1,729 mio. kr.      
     Indtægter i byggeperioden       0,000 mio. kr.       0,000 mio. kr.      -0,424 mio. kr.      
     I ALT   105,759 mio. kr.   105,759 mio. kr.   105,759 mio. kr.      

    Anskaffelsessummen, som bygherren BoliGrøn søger om godkendelse af, finansieres således:

          Skema A_____     Skema B_____      Skema C_____      
     Realkreditlån (91%)      96,241 mio. kr.     96,241 mio. kr.     96,241 mio. kr.      
     Grundkapitallån (7%)       7,403 mio. kr.       7,403 mio. kr.       7,403 mio. kr.      
     Beboerindskud (2%)       2,115 mio. kr.       2,115 mio. kr.       2,115 mio. kr.      
     I ALT    105,759 mio. kr.    105,759 mio. kr.    105,759 mio. kr.      

    Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet (skema A) er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Konkret udgør garantien 73,19 % af det oprindelige støttede lån på 96,241 mio. kr. optaget i BRFKredit.

    De 47 boliger er opført som 4-rumsboliger og det gennemsnitlige boligareal er 104 m2.

    Huslejen ved byggeriets afslutning er beregnet til 962 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter.

    Lejen ved byggeriets afslutning udgør således 8.337 kr. pr. måned for en 4-rums bolig.

    Beslutning
    Ad 1-4: Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)
    Bilag

    Til toppen


    184.   Byggeregnskab (skema C) for 43 familieboliger, Finkevænget, Ll. Skensved


    Indstilling

    Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

    1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 91,907 mio. kr., 
    2. skema C godkendes med et grundkapitallån på 6,433 mio. kr.,
    3. skema C godkendes med en garanti for det støttede lån på ca. 56,638 mio. kr.,
    4. huslejen godkendes med 963 kr. pr. m2 ved byggeriets afslutning. 

    Økonomiudvalget 16-08-2016
    Ad 1-4: Anbefales.

    Baggrund og vurdering

    Byråd godkendte den 23. oktober 2012, sag nr. 244, skema B for opførelse af 43 familieboliger beliggende Finkevænget, Ll. Skensved. Bygherre er boligorganisationen BoliGrøn.

    I forbindelse med godkendelsen af skema B godkendte Byrådet en anskaffelsessum på 91,907 mio. kr., og gav på baggrund heraf tilladelse til, at byggeriet kunne igangsættes. Endvidere godkendte Byrådet en foreløbig husleje på 967 kr. pr. m2 ved byggeriets afslutning.

    BoliGrøn har nu fremsendt skema C med den endelige anskaffelsessum for byggeriet samt den uafhængige revisors erklæring på byggeregnskabet.

    Da den endelige anskaffelsessum ikke overstiger den tidligere godkendte anskaffelsessum, og da revisor ikke har bemærkninger til byggeregnskabet, foreslår forvaltningen, at skema C godkendes med en endelig anskaffelsessum på 91,907 mio. kr.

    Det skal i forhold til byggeriet bemærkes, at forvaltningen tidligere, senest den 14. juni 2016, har orienteret Økonomiudvalget om udviklingen i BoliGrøn - herunder om fejl og mangler i boligorganisationens 5 byggerier. Det er aftalt, at der sker en orientering til Økonomiudvalget igen i oktober måned.

    Ligeledes har Byrådet den 26. april 2016 besluttet at godkende en ansøgning fra BoliGrøn om at stille en garanti på 8,140 mio. kr. i forbindelse med optagelse af realkreditlån til indfrielse af lån optaget hos TREFOR til opsætning og finansiering af solceller i boligorganisationens 5 afdelinger. Byrådet har samtidig udtalt en alvorlig kritik til BoliGrøn af de dispositioner, der førte til, at solcellerne i strid med gældende regler ikke har været indeholdt i skema B.

    Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der ikke stilles krav om færdigsyn og ibrugtagningstilladelse til sammenbyggede enfamiliehuse (rækkehuse), da denne type boliger kan tages i brug alene ved færdigmelding til kommunen, jf. bygningsreglementet, kapitel 1.8., stk. 3. Dette gælder også i relation til almene boliger.

