Referat af møde i Køge Byråd

Den 27.10.2020 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (B)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


183.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


184.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til byrådet


Indstilling

Der er kommet to spørgsmål fra Peter Langkilde, Brogade 17, C, Køge.

Afskrift af spørgsmål 1:

"Betalingsparkering

 1. Har Køges borgmester gennem en yderste vigtig fortielse i kendskabet til en forudsætning for en salgsaftale mellem Køge Kyst og TK Development vedr. køb af p-huset svigtet sin pligt til at informere byrådet i vigtigheden herom, forinden afstemningen om indførsel af kommunal betalingsparkering for midtbyen, fra 2. jan. 2018.
 2. Har borgmesterens habilitet været intakt ved samme afstemning?  

PÅSTAND
Der henvises til den Kommunale Styrelseslov § 8, stk. 4 og § 14, stk. 2.

Byrådsbeslutningens dagsorden i sag nr. 222 af 24. oktober 2017 om indførsel af betalings-parkering i midtbyen, gældende fra 2. januar 2017, er ulovlig.

Derfor må kravet blive, at den parkeringsafgift, som er betalt til Køge Kommune, gældende fra 2. jan. 2018, refunderes.

BAGGRUND
Borgmester Marie Stærke, byrådsmedlemmer Fl. Christensen og Mette Jorsø er honorar-lønnede bestyrelsesmedlemmer i det private selskab, Køge Kyst P/S.

Forinden nævnte byrådsmøde i oktober 2017, har Køge Kyst aftalt salg af det nye parkeringshus til TK Development A/S, som i sit købsaccept forudsætter, at der pr. 2. januar 2018 indføres betalingsparkeringsafgift, i et aftalt område i Køge midtby.

Årsagen hertil er, at parkeringshusets p-betalingskrav på 8 kr. pr. time skal indeholde samme p-betaling som i kommunens midtby. Kravet begrundes med, at p-huskøbet skal kunne konkurrere på lige vilkår, således at TK Development har mulighed for at få forrentet sin investering.  

De 3 bestyrelsesmedlemmer i Køge Kyst, der samtidig er byrådsmedlemmer, har gennem sit bestyrelseskendskab til købsaftalens forudsætning for salget til TK Development.

Det følger desuden af et svar fra borgmesteren til undertegnede i sit dok.nr. 2018-000827-133 af 26. august 2020, citat:

"Byrådet traf den 24. okt. 2017 beslutningen om at igangsætte betalingsparkering den 2. jan. 2018 samt omfanget heraf.

Den mellem TK Development (nu Agat Ejendomme) og Køge Kommune indgåede aftale udtrykker en forudsætning om, at Køge Kommune etablerer betalingsparkering.

Såfremt Køge Kommune valgte ikke at gennemføre betalingsparkering, kunne Køge Kyst risikere et erstatningsansvar fra Agat Ejendomme med påstand om bristede forudsætninger. Da Køge Kommune er medejer af Køge Kyst, kunne Køge Kommune også blive berørt heraf.

Hvis du ønsker at få indsigt i aftalen mellem Aget Ejendomme og Køge Kyst, bedes du rette henvendelse til disse, da Køge Kommune ikke er i besiddelse af disse aftaler.” - citat slut.

Forudsætningen for købet opfyldes, da byrådet, i henhold til sag 222, pkt. 1 fra byrådsmødet, stemmer for nævnte indførsel af betalingsparkering, fra 2. januar 2018.

Borgmesteren undlod imidlertid at informere byrådet om den konsekvens accepten af p-betalingsindførslen efterlod. Nemlig at det efter 2. januar 2018 nu blev ejeren af Agat Ejendomme, og i fremtiden, forinden en ønsket ændring om p-betalingsforholdene fra kommunalbestyrelsen, ville være betinget af en tilladelse fra ejeren af parkeringshuset.

Det havde borgmesteren pligt til at oplyse om forinden. Det gjorde hun ikke. Byrådet stemte ”ja på et forkert og ufuldstændigt grundlag.

Borgmesteren, som er valgt til at lede og varetage Køges interesser, svigtede hermed. I stedet blev fortielsen et ønske i at beskytte sin egen person.

Borgmesteren kan ikke frasige sig sit hovedansvar til sikring af respekt for loven.

Resultatet heraf er faktisk, at ejeren af p-huset, som de næste 20/30 år (indtil p-huset er betalt) bestemmer over p-betalingskravet i Køge midtby.

Kommunalbestyrelsen bestemmelsesret over midtbyens veje og pladser er, jf. Vejlovens § 7, blev således ignoreret.

Et andet element er, at de nævnte 3 byrådsmedlemmer, med borgmesteren i spidsen, ved ikke at informere byrådet om kendskabet til den aftalte p-betaling mellem 2 private firmaer, har varetaget Køge Kysts interesser forud for byrådets. Det er ulovligt.

Faktisk skulle de 3 have været sendt ud af byrådssalen på afstemningstidspunktet, grundet inhabilitet, begrundet i den manglende vigtige information til byrådet, som de var vidende om.

