Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 16.12.2014 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacob Mark, (F)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lis Hesselberg, (V)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (Løsgænger)
Søren D. Brask, (Løsgænger)
Thomas Kielgast, (U)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Jeppe H. Lindberg, (V)
Palle Svendsen, (V)
Torben Haack, (F)

286.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


287.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


288.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Per Nielsen, Bjæverskov forespurgte til borgmesterens involvering i forbindelse med at fastholde Bornholmertrafikken på Køge Havn.
Spørger fik tilbagemelding fra borgmester og fra Havnebestyrelsens formand.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Anette Simoni (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


289.   Tilladelse til at foretage borgerlige vielser i Køge Kommune


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Byrådet, at der gives en generel godkendelse til, at alle landets borgmestre og øvrige borgerlige vielsesmyndigheder må foretage vielser i Køge Kommune.
Baggrund og vurdering
Folketinget vedtog i maj 2014 en ændring af ægteskabsloven, som gør det muligt for kommunerne at foretage borgerlige vielser uden for egen kommunegrænse. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2014.

Af hensyn til kommunernes selvbestemmelsesret må borgmesteren og den øvrige borgerlige vielsesmyndighed i kommunen kun foretage en vielse i en anden kommune, efter forudgående godkendelse fra den pågældende anden kommune. Der er dog alene tale om en ordensforskrift således, at en manglende godkendelse ikke medfører, at vielsen af den grund er ugyldig.

Det er vielsesmyndigheden (borgmesteren), der har kompetencen til at beslutte, om kommunen vil tilbyde, at vielser foretages andre steder i eller uden for kommunen end det sted som er anvist hertil, men det er Kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte, om andre må foretage vielser i kommunen.

Byrådets godkendelse af, at en anden kommune kan foretager vielser i Køge Kommune, vil kunne gives som en generel godkendelse til, at en eller flere kommuner evt. alle kommuner må foretage vielser i kommunen eller kommunen kan vælge at give en godkendelse fra sag til sag.

Giver Byrådet en generel godkendelse til, at andre kommuner kan foretage vielser i Køge Kommune, vil man undgå unødigt administrativt arbejde i hvert enkelt tilfælde, hvor en borgmester eller en af borgmesteren dertil bemyndiget person fra en anden kommune ønsker at vie et par i Køge Kommune, idet der ellers vil skulles indhentes en godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Køge Kommune har p.t. modtaget generel godkendelse fra Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Assens, Nordfyns, Ringsted, Rødovre, Brøndby, Faxe, Hvidovre og Thisted kommuner.

Det bemærkes, at borgerne ikke med lovændringen får en ret til at kræve, at vielsen skal foretages et andet sted end på Rådhuset. Det er fortsat borgmesteren, der beslutter, om vielsen kan foretages et andet sted.

Økonomi
Der er ingen økonomisk konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


290.   Høringssvar på udkast til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018


Indstilling
Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at drøfte og godkende forslag til høringssvar på udkast til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-12-2014

Drøftet.

Høringssvaret godkendt. Dertil blev det besluttet, at det i det nuværende høringssvar skrives:

 

Der tilføjes et afsnit om sundhed og medico om, at Køge Kommune lægger vægt på koordination mellem de forskellige indsatser.

 

”Køge Kommune er stærkt optaget af udviklingen indenfor uddannelse og infrastruktur. Køge Kommune forventer og ser frem til, at der efterfølgende iværksættes en snarlig høringsproces for de to manglende kapitler i den regionale vækst – og udviklingsstrategi 2015-2018.”


Økonomiudvalget 09-12-2014
Der blev omdelt det fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget justerede forslag til høringssvar af 8. december 2014.
Økonomiudvalget anbefaler det justerede høringssvar over for Byrådet.
Baggrund og vurdering
En ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling, der trådte i kraft 1. februar 2014, giver regionerne til opgave at udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Vækst- og udviklingsstrategien udarbejdes i et samarbejde mellem regionsråd og regionale vækstfora. 

Regionsrådene har ansvaret for at udarbejde og vedtage den regionale vækst- og udviklingsstrategi med bidrag fra de regionale vækstfora for så vidt angår de erhvervs- og vækstrettede dele. Bidraget er grundlag for vækstforas indstilling til Staten om anvendelse af EU-strukturfondsmidler og til regionsrådet om anvendelse af regionale midler til erhvervsudvikling.

Ifølge loven skal kommunerne forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.

Udkast til den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 er nu sendt i høring i perioden 10. november 2014 - 5. januar 2015.

Vækst- og udviklingsstrategien er opbygget omkring ti konkrete målsætninger og seks principper. Målsætningerne viser, hvilke områder, Regionen mener, det er vigtigst at arbejde med for at skabe vækst og udvikling. Principperne beskriver, hvordan Regionen vil arbejde.

Strategien er endvidere inddelt i fire
temaer, der rummer de indsatser, Regionen vil fokusere arbejdet omkring. Nogle indsatser er fokuserede på at skabe vækst- og beskæftigelseseffekter på kort sigt, mens andre fokuserer på at skabe rammerne for en langsigtet udvikling af Regionen for både borgere og virksomheder.

I forslaget til den regionale udviklingsstrategi er der lagt op til et afsnit om "Fremtidens Region Sjælland", som skal omhandle Region Sjællands ambitioner på områderne:

a. Videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser.
b. Infrastruktur (herunder togstop) - revideret udgave af Sjælland baner vejen.

