Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 28.02.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Louise Just, (V)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Anette Simoni, (V)
Lars Have Christensen, (V)

25.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


26.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Anette Simoni (V)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Anette Simoni (V) er opfyldt,
 2. stedfortræder Marie Louise Just (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Anette Simoni er bortrejst på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder for Anette Simoni.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Marie Louise Just, Holmevej 10, 4600 Køge.

Økonomi
Der skal udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


27.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Søren Gommesen, Nørregade 9, Køge, har fremsendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Søren Gommesens spørgsmål:

"1) Er Køge Kysts byggeri årsag til revnerne i husene på og omkring Strandpromenaden?

2) Kunne revnerne i husene på og omkring Strandpromenaden være undgået med den rigtige tekniske løsning?

3) Har Køge Kommune, da tilladelsen til bygeriet blev givet, bedt om en teknisk redegørelse for, hvordan man undgår skader på omkringliggende huse?"

Beslutning
Der var modtaget skriftlige spørgsmål fra Søren Gommesen. Spørgeren var til stede og fik oplæst og overdraget svarene på spørgsmålene. Besvarelsen vedhæftes protokollen.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


28.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Ole Harrreschou, Ringmarken 61, Lille Skensved spurgte til det lovede levende hegn ved transportcenter etape 2.

Borgmesteren svarede, at der bliver fremsendt svar.

 

Ole Harreschou spurgte endvidere til belysning ved bump på cykel/gangsti ved Snogebækken (lige hvor Snogebækken krydser Ølbyvej).

Borgmesteren lovede, at der kikkes på dette.

 

Søren Petersen, Lykkebækparken 53, Køge spurgte til fjernelse af høfte på Sdr. Strand.

Borgmesteren bekræftede, at høften skal fjernes.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


29.   Anmodning om fritagelse for hverv (bestyrelsen for Klemmenstrupgård)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Bent Sten Andersen om fritagelse for hverv kan imødekommes,
 2. den oprindelige valggruppe 2 (A, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til bestyrelsen for Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård.
Baggrund og vurdering

Bent Sten Andersen, Rapsmarken 5, 4140 Borup anmoder om at blive fritaget for sit hverv som medlem af bestyrelsen for Produktionshøjskolen Klemmenstrupgård.

Bent Sten Andersen begrunder anmodningen med at han, som følge af ændringer i sine arbejdsmæssige forhold, ikke har den fornødne tid til at deltage i bestyrelsesmøderne.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne post af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Bent Sten Andersen er den 24. maj 2016 udpeget til bestyrelsen for produktionshøjskolen Klemmenstrupgård af den oprindelige valggruppe 2 (A, O og Ø).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

ad 1: Godkendt.

Ad 2: Anne Nielsen, Provstebakken 14, 4681 Herfølge udpeget.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


30.   Udbudsplan 2017 - 2018


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udbudsplanen 2017 - 2018 godkendes.

Økonomiudvalget 07-02-2017
Anbefales.

Opdateret bilag tilknyttes referatet.

Baggrund og vurdering

Direktionen fremlægger oplæg til kommunens udbudsplan for 2017-18. Udbudsplanen fremlægges da det fremgår af Køge Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi, at udbudsplanen skal fremlægges til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.  

Udbudsplanen er sammensat af SKI udbud (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), FUS udbud (Fællesudbud Sjælland) og lokale udbud fra Køge Kommunes udbudsplan 2016-17.

Udbudsplanen er en dynamisk plan, der løbende korrigeres f.eks. som følge af resultatet af markedsundersøgelser, der udføres indledningsvis, når et udbud påbegyndes eller når nye opståede behov for gennemførelse af et konkret udbud opstår.

Bygge- og anlægsudbud indgår ikke i udbudsplanen.

SKI er ejet af Staten og Kommunernes Landsforening. Formålet med SKI er, at konkurrenceudsætte standardvarer fx kontorartikler og kontormøbler og derved opnå besparelser, den efterspurgte kvalitet og bedre aftalevilkår for den offentlige sektor. FUS er et kommunalt indkøbsfællesskab bestående af 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland. Formålet med FUS er - i lighed med SKI - at opnå stordriftsfordele ved fællesudbud. Men hvor SKI skal målrette sine udbud nationalt kan FUS målrettet sine udbud til indkøbsfællesskabets kommuner. Det betyder, at FUS ofte kan samarbejde om udbud på langt flere områder end SKI, og optimere arbejdsdeling og udnytte kommunernes specialistkompetencer. Kommunens lokale udbud omfatter udbud, hvor Køge Kommune har særegne behov/ønsker, så der ikke kan laves fællesudbud.