Der ønskes ikke nogen redegørelse. Kun et klart svar accepteres!"

Peter Langkilde har efter indsendelse af spørgsmålet oplyst følgende "der er fejl i min påstand, idet byrådsmedlem Mette Jorsø var fraværende til byrådsmødet den 24/9-2017, og derfor naturligvis ikke kunne deltage i afstemningen vedr. pkt. 222, i byrådets dagsorden, om betalingsparkering.

-------------

Afskrift af spørgsmål 2:

"Køge Kyst's Grundskyldsbetaling.

SH4´ udviklingsareal Sydhavnsprojektet.

Det fremgår af byrådets svar af 18. august 2020, at Køge Kyst P/S betaler grundskyld for sine udmatrikulerede ejede arealer. Vurderingsstyrelsen har dog meddelt en betinget undtagelse.

Imidlertid undlader byrådet at svare på spørgsmålet, om Køge Kyst har betalt grundskyld i 2018 og 2019. Det må derfor tolkes: ”Kommunen ønsker ikke at svare på spørgsmålet”. -Hvorfor?

Der henvises bl.a. til Udstykningslovens § 16, 1, 2).

Dagbladet den 18. september.: ”Et stort Sydhavns byggefelt, kaldet SH4, er solgt til PensionDanmark”.

SH4-feltet er formodentlig nu tinglyst. Afgrænsningen burde offentliggøres af kommunen.

BAGGRUND.

 1. Ca. 20% af nævnte SH4 areal har i mange år været udlagt til parkeringsplads og reguleret af et privat p-vagtselskab. Ejer. Køge Kyst P/S

 2. Ca. 400 m2 i SH4´s østlige areal, har i en flerårig periode, været udlejet til det private selskab, NCC - bl.a. til opbevaring af sand og sten. NCC havde endog en sandsuger fortøjet til kajanlægget. Desuden lå en personalebarak.
  Godt 1200 m2 af det kommuneejede SH4's sydlige del, indgår også i udbygnings- planen, solgt af Køge Kyst til PensionDanmark - til opførelse af en karré, i henhold til vedlagte plan for udbygning af området. (I dag flyttes nuværende stenkaj ved Kano- & Kajakforeningens parkeringsplads et stykke ud på sandstranden).

 3. Køge Kyst P/S har som nævnt solgt det SH4 areal, som PensionDanmark nu har købt.

  Såfremt det er korrekt, er en kommunal grundskyldsopkrævning pligtig, idet der i SH4 arealet er foregået privat erhvervsvirksomhed ved NCC.

 4. Ca. 20 % af det nu solgte SH4 store areal, er i henhold til Køge Kyst offentliggjorte 85 siders udviklingsplan af november 2011, ikke indbefattet af i den 15 hektar store ”Søndre Havn” handel, hvorfor det må formodes, at nævnte SH4 areal, i den arealforøgelse – ejet af Køge Kommune, på et senere tidspunkt end 2011, er blevet solgt til Køge Kyst.

 5. Med henvisning til kommunens svar af 18. august 2020 om, at Køge Kyst – med Vurderings- styrelsens tilladelse til, at Køge Kystejede arealer tillades unddragelse af grundskylds betaling, må det konstateres, at der på SH4's areal, samt på flere andre Køge Kyst ejede arealer, i mange år, har været drevet privat erhvervsvirksomhed, hvilket ikke tillader grundskyldsfritagelse – fx Sjællands Frø og Foder A/S og Danish Agro mm.

SPØRGSMÅL

 1. På hvilken dato har Vurderingsstyrelsen givet sin accept til unddragelse af grundskyld, af Køge Kystejede arealer, og på hvilke præmisser. Er SH4 arealet blevet forøget mod stranden siden Køge Kyst købet af 24 hektar midtby Jord siden 2009. Der henvises til nævnte udviklingsplans skitse side 38, 43 og 47 mm.
   
 2. Har det i Dagbladet nævnte udlagte totale SH4 areal, inkl. arealet øst for Sdr. Molevej, og mod Den Maritime Halvø, plus ca. 1200 m2 sydareal mod stranden, siden handlen 2009, været i Køge Kyst ejerskab. 

 3. Ad B. Hvis ikke. På hvilken dato har kommunen solgt. Hvor er indtægtsbeløbet for salget af det forøgede areal bogført.
   
 4. Har Køge Kommune opkrævet grundskyld for SH4 for perioden 2011 til 2019. I så fald hvor stort beløb er samlet betalt, og for hvilken periode.

Til mit spørgsmål på byrådsdagsorden nr. 222/2017 om betalingsparkeringsafstemningen samt på habilitetsproblemet, som borgmesteren har mailbekræftet besvarelse af på byrådsmødet den 27. okt. 2020, må det være korrekt at svare på ovennævnte spørgsmål på samme byrådsmøde.

Herefter ventes der svar fra Folketingets Ombudsmand.