Afsnittet indgår endnu ikke i det endelige udkast, og dermed heller ikke i den formelle høringsproces. Den politiske behandling af disse områder er tilrettelagt i en selvstændig parallel proces, hvor KKR Sjælland og Region Sjælland har indbudt til dialogkonference den 3. december 2014 under overskriften Fremtidens Region Sjælland – potentialer for kompetenceløft og tilgængelighed. 

Som udgangspunkt for den ønskede tværkommunale politiske debat har Region Sjælland udarbejdet vedlagte debatoplæg på de to områder. Kommunerne har været inddraget i processen omkring udarbejdelsen af det fælles debatoplæg via KKR Sjælland. K17 har behandlet sagen på deres seneste møde, og er kommet med input og ændringsforslag til debatoplæggene.

Oplægget om infrastruktur tager udgangspunkt i tidligere vedtagende udspil om infrastrukturen på Sjælland. Det drejer sig om ”Sjælland baner vejen" (2011), ”Sjælland baner vejen frem" (2012), samt ”Vision for banetrafikken i Region Sjælland” (2013) - alle vedhæftet som bilag.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Manuelle lukkede bilag
Notat vedr. Fremtidens Region Sjælland - videregående og erhvervskompetencegivende uddannelser
Notat vedr. Fremtidens Region Sjælland - infrastruktur
Beslutning
Justeret høringssvar af 8. december 2014 godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


291.   Godkendelse af Sundhedsaftale 2015 - 2018


Indstilling
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd godkender Sundhedsaftale 2015 - 2018.

Social- og Sundhedsudvalget 02-12-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Sundhedsaftalen 2015 -2018 "Fælles om en bedre sundhed" er den 30. oktober 2014 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland og er nu fremsendt til alle kommunerne i regionen med henblik på godkendelse i de enkelte byråd. Aftalen skal være godkendt af kommunerne med udgangen af 2014.

Aftalen er forpligtende og de overordenede mål er:
 • Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland.
 • Borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet.
 • Mere sundhed for de samme penge.

Aftalen består af forskellige dele, der tilsammen skal sikre lederskab, prioritering af indsatser og den konkrete implementering af aftalen. Hele aftalen skal ses i en sammenhæng, fra den overordnede politiske vision til det helt konkrete værktøj i det daglige samarbejde. Kapitlerne Vision og Politiske mål og strategi beskriver ønsker for, hvad der skal kendetegne det fælles sundhedsvæsen, og hvordan vi skal nå derhen i løbet af aftaleperioden. I vores samarbejde og i vores møde med borgeren skal der gælde nogle helt overordnede principper og tilgange.
Borgerens forløb skal være i centrum for vores samarbejde.

Borgeren skal ses som et helt menneske, og vi skal sikre, at ansvaret for et forløb altid er placeret. De efterfølgende kapitler udgør den administrative udmøntning af den politiske del af sundhedsaftalen.

Tværgående temaer er kvalitets- og kompetenceudvikling, økonomi og kommunikation, herunder sundheds-it. Aftalens primære målgrupper er beslutningstagere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, som skal gøre en forskel for borgeren.

Sundhedsaftalen 2015-2018 træder i kraft pr. 1. januar 2015. Sundhedsaftalen 2010-2014 bortfalder med den nye aftales ikrafttræden.
Der laves årlig opfølgning i forhold til aftalens mål og pejlemærker, som behandles både på beslutningsniveau og i udviklings- og samarbejdsfora. På baggrund af opfølgningen tages stilling til behov for revision af sundhedsaftalen eller dele af den der støtter og bidrager til at udvikle samarbejdet i aftaleperioden.

Obligatoriske indsatsområder
Her beskrives de konkrete aftaler, indsatser og metoder i samarbejdet, som er relevante i forhold til bestemte dele af borgerens forløb gennem sundhedsvæsenet: Genoptræning og rehabilitering, behandling og pleje samt forebyggelse, herunder også indsatser i forhold til særlige målgrupper.

Værktøjskassen
Indholdet i værktøjskassen understøtter og supplerer den øvrige del af aftalen. Den rummer en række dokumenter, som har samme forpligtende karakter som den øvrige del af aftalen. Det kan være forløbsbeskrivelser og -programmer, snitfladekataloger osv. Værktøjskassen er inddelt efter temaer, som der henvises til i aftaledelen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. I forbindelse med vedtagelse af budget 2015 er der afsat midler til opfyldelse af målene i Sundhedsaftalen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


292.   Lokalplan 1033 - bevarende lokalplan for Digterkvarteret - forelæggelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan - bevarende lokalplan 1033 for Digterkvarteret - vedtages til offentlig høring i 8 uger,
 2. der ikke gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.

Teknik- og Miljøudvalget 04-12-2014
Anbefales.

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Den 26. juni 2012 sendte Teknik- og Miljøudvalget forslag til bevarende lokalplan 1029 for Digterkvarteret m.v. i offentlig høring. Lokalplanen havde til formål at sikre bevaringsværdierne i området i perioden, indtil en mere detaljeret bevarende lokalplan for området forelå.

