Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 26.09.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


181.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


182.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.

Beslutning
Intet.

Til toppen


183.   Spørgetid - mundlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Bendt Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til status for midler til medborgerhuset i Bjæverskov nu hvor de ikke er en del af budgetforliget.
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget besvarede spørgsmålet.

Mai Marriell, Østergade 13, Borup spurgte til status for cykelsti ved den indsnævrede vej ved Borup herunder den manglende vejbelysning.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget lovede at besvare spørgsmålet efterfølgende.


Til toppen


184.   KL's forventninger til service og anlæg i 2017 og 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. KL's orientering tages til efterretning,
 2. det besluttes hvorvidt der skal iværksættes udgiftsopbremsende tiltag i 2017 med henblik på at sikre overholdelse af rammerne,
 3. drøfte hvorledes Køge Kommune kan bidrage til aftaleoverholdelse i 2018.

Økonomiudvalget 12-09-2017
Ad 1: Til Efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler ikke at der igangsættes udgiftsopbremsende tiltag.

Ad 3: Drøftet.

Sagen åbnes med referatet.

Baggrund og vurdering
KL har den 25. august udsendt orientering om forventningerne til budgetlægningen for 2018 samt forventet regnskab 2017 i relation til kommunernes samlede overholdelse af rammerne for service og anlæg. Forventningerne er baseret på kommunernes indmelding pr. medio august 2017. Der er således tale om prognosetal.
Det bemærkes at sagen er på lukket dagsorden, da den spiller ind i de igangværende budgetforhandlinger.

2017
For 2017 er forventningen, at serviceudgifterne ender tæt på det budgetterede med en forventet overskridelse på 0,4 mia. kr., mens anlægsudgifterne ser ud til at overstige budgetterne med forventeligt 3,5 mia. kr.
I Køge Kommune viste 3. Økonomiske Redegørelse en forventet overskridelse af serviceudgiftsrammen på ca. 55 mio. kr., og på anlæg en tilsvarende forventet overskridelse af Køge Kommunes andel af rammen på mellem 70 og 90 mio. kr.
En overskridelse af servicerammen på landsplan kan udløse en regnskabssanktion. Sanktionen er 40 pct. kollektiv og 60 pct. individuel.
På anlægsområdet indeholder økonomiaftalen ingen sanktion på regnskabsresultatet i 2017, men en tilkendegivelse om at arbejde for budgetoverholdelse. En overskridelse kan dog meget vel forventes at udløse et egentligt anlægsloft i de kommende forhandlinger.
I lyset af landsprognosen anbefales det, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter, hvorvidt der i Køge Kommune bør igangsættes udgiftsopbremsende tiltag.
En opbremsning af serviceudgifterne i 2017 vil på nuværende tidspunkt af året kræve relativt drastiske indgreb, f.eks. i form af ansættelsesstop, en konkret administrativ gennemgang af større udgiftsposter, der kan udskydes, evt. kombineret med en godkendelsesprocedure på alle større udgiftsposter, hvor direktionen godkender udgifter over et vist beløb.
Tilsvarende vil en opbremsning af anlægsudgifterne i 2017 kræve at alle ikke frigivne anlægsbevillinger revurderes samt at igangsatte projekter gennemgås konkret med henblik på muligheden for at pause byggeriet.

2018
Budgetforventningerne til serviceudgifter ligger i de nuværende indmeldinger meget tæt på de aftalte rammer, idet de forventede udgifter ligger 0,4 mia. kr. under aftaleniveau. På anlægsområdet er der aftalt en ramme på 17 mia. kr., og de nuværende indmeldinger ligger på 19,8 mia. kr., altså næsten 3 mia. kr. over rammen.
Såfremt det endelige budget overskrider den aftalte serviceramme kan Regeringen tilbageholde op til 3 mia. kr. i bloktilskud. Tilsvarende kan Regeringen ved en overskridelse af anlægsrammen tilbageholde op til 1 mia. kr. af bloktilskuddet som budgetsanktion på anlægsområdet.
På skatteområdet, viser indmeldingerne til KL på nuværende tidspunkt skattestigninger i 3 kommuner på ca. 260 mio. kr. og skattenedsættelser på ca. 60 mio. kr. Såfremt dette holder vil det betyde skatteforhøjelser på landsplan på ca. 200 mio. kr., hvilket vil være i modstrid med målsætningerne i økonomiaftalen om skattenedsættelser for 250 mio. kr. En sådan overskridelse vil udløse skattesanktion. Sanktionen er både kollektiv og individuel.
Økonomi
En sanktion på baggrund af enten regnskab 2017 eller budget 2018 forventes at have væsentlige økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, jf. beskrivelsen ovenfor.

Det bemærkes at der i de tidligere år ikke har været iværksat sanktion.
Beslutning

Ad 1: Til Efterretning.

Ad 2: Byrådet besluttede ikke at igangsættes udgiftsopbremsende tiltag.

Ad 3: Drøftet.


Til toppen


185.   Køge Marina - ny takst


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til ny takst for vintergæstepladser på Køge Marina godkendes med virkning fra 1. november 2017,
 2. der gives en budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr. til Køge Marina for 2018 og fremefter.
Kultur- og Idrætsudvalget 04-09-2017
Ad 1 og 2: Anbefales.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Ad 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Marina søger om Byrådets godkendelse af en ny takst for vintergæstepladser på Køge Marina.

Indførelse af mobile stativer på Køge Marina har gjort opbevaring af både på land i vinterhalvåret på Køge Marina attraktiv.

Med de nuværende takster betaler bådejere fra andre havne, for selve opholdet på land, brug af kran samt mobile stativer og evt. ekstra benstøtter. Når betalingen for disse elementer lægges sammen bliver prisen meget høj i forhold til marinaens faste lejere.

Faste lejere i Køge Marina betaler mellem 3.592,50 kr. og 12.325,50 kr. incl. søsætning/ophaling, bådstativ og benstøtter for en helårsplads, dvs. incl. vandplads i sommerhalvåret for tilsvarende størrelse både som i nedenstående skema. 

Køge Marina søger derfor om en ny samlet takst for vinteropbevaring af både, som er 25 % billigere end den pris som gæstepladser ellers skulle betale.

Dette indebærer følgende nye takster for vinteropbevaring af både:

takst kr.
Gæstebåd vinter i perioden 1. november til 30. april under 3 tons, inklusiv optagning/søsætning samt stativ – uden mast/benstøtter 7.009,50
Gæstebåd vinter i perioden 1. november til 30. april under 3 tons, inklusiv optagning/søsætning, samt stativ – med mast/benstøtter 7.384,50
Gæstebåd vinter i perioden 1. november til 30. april under 6 tons, inklusiv optagning/søsætning, samt stativ uden mast/benstøtter 7.384,50
Gæstebåd vinter i perioden 1. november til 30. april under 6 tons, inklusiv optagning/søsætning, samt stativ med mast/benstøtter 7.759,50
Gæstebåd vinter i perioden 1. november til 30. april under 12 tons, inklusiv optagning/søsætning, samt stativ uden mast/benstøtter 7.759,50
Gæstebåd vinter i perioden 1. november til 30. april under 12 tons, inklusiv optagning/søsætning, samt stativ med mast/benstøtter 8.134,50

Ovennævnte tiltag forventes at give en indtægt på 10.000 kr. i 2017 og ca. 50.000 kr. i 2018 og fremefter.