Udbudsplanernes SKI og FUS udbud er drøftet i K17 (kommunaldirektørerne i Region Sjælland). Det er aftalt i K17, at kommunerne som udgangspunkt deltager i de SKI forpligtende aftaler og FUS aftaler, med mindre der er lokale forhold i kommunerne, som taler i mod.

Kultur- og Økonomiforvaltningen gennemfører udbuddene på udbudsplanen i samarbejde med de relevante forvaltninger, så det sikres, at aftalerne afspejler fagområdernes behov. Udbudsplanen har fokus på de administrative effektiviseringer. I de tilfælde, hvor et udbud vurderes at have politisk opmærksomhed og/eller kræver ændring i serviceniveau fremlægges sagen for de relevante politiske udvalg. Økonomiudvalget aftalte endvidere i forbindelse med opstart af budgetprocessen for 2017-20 at yderligere udbudsegnede områder kan drøftes politisk i de enkelte udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af sparekataloget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med godkendelse af udbudsplanen.
Beslutning

Godkendt, idet det præciseres at det sker genudbud af ældremad i 2018.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


31.   Kommissorium for lønanalyse


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at kommissorium for lønanalyse godkendes.

Økonomiudvalget 07-02-2017
Godkendt.

Udviklingen i lokalløn inddrages i analysen.

Sagen videresendes til Byrådet.

Baggrund og vurdering

Forligsparterne til budgetaftalen 2017-2020 sætter fokus på attraktive arbejdspladser og ønsker i den forbindelse en afdækning af gennemsnitslønnen i kommunen. Af budgeterklæringen fremgår, at:

”Forligsparterne er enige om, at løn er et af elementerne i at have attraktive arbejdspladser og dermed kunne fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Forligsparterne ønsker derfor at få afdækket udviklingen i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper, herunder også det samlede lønforbrug i Køge Kommune.”

På denne baggrund er der udarbejdet et kommissorium for lønanalysen.

Analysens formål er, at

 1. afdække udviklingen i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper, herunder om gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper er på niveau med relevante sammenligningskommuner,  
 2. afdække udviklingen i det samlede gennemsnitlige lønniveau for kommunen, herunder om den samlede gennemsnitsløn for kommunen er på niveau med relevante sammenligningskommuner,
 3. undersøge, hvad der kan forklare eventuelle forskelle i gennemsnitslønnen for kommunens største personalegrupper samt eventuelle forskelle i det samlede gennemsnitlige lønniveau for kommunen i forhold til de relevante sammenligningskommuner,
 4. undersøge, i hvilket omfang lønniveauet på de største personalegrupper har betydning for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

Analysens resultater formidles i en analyserapport, som fremlægges til politisk behandling i Økonomiudvalg og Byråd i juni måned.

Kommissoriet har været fremlagt til information og drøftelse i Hoved-MED-udvalget den 23. januar 2017.

Beslutning
Godkendt, idet udviklingen i lokalløn inddrages i analysen.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


32.   Projekt om viceværters rolle i affaldssortering i etageejendomme


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. tage orientering om, at Teknik- og Miljøforvaltningen har fået bevilget midler til et projekt under Pulje til implementering af ressourcestrategien (kommunepuljen) til efterretning,
 2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på maks. 360.725 kr. til projekt "Viceværten har svaret".
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-02-2017
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I efteråret 2016 blev den sidste ansøgningsrunde til Miljøstyrelsens kommunepuljemidler udbudt. Den statslige "Pulje til implementering af ressourcestrategien" har støttet kommunalt forankrede projekter, som på den ene eller anden måde kan medvirke til at understøtte ressourcestrategiens mål om at opnå mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet senest i 2022.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med kommunikationsfirmaet Tankegang ansøgt Kommunepuljen om midler og fået tilsagn på et samlet støttebeløb på 360.725 kr. til projektet "Viceværten har svaret". I alt 13 af de 36 projekter, der var søgt tilskud til, har opnået tilsagn og dermed tilskud fra Miljøstyrelsen. 

Projektets formål er at medvirke til at opkvalificere viceværter/ejendomsfunktionærer ved at sikre, at de har let adgang til den nødvendige viden om affaldshåndtering, så vidt muligt inddrage dem i udviklingen af den kommunikative indsats omkring affaldssortering ude i bebyggelserne, samt generelt forsøge at etablere en god og formaliseret dialog mellem kommune og viceværter.

Projektet falder fint i tråd med dels et af initiativerne i kommunens affaldsplan: "Inddragelse af viceværter", som er planlagt til at blive gennemført i løbet af 2017 og 2018, dels hele den forestående proces med implementering af øget affaldssortering i alle kommunens husstande - herunder naturligvis også i etageboliger.

Projektet starter januar 2017 og skal afsluttes senest 1. november 2017.