Lokalplanarbejdet til lokalplan 1029 blev igangsat på baggrund af en henvendelse fra Køge Fonden. Efterfølgende blev borgerne indenfor lokalplanområdet inddraget i processen med opfordring til at komme med input til forslaget. 

Dette arbejde blev gennemført i overensstemmelse med den proces som Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. maj 2012.  Med forslag til lokalplan 1033 foreligger hermed et forslag til en mere detaljeret bevarende lokalplan for området.

Forslag til lokalplan 1033
Digterkvarteret indeholder mange arkitektoniske værdier og fremstår som et homogent og indbydende villaområde med store bygningsmæssige kvaliteter samt markante beplantninger, der yderligere understreger kvarterets indbydende karakter. Området består af vejene Søndre Allé, Egøjevej, Åvænget, Strandvejen, Kingosvej, Brorsonsvej, Grundtvigsvej, Ingemannsvej og Robenheje. 

Lokalplanens formål er at bevare homogeniteten i området ved at fastsætte bestemmelser, som sikrer fastholdelse af den oprindelige arkitektur og sikre, at eventuel ny bebyggelse, om- og tilbygning m.m. placeres og udformes med hensyn til bevaringsinteresserne og kulturhistorien som helhed.

Lokalplanområdet opdeles i delområder med hver sin arkitektoniske stilart, som underlægges lokalplanbestemmelser, der fastholder den arkitektoniske stilperiode. Herunder bebyggelsesprocent, udstykning, bygningsmaterialer, tagmaterialer og form, kviste, bygningdetaljer, vinduer og døre, sekundære bygninger og beplantning.
 
I lokalplanen udpeges derudover også en række bevaringsværdige villaer som tilfører området særlig værdi og som kun kan ændres ved tilladelse fra Køge Byråd. Disse villaer udmærker sig ved at være særlig godt vedligeholdt i original stand med velbevaredearkitektoniske detaljer og materialer indenfor den specielle arkitektoniske stilart som huset tilhører.

Ligeledes udpeger lokalplanen en række træer, som bevaringsværdige. Disse træer må ikke fældes eller beskæres uden Byrådets tilladelse. 

Områdets oprindelige bygninger er kun ændret i beskedent omfang og der er derfor gode muligheder for at området også i fremtiden vil fremstå som et væsentligt og betydningsfuldt boligområde i Køge Kommune.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering, da forslag til lokalplan 1033 er en bevarende lokalplan der fastlægger anvendelsen og bevaring af et eksisterende og færdigudbygget villaområde. Lokalplanen antages derfor ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Mette Jorsø (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


293.   Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for byudvikling i Køge Nord - endelig godkendelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for byudvikling i Køge Nord med tilhørende sammenfattende redegørelse vedtages endeligt med de ændringer der fremgår af høringsnotat samt at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Byrådet besluttede d. 23. september 2014  at sende ”Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 for byudvikling i Køge Nord” og ”Den strategiske miljøvurdering” i 8 ugers offentlig høring i periode fra 24. september – 18. november 2014. 

Kommuneplantillæg nr. 5 til Køge Kommuneplan 2013 udlægger et areal på ca. 130 hektar i Køge Nord. Arealerne udlægges til henholdsvis centerformål øst for Ølsemagle og omkring den nye Køge Nord Station, og erhvervsområde ved Egedesvej og de nye motorvejsramper. 

I offentlighedsperioden er der indkommet 11 indsigelser. Disse omhandler bl.a. følgende synspunkter/spørgsmål til: 
 • Højden på bebyggelsen i centerområdet.
 • Bebyggelsesprocenten i centerområdet.
 • Udlæg af nyt boligområde vest for Ølsemagle Landsby.
 • Trafikale forhold.
 • Erhvervsområdernes anvendelse og funktioner og deres indbyrdes fordelingen.
 

I høringsperioden har der været forhandlinger med Naturstyrelsen. Afstedkommet af disse, er der udarbejdet en ”Uddybende vurdering af konsekvenser for habitetområder og -arter for kommuneplantillæg nr. 5, Køge Nord”. Naturstyrelsen har fundet den uddybende redegørelse fyldestgørende. Der har ligeledes været behov for en række præciseringer i kommuneplantillægget. Flere af disse har til formål at sikre grundvandet ved den fremtidige brug af området.

 

Høringsnotatet er udarbejdet på en sådan måde, at indsiger, indsigelse, og indstilling om ændringerne er beskrevet. Indstilling om ændringer er fremhævet med kursiv.

Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt kommunal økonomi til udarbejdelsen kommuneplantillæg nr. 5.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


294.   Udlæg og registrering i Køge Kyst - stationsområdet


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at godkende

 1. etablering af ny offentlig vej fra Niels Juelsgade til Værftsvej,
 2. forlægning af Ivar Huitfeldtsvej på strækningen fra Niels Juelsgade til nordsiden af Teaterbygningen,
 3. matrikulering af nedlagt offentligt vejareal til byggefelt B9 med henblik på indberetning af matrikulær berigtigelse til Geodatastyrelsen.

Teknik- og Miljøudvalget 04-12-2014
Anbefales

Fraværende:
Poul Erik Jensen

Økonomiudvalget 09-12-2014

Anbefales.