Vedlagt oversigt over SH4 udbygningsareal udarbejdet af Køge Kyst, og godkendt af Køge  Kommune. Skitsen viser, at en ny karrè opføres på en del af Sydstrandens areal…!?
Kopi af udviklingsplanen, side 46."

Beslutning

Spørgeren var til stede og fik svarene oplæst og udleveret.

Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


185.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Eva Korsled, Læskovvej 3, Bjæverskov spurgte til botilbud. Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til vedligeholdelse af veje. Borgmesteren lovede et skriftligt svar.

Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


186.   Garantistillelse - Lidemark Forsamlingshus


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til om

 1. der skal gives kommunegaranti til Lidemark Forsamlingshus på 0,2 mio. kr. og samtidig deponeres tilsvarende
 2. Lidemark Forsamlingshus skal fritages for at betale garantiprovision.
Økonomiudvalget 20-10-2020
Ad 1: Kommunegaranti med medfølgende deponering anbefales.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler at der ikke opkræves garantiprovision.

Baggrund og vurdering

Forsamlingshusets bestyrelse ønsker at udskifte forsamlingshusets slidte og forurenende oliefyr med en luft-til-vand varmepumpe.

Formålet er at reducere forsamlingshusets udgifter til olieforbrug og samtidig opnå en væsentlig reduktion i CO2 udledningen.

Gennemførelsen af projektet forudsætter finansiering, og bestyrelsen anmoder derfor Køge Kommune om at stille garanti for et 10-årigt grønt lån i Kommunekredit.

Af praktiske grunde udskiftes energikilden samtidig med nedrivning og genopførelse af det udhus, hvor energikilden er placeret. Det nuværende udhus er uisoleret og i dårlig stand. Udskiftning af udhuset er fuldt finansieret ved et tilskud fra Landsbyfonden på 86.000 kr. og belaster ikke forsamlingshusets fremtidige økonomi.

For så vidt angår udskiftning af energikilden har bestyrelsen indhentet tilbud, der omfatter nedtagning og bortkørsel af det gamle fyr og olietanken, samt installation og tilslutning af varmepumpen til det eksisterende centralvarmeanlæg.

Det bedste tilbud på denne del af projektet lyder på 110.000 kr.

Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt at optage et samlet lån på 200.000 kr., der dækker udskiftningen af energikilde samt indfrielse af et eksisterende realkreditlån, der stammer fra en tidligere ombygning. Restgælden udgør ca. 75.000 kr.

Sidstnævnte del af finansieringen er med henblik på at opnå en gunstigere afdragsprofil og derved frigøre midler til nødvendige forbedringstiltag og den løbende vedligeholdelse af den bedagede forsamlingshusbygning.

Der er endvidere indregnet en mindre buffer til eventuelle uforudsete udgifter ved projektet.

Ifølge en beregning fra VVS-leverandøren vil forsamlingshuset kunne opnå en årlig omkostningsbesparelse ved udskiftning af energikilden på omkring 15.000 kr.

Indfrielsen af realkreditlånet vil frigøre ca. 17.000 kr. årligt i terminsydelser. 

Ved en 10-årig afdragsprofil vil de årlige ydelser udgøre omkring 20.000 kr. ifølge Kommunekredits låneberegner.

Kommunen er ikke forpligtet til at opkræve garantiprovision i dette tilfælde, idet Lidemark Forsamlingshus ikke er omfattet af EU's statsstøtteregler. Såfremt Byrådet alligevel ønsker at opkræve garantiprovision, da vil den blive fastsat på baggrund af en kreditvurdering af forsamlingshuset.

Forsamlingshusets drift og likviditet forventes således forbedret med godt 10.000 kr. årligt fremover.

Køge Byråd har i januar 2019 godkendt at foreninger kan søge Byrådet om kommunegaranti. Proceduren er derefter at administrationen indhenter et tilbud fra Kommunekredit, idet foreningerne ikke selv kan indhente et tilbud og udarbejder derefter en sagsfremstilling til politisk beslutning (tilbud fra Kommunekredit er vedhæftet som bilag 1). Foreningen kan desuden indhente lignende tilbud fra øvrige banker, som vil fremgå af sagsfremstillingen. Foreningen forpligter sig til efterfølgende at tage det billigste tilbud.

For at give kommunegaranti skal Køge Kommune deponere et tilsvarende beløb. Deponeringen bliver efterfølgende frigivet med en 1/10 del om året i 10 år.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at såfremt kommunen stiller garanti på 0,2 mio. kr. skal kommunen samtidig deponere et tilsvarende beløb. Beløbet bliver efterfølgende frigivet med 1/10 del om året over 10 år. Dette forringer kommunens likviditet tilsvarende i perioden.
Beslutning

Ad 1: Byrådet besluttede at give kommunegaranti på 0,2 mio. kr. med tilsvarende deponering.

Ad 2: Byrådet besluttede at der ikke opkræves garantiprovision.

Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


187.   Bevilling til kunstgræsbane i Herfølge - anlægsbevilling


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2020
 2. der gives anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2021 under forudsætning af byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24.
Kultur- og Idrætsudvalget 05-10-2020
Ad 1-2: Godkendt.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet afsatte som en del af budgetforliget for 2020-2023 2 mio. kr. til en kunststofbane på den eksisterende opvisningsbane i Herfølge.