    Økonomi

    Anskaffelsessummen, som ønskes godkendt i skema C, udgør 91,907 mio. kr.

    Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedlagte bilag, således:

         Skema A_____    Skema B____     Skema C_____      
     Grundudgifter     24,664 mio. kr.    24,730 mio. kr.    23,667 mio. kr.      
     Entrepriseudgifter    49,318 mio. kr.    49,318 mio. kr.    60,365 mio. kr.      
     Omkostninger    16,356 mio. kr.    16,290 mio. kr.      6,794 mio. kr.      
     Gebyrer      1,569 mio. kr.       1,569 mio. kr.      1,509 mio. kr.      
     Lejeindtægt i byggeperioden      0,000 mio. kr.      0,000 mio. kr.     -0,428 mio. kr.      
     I ALT    91,907 mio. kr.    91,907 mio. kr.    91,907 mio. kr.      

    Anskaffelsessummen, som bygherren BoliGrøn søger om godkendelse af, finansieres således:

         Skema A ____    Skema B_____    Skema C_____      
     Realkreditlån (91%)     83,635 mio. kr.    83,635 mio. kr.    83,635 mio. kr.      
     Grundkapitallån (7%)      6,433 mio. kr.      6,433 mio. kr.      6,433 mio. kr.      
     Beboerindskud (2%)      1,838 mio. kr.      1,838 mio. kr.      1,838 mio. kr.      
     I ALT    91,906 mio. kr.    91,906 mio. kr.    91,906 mio. kr.      

    Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet (skema A) er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Konkret udgør garantien 67,72 % af det oprindelige støttede lån på 83,635 mio. kr. optaget i BRFKredit.

    De 43 familieboliger er opført som 3 og 4-rumsboliger og det gennemsnitlige boligareal er 99 m2.

    Huslejen ved byggeriets afslutning er beregnet til 963 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter. Byggeriet er afsluttet den 1. oktober 2013 og huslejen er efterfølgende forhøjet til 1.033 kr. pr. m2 - efter godkendelse på afdelingsmøde.

    Lejen ved byggeriets afslutning udgør således 6.564 kr. pr. måned for en 3-rumsbolig og 9.131 kr. pr. måned for en 4-rumsbolig.

    Beslutning
    Ad 1-4: Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)
    Bilag

    Til toppen


    185.   Byggeregnskab (skema C) for 34 familieboliger, Bakkegårds Alle, Borup (BoliGrøn)


    Indstilling

    Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

    1. skema C godkendes med en anskaffelsessum på 80,821 mio. kr.,
    2. skema C godkendes med et grundkapitallån på 5,657 mio. kr.,
    3. skema C godkendes med en garanti for det støttede lån på ca. 48,769 mio. kr.
    4. huslejen godkendes med 938 kr. pr. m2 ved byggeriets afslutning. 
    Økonomiudvalget 16-08-2016
    Ad 1-4: Anbefales.
    Baggrund og vurdering

    Køge Byråd godkendte den 23. oktober 2012, sag nr. 245, skema B for opførelse af 34 familieboliger beliggende Bakkegårds Alle, Borup. Bygherre er boligorganisationen BoliGrøn.

    I forbindelse med godkendelsen af skema B godkendte Byrådet en anskaffelsessum på 80,821 mio. kr., og gav på baggrund heraf tilladelse til at byggeriet kunne igangsættes. Endvidere godkendte Byrådet en foreløbig husleje på 938 kr. ved byggeriets afslutning.

    BoliGrøn har nu fremsendt skema C med den endelige anskaffelsessum for byggeriet samt den uafhængige revisors erklæring på byggeregnskabet.

    Da den endelige anskaffelsessum ikke overstiger den tidligere godkendte anskaffelsessum, og da revisor ikke har bemærkninger til byggeregnskabet, foreslår forvaltningen, at skema C godkendes med en endelig anskaffelsessum på 80,821 mio. kr. 

    Det skal i forhold til byggeriet bemærkes, at forvaltningen tidligere, senest den 14. juni 2016, har orienteret Økonomiudvalget om udviklingen i BoliGrøn - herunder om fejl og mangler i boligorganisationens 5 byggerier. Det er aftalt, at der sker en orientering til Økonomiudvalget igen i oktober måned.