Forvaltningen anbefaler at taksten godkendes og indføres med virkning fra 1. november 2017.

Økonomi

Der henvises til ovenfor.

Der søges en budgetneutral indtægts- og udgiftsbevilling på 50.000 kr. for 2018 og fremefter.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en indtægtsbevilling på 50.000 kr. og en udgiftsbevilling på 50.000 kr. vedr. indtægter som følge af ny takst for vintergæstebåde på Køge Marina for 2018 og frem. Bevillingen er budgetneutral og har derfor ingen effekt på kassen.

Beslutning

Ad 1 og 2: Godkendt.


Til toppen


186.   Klemmenstrupvej 27, Køge - Bankgaranti


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der bevilges en bankgaranti på 350.000 kr.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd udstedte i 1985 et ejerpantebrev og en håndpantserklæring vedrørende et rente- og afdragsfrit lån på 350.000 kr. til opførelse af en spejderhytte på kommunens grund på Klemmenstrupvej 27 i Køge til KFUM spejderne, Huitfeldtgruppen.

KFUM spejderne, Huitfeldtgruppen overdrog i 2010 spejderhytten til Køge Kommune. Ejerpantebrevet blev i denne sammenhæng ikke aflyst.

Køge Kommune har nu solgt ejendommen, men det originale ejerpantebrev og håndpantserklæring er bortkommet, hvorfor handelen ikke kan afsluttes.

Køge Kommune skal derfor anmode om at få indledt en mortifikationssag (sag om aflysning af pantebrev).

Når retten indleder en mortifikationssag, sker der annoncering i Statstidende og en meddelelse om mortifikation fremsendes fra retten til Tinglysningsretten, der noterer meddelelsen på ejendommens blad i tingbogen.

I annoncen i Statstidende opfordres alle der mener at have ret til pantebrevet eller ret til betaling herfor, at give møde til et fastsat retsmøde, hvor sagen vil blive behandlet. Normalt vil der gå mindst et år fra indkaldelsen i Statstidende, til dokumentet kan blive mortificeret ved dom. Denne tid kan nedsættes til ca. 3 måneder, hvis ejer af pantebrevet (Køge Kommune) stiller bankgaranti i sagen.

Herefter kan salg af ejendommen afsluttes.  

Økonomi

Kommunens bankforbindelse har oplyst, at man vil kunne stille en garanti for tinglysningsretten på ovennævnte beløb. Løbetiden er normalt på 3 måneder + 4 ugers ankefrist.

Prisen beløber sig til 2.500 kr. for oprettelsen samt løbende provision på 1,5 % i den tid garantien løber.

Udgiften til en bankgaranti på 350.000 kr. vil således beløbe sig til maks. 4.250 kr.

Udgiften afholdes af eksisterende budget.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


187.   Endelig godkendelse af boligsocial helhedsplan 2017-2021


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvers- og Arbejdsmarkedsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at den boligsociale helhedsplan 22017-2021 for boligområderne Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken og Søparken godkendes.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2017
Godkendt, med direktionens forslag til reformulering (som allerede er den tekst der er blevet forelagt de øvrige udvalg) som er :

”Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 21,8 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 15,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Byråd har besluttet at Køge Kommune bidrager med 2 mio. kr. over de 4 år.

I tilblivelsen af Helhedsplanen har det vist sig, at forskellige afdelinger i Køge Kommune allerede har planlagt aktiviteter for kr. 1,11 mio. i de berørte boligområder, som også kan etableres i samarbejde med den kommende Helhedsplan og derfor skrives ind i den samlede aftale. Den samlede medfinansiering bliver dermed kr. 3,11 mio. fra Køge Kommune.

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for budget). 

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2017-2021 ser således ud:

 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget kr. 1.260.000
 • Social og Sundhedsudvalget kr. 600.000
 • Idræts og Kulturudvalget kr. 450.000
 • Børneudvalget kr. 300.000
 • Skoleudvalget kr. 500.000".

Social- og Sundhedsudvalget 06-06-2017
Anbefales.

Børneudvalget og Skoleudvalget 07-06-2017
Anbefales.

Kultur- og Idrætsudvalget 12-06-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 12-09-2017
Udsat.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Hastrupparken, Ellemarken, Karlemoseparken samt Søparken er blevet prækvalificeret til én samlet boligsocial helhedsplan – med lokale aktiviteter – i Landsbyggefonden. Den tværgående helhedsplan for boligområderne er forhåndsgodkendt af Byrådet i maj 2016. Den kommende helhedsplan afløser tidligere boligsocial helhedsplan for de fire boligområder, der har løbet i perioden 1. maj 2013 til 30. juni 2017.

I den kommende helhedsplan 2017-2021 er "tryghed" og "social arv" overordnede fokusområder, med underliggende fire hovedindsatsområder:

 • Tryghed og trivsel.
 • Kriminalpræventive indsatser.
 • Uddannelse og beskæftigelse.
 • Forebyggelse og forældreansvar.   

Indsatser i den kommende helhedsplan skal bygge videre på den platform og de erfaringer, der er skabt i den nuværende helhedsplan. Ydermere er det ambitionen, at styrke det tværgående samarbejde omkring aktiviteterne blandt boligselskaber, politi og kommune, så der bliver en større sammenhæng mellem det strategiske ledelsesniveau og den udførende operative niveau.

Det er samtidig ambitionen, at udfoldelsen af aktiviteterne i boligområderne skal medvirke til at bryde den sociale arv. Aktiviteterne kan således have en positiv afledt effekt på beskæftigelsesfrekvensen i boligområderne, styrke de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse og modvirke udsættelser fra lejemål. Målet er samtidig at forbedre fortællingen om boligområderne. Boligområderne skal betragtes som steder, hvor spændende aktiviteter, tværkulturelle netværk og mangfoldigheden trives. Samtidig er der behov for at arbejde målrettet med at opnå en mere varieret beboersammensætning.

Konkrete kommunale indsatser i helhedsplanen - delaftaler
I henhold til boligaftalen og Landsbyggefondens regulativ 1 og 2, består helhedsplanen af to dele:

1) En strategisk samarbejdsaftale, som indgås på ledelsesplan mellem kommune og boligorganisation, og som beskriver de overordnede målsætninger for helhedsplanen og den samlede organisering og styring af helhedsplanen. 

Se bilag for strategisk samarbejdsaftale for helhedsplan 2017-2021.