".....Med tilførsel af yderligere to millioner kroner sikres, at Herfølge Stadion fremstår som et moderne og tidssvarende stadion. De to millioner overføres til Herfølge Boldklub som et tilskud til en kunststofbane på den eksisterende opvisningsbane, til glæde for breddeidrætten."

Under forudsætning af Byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24 er der afsat 0,5 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge i 2021.

Herfølge Boldklub har i mail af 14. september og 24. september 2020 søgt om frigivelse af ovennævnte bevillinger på henholdsvis 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.

Forvaltningen bemærker, at de bevilgede 2 mio. kr. bliver til en udbetaling på 2,4 mio. kr., og de 0,5 mio. kr. bliver til en udbetaling på 0,6 mio.kr. efter tillæg af moms i henhold til den kommunale momsudligningsordning.

Foreningen forventer at projektet løber op i 3,1 mio. kr. Det resterende beløb finansieres via bl.a. egne midler og lån.

Arbejdet forventes påbegyndt i november måned, og det forventes, at arbejdet afsluttes i april 2021 med pålægning af græstæppe. 

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kunststofbane i Herfølge, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2020, og at der gives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2021 under forudsætning af Byrådets godkendelse i forbindelse med 2. behandling af budget 2021-24.

Ansøgninger fra Herfølge Boldklub er vedhæftet.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling for samlet 2,5 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb med 2 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 (KIU 110). Det forudsætter, at Byrådet til 2. behandlingen af budgettet godkender rådighedsbeløbet for 2021 på 0,5 mio. kr.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


188.   Prækvalifikation - boligsocial helhedsplan 2021-2024


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at drøfte og godkende prækvalifikation til boligsocial helhedsplan 2021-2024.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd godkendte i september 2017 Boligsocial helhedsplan for boligområderne Ellemarken, Karlemoseparken, Søparken og Hastrupparken for perioden 2017-2021.

Den nuværende Boligsociale helhedsplanen har to overordnede fokusområder; "tryghed" og "social arv" samt fire underliggende hovedindsatsområder:

 • Tryghed og trivsel.
 • Kriminalpræventive indsatser.
 • Uddannelse og beskæftigelse.
 • Forebyggelse og forældreansvar.

Boligsocial helhedsplan 2021-2024
De fire boligområder ønsker at ansøge om ny fælles helhedsplan, når den nuværende udløber 30. august 2021.

Boligsocialt Fællessekretariat har i samarbejde med Køge Kommune udarbejdet prækvalifikationsansøgning, der skal indsendes til Landsbyggefonden 30. september 2020 for godkendelse. Prækvalifikationen er bl.a. udarbejdet på baggrund af dialogmøder og sparring med afdelingsbestyrelserne i boligområderne.

Godkendes Prækvalifikations-ansøgningen i Landsbyggefonden i oktober/november kan arbejdet med en egentlig hovedansøgning herefter påbegyndes.
Den endelige hovedansøgning for ny boligsocial helhedsplan indsendes til Landsbyggefonden mats/april 2021.

Ramme for ansøgning af midler
Midlerne til ny boligsocial helhedsplan søges iht. den fastlagte ramme under parallelsamfundsaftalen fra december 2018.

I forlængelse af "Ét Danmark uden parallelsamfund - ingen ghettoer i 2030", indgik Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti  aftale om finansiering af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund. Samt aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder mv. for perioden 2019-2026.

Der er i forlængelse heraf sket en reduktion af midlerne på landsplan med 100 mio. kr. årligt. Det betyder, at de mest udsatte boligområder (§91A) bevillingsmæssigt prioriteres.
Der er følgende lokale krav ifm. Landsbyggefondens bevillinger:

 • Entydig ledelse – lokale bestyrelser er fortsat platform for samarbejde, koordinering, målretning og monitorering.
 • Udarbejdelse af strategisk samarbejdsaftale.
 • Udarbejdelse af delaftaler.
 • Fleksibel/overordnet beskrivelse af indsatser (målstyring og mulighed for løbende tilpasning af indsats).
 • Løbende monitorering af udviklingen i områderne
 • Kommuner og boligorganisationer har adgang til data. Løbende udvikling af indikatorer, mulighed for at trække nyere data og måle på progression.

I den kommende helhedsplan er der fire nye indsatsområder:

 1. Uddannelse og livschancer.
 2. Beskæftigelse.
 3. Kriminalitetsforebyggelse.
 4. Sammenhængskraft og medborgerskab.

Der ønskes at arbejde med alle fire indsatsområder. Endemålet - et socialt løft til de fire boligområder til gavn for trivslen og trygheden i hele Køge Kommune.

Prækvalifikation-ansøgningen skal fortsat understøtte det gode samarbejde som er opbygget under den nuværende helhedsplan mellem kommune, boligselskaber, politi og civilsamfund, og tager udgangspunkt i at udvikle og forankre de eksisterende indsatser.