Baggrund og vurdering

I forbindelse med Stationsområdets udvikling udbygges og forbedres de trafikale forhold for bilister og lette trafikanter. Dette sker ved etablering af en nordlig vejtunnel fra Niels Juels Gade til Værftsvej og en forlægning af Ivar Huitfeldtsvej mod øst imod banearealet. Dette giver bedre trafikal sammenhæng i området samt mulighed for etablering af nye pladser og byrum. Endelig giver det plads til udbygning af de planlagte byggefelter.

COWI har for Køge Kyst udarbejdet et sammenhængende projekt for forlægning af Ivar Huitfeldsvej og etablering af vejtunnel fra Niels Juels Gade til Værftsvej. Der henvises til kortbilag 1.

En del af Stationsområdet er omfattet af lokalplan 1027. Lokalplanen udlægger en række byggefelter og forudsætter, at Ivar Huitfeldtsvej forlægges mod øst imod jernbanen.

I forbindelse med forlægningen af Ivar Huitfeldtsvej indskrænkes det eksisterende offentlige vejareal, hvorved byggefelt B9 kan udstykkes og afhændes til TK Development som planlagt.

Det tilbageværende offentlige vejareal er tilstrækkeligt til at betjene trafikken i området og de tilgrænsende ejendomme.

I byggefelt B9 etableres parkeringskælder, som stikker ud under Stationsforpladsen og Strædet. Det sikres ved tinglyst deklaration, at arealerne over parkeringskælderen fortsat administreres af Køge Kommune som vejmyndighed efter lov om offentlige veje.

I forbindelse med udbygning af B9 udfører TK Development anlæg af Stationsforpladsen og Strædet, som vist på kortbilag 2.

Der træffes således beslutning efter lov om offentlige veje, § 23 om:

 • Etablering af ny offentlig vej fra Niels Juelsgade til Værftsvej.
 • Forlægning af Ivar Huitfeldtsvej på strækningen fra Niels Juelsgade til nordsiden afTeaterbygningen.
 • Matrikulering af nedlagt offentligt vejareal til byggefelt B9.
Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Køge Kyst afholder samtlige omkostninger.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


295.   Omlægning af § 32 pladser i dagtilbuddet Solstrålen


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Økonomiudvalget og Køge Byråd godkender:
 1. Omlægning af § 32-pladser i dagtilbuddet Solstrålen således, at 9 pladser efter kategori 3 i ’Styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde’ nedlægges og der i stedet oprettes 5 pladser efter kategori 2 med den konsekvens, at 3 pladser fremover anvendes til Køge Kommunes egne børn, og at der kan indgås aftale med andre kommuner om 2 pladser,
 2. I forbindelse med indberetning til Rammeaftalen vedr. 2016 ændres tilbuddet fra kategori 3 til kategori 2 tilbud, med den konsekvens, at Køge Kommunes forsyningsforpligtelse reduceres, mens tilbuddet fortsat er omfattet af Styringsaftalen,
 3. Oprettelse af 4 indsatsgruppepladser i dagtilbuddet Solstrålen mod nedlæggelse af 2 pladser i henholdsvis Holmebækkens Børnehus og Mælkebøtten,
 4. Bevilling til udligning af mindreindtægt på Børneudvalgets budgetramme på 76.604 kr.,
 5. Bevilling til udligning af mindreindtægt  på Økonomiudvalgets budgetramme på 34.784 kr.,
 6. Bevilling til udligning af mindreudgift på Skoleudvalgets budgetramme på 111.388 kr.

Børneudvalget 03-12-2014
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Børneudvalget ønsker, at der arbejdes videre med den fortsatte udvikling af Solstrålen.

Fraværende:
Anette Simoni

Skoleudvalget 03-12-2014
Anbefales overfor Økonomiudvalg og byråd

Fraværende:
Anette Simoni

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Kommunerne skal, jf. Servicelovens § 32 stille det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til rådighed for børn, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud. Pladserne er omfattet af ’Styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde’, som er indgået af kommunerne i KKR Sjælland og er inddelt i tre kategorier afhængig af omfanget af salg af pladser til andre kommuner.

Børn, der er visiteret efter § 32 kan alternativt tildeles en indsatsgruppeplads etableret efter Dagtilbudsloven, hvis det vurderes, at det dækker barnets behov. § 32 pladserne adskiller sig fra indsatsgruppepladserne ved, at der er tilknyttet særlige ydelser – eksempelvis ergoterapeut og talepædagog - at pladserne ikke er omfattet af forældrebetaling, og at der ydes transportdækning mellem hjem og dagtilbud. Derudover er der i det nuværende § 32 tilbud en åbningstid på 45 timer ugentligt, mens indsatsgrupperne følger dagtilbuds normale åbningstider.

I Køge Kommune er der 18 indsatsgruppepladser fordelt på tre dagtilbud og ni § 32-pladser etableret som en specialgruppe i det integrerede dagtilbud Solstrålen. Antallet af børn, der benytter specialtilbuddet i Solstrålen har været faldende siden 2010. Pt. er der 9 børn indmeldt, og efter skolestart i august 2015 forventes fire børn at benytte tilbuddet. Heraf vil to børn være bosiddende i Stevns Kommune og to børn i Køge Kommune. På baggrund heraf og PPR´s vurdering af det fremtidige behov for pladser til børn bosiddende i Køge Kommune, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for tilpasning af tilbuddet.

