Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 05.11.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Camilla Svendsen, (A)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lissie Kirk, (A)
Lykke Outzen, (C)
Mads Andersen, (C)
Marianne Wessmann,
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)
Lene Møller Nielsen, (A)

178.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Pernille Sylvest (A) orienterede om, at Ertugrul Vural (A) har meldt forfald til Byrådets møde.

Kandidatliste A ønsker stedfortræder indkaldt efter reglerne i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 1.

Marianne Wessmann, Nørregade 31, 1., 4600 Køge er 3. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Marianne Wessmann er rette stedfortræder og valgbar. Marianne Wessmann deltog herefter i mødet.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


179.   Indkaldelse af stedfortræder for Lene Møller Nielsen (A)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1.  betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Lene Møller Nielsen (A) er
  opfyldt
 2. 2. stedfortræder Camilla Svendsen (A) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Lene Møller Nielsen er fraværende på grund af
ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
barsel og ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste A er Camilla Svendsen, Ravnsborgvej 43, 4600 Køge.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Ad 1-2 Godkendt.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen


180.   2. behandling af budget 2020-23


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller budget 2020-23 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 

 1. valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2020 besluttes, jf. bilag 1 
 2. det godkendes, at de politiske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2020-23 jf. afstemningslisten. Afstemningslisten er vedlagt i bilag 2 
 3. ”Aftale om budget 2020-23” for forligspartierne godkendes. Budgetaftalen er vedlagt i bilag 3
 4. det godkendes, at budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med Byrådets andenbehandling
 5. den 5 - årige anlægsplan tages til efterretning, jf. bilag 6
 6. takster for 2020, jf. bilag 7, godkendes, idet det dog samtidig godkendes, at eventuelle tekniske korrektioner herunder tilpasning af taksterne som følge af beslutningerne i andenbehandlingen indarbejdes administrativt
 7. skattesatser tages til efterretning
 8. service- og anlægslofter tages til efterretning

Økonomiudvalget 31-10-2019
Ad 1: Økonomiudvalget anbefaler statsgaranti.

Ad 2: Anbefales, jf. afstemningslisten.

Ad 3-4: Anbefales.

Ad 5: Anbefales taget til efterretning.

Ad 6: Anbefales.

Ad 7-8: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Byrådet førstebehandlede budgetforslaget for 2020-23 den 11. oktober 2019. I henhold til styrelseslovens § 38 skal der gå mindst 3 uger mellem første- og andenbehandlingen af budgettet. Det fremgår endvidere af lovgivningen, at andenbehandlingen af budgettet i år skal ske senest den 5. november. Andenbehandling af Budget 2020-23 finder sted i Økonomiudvalget den 31. oktober 2019 og i Byrådet den 5. november 2019. 

Forligspartierne bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance (herefter benævnt A, V, C, F, O, Ø og I) har den 23. oktober 2019 indgået forlig om budget 2020-23 (Bilag 3).

De politiske ændringsforslag er listet i afstemningslisten, der er vedlagt som Bilag 2. Afstemningslisten er opdelt i A. Drift- politiske ændringer del 1, B. Afledt drift, C. Drift i øvrigt, D. Anlæg og E. Finansiering.

Der vil ske en tilpasning af taksterne som konsekvens af Byrådets andenbehandling af budget 2020-23. Det foreløbige takstblad er vedlagt som Bilag 7. 

I det følgende kommenteres de enkelte indstillingspunkter:

Ad 1: Statsgaranti eller selvbudgettering
Direktionen anbefaler, at der træffes beslutning om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2020. I budgetforslag 2020-23 er der budgetteret med valg af statsgaranti i 2020-23. (se Bilag 1, hvori forvaltningen anbefaler valg af statsgaranti). Det bemærkes, at budgetforliget indeholder valg af statsgaranti.

Ad 2: Politisk ændringsforslag 
De politiske ændringsforslag er indarbejdet i afstemningslisten, Bilag 2.

Resultatopgørelsen inkl. forligsparternes ændringsforslag er vedlagt som Bilag 4. Se yderligere under punktet ”Økonomi”.

Ad 3: ”Aftale om budget 2020-23”
Forligspartierne har fremsendt hensigtserklæring til budget 2020-23: ”Aftale om budget 2020-23”. Budgetaftalen er vedlagt som Bilag 3.

Ad 4: Budgetbemærkninger
I budgetbemærkningerne beskrives de enkelte budgetposter. Budgetbemærkningerne er udsendt med budgetmaterialet den 11. oktober 2019. Budgetbemærkningerne korrigeres i overensstemmelse med indholdet af andenbehandlingen af budgettet og udsendes sammen med det trykte budget. Det bemærkes, at budgetbemærkningerne ikke er bindende, men udelukkende beskriver basisforudsætningerne for budgettet.

I Køge Kommune gives bevillingerne på udvalgsniveau. Bevillingsoversigten inkl. ændringsforslag i forliget er vedlagt som Bilag 5.

Ad 5: Anlægsplan
Anlægsplanen udgør budgetforslagets anlægsplan tillagt budgetforligets ændringer.

Ad 6: Takster
Køge Kommunes takstblad for 2020-23 fremsendes til godkendelse. Takstbladet er identisk med takstbladet fra 1. behandlingen af budgettet og er vedlagt som Bilag 7, idet det bemærkes, at taksterne opdateres frem mod det trykte budget.

Ad 7: Skattesatser
Budgetforslag 2020-23 og ændringsforslaget fra forligspartierne til budgetforslaget indeholder ikke ændringer i skattesatserne i forhold til 2019.

De indarbejdede skattesatser udgør: 

Skattesatser 2019 og 2020
Kommunal indkomstskat 24,9 procent
Kirkelig ligning 0,87 procent
Kommunal grundskyld (almindelige ejendomme) 21,038 promille
Kommunal grundskyld (produktionsjord) 6,238 promille
Dækningsafgift af forretningsejendomme 0 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (forskelsværdi) 8,75 promille
Dækningsafgift af offentlige ejendomme (grundværdi) 10,519 promille

Ad 8: Service- og anlægsloft
Servicedriftsudgifterne i forligspartiernes budgetforslag udgør 2.830 mio. kr. i 2020. Dette er 29 mio. kr. under KL's beregning af Køge Kommunes tekniske andel af servicerammen i Økonomiaftalen. Tilsvarende udgør de skattefinansierede anlæg omfattet af anlægsrammen 199 mio. kr. i 2020 i budgetforslaget. 

Såfremt de endelige kommunale budgetter overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.

Økonomi
Budgettet fastlægger de enkelte udvalgs økonomiske rammer.
Beslutning

Ad 1: Statsgaranti godkendt.

Ad 2: Godkendt, idet afstemningsresultatet vedlægges som bilag 2.

Ad 3: Godkendt.

Ad 4: Godkendt.

Ad 5: Taget til efterretning

Ad 6: Godkendt.

Ad 7-8: Taget til efterretning.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lene Møller Nielsen (A)
Bilag

Til toppen


181.   Eventuelt


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lene Møller Nielsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.19