Organisering
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne i tæt samspil med Køge Kommune. "Fællessekretariat", administreret af Boligselskabet Sjælland, skal sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder.

Bestyrelsen for Boligsocial helhedsplan samt Boligsocialt Forum har i den nuværende helhedsplan sikret yderligere sammenhæng i den boligsociale indsats.
Denne organisatoriske ramme kan omtænkes i den kommende helhedsplan.

Økonomi

I den indeværende helhedsplansperiode bidrager Køge Kommune med 2 mio. kr. over en 4-årig periode. Det forventes at medfinancierings-niveauet i den kommende boligsociale helhedsplan er det samme.

Prækvalifikationsansøgningen er ikke økonomisk bindende for parterne i kommunen og boligorganisationerne.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


189.   Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Skoleudvalget:

 1. at ferieplan for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023 med skolebestyrelsernes ændringsforslag godkendes.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler:

     2. at første skoledag i skoleåret 2021/2022 bliver den 9. august 2021, samt at første skoledag i skoleåret 2022/2023 bliver den 8. august 2022.

Skoleudvalget 07-10-2020
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Ad 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering
Forslag til ferieplan for de kommende to skoleår har været i høring i skolebestyrelserne. Der er kommet høringssvar fra Alkestrupskolen, Asgård Skole, Borup Skole, Ejby Skole, Ellemarkskolen, Kirstinedalsskolen, Hastrupskolen, Herfølge Skole, Holmebækskolen, Skovboskolen og Vemmedrupskolen.

Ud af de 11 skoler kan 3 godkende forslaget umiddelbart. Otte skoler forslår at første dag efter sommerferien i skoleåret 2021/2022 bliver mandag den 9. august 2021 og første skoledag efter sommerferien i skoleåret 2022/2023 bliver mandag den 8. august 2022.

Skolebestyrelserne anfører, at seks uger i forvejen er en lang sommerferie for mange børn, så den bør ikke forlænges. Samtidig giver det en bedre opstart på skoleåret med en hel skoleuge, så klasserne får tid til at komme rigtig i gang både fagligt og socialt.

Flertallet af skolebestyrelserne foreslår, at de ekstra feriedage placeres i forlængelse af juleferien. Bestyrelserne vurderer, at mange børn vil være glade for nogle rolige dage ovenpå jul og nytår.

Juleferien i skoleåret 2021/2022 kommer herefter til at ligge fra onsdag den 22. december 2021 – tirsdag den 4. januar 2022 (begge dage inkl.).

Juleferien i skoleåret 2022/2023 kommer herefter til at ligge fra torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023 (begge dage inkl.).

Skolebestyrelsen på Kirstinedalsskolen bemærker, at de ønsker vinterferien i Køge rykket til uge syv i stedet for uge otte, idet mange ansatte bor i kommuner, hvor der er ferie i uge syv, hvilket betyder, at de ikke har ferie samtidig med deres børn. Derud over er der mange aktiviteter for børn i uge syv.

Forvaltningen kan anbefale skolebestyrelsernes forslag om at afkorte sommerferien og forlænge juleferien i begge skoleår.

Sagen sendes videre til Byrådet med henblik på beslutning om første skoledag efter sommerferien ifølge folkeskolelovens § 14a.
Økonomi
Ferieplanen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad 2: Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


190.   Udgiftsneutral bevilling - Sommerpakke til botilbud til dagsture og udendørs aktiviteter


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at udvalget

 1. tager orientering om særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet til dagsture og udendørsaktiviteter m.v. til borgere på botilbud til efterretning

 2. overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der i 2020 gives en bevilling på indtægt -204.000 kr. og en tillægsbevilling på udgift 204.000 kr. til socialområdet til dagsture og udendørsaktiviteter m.v. til borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-09-2020
 1. Taget til efterretning.
 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Folketinget har som led i Aftale om sommerpakken af 19. juni 2020 besluttet at give et særtilskud til kommunerne med henblik på, at borgere på socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tilbydes øgede muligheder for dagsture og udendørs aktiviteter som følge af situationen med COVID 19 og den lange periode med få eller ingen udadrettede aktiviteter.

Særtilskuddet på i alt 20,0 mio. kr. i 2020 fordeles til kommunerne på baggrund af befolkningstal og vil blive udbetalt den 1. september 2020. Køge Kommunes andel af tilskuddet udgør 204.000 kr.

Tilskuddet giver borgere i botilbud mulighed for at komme på dagsture resten af 2020. Det kan f.eks. være besøg på udendørs seværdigheder herunder guidede ture, ture til stranden eller en tur i forlystelses- og oplevelsesparker.

Midlerne anvendes til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/ aktiviteterne, som f.eks. transport, bespisning og entrebilletter, ekstra personaleressourcer samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer på dagsturene.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral indtægtsbevilling på -204.000 kr. og en udgiftsbevilling på 204.000 kr. Bevillingen er udgiftsneutral og påvirker således ikke servicerammen og kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Ad 2: Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen


191.   Fastsættelse af affaldsgebyrer for 2021


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nye affaldsgebyrer, jf. vedlagte bilag, gældende fra 1. januar 2021, godkendes.