Med udgangspunkt i behovet for kapacitetstilpasning foreslår Børne- og Ungeforvaltningen, at tilbuddet fremover omlægges så det normeres med 3 pladser, som anvendes af Køge Kommune (driftsherren) og 2 pladser, som kan benyttes af andre kommuner. Tilbuddet ændres samtidig fra et kategori-tre tilbud til et kategori-to tilbud efter rammeaftalen.

Foruden de fem § 32 pladser placeres samtidigt fire indsatsgruppepladser i institutionen. Indsatsgruppepladserne flyttes fra andre institutioner. Med flere tilbudstyper indenfor samme institutionsramme opretholdes en volumen, hvor de faglige kompetencer kan bevares og modellen lægger op til fleksibilitet, mangfoldighed og øget inklusion, hvor nogle børn vil indgå som en del af den almene børnegruppe med hver deres forskellige deltagelsesmuligheder og nogle børn vil få et mere skærmet tilbud.

Medarbejderne i Solstrålen og forældrene er orienteret, LMU i område Midt har drøftet situationen og sagen forelægges Børne- og Ungeforvaltningens MED-udvalg primo december 2014.
 

For en nærmere beskrivelse af Styringsaftalen og den foreslåede model henvises til notat.

Økonomi
På baggrund af at specialenheden ved Solstrålen er omfattet af ’Styringsaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde’ og dermed aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet (takstaftale) mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland har ændringen fra 9 til 5 pladser økonomisk betydning for Børneudvalgets, Skoleudvalgets og Økonomiudvalgets budgetrammer.

Beregnet konsekvens:
Børneudvalget, mindreindtægt ved salg af pladser, der primært omfatter overhead som eksempelvis forsikringer og ferieforpligtelse  76.604
Økonomiudvalget, Børne- og Ungeforvaltningen, mindreindtægt ved salg af pladser, der omfatter overhead i form af administrationsbidrag   34.784
Skoleudvalget, mindreudgift til psykologbistand, ergo- og fysioterapi -111.388
Balance               0
 
Der gøres opmærksom på, at konsekvensen i 2015 kun har 5/12 årsvirkning. Årsvirkningen i budget 2016-2019 vil blive medtaget som en teknisk korrektion. 
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


296.   Udmøntning af budgetaftale om tandpleje til børn og unge


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at budgetaftalen om besparelse på tandplejeområdet via hjemtagelse af 1.000 patienter fra aftaleklinikker udmøntes ved, at fastprisaftalen for 1.000 børn og unge under 16 år opsiges.

Børneudvalgets 5-11-2014:
Børneudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget 18-11-2014
Oversendes til Byrådets stillingtagen.

Sagen er efterfølgende sendt til fornyet behandling i Børneudvalget.

Børneudvalget 3-12-2014
Børneudvalget fremsender sagen til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet, idet forvaltningen udarbejder uddybende redegørelse, der fremsendes til Børneudvalget og vedlægges som bilag til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen.

Jette W. Jørgensen (Ø) afventer stillingtagen til Byrådets behandling.

Økonomiudvalget 09-12-2014
Indstillingen anbefales under iagttagelse af beskrivelsen i notat af 8. december 2014.

Niels Rolskov (Ø) afventer stillingtagen til Byrådets behandling.
Baggrund og vurdering
Byrådet har den 30. september 2014 vedtaget budgetforslag BU09 - Hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker og dobbeltbook af patientaftaler på kommunale klinikker - med en besparelse på 700.000 kr. i 2015 og herefter 1.000.000 kr. årligt.

Det fremgår af budgetaftalen, at besparelsen skal udmøntes via hjemtagelse af 1.000 børn og unge under 16 år, der pt. er tilknyttet en aftaleklinik, således at disse fremover tilbydes undersøgelse og behandling på en kommunal klinik. Omstruktureringen rummes indenfor de kommunale tandklinikkers eksisterende kapacitet via generel dobbeltbookning af patientaftaler for at opnå den vedtagne besparelse.

For nærmere beskrivelse af udmøntningen henvises til de lukkede bilag.
Økonomi
Fastprisaftalens opsigelsesvarsel på 7 måneder indebærer, at besparelsen for 2015 bliver 500.000 kr. En eventuel forsinkelse af opsigelsen vil betyde yderligere tabt besparelsesmulighed.
Kommunikation
 • Pressemeddelelse om ændring af organiseringen af gratis tandpleje.
 • Orientering via digital post om ny tandklinik til de berørte børn.
 • Opsigelse af fastprisaftale.

Manuelle lukkede bilag
Udmøntning af budgetaftale om tandpleje til børn og unge
1000 børn hjemtages fordelt på alle tre aftaleklinikker
Beslutning
For et af Enhedslisten stillet ændringsforslag om at flytte samtlige børn fra Bjæverskov Tandlægecenter stemte 2 (Ø), imod stemte 22 øvrige. Forslaget forkastet.

Alternativ stillede Enhedslisten ændringsforslag om, at alle børn fra 0 - 2. klasse flyttes til det kommunale kliniktilbud - og for dette ændringsforslag stemte 2 (Ø), imod stemte 22 (øvrige). Forslaget forkastet.

Flertalsindstilling fra Børneudvalget og fra Økonomiudvalget herefter vedtaget af et flertal på 22 (øvrige) ekskl. Ø.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


297.   Oplæg til boplacering af flygtninge i midlertidige boliger


Indstilling
Direktionen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalget at godkende, at de 12 boliger i sektion A i det tidligere plejehjem i Borup anvendes til midlertidig indkvartering af kvoteflygtninge.