Økonomi

Da projektet er finansieret af midler fra Kommunepuljen, vil det ikke få indflydelse på budget for affaldsområdet. Dog vil der selvfølgelig skulle afsættes medarbejdertimer til løsning af opgaverne i projektet, koordinering og planlægning samt afrapportering.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der samlet set ansøges om en indtægts- og udgiftsbevilling på +/- 360.725 kr. Forslaget har ikke noget effekt på kassebeholdningen og påvirker heller ikke servicerammen.

Kommunikation
Standardvilkårene for modtagelse af tilskud fra kommunepuljen omfatter bl.a. også pligt til på passende vis, i relevante fora, at kommunikere projektets resultater. Der er i projektbeskrivelsen (se bilag 1) beskrevet noget om, hvordan dette konkret skal ske (punkt 5.g).
Beslutning

Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


33.   Garantistillelse for Køge Afløb og Køge Vand i 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at Køge Kommune stiller garanti for et lånebehov til anlægsinvesteringer i 2017 på op til 80,6 mio. kr. i Køge Vand A/S og op til 53,7 mio. kr. i Køge Afløb A/S. 

Økonomiudvalget 07-02-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har anmodet Køge Kommune om at stille en garanti for lån til finansiering af planlagte anlægsinvesteringer i 2017. Konkret har Køge Vand A/S et forventet lånebehov på 80,6 mio. kr., mens Køge Afløb A/S har et forventet lånebehov på 53,7 mio. kr. Garantistillelsen giver mulighed for at optage lån hos KommuneKredit, som tilbyder markedets billigste lånefinansiering. Kommunen opkræver i henhold til byrådsbeslutning garantiprovision af lånets restgæld. Den garantiprovision som kommunen opkrævede i 2016 var på 1,5%. Denne er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-20 nedsat til 1,0 % årligt fra 2017 og frem.

Køge Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsen stille kommunal garanti for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S til finansiering af selskabernes anlægsinvesteringer, uden det belaster kommunens låneramme.

Såfremt kommunen stiller garanti, påtænker Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S at optage lånene hos KommuneKredit. Konkret tilrettelægges låntagningen således, at der i investeringsåret 2017 etableres en såkaldt opbygningskredit, som omlægges til langfristede lån, når det endelige lånebehov for 2017 er kendt.

Økonomi

Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S er kommunalt ejede forsyningsselskaber, og den økonomiske risiko ved garantistillelse er derfor begrænset.

Garantiprovisionen er fra 2017 fastsat til 1,0 pct. årligt af restgælden.

Køge Kommune har stillet årlige garantier for lån optaget af Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S i KommuneKredit siden 2010. Garantistillelsen udgjorde ultimo 2016 426,5 mio. kr.

Køge Kommune har i 2017 budgetteret med 5,2 mio. kr. i garantiprovision. Kommunens indtægter fra garantiprovision vil stige som følge af den nye garantistillelse. Garantiprovisionen afhænger af, i hvilket omfang forsyningsselskaberne udnytter lånerammen.

Indtægterne fra garantiprovision vil blive indarbejdet i budget 2018-21, såfremt garantistillelsen godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


34.   Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. følgende projekter udføres inden for det afsatte budget for 2017 for trafiksikkerhedsprojekter og cykelstier:
  • Ringstedvej i Vemmedrup: Etablering af krydsningsheller på strækningen mellem Vemmedrupvej og Vindegårdsvej. Nedsættelse af hastighedsgrænsen. Forbedring af forhold for bl.a. cyklisterne på Skovhusvænget.
  • Billesborgvej: Udvidelse af det eksisterende cykelstiprojekt, således at stien forsættes fra Vedskøllevej frem til Kirkevej i Herfølge.
  • Opdatering af skiltning og advarselsblink ved skolepatruljer (lovpligtig opdatering).
  • Revision af Trafik- og Miljøplan.
 2. der gives anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til udførelse af projekterne i pkt. 1 med finansiering fra TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier,
 3. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, hvilke trafiksikkerheds- eller cykelstiprojekter, der skal udføres ud over ovennævnte,
 4. der gives anlægsbevilling til udførelse af de projekter, der besluttes under pkt. 3 på 0,867 mio. kr. med finansiering fra TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier, samt på 3,5 mio. kr. med finansiering fra TMU 202A Cykelstipulje.
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017
Pkt. 1: Godkendt.
Pkt. 2 og 4: Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.
Pkt. 3: Udvalget prioriterer etablering af cykelsti ved Ejby. Ejby Beboerforening høres om, hvilken strækning de prioriterer højest.

Økonomiudvalget 14-02-2017
Ad 1: Anbefales.