Klima- og Planudvalget 8-10-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Affaldsgebyrerne foreslås hovedsageligt ændret/tilføjet i det omfang, at der er tale om nye beholderstørrelser og nye tømmefrekvenser. Herudover har erfaringer fra implementering af nye affaldsordninger for både én- og flerfamilieboliger desuden givet anledning til at foretage ændringer i gebyrstørrelserne.

Udviklingen i markedspriserne på papir, pap, plast, glas og metal er desværre fortsat med at udvikle sig i en uheldig retning, således at der også af denne årsag er behov for genberegning af affaldsgebyrerne.

Endelig er ændringerne i omkostningsfordeling som følge af bortfald af erhvervsaffaldsgebyret pr. 1. januar 2019 ikke tidligere blevet indarbejdet i gebyrberegningerne, idet affaldsgebyrerne i det væsentligste er søgt holdt i ro fra 2019 til 2020.

De i bilaget viste gebyrstørrelser er beregnet ud fra dels kendte priser på tømning af beholdere og containere samt behandlingspriser på modtageanlæggene, dels de nuværende (genanskaffelses)priser på minicontainere og større containere, samt Teknik- og Miljøforvaltningens bedste skøn over levetider for beholdere og containere, fyldningsgrader og densiteter for de forskellige affaldsfraktioner og forventninger til udvikling i behandlingspriser i de nærmeste par år.

For en havebolig, som har den mellemste størrelse af beholder til mad- og restaffald (240 L), betyder de nye gebyrer for 2021 en stigning i det samlede affaldsgebyr på 535 kr., inkl. moms - fra 3.742,50 kr. i 2020 til 4.277,50 kr. i 2021.

For en bolig med fælles affaldsløsning vil der også være tale om en stigning, men stigningen vil afhænge stærkt af den konkrete sammensætning af antal boliger, antal og størrelse af beholdere og tømmefrekvenser. Stigningen i de faste gebyrer (det vil sige gebyrer, som ikke er volumen-afhængige) vil være på 37,50 kr., inkl. moms. Men hertil kommer som sagt en stigning som følge af generelle stigninger i gebyrer for containere til især papir og pap (på grund af faldende priser på materialerne).

Som noget nyt foreslås det at indføre "særgebyrer" i følgende tilfælde:

 • Containere til genanvendelige materialer, som indeholder så store mængder af fejlsorteret affald, at det er nødvendigt at tømme dem som restaffald.
 • Nedgravede beholdere, som skal tømmes ekstraordinært, d.v.s. uden for planlagte tømninger.

Alle beløb er inkl. moms.

Økonomi

Affaldsområdet er gebyrfinansieret, og ændring af gebyrstørrelserne påvirker derfor ikke kommunens økonomi.

Kommunikation
De nye affaldsgebyrer vil blive offentliggjort via Køge Kommunes hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


192.   Forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1095 - Daginstitution og idræt ved Ravnsborg og kommuneplantillæg nr. 10 - vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i seks uger.

Klima- og Planudvalgets 8-10-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget besluttede den 2. april 2020 at igangsætte lokalplanlægningen for en ny daginstitution ved Ravnsborg på baggrund af Teknik- og Ejendomsudvalgets beslutning den 13. februar 2020.

I Kommuneplan 2017 er området udlagt til idrætsformål. Der er derfor sideløbende med udarbejdelse af lokalplanforslaget udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 10, hvor også muligheder for dagtilbud, ny hal og tumlesal indarbejdes. Med kommuneplantillægget ændres den samlede bebyggelsesprocent indenfor området fra 10 % til 30 %.

Lokalplanforslaget udlægger et sammenhængende byggefelt, hvor den nye bebyggelse skal placeres. Under lokalplanudarbejdelsen har Ravnsborghallen ønsket, at hallens byggefelt udvides mod nord for at kunne tilbygge Ravnsborgshallen med plads til flere badmintonbaner samt rum til foreninger. Ønsket er imødekommet i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget bestemmer, at de kommende bygninger må bygges i op til 10 meter, og at den ydre fremtræden matcher områdets eksisterende byggeri med hensyn til farve- og materialevalg.

Med lokalplanen sikres et udlæg til parkering, der dækker hele områdets parkeringsbehov for besøgende til området både i hverdagen og ved større arrangementer. Samtidig udlægges areal til veje og stier, der sikrer tryg færdsel for både de bløde trafikanter, bilister og varelevering mm. til daginstitutionen og fritidsaktiviteter inde og ude.

Områdets træer og stedets grønne karakter har betydning for områdets brugere og naboer, som et rekreativt grønt frirum i det sydlige Køge - Hastrupområdet, og lokalplanen har derfor også et formål om at bevare de grønne rum, træer og beplantning.