Ejendoms- og Driftsudvalg 10-12-2014
Et flertal i udvalget bestående af Erik Swiatek (A), Lene Møller Nielsen (A), Dora Olsen (O), Poul Erik Jensen (V) Lis Hesselberg (V) og Paul Christiansen (V), besluttede at bede forvaltningen udarbejde yderligere forslag til placering.

Søren Brask (Løsgænger), Torben Haack (F) og Jette W. Jørgensen (Ø) er ikke enig og begærer sagen i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.
Baggrund og vurdering
Det er fastsat i Integrationsloven, at kommunen snarest muligt skal anvise bolig til flygtninge. Det har hidtil ikke været mulig med så kort varsel at kunne etablere en permanent bolig, hvorfor flygtningene i første omgang placeres i en midlertidig indkvartering. Tilgangen af flygtninge betyder, at der er et øget behov for midlertidige boliger. Køge Kommune benytter aktuelt indkvarteringer placeret i Køge, Hastrup, Bjæverskov og Slimminge med i alt plads til 21 personer. 17 er i brug pr. 19. november 2014.

Der kommer foreløbigt 9 flygtninge resten af året, og der er en kvote på 43 - 53 personer i 2015. Der er derfor behov for yderligere 12 boliger. 

En tværforvaltningsmæssigt nedsat arbejdsgruppe har undersøgt 3 muligheder for løsning/placering, som enkeltvist eller i kombination kan give den ønskede kapacitet. Mulighederne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. På baggrund heraf har Direktionen anbefalet, at der arbejdes videre med indretning af det tidligere plejehjem i Borup.  

Baggrunden herfor er, at der er 12 værelser i vestfløjen, som er ubenyttet i dag, og som kan klargøresindenfor 14 dage. Derudover har løsningen de fordele, at den kan holdes inden for det eksisterende budget, og at den begrænser perioden, hvor der skal være midlertidig boplacering på vandrehjem/hotel.

Alternativerne hertil er opstilling af nye træhuse eller pavilloner på kommunalt ejet jord, der på et senere tidspunkt skal anvendes til parcelhusbyggeri. Disse løsninger er imidlertid både dyrere og langsommere at realisere, foruden at de vil forringe mulighederne for den fortsatte parcelhusudbygning på de pågældende arealer.  

Anvendelse af det tidligere plejehjem i Borup til midlertidige flygtningeboliger kræver ikke dispensation efter planloven, og der vil derfor ikke blive gennemført annoncering eller høring. Der vil i stedet blive tilrettelagt en grundig information til naboområderne og de ansatte i øvrigt på lokaliteten, ligesom det vil blive overvejet at afholde et informationsmøde om den nye anvendelse.
Økonomi
Den samlede økonomi for de enkelte løsninger fremgår af vedlagte bilag. Ejendoms- og Driftsudvalgets budget vil ved den anbefalede løsning blive forbedret med 560.000 kr. i perioden 2014-2016.

Den anbefalede løsning kræver ingen ændringer i bevillingerne, da dette kan holdes inden for det eksisterende budget.
Beslutning
Direktionens indstilling om at anvende 12 boliger på det tidligere Plejehjem i Borup til midlertidig indkvartering af kvoteflygtninge blev godkendt af Byrådets flertal 16 (V, C, LG, U, F og Ø).

Et mindretal på 7 (A) undlod stillingtagen.
Et mindretal på 1 (O) kan ikke tilslutte sig indstillingen.
Forslaget godkendt.

De af Venstre ønskede 4 præciseringer fik tilslutning fra 16 (V, C, LG, U, F og Ø) vedrørende punkterne 1, 2 og 4 og fra 14 (V, C, LG, U og F) for punkt 3. 2 (Ø)  kunne ikke tilslutte sig punkt 3.

Øvrige 8 ( A og O) kunne ikke tilslutte sig tilslutte sig præciseringerne.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)
Bilag

Til toppen


298.   Dagtilbud drift-anlæg - anlægsregnskab


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for ”Modernisering og etablering af legepladser inden for aktivitetsområdet dagtilbud” godkendes.

Børneudvalget 03-12-2014
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:
Anette Simoni

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til rådighedsbeløb/anlægsbevilling på 3.126.238 kr.
 

Projektet er gennemført og var færdig i i 2013.

 

Byrådet har den 26. april 2011, 21. juni 2011 og 25. september 2012 godkendt anlægsbevillinger for i alt 3.126.238 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb.


Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 3.168.802 kr.

Forbruget fordeles sig med

Diverse

 99.566 kr.

Fælles entreprise

596.655 kr.

Asgård Børnehus

104.756 kr.

Frændehus

116.655 kr.

Fuglevængets Børnehave

46.920 kr.

Labyrinten

293.557 kr.

Lærken (senere nedlagt)

110.871 kr.

Mælkebøtten

160.000 kr.

Rishøjens Børnehus og Spiloppen

649.993 kr.

Svalen

23.361 kr.

Valhalla

575.228 kr.

Vestergården

74.340 kr.

Ølsemagle Børnegård

 104.000 kr.

Rådgiver

198.500 kr.

Honorar

     14.400 kr.

 I alt

 3.168.802 kr.