2) Delaftaler/handleplaner som beskriver de enkelte aktiviteter, hvem der skal udføre dem, og hvordan rolle- og ansvarsdelingen er i aktiviteten.

Se bilag for delaftalerne "Beskæftigelse og Uddannelse", "Forebyggelse og forældreansvar", "Tryghed og Trivsel" og "Kriminalpræventive indsatser".

Samarbejdsaftalen ligger fast for hele perioden, hvorimod aktiviteterne i delaftalerne kan ændres undervejs, hvis behovene ændrer sig. Helhedsplanens bestyrelsen kan beslutte at ændre i delaftalerne, uden at Landsbyggefonden skal konsulteres, så længe aktiviteterne stadig falder inden for de overordnede målsætninger.

Køge Kommune har i samarbejde med Boligsocialt Fællessekretariat faciliteret en proces, hvor de konkrete beboerne i de berørte boligområder, afdelingsbestyrelser, kommune, politi mv. er blevet involveret i udarbejdelsen af de konkrete delaftaler helhedsplanen 2017-2021. Dette i form af workshops samt bilaterale møder relevante samarbejdspartnere imellem. Dette er sket for at sikre ejerskab og synlighed omkring helhedsplanens indsatsområder og dertilhørende aktiviteter.

Indsatsområderne er udvalgt på baggrund af de aktuelle udfordringer og ressourcer, der i dag findes i boligområderne. Helhedsplanen tager således udgangspunkt i et tværgående fokus, men respekterer samtidig lokalområdernes egne særkender og behov.

Organisering og samarbejde mellem Køge Kommune og boligselskaberne
Ansvaret og ejerskabet for helhedsplanen ligger hos boligselskaberne. Dette sker i tæt samspil med Køge Kommune. For at sikre koordinering, klar opgave- og ansvarsfordeling samt god kommunikation mellem de mange samarbejdsparter og på tværs af de fire boligområder har boligselskaberne etableret et ”Boligsocialt fællessekretariat” under ledelse af en sekretariatsleder.

Sekretariatet videreføres i den nye helhedsplan, og placeres i Karlemoseparken. Boligselskabet Sjælland er fortsat administrationsselskab for den boligsociale helhedsplan. 1 dag om ugen samles alle boligsociale medarbejdere og 2-3 kommunale medarbejdere i Fællessekretariatets lokaler i Karlemoseparken, de følgende dage arbejdes der i alle 4 boligområder.

Økonomi

Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om 21,8 mio. til den boligsociale helhedsplan. Heraf kommer 15,8 mio. fra Landsbyggefonden og 4 mio. kr. fra boligselskaberne. Køge Byråd har besluttet at Køge Kommune bidrager med 2 mio. kr. over de 4 år.

I tilblivelsen af Helhedsplanen har det vist sig, at forskellige afdelinger i Køge Kommune allerede har planlagt aktiviteter for 1,11 mio. kr. i de berørte boligområder, som også kan etableres i samarbejde med den kommende Helhedsplan og derfor skrives ind i den samlede aftale. Den samlede medfinansiering bliver dermed 3,11 mio. kr. fra Køge Kommune.

Køge Kommune medfinansierer både i form af medarbejderressourcer og likvider (se bilag for budget).

Fordelingen af medfinansieringen på udvalgsniveau over perioden 2017-2021 ser således ud:

 • Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.260.000 kr.
 • Social og Sundhedsudvalget 600.000 kr.
 • Idræts og Kulturudvalget 450.000 kr.
 • Børneudvalget 300.000 kr.
 • Skoleudvalget 500.000 kr.
Kommunikation
Lokal pressemeddelelse.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


188.   Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Rammeaftalen for 2018 og 2019 godkendes.

Børneudvalget 06-09-2017
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Skoleudvalget 06-09-2017
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget 07-09-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

 • Et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling
 • En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats
 • Et fortsat fokus på styring.

Fokusområder
Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

 1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
 2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
 3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
 4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
 5. Vidensdeling om styring
 6. Styringsdata og information
 7. Stigende behov for støtte.  

Behov for tilbud
Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive tænkt ind i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.  

Styringsaftalen
Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Anbefaling fra KKR Sjælland:
KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

 • Tager status på den flerårige strategi til efterretning
 • At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring,
 • Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet
 • "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

Drøftelser i rammeaftalen
I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og Regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området. 

Handicaprådet i Køge Kommune har haft rammeaftalen i høring og har følgende bemærkninger:
"Handicaprådet vil indledningsvist gerne kvittere for den store grad af brugerinddragelse, der har været i årets proces. Det har gjort det lettere for brugerne at påvirke rammeaftalen. Der skal derfor lyde en kraftig opfordring til at fastholde processen i fremtiden.

Der er dog stadig tale om et meget komplekst område, og det kan være vanskeligt at gennemskue detaljer og derfor kan der være ting som rådet ikke på det givne grundlag har gennemskuet.

Handicaprådet kan tilslutte sig den fremlagte udviklingsstrategi med tilhørende fokusområder.

Men Handicaprådet ønsker generelt et styrket samarbejde mellem brugere/pårørende og det omgivende samfund gennem forvaltningernes arbejde, altså at forvaltningerne skal blive bedre til at forstå borgernes problemer og synspunkter og fastholder en tilgang, der handler om, hvordan den handicappede og dennes pårørende kan komme så tæt på et almindeligt liv som muligt.

Det er den klare oplevelse på brugersiden, at økonomiske hensyn i stigende grad bliver styrende i sagsbehandlingen. Ikke i form af at finde den billigste løsning på problemet – det kan vi alle være interesseret i, men for enhver pris at undgå udgifter, også selvom det går på kant med borgerens retskrav og legitime forventninger. Det er en udvikling, der ses i en række kommuner og som de fælleskommunale samarbejder bør sætte fokus på."

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltnignen anbefaler, at Rammeaftalen for 2018 og 2019 godkendes.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1 som hovedbilag. Som bilag er vedhæftet dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


189.   Udgiftsneutral tillægsbevilling til EU-projekt


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til Arbejdsmarkedsafdelingen i forbindelse med EU-projekt ”A Student Engaged is a Student Retained”, på henholdsvis en indtægtsbevilling på -480.000 kr. (64.614,00 EURO) og en udgiftsbevilling på 480.000 kr. (64.614,00 EURO).

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 14-08-2017
Tiltrådt.

Økonomiudvalget 12-09-2017
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Køge Kommune er leadpartner i et uddannelsesprojekt med Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Sjælland og UUV Køge Bugt. Projektet er støttet af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ og har fået bevilliget et maksimalt tilskud på 64.614 EURO. Projektet kører fra den 1. august 2017 til 31. juli 2019.

Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt som skal give ledere, undervisere og administrativt personale blandt de 5 institutioner redskaber til at tackle frafaldsproblematikken og redskaber til at stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelse. Projektet er støttet under ”Mobility of learners and staff”, og projektets tilskud skal anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan besøge institutioner i udlandet eller tage på kursus i udlandet for at lære om frafaldsproblematikken og hvordan man kan stimulere unge mennesker til at gennemføre deres uddannelser.