Med lokalplanen udlægges byggefelt, hvor en ny padelbane er etableret. Hvis flytning af padelbanerne ikke kan undgås, ønsker padelcenteret en placering af padelbanerne nord ud for Ravnsborghallens motionscenter og hovedindgang. Padelcenteret har desuden foreslået at arbejde for, at kun én af de to padelbaner flyttes. Med lokalplanen inddrages en del af de eksisterende boldbaner, som udlæg til anden anvendelse. Med lokalplanen skal det samtidig sikres, at det resterende areal til boldbaner opretholdes.

I forbindelse med igangsættelse af lokalplanen er indholdet af startredegørelsen sendt til berørte naboer, foreninger m.fl. Der er i forhøringsperioden indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene har især været rettet mod opmærksomhed på parkering og færdsel til og inden for lokalplanområdet. Forvaltningen har vurderet, at med etablering af ca. 20 ekstra parkeringspladser kan parkeringsbehovet dækkes. Disse kan etableres ved optimering af den nordlige parkeringsplads.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger i lokalplanforslaget.

Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da de væsentligste miljøgener er vurderet i forbindelse med tidligere miljørapporter for lokalplanområdet.

Økonomi
Udarbejdelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 6 uger er passende. Der afholdes borgermøde tirsdag den 3. november 2020 kl. 19-21 om lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Mødet annonceres på Køge Kommunes hjemmeside. På baggrund af seneste udvikling af COVID-19- situationen arbejdes der på at afholde mødet både fysisk og digitalt.
Beslutning

Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


193.   Bevilling til salg af boligarealer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på -61.800.000 kr. og et rådighedsbeløb på -7.410.000 kr. til dækning af indtægterne for salget af 1. etape af boligarealerne i Køge Nord.

Økonomiudvalget 20-10-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 16. juni 2020 at sælge 1. etape af de udbudte boligarealer i Køge Nord til Casa Nord og NREP.

Der er nu underskrevet endelige købsaftaler på salget af arealerne. Efter endelig opgørelse af projekternes byggeretsmeter udgør den samlede salgspris 61.800.000 kr. ekskl. moms.

Det blev ved Byrådets behandling af sagen besluttet at søge salget bevillingsmæssigt berigtiget, når de endelige købsaftaler var indgået.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en anlægsbevilling på 61,8 mio. kr. og rådighedsbeløb på 7,410 mio. kr. til salg af areal i 2020. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansieringen sker af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet til salgsindtægter vedr. erhvervsformål (ØU 55), idet budgettet til salgsindtægter vedrørende boligformål (ØU52) er indfriet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


194.   Borgmesterbeslutning (midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre mv.)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren

 1. den 24. september 2020 har truffet formandsbeslutning om at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til plejecentre mv., jf. skrivelse den 23. september 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 2. den 2. oktober 2020 har truffet formandsbeslutning om at forlænge det tidligere udstedte af påbud, jf. skrivelse den 30. september 2020 fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Baggrund og vurdering

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 23. september 2020 sendt et påbud til Byrådet om omgående at udstede midlertidige restriktioner mod besøgendes adgang til samtlige kommunale og private plejecentre mv., der er beliggende i kommunen, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussen.

De midlertidige besøgsrestriktioner, som Byrådet omgående skal udstede skal indebære:

 1. at besøg på plejecentre mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørsarealer
 2. at besøg på indendørs arealer på plejecentre mv. ikke kan ske med mindre
  a. besøget sker i en kritisk situation, eller
  b. den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved beslutningen om påbuddet lagt vægt på, at der i Køge Kommune er konstateret forhøjet og mere udbredt smitte med Covid-19.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. september 2020 sendt et yderligere påbud til Byrådet om at forlænge styrelsens tidligere meddelte påbud.

Forlængelsen er gældende fra den 1. oktober 2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud - dog senest den 1. november 2020. Ophævelse vil ske så hurtigt som det er forsvarligt.

§ 31, stk. 1 i den kommunale styrelseslov giver borgmesteren kompetence til, i helt særlige situationer, at afgøre sager på Byrådets vegne. Det er en forudsætning for at anvende denne kompetence, at det drejer sig om sager, der ikke tåler opsættelse (ikke kan vente) eller giver anledning til tvivl. 

Borgmesteren har sammen med forvaltningen vurderet, at betingelserne for at træffe en borgmesterbeslutning i denne sag er opfyldt. Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed haster (omgående) og der er ikke tvivl om, at påbuddet skal efterleves.

Borgmesteren har derfor den 24. september 2020, efter aftale med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, på Byrådets vegne truffet beslutning om, at der udstedes midlertidige restriktioner i forbindelse med besøg på plejecentre mv.

Borgmesteren har ligeledes den 2. oktober 2020, efter aftale med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, på Byrådets vegne truffet beslutning om at forlænge påbuddet, der blev udstedt den 23. september 2020.

Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningerne iværksat tiltag der sikrer, at restriktionerne efterleves i de berørte plejecentre mv. i kommunen.

Når borgmesteren, på Byrådets vegne, har truffet en formandsbeslutning skal Byrådet senest på det førstkommende ordinære møde orienteres om afgørelsen.