Prioriteringen af opgaverne er foretaget i et samarbejde mellem Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- Ungeforvaltningen.
Økonomi
Anlægsregnskab  (opstillet i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:

Dagtilbud drift-anlæg

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

3.126.238

3.126.238

3.168.564

Mer-/mindreforbrug

42.564

42.564

 

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at regnskabsresultatet er svarende til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb. Merforbruget på de 42 t. kr. er finansieret af kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


299.   Udskiftning af skolemøbler - anlægsregnskab


Indstilling
Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for ”Udskiftning af skolemøbler” godkendes.

Skoleudvalget 03-12-2014
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:
Anette Simoni

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til rådighedsbeløb / anlægsbevilling på 2.627.000 kr.

Projektet er gennemført og var færdig i 2013. 

Byrådet har den 18. december 2012 godkendt anlægsbevilling for 2.627.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb.

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.771.420 kr.

Projektet indeholder indkøb af skolemøbler for børnehaveklasse til 3.klasse. Indkøb af skolemøbler for 4. - 10. klasse blev gennemført i perioden 2011/12.
Økonomi
Anlægsregnskab  (opstillet i hele kr. ekskl. moms):

Regnskabet omhandler:
Udskiftning af skolemøblerAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter2.627.0002.627.0002.771.420
Mer-/mindreforbrug144.420144.420 
+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der har været  et merforbrug på 144 t. kr. svarende til 5,4 % i forhold til anlægsbevillingen og rådighedsbeløb. Merforbruget er finansieret af kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


300.   Budgetteknisk anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevillinger i 2014 til strategiske jordopkøb på 10 mio. kr. til boligformål og 20 mio. kr. til erhvervsformål. Det indstilles endvidere, at der gives anlægsbevillinger til salgsindtægter på -13,4 mio. kr. til boligformål og -38,478 mio. kr. til erhvervsformål. 

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Fra budgetåret 2013 blev der gennemført en ændring af budgetpraksis vedrørende jordforsyningsbudgetterne således at budgetterne blev integreret i kommunens samlede budget. Det blev i den forbindelse besluttet, at Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen skulle godkende anlægsbevillingerne til formålet.

Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2014 blev der imidlertid ikke truffet særskilt beslutning om godkendelse af anlægsbevillingerne til jordforsyningen, hvorfor der nu søges om de relevante anlægsbevillinger, svarende til puljerne for 2014 vedrørende strategiske jordopkøb og salgsindtægter.

Det er fundet hensigtsmæssigt at justere proceduren, således at der fra 2015 vil blive søgt anlægsbevillinger i forbindelse med at Byrådet godkender de enkelte sagsfremstillinger på konkrete køb og salg af jord og ejendomme.   
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser af de ansøgte anlægsbevillinger idet Økonomiudvalget og Byrådet løbende har godkendt de konkrete køb og salg af jord og ejendomme, ligesom anlægsbevillingerne vil kunne afholdes inden for de afsatte rådighedsbeløb.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevillinger for udgifter til strategiske jordopkøb på 30 mio. kr. og indtægter på -51,878 mio. kr. til salg af jord og ejendomme.

Det bemærkes, at der i det vedtagne budget for 2014 var afsat indtægter for i alt -76,878 mio. kr. Det beløb blev som følge af manglende indtægter vedrørende salg af jord til erhvervsformål reduceret med 25 mio. kr., der blev kassefinansieret i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse 2014.

Kassebeholdningen vil ikke blive påvirket i 2014, idet anlægsbevillingerne kan afholdes inden for de korrigerede rådighedsbeløb i budgettet for 2014.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


301.   Oprensning efter grundvandsforurening Ølsemagle - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Oprensning af Ølsemaglevej godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 04-12-2014
Anbefales

Fraværende:
Poul Erik Jensen

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Oprensningen finder sted som følge af, at der på et skrotoplag på Ølsemaglevej 50 er sket en forurening af jorden og det underliggende grundvand med det klorerede opløsningsmiddel tetrachlorethylen (PCE). Forureningen blev påvist i 2 indvindingsboringer tilhørende Vandværket Lyngen, som så senere måtte tages ud af drift permanent. Modelberegninger viser, at forureningen truer yderligere 2 af vandværkets indvindingsboringer, som er taget midlertidigt ud af drift.

På den baggrund har Køge Kommune udført en selvhjælpshandling for at fjerne risikoen for yderligere nedsivning og dermed begrænse spredning af stoffet i grundvandet. Teknik- og Miljøudvalget er jævnligt blevet orienteret om fremdriften i sagen, sidst på mødet 27. juni 2013, sag nr. 138, hvor den kommunale selvhjælpshandling stod foran sin afslutning.

Efter afslutning af den kommunale selvhjælpshandling er sagen den 15. juni 2013 overdraget til Region Sjælland, som forestår den videre oprensning som et led i den offentlige indsats.

Køge Kommune har herefter opgjort udgifterne til selvhjælpshandlingen til 2.006.356 kr. Beløbet er faktureret til skadesvolder. Ved manglende betaling fra skadevolder sendes beløbet til inddrivelse i SKAT.