Det bevilgede beløb fra EU er relateret til et antal mobiliteter (rejser) der skal gennemføres. Hvis parterne gennemfører færre rejser vil indtægten fra EU blive mindre. 80 % af det bevilgede beløb fra EU bliver forudbetalt mens de sidste 20 % kan udbetales efter aflæggelse af det endelige regnskab. Evt. overskud eller underskud i projektet skal derfor overføres fra 2017 til 2018 og 2018 til 2019, hvorefter det endelige projektregnskab kan opgøres.

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges en udgiftstillægsbevilling på 480.000 kr. og en indtægtstillægsbevilling på -480.000 DKK. Bevillingerne er udgiftsneutrale og påvirker ikke kassebeholdningen.
Beslutning
Godkendt.

Til toppen


190.   Vedtægtsændringer for puljeinstitutionen Ved Skoven


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet at nye vedtægter for puljeinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven Ved Skoven godkendes.

Børneudvalget 06-09-2017
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Puljeinstitutionen Rudolf Steiner Børnehaven Ved Skoven ønsker at få godkendt nye vedtægter, som afløser for vedtægterne fra 1996.

Indholdet i vedtægterne er inden for lovgivningens rammer og forvaltningen indstiller derfor, at vedtægterne godkendes.

Børneudvalget har tidligere - henholdsvis den 6. januar 2016 og 7. juni 2017 behandlet puljeinstitutionens forslag til nye vedtægter. Vedtægterne blev ikke godkendt. Udvalget havde nogle konkrete forslag til formuleringer, som nu er indarbejdet i vedtægterne.

De konkrete formuleringer var i forhold til § 2.2, hvor ordet "børnehavearbejdet" nu er erstattet af "at udføre pædagogisk arbejde". Desuden var der en ændring i § 5.4., hvor det skulle præciseres, at den pædagogiske leder skal være uddannet som pædagog.

Øvrige ændringer i forhold til vedtægterne fra 1996 er:

§ 4.1. Der er sket en tilpasning i af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Tidligere kunne der være op til syv medlemmer af bestyrelsen - den pædagogiske leder, 4 forældrerepræsentanter samt 2 personer, der skal være fortrolig med Rudolf Steiner pædagogikken. Nu er dette tal justeret til fem medlemmer, som vælges fra børnehavens forældrekreds på den årlige generalforsamling samt 2 stemmeberettigede repræsentanter fra børnehavens ansatte mod tidligere én, som ikke havde stemmeret.

§ 4.4. Som noget nyt vælges også en næstformand til bestyrelsen.

§ 4.5. Der holdes bestyrelsesmøde, så ofte formanden eller mindst 4 medlemmer finder det nødvendigt. Dog mindst 4 årlige møder. Tidligere var det tilstrækkeligt, at formanden eller mindst 3 medlemmer fandt det nødvendigt at afholde møde.

§ 6.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt ved prokura kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift. Tidligere krævede indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker udover institutionens daglige ledelse og drift, tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7 Der er ændret på måden, hvor vedtægter kan ændres. Det kan ske ved en mail, brev eller lignende med mindre en forældre ønsker vedtægterne behandlet på en generalforsamling.

Økonomi
Ændringen af vedtægterne har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


191.   Overdragelse af ejendom fra Frie Køge til Fuglevængets Børnehus


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overdragelsen af bygningen fra Frie Køge til Fuglevængets Børnehus godkendes,
 2. Køge Kommune deponerer 2,6 mio. kr. vedr. indestående lån i bygningen med frigivelse over 25 år, og samtidig afsætter bevilling hertil - uanset om der sker overdragelse eller ej.

Økonomiudvalget 19-09-2017
ad 1-2: Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Fuglevængets Børnehus har til huse på Fuglsangsstien 12, Køge, i lokaler, der er ejet af Foreningen Frie Køge. I efteråret 2016 blev Køge Kommune kontaktet af advokat Tomas O. Berg på vegne af Foreningen Frie Køge, da de ønsker at overdrage bygningen til Fuglevængets Børnehus omkostningsfrit.

Advokaten har oplyst, at overdragelsen ikke betyder nogen økonomisk ændring for Køge Kommune, hverken i relation til ejendommens eller institutionens drift eller i relation til kommunens bidrag til institutionens udgifter. Køge Kommune vil fortsat skulle betale de udgifter, kommunen betaler i dag.

Frie Køge har en gæld i ejendommen på 2,6 mio. kr. Køge Kommune har bedt om en vurdering af ejendommens værdi. Ejendomsmægler Hanna Loberg har vurderet, at bygningen i frihandel vil kunne sælges for ca. 6,5 mio. kr. Den offentlige vurdering fra 1. oktober 2015 er sat til 4,4 mio. kr., hvoraf grundværdien er fastsat til 4,0 mio. kr.

Revisionsfirmaet BDO er blev bedt om at vurdere sagen, og om der er konsekvenser for Køge Kommune. Tilbagemeldingen er, at institutionen ved en overdragelse fremadrettet afholder ejendomsudgifter, som erstatter den nuværende lejebetaling til Frie Køge.

Af driftsoverenskomsten med kommunen fremgår det, at institutionen ikke uden kommunes forudgående samtykke kan træffe beslutninger om optagelse eller overtagelse af lån mv. Hvis Fuglevængets Børnehus får overdraget bygningen, overdrages gælden ligeledes, og det forudsætter Køge Kommunes godkendelse. Hvis institutionen overtager indestående lån i ejendommen, vil det medføre at lånet i udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, og det betyder, at Køge Kommune skal deponere et beløb svarende til lånets størrelse - dvs. 2,6 mio. kr.

Ved en overdragelse af bygningen til Fuglevængets Børnehus vil der skulle ske en justering af vedtægter og driftsoverenskomsten.

En eventuel konkurs vil skulle håndteres ens uanset, om det er Foreningen Frie Køge eller Fuglevængets Børnehus, der ejer bygningen.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at optagelsen af lånet i 2010 i forbindelse med om- og tilbygning principielt burde have udløst kommunal deponering. Køge Kommune bliver imidlertid først opmærksomme på låntagningen i forbindelse med tilbuddet om overdragelse af bygningen fra fonden Frie Køge til den selvejende institution Fuglevængets Børnehus. Uanset om Byrådet godkender overdragelsen eller ej skal Køge Kommune deponere 2,6 mio. kr. Deponeringen frigives med 1/25 om året. Deponeringen kræver bevilling.

Det bemærkes endvidere, at Køge Kommunes risiko og årlige udgifter ikke påvirkes af en overdragelse af bygningerne.

Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


192.   Forslag til Lokalplan 1025 - Boliger ved Møllebankerne i Borup samt kommuneplantillæg nr. 26


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til Lokalplan 1025 - Møllebankerne etape II og III og dertilhørende Miljørapport, samt forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 sendes i offentlig høring i 5 uger fra den 27. september 2017
 2. der afholdes borgermøde torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19 i Borup
Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2017
Anbefales.

Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø) ønsker krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl indført i lokalplanen.

Niels Rolskov (Ø) ønsker derudover, at der stilles krav om placering af 2 delebiler med underskudsgaranti i 2 år.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales.

Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) ønsker krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl indført i lokalplanen.

Niels Rolskov (Ø) ønsker derudover, at der stilles krav om placering af 2 delebiler med underskudsgaranti i 2 år.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget igangsatte den 8. december 2016 arbejdet med dette forslag til Lokalplan 1025 for Møllebankerne etape II og III.

Lokalplanområdet grænser op til det eksisterende boligområde ved Møllebankerne med en grøn kile mellem det eksisterende og det nye boligområde og af ådalen mod vest. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Ørningevej og mod øst af Kløvestedvej. Lokalplanområdet omfatter ca. 22 hektar.

Hele området er omfattet af Kommuneplan 2013, rammeområde 6B18, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål. I henhold til rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2013 må området etape III først udbygges i anden del af planperioden, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg. 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af ca. 200 boliger i form af tæt/lav og åben/lav bebyggelse samt indpasning af offentlige funktioner, f.eks. daginstitution. 
Derudover skal lokalplan 1025 sikre mulighed for en forlængelse af Vester Ringvej mod nord, som skal anlægges i en samlet strækning til og med etape III og være forsyningsvej til boligområderne. Etape II vil desuden i en overgangsfase kunne vejbetjenes via det eksisterende vejnet i etape I. På denne måde kan udbygning af etape II påbegyndes uafhængigt af kommunens tidsplan for udvikling af etape III. 

Lokalplanen fastlægger disponeringen af området med bestemmelser for placering af bebyggelse og landskabskiler, der sikrer, at de landskabelige kvaliteter i området bevares og naturværdien af området øges. Dette indebærer tilpasning af bebyggelsen til det eksisterende terræn og tilrettelæggelse af afvandingssystemet i samspil med bebyggelse, terræn og natur. Forsinkelse og rensning af overfladevand er indarbejdet i bebyggelsesplanen, ligesom spredningskorridorer for bilag IV-arter.

Den tæt/lave bebyggelse placeres på skrænten til ådalen, så den samlede facade mod ådalen følger landskabskurverne. Bebyggelsen opdeles i boliggrupper i en åben struktur, der giver kig til ådalen for den bagvedliggende bebyggelse, og samtidig understreger samspillet mellem det byggede og landskabet. Hver enkelt bolig placeres individuelt i forhold til det lokale terræn, således at rækken af boliger vil terrassere med terrænets fald. Parcelhusene placeres bagved, hvor terrænet er mere fladt og velegnet til placering af typehuse. Disse placeres i tre store grupper opdelt af landskabskiler med mulighed for rekreative udnyttelse i kilernes østlige ende.

Endelig skal lokalplanen sikre stiforbindelser, der kobles sammen med det eksisterende stisystem og binder det nye boligområde sammen med Borup By.

Miljøvurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet og har på baggrund af screeningen besluttet at udarbejde miljøvurdering af planen. De parametre, som indgår som de primære emner i miljøvurderingen, er håndtering af overfladevand samt vurdering af levevilkår for Bilag IV-arter. Derudover er trafikmønstre inddraget som underemne.

Forvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 5 uger inklusiv skolernes efterårsferie er passende i forhold til planlovens § 24. Planens indhold er allerede velkendt gennem arbejdet med Byplan Borup, så på trods af tilhørende kommuneplantillæg om miljøvurdering vurderes 5 uger at være tilstrækkeligt. Herefter kan planen vedtages endeligt i december 2017 og danne grundlag for køb af arealet til etape III.

Økonomi

I budget 2017 er der for overslagsåret 2019 afsat penge til etablering af en forlængelse af Vestre Ringvej frem til etape III. Den private grundejer er indstillet på at bidrage med en økonomisk andel til etablering af vejen på stykket i etape II.

Derudover skal der i budgettet indarbejdes to krydsninger af Kimmerslev Møllebæk samt stistykker, der kan forbinde boligområdet over ådalen til det eksisterende stisystem vest for Kimmerslev Møllebæk med adgang til Borup Skole og Borup Station.  

Beslutning
Godkendt.

Socialdemokraterne (7) og Enhedslisten (2) ønsker krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl indført i lokalplanen.

Enhedslisten (2) ønsker derudover, at der stilles krav om placering af 2 delebiler med underskudsgaranti i 2 år.

Bilag

Til toppen


193.   Forslag til Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion sendes i offentlig høring i 4 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med salg af Lellinge Skole og SFO har Kultur- og Idrætsudvalget indstillet, at der gives anlægsbevilling til et multihus på Lellinge Stadion som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole. Der er i samarbejde med en interessentgruppe udarbejdet skitseforslag for et nyt multihus. Multihuset skal indeholde minihal, omklædningsfaciliteter, klublokale mv.

Lellinge Stadion er omfattet af lokalplan 6-02 for Lellinge. Opførelse af et multihus som ønsket er lokalplanpligtigt og kræver en ny lokalplan, da den gældende lokalplan 6-02 er en rammelokalplan.

Formålet med en ny lokalplan er at give mulighed for opførelse af et multihus. Lokalplanen skal muliggøre byggeri, som det er præsenteret i skitseforslaget.

Lokalplanområdet er på ca. 2,7 hektar og omfatter Lellinge Stadion. Nord, øst og vest for lokalplanområdet findes parcelhusbebyggelser, syd for området findes rekreative områder.

Lokalplanen fastlægger et byggefelt i den vestlige del af stadion ved den eksisterende indkørsel. Inden for byggefeltet kan der opføres et multihus i op til 2 etager og 8,5 meter. Det er hensigten, at den eksisterende pavillon på Lellinge Stadion nedrives grundet dens dårlige stand. Det eksisterende klubhus kan fremadrettet anvendes til depot.

Lellinge Stadion er omkranset af tæt beplantning, som afskærmer området fra den omkringliggende parcelhusbebyggelse og giver en naturlig overgang til skovområdet syd for stadion. Lokalplanen sikrer, at beplantningen fortsat danner en visuel afskærmning omkring lokalplanområdet.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af påvirkning af miljøet som følge af lokalplan 1062. På baggrund af screeningen vurderes det, at lokalplanen ikke forudsætter en miljøvurdering, da den ikke giver mulighed for ændringer, som antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. Projektet er allerede velkendt i Lellinge, og der er tale om ændring af en gældende rammelokalplan.

Økonomi
Lokalplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


194.   Forslag til lokalplan 1071 - Køge Idrætspark og kommuneplantillæg nr. 25


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. forslag til lokalplan 1071, kommuneplantillæg nr. 25 og miljøvurdering sendes i offentlig høring i 8 uger,
 2. der afholdes borgermøde den 26. oktober 2017, kl. 19.00.
Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2017
Anbefales.

Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen bedes der foreligge skitse-tegninger af den ønskede skiltning.

Niels Rolskov (Ø) stemmer imod lokalplanforslaget.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Skitsetegninger af den ønskede skiltning var fremsendt til udvalgets medlemmer tirsdag, og vedlægges referatet.

Ad 1: Anbefales af et flertal på 5 (Mette Jorsø (V), Flemming Christensen (C), Torben Haack (F), Dora Olsen (O) og Marie Stærke (A) godkendt, idet der tilføjes mulighed for struktureret skiltning op til 1 meter i hele bygningens højde (1-4 etage) og i sort/hvid. Retningslinjer udarbejdes forud for Byrådets behandling.

1 (Niels Rolskov (Ø) stemmer imod.

Enhedslisten ønsker en vurdering af den ekstra værdi der kan genereres ved den ekstra reklameplads.

Ad 2: Anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Lokalplanens formål er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion samt etablering af nye faciliteter. De nye faciliteter vil bl.a. rumme en ny opvisningshal, omklædningsfaciliteter, spillercafé, tribune mv. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel i de nye bygninger omkring fodboldbanen, der er udbudt som byggeretter på hjørnegrundene.

Eksisterende og nye bygninger og anlæg skal fremtræde som et velfungerende og visuelt harmonisk grønt sportsanlæg, hvor de nye bygninger orienteres omkring det nye fodboldanlæg, der placeres parallelt med Ringvejen og de to nuværende haller.

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til henholdsvis centerformål, som sports- og idrætsfaciliteter samt liberalt erhverv og serviceerhverv samt detailhandel - og rekreative formål, som sports- og idrætsformål.

Det samlede etageareal i lokalplanområdet må maksimalt være 22.000 m2. Etagearealet er inklusiv de to nuværende haller. Etagearealet til liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel må maksimalt være 12.000 m2, herunder må etagearealet til detailhandel maksimalt være 1.500 m2. I forbindelse med kommuneplantillæg nr. 25 overføres 13.000 m2 kontor- og serviceerhverv fra trekanten mellem motorvejen og S-banen ved Køge Nord til lokalplanens område.

Bebyggelsen opføres i op til fire etager op til 19 meter i højden. Der etableres ny vejadgang fra Stensbjergvej, og der anlægges 300 nye parkeringspladser. Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser om beplantning og skiltning. Der kan indenfor lokalplanområdet etableres et regnvandsbassin.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af kommunens udbudsmateriale og i dialog med de private investorer. Lokalplanen giver derfor mulighed for at opføre byggeri i overensstemmelse med kommunens egne projekter og de private byggeretter. Det kan forventes, at der i den kommende proces fortsat vil være detaljer omkring fx terrænkote og beplantning, der skal håndteres, men det er emner, der kan justeres i forbindelse med endelig vedtagelse af planen. Bestemmelser om skiltning vil derimod være vanskelige at ændre ved den endelige vedtagelse. Investorerne ønsker mulighed for virksomhedsskilte på alle fire etager og med en højde á 1 meter. Lokalplanen har jf. udbudsmaterialet bestemmelser for skilte på stueetage og 1. sal og med maks. højde på 0,5 meter.

Miljøvurdering
Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanen. Miljøvurderingen har behandlet følgende emner: Støj, trafik og parkering, visuelle påvirkninger, overfladevand og friluftsliv og rekreative interesser.

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. På grund af projektets størrelse og på grund af en forventning om stor interesse fra naboer m.fl. kan planlovens minimumsfrist på 4 uger ikke anbefales. Med 8 ugers høringsperiode forventes planen at kunne vedtages endeligt i januar 2018.

Bemærk nyt bilag er tilføjet efter Økonomiudvalgets behandling "Bilag til Byrådet om skilte"

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Enhedslisten stillede ændringsforslag. Ændringsforslaget lød:
"Enhedslisten foreslår, at lokalplanen sendes retur til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på at revidere planen så den udelukkende omfatter hal 3."

Forslaget blev sat til afstemning. 2 (Ø) stemte for forslaget. 24 (A, V, C, O og F) stemte imod. 1 (I) undlod at stemme. Forslaget er herefter faldet.  

Sagens indstilling om at sende lokalplanen mv. i offentlig høring i 8 uger blev herefter godkendt af et enigt Byråd, idet der tilføjes mulighed for struktureret skiltning for områdets virksomheder til 1 meter i hele bygningens højde (1-4 etage), jf. sagens bilag 5.

Venstre (11) tilkendegiver at de ønsker mulighed for farvede skilte.

Ad 2: Godkendt.

Bilag

Til toppen


195.   Forslag til lokalplan 1081 - Nyt byområde på Søndre Havn SH3 og MA2 samt kommuneplantillæg 28


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til lokalplan 1081 for nyt byområde på Sdr. Havn SH3 og MA2 samt kommuneplantillæg 28 med tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring i 4 uger,
 2. forslag til lokalplan 1064 og kommuneplantillæg 27 bortfalder som følge af beslutning om offentliggørelse af forslag til lokalplan 1081 og kommuneplantillæg 28.
Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2017
Anbefales.

Niels Rolskov (Ø) ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanforslagets høring:

"SH3-4: Når der nu er skabt mulighed for alternativ placering af P-hus ønsker Enhedslisten at dette flyttes til SH3-6. Og man udnytter det bevaringsværdige "BP hus" og den bevaringsværdige silo til at udforme en pladsdannelse på SH3-4. Der mangler plads i hele byggeriet og Enhedslisten vil derfor pege på denne mulighed, for at opfylde et "glemt" behov.

Formuleringen i §3, 3.4 er alt for slap, det skal klart fremgå at siloen skal anvendes i en fremtidig løsning. Enhedslisten ønsker også i denne lokalplan illustration af skyggeforholdene, når de er mest udtalte, nemlig ved vintersolhverv.

Enhedslisten ønsker krav om avendelse af regnvand til vask og toiletskyl indføjes i lokalplanen. Enhedslisten ønsker at der stilles krav om placering af 2 delebiler, med underskudsgaranti i 2 år i lokalplanen.

En døgntrafik på 4.100 biler på Søndre Molevej maner til eftertanke.
Det er jo ca. 2/3 af trafikken på en nordjysk motorvej i et boligområde. Det er på høje tid der bliver udarbejdet en fornyet trafikanalyse og en strategi for området."

Erling Larsen (A) ønsker at tilslutte sig mindretalsudtalelse om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl.

Mette Jorsø (V), Søren Brask (V) og Poul Erik Jensen (V) ønsker fortsat at Parkeringsnormen er 1,0.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales af et flertal på 6 (Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V), Flemming Christensen (C), Dora Olsen (O), Torben Haack (F) og Marie Stærke (A). 1 (Niels Rolskov (Ø) stemmer imod.