Økonomi

Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser forbundet med at træffe beslutningen.

Beslutning
Ad 1-2: Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


195.   Anmodning om fritagelse for hverv (Børneudvalget)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra byrådsmedlem Ali Ünsal (V), om at udtræde af Børneudvalget pr. 1. november 2020, kan imødekommes
 2. Valggruppe 2 (V), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til Børneudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Ali Ünsal (V) anmoder den 14. oktober 2020 om at blive fritaget for sit medlemskab af Børneudvalget fra den 1. november 2020.

Ali Ünsal begrunder anmodningen med, at han prioriterer at bruge sine ressourcer i Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som han også er medlem af.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden besættes den ledigblevne post af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Ali Ünsal er udpeget til Børneudvalget af valggruppe 2 (V) på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

Økonomi
Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Anmodningen imødekommes.

Ad 2: Valggruppe 2 udpegede Søren Brask til Børneudvalget.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


196.   Orientering om ændring af vederlagsbekendtgørelsen


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at orienteringen om, at bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv er ændret med virkning fra 15. oktober 2020 tages til efterretning.

I grundtræk er der foretaget følgende ændringer:

 • Vederlag ophører efter 1 måneds mod før 3 måneders fravær (dog ikke ved fravær på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel og adoption)
 • Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag
 • Krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren orienterede i mail den 10. juni 2020 byrådets medlemmer om forventede ændringer i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende, den 30. september 2020, udstedt ændringsbekendtgørelse gældende fra 15. oktober 2020.

Ændringerne er foretaget med henblik på at stramme op på reglerne om vederlæggelse i forbindelse med at byrådsmedlemmer er fraværende fra deres hverv.

Ændringerne gælder vederlag til følgende hverv:

 • Fast vederlag til byrådets medlemmer (herunder tillægsvederlag til børn under 10 år).
 • Vederlag til formand, næstformand samt medlemmer i Økonomiudvalget, stående udvalg, børn- og unge-udvalget samt § 17, stk. 4 udvalg.
 • Viceborgmester.
 • Borgmester.

De væsentligste ændringer er følgende:

 • Vederlag ophører efter 1 måneds fravær mod før 3 måneders fravær.

  Når et byrådsmedlem af andre grunde end helbredstilstand m.v. i en uafbrudt periode på én måned ikke har varetaget sit hverv ophører vederlaget ved næste månedsskifte. Det er en ændring fra tidligere 3 måneder.

  Vederlaget ophører, indtil medlemmet på ny varetager hvervet.

  Det skal konstateres, at et medlem ikke har varetaget sit hverv i en uafbrudt periode på en måned, før medlemmet mister sit vederlag. Det forhold, at et medlem har fravær til et enkelt møde, vil ikke i sig selv medføre, at vederlaget ophører.

  Ved fravær i en sammenhængende periode på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption har medlemmet, som tidligere, ret til vederlag i indtil 9 måneder.
 • Når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage, får kun stedfortræderen vederlag.

  Når et byrådsmedlem er fraværende af andre grunde end helbredstilstand m.v., har vedkommende ikke ret til vederlag, hvis der er indkaldt stedfortræder i mere end 7 dage. Kun stedfortræderen får vederlag. Dette er en ny ophørsgrund end tidligere.

  Hvis der således er indkaldt stedfortræder for mere end syv dage, ophører det fraværende medlems vederlag fra første dag af den periode, for hvilken stedfortræderen er indtrådt. Det er således alene  stedfortræderen, der modtager vederlag for varetagelsen af hvervet i perioden.

  Retten til vederlag ophører ikke, hvis stedfortræderen alene indkaldes til at deltage i et enkelt møde i kommunalbestyrelsen, eller hvis indkaldelsen i øvrigt sker for syv dage eller mindre.
 • Dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v.

  Ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. stilles som noget nyt krav om dokumentation for at bevare retten til vederlag i indtil 9 måneder. Det kan for eksempel være en lægeerklæring.

  Et fraværende medlem skal således dokumentere at have ret til vederlag i længere tid end medlemmet ellers ville have haft.

For en mere detaljeret gennemgang af ændringerne henvises til skrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet, som er vedlagt som bilag til sagen.

Økonomi

Ændringerne forventes ikke have nogen større økonomiske konsekvenser da de fleste længerevarende fraværsperioder i Køge Byråd har været begrundet i sygdom eller barsel, hvor reglerne - udover kravet om dokumentation - er uændrede.

Dog må der forventes at være en mindre besparelse på de vederlag der udbetales når der er tale om  fravær over 7 dage og hvor der samtidig indkaldes stedfortræder. I disse situationer vil kun stedfortræder få udbetalt vederlag.

Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)
Bilag

Til toppen


197.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)

Til toppen


198.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)
Torben Haack (F)

Til toppen


199.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Jeppe H. Lindberg (I)
Selim Balikci (A)
Torben Haack (F)

Til toppen


200.   Underskriftsblad (Lukket punkt)


Beslutning
Underskrevet digitalt.
Fraværende
Selim Balikci (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.10.20