    Ligeledes har Byrådet den 26. april 2016 godkendt en ansøgning fra BoliGrøn om at stille en garanti på 8,140 mio. kr. i forbindelse med optagelse af realkreditlån til indfrielse af lån optaget hos TREFOR til opsætning og finansiering af solceller i boligorganisationens 5 afdelinger. Byrådet har samtidig udtalt en alvorlig kritik til BoliGrøn af de dispositioner, der førte til, at solcellerne i strid med gældende regler ikke har været indeholdt i skema B.

    Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der ikke stilles krav om færdigsyn og ibrugtagningstilladelse til sammenbyggede enfamiliehuse (rækkehuse), da denne type boliger kan tages i brug alene ved færdigmelding til kommunen, jf. bygningsreglementet, kapitel 1.8., stk. 3. Dette gælder også i relation til almene boliger. 

    Økonomi

    Anskaffelsessummen, som ønskes godkendt i skema C, udgør 80,821 mio. kr.

    Den endelige anskaffelsessum fordeler sig, jf. vedlagte bilag, således:

         Skema A:____    Skema B:____    Skema C:____
     Grundudgifter    21,035 mio. kr.    21,035 mio. kr.    22,719 mio. kr.
     Entrepriseudgifter    44,893 mio. kr.    44,893 mio. kr.    45,666 mio. kr.

     Omkostninger

       13,573 mio. kr.    13,573 mio. kr.    11,279 mio. kr.
     Gebyrer      1,320 mio. kr.      1,320 mio. kr.      1,332 mio. kr.
     Driftsresultat i byggeperioden       0,000 mio. kr.      0,000 mio. kr.     -0,175 mio. kr.
     I ALT    80,821 mio. kr.    80,821 mio. kr.    80,821 mio. kr.

    Anskaffelsessummen, som bygherren BoliGrøn søger om godkendelse af, finansieres således:

         Skema A ____    Skema B ____    Skema C ____  
     Realkreditlån (91%)    73,547 mio. kr.    73,547 mio. kr.    73,547 mio. kr.  
     Grundkapitallån (7%)      5,657 mio. kr.      5,657 mio. kr.      5,657 mio. kr.  
     Beboerindskud (2%)      1,616 mio. kr.      1,616 mio. kr.      1,616 mio. kr.  
     I ALT    80,820 mio. kr.    80,820 mio. kr.    80,820 mio. kr.  

    Ud over det kommunale grundkapitallån, som er opkrævet efter at tilsagnet (skema A) er meddelt, påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af det støttede lån, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127. Konkret udgør garantien 66,31 % af det oprindelige støttede lån på 73,547 mio. kr. optaget i BRFKredit.

    De 34 familieboliger er opført som 4-rumsboliger og det gennemsnitlige boligareal er 110 m2.

    Huslejen ved byggeriets afslutning er beregnet til 938 kr. pr. m2 eksklusiv forbrugsudgifter. Byggeriet er afsluttet den 15. december 2013 og huslejen er efterfølgende forhøjet til 1.006 kr. pr. m2 - efter godkendelse på afdelingsmøde.

    Lejen ved byggeriets afslutning udgør således 8.598 kr. pr. måned for en 4-rumsbolig.

    Beslutning
    Ad 1-4: Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)
    Bilag

    Til toppen


    186.   Eventuelt


    Beslutning
    Intet.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    187.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


    Beslutning
    Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    188.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Agre, Bjæverskov (Lukket punkt)


    Beslutning
    Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    189.   Salg af areal til højspændingsstation i Bjæverskov (Lukket punkt)


    Beslutning
    Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    190.   Salg af areal (Lukket punkt)


    Beslutning
    Ad 1-3: Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    191.   Salg af areal (Lukket punkt)


    Beslutning
    Ad 1-2: Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    192.   Udbud af areal (Lukket punkt)


    Beslutning
    Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    193.   KLAR forsyning A/S - ændring af honorarstruktur (Lukket punkt)


    Beslutning
    Godkendt.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen


    194.   Eventuelt (Lukket punkt)


    Beslutning
    Intet.
    Fraværende
    Mads Andersen (C)

    Til toppen

    Opdateret af Køge Kommune 08.11.17