Niels Rolskov (Ø) ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanforslagets høring:
"SH3-4: Når der nu er skabt mulighed for alternativ placering af P-hus ønsker Enhedslisten at dette flyttes til SH3-6. Og man udnytter det bevaringsværdige "BP hus" og den bevaringsværdige silo til at udforme en pladsdannelse på SH3-4. Der mangler plads i hele byggeriet og Enhedslisten vil derfor pege på denne mulighed, for at opfylde et "glemt" behov.

Formuleringen i § 3, 3.4 er alt for slap, det skal klart fremgå at siloen skal anvendes i en fremtidig løsning. Enhedslisten ønsker også i denne lokalplan illustration af skyggeforholdene, når de er mest udtalte, nemlig ved vintersolhverv.

Enhedslisten ønsker krav om avendelse af regnvand til vask og toiletskyl indføjes i lokalplanen. Enhedslisten ønsker at der stilles krav om placering af 2 delebiler, med underskudsgaranti i 2 år i lokalplanen.

En døgntrafik på 4.100 biler på Søndre Molevej maner til eftertanke.
Det er jo ca. 2/3 af trafikken på en nordjysk motorvej i et boligområde. Det er på høje tid der bliver udarbejdet en fornyet trafikanalyse og en strategi for området."

 

Marie Stærke (A) ønsker at tilslutte sig mindretalsudtalelse om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl.

Mette Jorsø (V) ønsker fortsat at parkeringsnormen er 1.0. 

Baggrund og vurdering

Forslag til lokalplan 1081 skal erstatte forslag til lokalplan 1064, som Byrådet sendte i offentlig høring i foråret 2017. Under denne høringsperiode er der opstået ønsker om at ændre lokalplanen i et omfang, som forudsætter udarbejdelse af et nyt planforslag.  Ændringerne omhandler lokalplanområdets afgrænsning samt placering og udformning af det centralt placerede p-hus på Sdr. Havn. Derudover er der foretaget en række justeringer af mere teknisk karakter.

Justeringen af lokalplanområdet skyldes dels vedtagelsen af ny planlov, som giver mulighed for udpegning af transformationsområder (særlige byudviklingsområder, hvor der gælder lempede støjkrav). Denne mulighed kan formentlig bringes i anvendelse ved planlægning for de senere etaper; SH4, SH5 og SH6, hvorfor disse etaper udtages af lokalplanen. Dels er der ønsker fra de maritime klubber om en mere helhedsorienteret planlægning for det maritime aktivitetsområde yderst på Sdr. Havn, hvorfor størstedelen af det maritime aktivitetsområde udtages af lokalplanen.

Forslag til lokalplan 1081 indeholder derfor alene de byggeretsgivende områder SH3 og MA2 (nyt badeanlæg til Valkyrien ved den sydlige dækmole) og ikke rammeområder for den øvrige del af Sdr. Havn. Udviklingen af det maritime aktivitetsområde, herunder mulighed for nye faciliteter til kano/kajakklubber, afventer dermed særskilt lokalplanlægning.

I høringsperioden for lokalplan 1064 er der indkommet fire indsigelser, som primært omhandler følgende emner:

 • Mere helhedsorienteret planlægning for det maritime aktivitetsområde
 • Trafikafvikling, herunder sikker færdsel for bløde trafikanter
 • For lav parkeringsnorm
 • Bevaring af den industrielle kulturarv
 • Skole- og institutionsbehov i området
 • Problemstillinger i relation til byggefasen (rystelser/grundvandssænkning).

Idet forslag til lokalplan 1064 bortfalder, er der ikke udarbejdet et kommenteret indsigelsesnotat, men alle indsigelser kan ses i vedhæftede bilag.

Forslag til lokalplan 1081 skal muliggøre tredje etape af byudviklingsområdet Sdr. Havn ved at fastlægge bestemmelser for delområde SH3 og MA2. Forslaget er udarbejdet på baggrund af prospekt for etape SH3, Udviklingsplanen for Køge Kyst og inspirationshæftet - Arkitektonisk mangfoldighed på Søndre Havn.

Delområde SH3 skal anvendes til boliger, kontor- og serviceerhverv samt i mindre omfang detailhandel. Efter ønske fra Køge Kyst er der nu indbygget en større fleksibilitet for så vidt angår placering af p-huset i SH3, ligesom der gives mulighed for at kombinere p-huset med andre anvendelser. Parkeringshuset kan enten opføres i byggefelt SH3-4 eller SH3-6. I byggefelt SH3-6, som er et større byggefelt, gives tillige mulighed for at kombinere p-huset med øvrige anvendelser såsom boliger, kontorerhverv og butikker for at sikre en bedre integration af P-huset i byområdet.

Delområde MA2 på den østlige del af havnen udlægges til rekreative formål, herunder maritime aktiviteter. I MA2 gives der mulighed for etablering af nye faciliteter til vinterbadeklubben Valkyrien.

Lokalplanens bestemmelser forholder sig til tæthed og højder af ny bebyggelse og bestemmelser for friarealernes placering og udformning. Hertil kommer bestemmelser om placering af vejudlæg, stier, støj, LAR-løsning og klimatilpasning i området – alt sammen i forbindelse med byudviklingen af Sdr. Havn.

Kommuneplantillæg 28
Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen mellem rammeområderne 3C15, 3R08, 3R09 og 3E03 som forudsætning for vedtagelse af lokalplan 1081. Der ændres ikke på rammebestemmelserne.

Lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er udarbejdet en miljøvurdering med særlig fokus på støj, forurenet jord og grundvand, overfladevand, klima, dyre- og planteliv, adgangsforhold for svage grupper samt arkitektur.
Økonomi
Der er ikke knyttet særskilt kommunal økonomi til udarbejdelsen af lokalplan 1081.
Kommunikation

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24, da lokalplan 1064 med stort set samme indhold allerede har været i høring.

Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 1064. Da forslag til lokalplan 1081 har samme hovedindhold afholdes der ikke borgermøde vedr. forslag til lokalplan 1081.

Beslutning
Ad 1-2: Godkendt af et enigt Byråd.

Enhedslisten (2) ønsker følgende mindretalsudtalelse medsendt lokalplanforslagets høring:
"SH3-4: Når der nu er skabt mulighed for alternativ placering af P-hus ønsker Enhedslisten at dette flyttes til SH3-6. Og man udnytter den bevaringsværdige silo til at udforme en pladsdannelse på SH3-4. Der mangler plads i hele byggeriet og Enhedslisten vil derfor pege på denne mulighed, for at opfylde et "glemt" behov.

Formuleringen i § 3, 3.4 er alt for slap, det skal klart fremgå at siloen skal anvendes i en fremtidig løsning. Enhedslisten ønsker også i denne lokalplan illustration af skyggeforholdene, når de er mest udtalte, nemlig ved vintersolhverv.