Ad 2 og 4: Anbefales.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og  Miljøudvalgets forslag om cykelsti ved Ejby og høring i Ejby Beboerforening.

Baggrund og vurdering

I Budget 2017 er afsat et rådighedsbeløb under TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier på 6,367 mio. kr. og under TMU 202A Cykelstipulje på 3,5 mio. kr., i alt 9,867 mio. kr. under de to projekter der søges anlægsbevilling til i dette oplæg.

I Trafik- og Miljøplan 2013 findes prioriterede lister over trafiksikkerhedsprojekter og cykelstiprojekter. Derudover findes der en liste over ønsker til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger samt en liste med cykelstiønsker fra borgere. De to lister med trafiksikkerhedsprojekter er opdateret og samlet til én i bilag 1. Forslag til cykelstier fra Trafik- og Miljøplanen samt borgerønsker til cykelstier er også samlet til én liste og vedlagt som bilag 2. De to lister med ønsker til trafiksikkerhedstiltag og cykelstier opdateres 1-2 gange om året. Listerne er sidst opdateret i januar 2017.

Teknik- og Miljøudvalget skal nu beslutte, hvilke projekter der skal igangsættes i 2017. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår nedenstående projekter:

Billesborgvej
Det blev ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. november 2016 besluttet at forlænge cykelstiprojektet langs Billesborgvej helt frem til Kirkevej. Der skal til denne forlængelse bruges ca. 1,2 mio. kr. (orange signatur på kortbilaget).

Vemmedrup
Det er ved flere af udvalgets møder blevet drøftet at etablere en krydsningshelle på Ringstedvej ved Vindegårdsvej (inkl. belysning og flytning af busstoppesteder). Efter lukning af Lellinge Skole skal de børn, der tager bussen, krydse Ringstedvej for at komme i skole. Da der i Trafik- og Miljøplan 2013 er et projekt, der omfatter hastighedsdæmpning ved både Vemmedrupvej og Vindegårdsvej, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en samlet løsning med hastighedsdæmpning i form af en ekstra krydsningshelle ved Vemmedrupvej samt skiltning på strækningen - og ikke kun ved Vindegårdsvej. Derudover foreslås det at kigge på sammenhængen med Skovhusvænget, og skolebørnenes færden fra den nye dobbeltrettede cykelsti, der slutter i den østlige ende af Skovhusvænget (evt. etablering af cykelbaner, nyt slidlag m.m.). Forvaltningen foreslår, at der afsættes en ramme på 3,5 mio. kr. til Ringstedvej og Skovhusvænget (pink signatur på kortbilaget) - se desuden kortbilag Vemmedrup og kortbilag Skovhusvænget

Revision af Trafik- og miljøplan
I budgetaftalen for 2017-2020 er det beskrevet under pkt. L, at der ønskes igangsat en revision af Trafik- og Miljøplan 2013. Forvaltningen forslår, at den reviderede plan koncentrerer sig om trafiksikkerhed, og dermed fremover kommer til at hedde Trafiksikkerhedsplan. De miljømæssige konsekvenser af trafikken såsom støj og CO2 er dækket af andre planer (Vejstøjsplan og Strategisk Energiplan), og derudover er der en Strategisk Trafikplan og en Cykelhandleplan. En trafiksikkerhedsplan vil bl.a. indeholde en ny uhelds- og hastighedsanalyse og nye forslag til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 300.000 kr. til udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan (opdatering af trafiksikkerhedsdelen i trafik- og miljøplanen).

Skolepatruljeblink
Der er nye krav i "Bekendtgørelse om vejafmærkning", der betyder, at kravene til skolepatruljerne skærpes (bl.a. med øget belysning og særlige gule blink). Forvaltningen foreslår at opgradere  de eksisterende skolepatruljer med det nye udstyr i år. Udskiftning/opgradering af udstyr vil koste ca. 500.000 kr.

Forslag til yderligere projekter
Såfremt ovennævnte projekter udføres, er der 4,367 mio. kr. tilbage. Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter, hvilke projekter der skal udføres inden for denne ramme. Et forslag er at udvælge trafiksikkerhedsprojekter fra listen over ønsker (bilag 1). Et andet forslag kunne være at vælge en mindre cykelsti eller en mindre del af en længere sti fra listen over cykelstiønsker (bilag 2). De længste cykelstier (fx Ejby-Køge, Ll. Skensved-Ejby, Borup-Ejby, Borup Vestre Ringvej) vil kræve flere års budget fra både TMU 04 og TMU 202A. 