Endelig har Køge Kommune den 12. februar 2013 indgivet politianmeldelse mod skadesvolder for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven samt jordforureningsloven. Sagen er under behandling ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til udgiftsbevilling på i alt 4,1 mio. kr. til oprensningen af Ølsemaglevej og en tilsvarende indtægtsbevilling på i alt 4,1 mio. kr. det vil sige anlægsbevilling på netto 0 kr., som blev givet på Byrådets møde den 21. maj 2013 til Oprensning af Ølsemaglevej.

Projektets samlede udgifter opgøres til 2.013.698 kr. Projektets samlede indtægt bestående af opkrævningen til firmaet blev fastlagt til 2.006.356 kr. Kommunens nettoudgift er dermed fastlagt til 7.342 kr.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms). Regnskabet omhandler:

Oprensning af ØlsemaglevejAnlægsbevilling og rådighedsbeløbforbrugMer-/mindreforbrug
Anlægsudgifter4.100.000 kr.2.013.698 kr.-2.086.302 kr.
Anlægsindtægter-4.100.000 kr.-2.006.356 kr.2.093.644 kr.
Anlæg, netto0 kr.7.342 kr.7.342 kr.

+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at nettoforbruget har været svarende til anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet (netto) og at nettoudgiften på 7.000 kr. er finansieret af kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


302.   Erstatningsparkeringspladser 2012 - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Erstatningsparkeringspladser 2012 godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 04-12-2014
Anbefales

Fraværende:
Poul Erik Jensen

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. marts 2012 til projektering og anlæg af parkeringsarealer.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et mindreforbrug på 749 kr. 

Byrådet besluttede i 2012 at fastlægge en anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. i anlægsprojekt Erstatningsparkeringspladser 2012 til projektering og anlæg af nødvendige parkeringsarealer som erstatning for de arealer, der blev overdraget af Køge Kyst projektet i 2012. 

Anlægsarbejdet i forbindelse med anlægsprojekt Erstatningsparkeringspladser 2012 blev færdigt i 2013.

I denne anlægsbevilling er der bl.a. anlagt parkeringspladser på Pedersvej, Blegdammen nord og Blegdammen Syd ved Køge Vandværk. Forud for disse anlægsarbejder er der foretaget nedrivninger af eksisterende ejendomme. Parkeringspladserne er udført så de harmonerer med de omkringliggende bynære arealer og er herved med til at skabe nye byrum i Køge by.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at Erstatningsparkeringspladser 2012 er blevet udført i forventet omfang.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): 


Regnskabet omhandler:

Erstatningsparkeringspladser 2012AnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter6.000.000 kr. 5.999.558 kr.5.999.251 kr.
Mindreforbrug-749 kr. -307 kr. 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at der har været et forbrug, svarende til anlægsbevillingen og det afsatte rådighedsbeløb. Det betyder, at der ikke har været et yderligere træk på kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


303.   Renovering af Lyngvej - anlægsregnskab


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Renovering af Lyngvej godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 04-12-2014
Anbefales

Fraværende:
Poul Erik Jensen

Økonomiudvalget 09-12-2014
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevillingen på 3,5 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 23. april 2013 og 25. marts 2014 til renovering af Lyngvej.

I forhold til anlægsbevillingen udviser regnskabet et merforbrug på 6.760 kr.

Byrådet besluttede i 2013 at fastlægge en anlægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr. til projektering og sikring af kanterne på Lyngvej med en 0,5 meter græsarmering der skal være med til at lette vedligeholdelsen af Lyngvej.

I 2014 blev anlægsbevillingen reduceret med 0,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. i forbindelse med omprioritering af anlægsbevilling til Regnvandsbassin ved Ellebækken syd.

Anlægsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Lyngvej blev færdigt i 2014. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at renoveringen af Lyngvej er blevet udført i forventet omfang.
Økonomi
Anlægsregnskab (opstilling i hele kr. ekskl. moms): 


Regnskabet omhandler:

Renovering af LyngvejAnlægsbevillingRådighedsbeløbForbrug
Anlægsudgifter3.500.000 kr.3.500.000 kr.3.506.760 kr.
Merforbrug6.760 kr.6.760 kr. 

+ er merforbrug og – er mindreforbrug 

Økonomisk Afdeling bemærker, at  

 • der har været er merforbrug på i alt 6.760 kr., svarende til 0,2 % i forhold til anlægsbevillingen,
 • der har været et merforbrug på 6.760 kr. i forhold til rådighedsbeløbet, hvilket betyder tilsvarende merforbrug i forhold til kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


304.   Eventuelt


Beslutning
Borgmesteren meddelte at Marie Stærke havde oplyst at tilbagevenden til byrådsarbejdet først ville ske pr. 1.2.2015.
Havneudvalgsformanden kvittede for opbakning til bevarelse af Bornholmertrafikken.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalgsformanden opfordrede til at borgerne fulgte med omkring fremlagte lokalplanforslag
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


305.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


306.   Offentligt udbud af ejendomme (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


307.   Offentligt udbud af parcelhusgrunde (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


308.   Offentligt udbud af storparceller (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


309.   Offentligt udbud af erhvervsparceller (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen


310.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Borgmesteren orienterede om Køge Kommunes tilslutning til Hovedstadskommunernes henvendelse til Folketinget.

Borgermøde mandag den 22. december 2014 vedrørende boligplacering i Borup.
Fraværende
Jacob Mark (F)
Jeppe H. Lindberg (V)
Palle Svendsen (V)
Torben Haack (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 21.01.16