For de 4,367 mio. kr. vil man f.eks kunne udføre et af nedennævnte forslag (se desuden kortbilag):

 1. En række mindre trygheds- og skolevejsprojekter. Fx hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bregnevej-Moltkesvej, Turebyvej, Fynsvej, Jyllandsvej og evt. opgradering af stien mellem Kildebergs Agre og Skovboskolen (blå signatur på kortbilaget)
 2. Cykelsti langs Ølbyvej mellem haveforeningen Havrelyngen og stisystemet til Asgård Skole (lige syd for Lykkebækvej). Dette projekt opfylder delvis nr. 2 på listen over cykelstiønsker. Der er dog ikke budget til at føre cykelstien helt op til motorvejen og helt ned til Salbyvej i dette projekt. Projektet fordyres væsentligt af de stejle skråninger op mod motorvejen. Det er et stort ønske fra borgere i Ølby, at skolebørnene kan cykle på sti til skolen, og der blev i forbindelse med banearbejdet etableret sti fra Ølby frem til motorvejen. Der vil dog med dette projekt stadig være et "hul" i cykelstien på ca. 300 m over motorvejen. Det er ikke muligt at koble en sti på den eksisterende motorvejsbro (turkis signatur på kortbilaget)
 3. Ombygning af tunnel under Lidemarksvej til Skovboskolen inkl. ombygning på selve skolens areal for at sikre en god trafikal løsning på området. Evt. samtidig opgradering af stien mellem Kildebergs Agre og Skovboskolen (grøn signatur på kortbilaget)
 4. Opstart af et større cykelstiprojekt mellem Ejby og Ølby (og dermed stisystemet til Køge nord og Køge C). Fx videreførelse af den nuværende sti langs Dalbyvej (bag Kastanjegårdsvej) frem til Ejbyvej (omfartsvejen) og samtidig etablering af sikre overgange ved Ejbyvej. Dette vil være starten på en sti, der senere kan føres videre mod Køge eller Ll. Skensved, som der er ønsker om i cykelstilisten (lilla signatur på kortbilaget)
Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i pkt. 1-2 søges anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier i 2017 (TMU 04). I pkt. 3 og 4 søges der yderligere en anlægsbevilling 0,867 mio. kr. til Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier i 2017 (TMU 04) samt 3,5 mio. kr. til cykelstipulje 2017 (TMU 202A). Der bliver således ansøgt samlet anlægsbevillinger for i alt 9,867 mio. kr., som fordeles med 6,367 mio. kr. til Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier i 2017 (TMU 04) og 3,5 mio. kr. til cykelstipulje 2017 (TMU 202A).

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb til de 2 projekter i budgettet. Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojekterne indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Kommunikation

Før igangsættelse af projekterne samt i anlægsfasen vil der være behov for kommunikation til berørte beboere og trafikanter i form af direkte skrivelser, presse og skiltning.

Beslutning

Ad 1,2 og 4: Godkendt.

Ad 3: Etablering af cykelsti ved Ejby prioriteres. Ejby Beboerforening høres om hvilken strækning, de prioriterer højest.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


35.   Forslag til lokalplan 1059 - Boliger ved Pilevej - forelæggelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan 1059 samt kommuneplantillæg 20 vedtages til offentlig høring i 8 uger, og at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen,
 2. der afholdes borgermøde den 3. april 2017 til drøftelse af lokalplanforslaget.
Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-02-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet har solgt Pilevej 10 til tæt/lav boligbebyggelse. Samtidig har ejeren af Vordingborgvej 125 B og C (Herfølge Kro) ønsket at få mulighed for at udvikle arealet tilsvarende til tæt/lav boligbebyggelse. Pilevej 10 deler skel med Vordingborgvej 125 b og C.

Lokalplanens formål er at muliggøre byggeri i form af tæt/lav boligbebyggelse med tilhørende parkeringsareal. Boligerne skal fremstå i nutidig arkitektur udlagt i grønne omgivelser med private haver og parkering.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af boliger i form af dobbelthuse eller rækkehuse, som må opføres i op til 2 fulde etager med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter og med bebyggelsesprocent på maks. 40 %.

Lokalplanen fastlægger byggefelter og principper for placering af bebyggelsen samt bestemmelse for udforming, farver og materialer, der sikrer, at ny bebyggelse tilpasses de omkringliggende boliger. Derudover sikrer lokalplanen placeringen af eksisterende lege-/friareal på Pilevej. 

Kommuneplantillæg 20
Kommuneplantillæg 20 har til formål at muliggøre en bebyggelse bestående af tæt/lav bebyggelse i en maks. højde på 8,5 meter i to fulde etager med en bebyggelsesprocent på 40.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt økonomi til udarbejdelsen af lokalplanen.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


36.   Byudvikling Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til byudvikling af Køge Nord.

Ejendoms- og Driftsudvalget 18-01-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 07-02-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Budget 2017 er der under EDU 50 afsat 6,84 mio. kr. Jordforsyning byggemodning - Boligformål afsat 6,84  mio. kr. Der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr.

Byrådet godkendte i februar 2016 Masterplan for Køge Nord. Masterplanen indeholder 3 områder til erhvervsformål.  Arealet beliggende syd for Egedesvej er i lokalplan 1046 udlagt til erhvervsområde med erhverv i form af større lager- og transportvirksomhed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte virksomheder.

Da Skandinavisk Transportcenter (STC) har udsolgt af erhvervsjord i både afdeling 1 og 2, er der behov for etablering af nye salgbare arealer. Der søges rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 5 mio. kr. til opstart af arkæologiske forundersøgelser i den del af STC 3 i Køge Nord, som Køge Kommune ejer, samt til opstart af byggemodning i form af projektering og udbud, samt afklaring af projektmodel for udviklingen af erhvervsområdet mellem Nordstjernen og den nye højhastighedsbane.

Økonomi

Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til opstart af forundersøgelser og projektudvikling af Køge Nord. I investeringsoversigten for 2017 er der under EDU 50 afsat 6,84  mio. kr. Jordforsyning byggemodning - Boligformål afsat 6,84 mio. kr. Uagtet, at rådighedsbeløbet er optaget under Boligformål, er beløbet tænkt at dække de generelle udgifter til udvikling af Køge Nord, herunder arkæologiske forundersøgelser og projektudvikling mv.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til projektudvikling af Køge Nord. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget i 2017 under byggemodning -  boligformål (EDU 50).

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


37.   Køge Vejlys investeringer 2016 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskaberne for Køge Vejlys, investeringer 2016 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-02-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

SEAS-NVE har siden 2001 kabellagt 0,4-10-kilovoltforsyningen og dermed elforsyning til alle ejendomme. I den forbindelse har tidligere Skovbo Kommune, nu Køge Kommune og nuværende Køge Kommune anlagt ny vejbelysning. Projektet blev afsluttet primo 2015.

På Køge Kommunes anlægsbudget er der i perioden 2010 til 2016 afsat i alt ca. 55 mio. kr. til kabellægning af vejbelysning i forbindelse med, at SEAS-NVE kabellægger strømforsyningen og nedgraver fiberledninger. Mellem Køge Kommune og SEAS-NVE er tidligere aftalt et cash-flow, som er tilpasset Køge Kommunes anlægsbudget, og som har betydet, at der ikke blev afregnet i 2014-2015. På anlægsbudget 2016 er afsat i alt 31,892 mio. kr., fordelt med 10,535 mio. kr. på projekt Køge vejlys-investeringer 2016 og 21,357 mio. kr. på Køge vejlys-investeringer 2016 Etape 2, hvorefter gælden til SEAS-NVE er afviklet.

Der aflægges anlægsregnskaber for de to projekter som  i forhold til anlægsbevillingen på i alt 31,572 mio. kr. fordelt med 10,572 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 16. februar 2016 og 20. december 2016 til Køge Vejlys, investeringer 2016 og 21,357 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. oktober 2016.

Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at Køge Kommune har fået en velfungerende og energioptimeret vejbelysning i forbindelse med, at SEAS-NVE har nedgravet forsyning og fiberkabler, og i det omfang kommunalbestyrelsen har godkendt.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler Køge vejlys, investeringer 2016 og Køge vejlys, investeringer 2016 Etape 2:

Køge vejlys, investeringer i alt

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

31.929.320 kr.

31.891.560 kr.

31.886.986 kr.

Merforbrug

-42.334 kr.

-4.574 kr.

 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at den samlede anlægsbevilling er overholdt, og mindreforbruget i forhold til det samlede rådighedsbeløb er tilgået kassen i 2016.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


38.   Ajourføring af retningslinjer for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i Køge Kommune


Indstilling
Formand og næstformand i Økonomiudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at retningslinjer for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i Køge Kommune ajourføres med godtgørelse til formøder med forvaltningen hvis byrådsmedlemmet er udpeget af Byrådet til at deltage i efterfølgende bestyrelsesmøder, under styrelseslovens § 16, stk. 1, punkt g.

Økonomiudvalget 14-02-2017
Godkendt.

Retningslinjer tilpasses og vedhæftes referatet.

Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 20. december 2016, sag nr. 293, retningslinjer for udbetaling af befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i Køge Kommune.

I styrelseslovens § 16, stk. 1, litra g er der mulighed for at udbetale befordring til andre aktiviteter end dem der er under punkt a-f. Forvaltningen foreslog og Byrådet godkendte, i december 2016, at der under punkt g kunne udbetales kørselsgodtgørelse til:

 • Vielser.
 • Levering af gaver på runde fødselsdage, guldbryllupper, diamantbryllupper o.l. 
 • Deltage i udvalgsformøder.

Formanden og næstformanden foreslår at der også udbetales befordringsgodtgørelse til formøder med forvaltningen hvis byrådsmedlemmet er udpeget af Byrådet til at deltage i fx bestyrelsesmøder i VEKS.

Såfremt Byrådet godkender indstillingen vil den nye regel træde i kraft den 1. marts 2017.

Økonomi
En ændring den eksisterende praksis vil have en økonomisk konsekvens, som pt. er uafklaret.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


39.   Udvidelse af eksisterende virksomhed i landzone - Byvej 60, Tureby - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget tager stilling til, om den ansøgte udvidelse kan tillades med afsæt i landdistriktspolitikken, eller om virksomheden i stedet skal henvises til et planlagt erhvervsområde.

En eventuel landzonetilladelse følges med vilkår om, at

 1. den nye bygning fjernes ved virksomhedens ophør,
 2. yderligere udvidelser ikke senere kan tillades,
 3. affaldscontainere og parkering ikke placeres direkte op af skel mod nabobeboelse.

Teknik- og Miljøudvalget 02-02-2017
Et flertal bestående af Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), René Jespersen (V), Lars Have Christensen (V) og Torben Haack (F), meddeler landzonetilladelse på de i indstillingen 3 nævnte vilkår. Det præciseres, at pkt. 1 drejer sig om administrationsbygningen.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) stemte imod og begærede sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

Ejeren af Cool Trade ApS, Byvej 60 i Tureby, har søgt om landzonetilladelse til at udvide virksomheden med i alt 849 m² - fordelt på 607 m² lagerhal og 242 m² kontorlokaler. Begge bygninger opføres i sammenhæng med eksisterende lagerhal og konstrueres som en form for modulbyggeri, så det kan fjernes, når der ikke længere skal drives virksomhed fra adressen.

Ejendommen ligger umiddelbart uden for byzonegrænsen nord for Algestrup. Den er ikke omfattet af lokalplan. Virksomheden er etableret i tidligere driftsbygninger i 2005, og den er løbende udvidet, jf. vedhæftede bilag. Der er foretaget skovrejsning omkring ejendommen mod øst, nordøst og sydøst for at skærme omgivelserne for virksomheden.

Cool Trade ApS er en handelsvirksomhed, der leverer varme- og køleinventar til supermarkeder, storkøkkener, restauranter, delikatessebutikker og take-away. Firmaet har ingen produktion, men importerer produkterne samt indkøber fra danske leverandører. Begrundelsen for udvidelsen er, at der indkøbes varer i større antal end tidligere til klargøring på virksomheden før udsendelse til butikkerne. Samlet set er der ikke flere leverancer med lastbiler til og fra adressen i Algestrup. Der er blot flere enheder på samme vogn. Leverancerne til ejendommen foregår indenfor normal kontoråbningstid, det vil sige mellem kl. 07.30 og 18. Ansøger oplyser således, at der ingen gene er for de omkringliggende naboer om aftenen, i weekender og på helligdage.

Sagen har været sendt i naboorientering i 2 uger. Der er indkommet 4 høringssvar fra to naboejendomme, som alle giver udtryk for deres bekymring ved en udvidelse. Der hersker stor tvivl om grænsen for så stor en virksomheds retsmæssige placering i landzone kontra et industriområde og bekymring for næste udvidelse. Derudover antages en udvidelse at ville kræve yderligere medarbejderparkering på gårdspladsen, hvilket indsigerne anser som en stor gene.

Ifølge planlovens § 36, stk. 3, kan mindre erhvervsvirksomheder med mindre end 5 ansatte, som er lovligt etableret i overflødiggjorte landbrugsbygninger, udvide op til 500 m² nybyggeri uden landzonetilladelse. Dermed er disse virksomheder sikret rimelige vækstbetingelser, inden de evt. bør omlokaliseres til planlagte erhvervsområder. Cool Trade ApS har allerede foretaget udvidelser på mindst 281 m² nyt erhvervsbyggeri. Hertil kommer et nybyggeri, der i 2011 er opført som landbrugsbygning. Virksomheden er siden vokset til mere end 5 ansatte. Yderligere udvidelser kræver dermed landzonetilladelse.

Det grundlæggende spørgsmål er dermed, om virksomheden allerede i dag har nået grænsen for dens acceptable omfang i uplanlagt landzone. Ifølge gældende praksis bør større udvidelser af eksisterende virksomheder henvises til planlagte erhvervsområder. Der sondres dog mellem virksomheder, der er etableret på baggrund af en aktiv landzonetilladelse fra kommunen eller virksomheder, der blot er anmeldt efter planlovens § 37, og hvor kommunen derfor ikke har haft mulighed for at sagsbehandle og stille eventuelle vilkår. I denne sag er virksomheden etableret efter § 37 og siden tilladt udvidet af flere omgange med byggetilladelser.

Der er tale om et nybyggeri på ca. 850 m², hvilket er tæt på en fordobling af det oprindelige erhvervsareal til landbruget. En sådan udvidelse vil som udgangspunkt stride mod kommuneplanen og hensigten med planlovens landzonebestemmelser, som har til formål at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land, det vil sige al bebyggelse, der ikke er tilknyttet det primære erhverv, landbruget.

Teknik- og Miljøforvaltningen skal i forbindelse med ansøgninger om landzonetilladelse konkret vurdere, om udvidelsen kan ske med respekt for de hensyn, som landzonereglerne i planloven varetager. Der kan således meddeles landzonetilladelse til udvidelsen, såfremt der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, trafik, planlægning eller naboer, herunder virksomheder, som taler afgørende imod. 

Hvis virksomheden var etableret i alle de oprindelige 992 m² landbrugsbygninger på baggrund af § 37, kunne der opføres yderligere 500 m² nybyggeri forudsat, at der kun var 5 ansatte. Dette ville medføre en erhvervsbebyggelse på 1.492 m², der ikke skulle reguleres via landzonebestemmelserne. Da der er tale om en landbrugsejendom, kunne der også opføres driftsbygninger på samme placering, som det nu ansøgte forudsat, at bygningernes størrelse ville harmonere med jordtilliggendet. I begge tilfælde må det antages, at sådant byggeri kunne medføre miljømæssige påvirkninger, der ville ligne påvirkningerne fra det nu ansøgte projekt. Disse to eksempler er dog undtagelser fra det generelle krav om landzonetilladelse; dels for at muliggøre en fornuftig udnyttelse af bestående værdier (bygninger), dels for at sikre den primære erhvervsinteresse, landbruget. 

Med det ansøgte byggeri vil det samlede erhvervsareal nå op på 2.006 m², hvilket kun bør tillades, hvis det ikke medfører væsentlige påvirkninger af omgivelserne. Ifølge ansøgers oplysninger vil der ikke komme mere trafik til og fra ejendommen, og beliggenheden i forhold til det overordnede vejnet er god. En generel større kapacitet må antages at medføre mere oplag, mere affald og mere parkering, som naboerne påpeger. Den store bygningsmasse vil fremstå massiv set fra vest, men da der er plantet skov mod øst, er der ikke udsigt over landskabet. Det vurderes derfor, at den ansøgte placering af byggeriet er optimal i forhold til de stedlige forhold på ejendommen.

I forhold til den eksisterende virksomhed, og set i lyset af hvad der vil kunne etableres på ejendommen uden landzonetilladelse, vurderer forvaltningen, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne. Hvis den ansøgte udvidelse tillades, bør en tilladelse dog følges med vilkår om fjernelse ved virksomhedens ophør. Samtidig bør det meddeles virksomheden, at yderligere udvidelser ikke senere kan tillades for at opnå en tydeligere forventningsafstemning, end der er sket i den hidtidige sagsbehandling. Endelig kan der med rimelighed stilles vilkår om, at affaldscontainere og parkering ikke placeres direkte op af skel mod nabobeboelse. Et sådant miljømæssigt hensyn ville være varetaget, hvis virksomheden lå i et planlagt erhvervsområde. 

Det afgørende i denne sag er Byrådets politik på området og de planmæssige forhold. Det vil sige, hvor vidt en så stor udvidelse kan ske i landzone, eller om virksomheden bør henvises til et planlagt erhvervsområde. I kommunens landdistriktspolitik tales der om at styrke nye muligheder for erhverv med udgangspunkt i landsbyerne og i de tomme bygninger. Konkret nævnes bl.a. handel og håndværk, men der er samtidig fokus på den afledte trafik med tunge køretøjer. I udkast til ny planlov er der lagt op til, at de nuværende regler om mindre virksomheder samt udvidelse med 500 m² skal gælde alle overflødiggjorte bygninger og ikke kun landbrug. Der er ikke lagt op til yderligere lempelser af loven, der er relevante i denne sag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Et flertal på 17 (C, I, O, V, F) besluttede at meddele landzonetilladelse på de i indstillingen 3 nævnte vilkår. Det præciseres, at pkt. 1 drejer sig om administrationsbygningen.

Et mindretal på 9 (A og Ø) stemte imod.

Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)
Bilag

Til toppen


40.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


41.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen


42.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
 Drøftet.
Fraværende
Anette Simoni (V)
Lars Have Christensen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.17