Enhedslisten ønsker krav om avendelse af regnvand til vask og toiletskyl indføjes i lokalplanen. Enhedslisten ønsker at der stilles krav om placering af 2 delebiler, med underskudsgaranti i 2 år i lokalplanen.

En døgntrafik på 4.100 biler på Søndre Molevej maner til eftertanke.
Det er jo ca. 2/3 af trafikken på en nordjysk motorvej i et boligområde. Det er på høje tid der bliver udarbejdet en fornyet trafikanalyse og en strategi for området."

Socialdemokraterne (7) ønsker at tilslutte sig mindretalsudtalelse om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl. 

Venstre (11) ønsker fortsat at parkeringsnormen er 1,0. 

Bilag

Til toppen


196.   Lokalplan 1070, Kildebjergs Agre og Tofter - endelig vedtagelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1070, Kildebjergs Agre og Tofter vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af tilknyttede høringsnotat samt mindre redaktionelle ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget 07-09-2017
Anbefales.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Lokalplan 1070, Kildebjergs Agre og Tofter, har været i offentlig høring fra den 7. juni 2017 - 2. august 2017. I høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar, se tilknyttede høringsnotat.

De indkomne indsigelser/bemærkninger omhandler bl.a.:

 • Taghældninger - herunder tidligere givne dispensationer, samt bemærkninger omkring den merudgift  beboere, som har bygget efter den tidligere gældende lokalplan, har haft
 • Give mulighed for at carporte, garager og udhuse kan dækkes med græstørv
 • Trafikale forhold - herunder oversigtsforhold, vejstatus, samt vedligehold af veje og stier
 • Ønske fra matr. 5a om at blive undtaget lokalplanens bestemmelser.

Lokalplanens formål er at revidere Lokalplan 135, så den nye lokalplan opfylder nutidens krav og ønsker til boligbebyggelse. 

Lokalplanen blev igangsat på baggrund af en række forespørgsler om bl.a. lavere taghældning end det, som den tidligere lokalplan foreskrev.

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennem tiden dispenseret til en taghældning på ned til 15 gr., da dette vurderedes at være indenfor lokalplanens principper. 

Alle tidligere sager er administreret ud fra den gældende lokalplan 135. At der udarbejdes ny lokalplan for et område giver ikke anledning til økonomisk kompensation, selvom der fremadrettet gives nye/andre muligheder for bebyggelsens udformning mm.

Lokalplan 1070 åbner mulighed for en lavere taghældning, samt at der kan anvendes flere materialetyper.

På borgermødet fremkom en række spørgsmål, som omhandlede trafikale forhold i området. Disse spørgsmål er overdraget til kommunens Anlægsafdeling, som vil undersøge nærmere og sørge for den videre behandling.

For matr. 5a vurderes det at være hensigtsmæssigt at lade ejendommen overgå til byzone som resten af lokalplanområdet, men da der i dag allerede er opført et fritliggende parcelhus på ejendommen indstilles det, at denne ejendom undtages af lokalplanens bestemmelser og fremadrettet kun reguleres af byggeloven.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Der blev den 22. juni 2017 afholdt borgermøde om Lokalplan 1070.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


197.   Budget 2018-2021 for Østsjællands Beredskab I/S


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til budget 2018-2021 godkendes
 2. kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle for budgettet.
Økonomiudvalget 19-09-2017
Ad 1-2: Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Jf. vedtægterne har administrationen i Østsjællands Beredskab den 1. april 2017 sendt udkast til budgetforslag til høring hos interessentkommunerne. Beredskabskommissionen har godkendt vedlagte budgetforslag den 10. maj 2017, og budgetforslaget fremsendes nu til interessentkommunernes byråd, som skal tage stilling hertil senest 1. oktober 2017.

Resultatopgørelse er vedlagt som bilag.

Forslag til budget 2018-2021 viser et likviditetsmæssigt overskud på 9,8 mio. kr. i 2018, hvilket er en forbedring på 1,5 mio. kr. i forhold til overslagsår 2018 i budget 2017 (2018-pl).

Efter planlagte hensættelser er resultatet et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. 

Baseret på det forventede resultat i 2016, 2017 og 2018 forventes den likvide beholdning pr. 31. december 2018 at udgøre 16,1 mio. kr.

Jf. vedtægter for fællesskabet skal alle udgifter fordeles efter fordelingsnøgler som fastsættes i budgettet. Det foreslås jf. budgetnotatet, at kommunernes bidrag anvendes som fordelingsnøgle. Fordeling af budgettet har betydning for, hvordan henholdsvis et overskud og et underskud i regnskabet skal fordeles mellem de enkelte kommuner.

Der indgår i budgettet fortsat en forventet besparelse på brandkontrakter på 5,0 mio. kr. Det vil i løbet af foråret blive afgjort, hvorvidt den forventede besparelse kan indfries - enten via kontraktforhandlinger eller i andre tiltag.

Der er til budgettet udarbejdet et besparelseskatalog med forslag til andre mulige besparelser. Kataloget indeholder også en række forslag til budgetudvidelser. Beredskabskommissionen besluttede den 10. maj 2017, at stillingtagen til de fremlagte forslag udskydes, til de økonomiske konsekvenser af udbud af brandkontrakter er kendte. 

Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


198.   Regnskab 2015/2016 Østsjællands Beredskab I/S


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskab 2015/2016 godkendes og at underskud finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Regnskabet anbefales godkendt, ligesom det anbefales godkendt, at underskuddet finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.
Baggrund og vurdering

Regnskab 2015/2016 er godkendt af Beredskabskommissionen den 10. maj 2017 og skal jf. vedtægterne efterfølgende godkendes af interessentkommunernes byråd.

Regnskabet viser, at kommunernes samlede udgifter til beredskab er reduceret 8,4 mio. kr. fra regnskabsresultatet i 2014 til resultatet i 2016. Regnskabet viser dog også, at Østsjællands Beredskab i 2016 går ud af året med et merforbrug på 8,2 mio. kr. på den ordinære drift akkumuleret over 5 kvartaler.

Merforbruget skyldes, at det ikke er lykkes at udmønte de forventede besparelser, samt at der det første år er afholdt en række ekstraordinære udgifter til arbejdet med effektiviseringer og implementering af den nye fælles beredskabsorganisation.

Regnskabsoversigt er vedlagt som bilag. 

Der var i budgettet forudsat en likvid beholdning ultimo 2016 på 6,7 mio. kr. Regnskabet viser en likvid beholdning på 3,2 mio. kr. hvilket er 3,5 mio. kr. lavere end forventet. Forskellen skyldes det negative resultat af den ordinære drift, der delvist modsvares af et positivt resultat på finansforskydninger på 4,7 mio. kr.

Anlægsaktiver, herunder leasede aktiver, er i regnskabsåret 2015/2016 nedskrevet med 7,4 mio. kr. Den samlede leasinggæld er afviklet med i alt 2,2 mio.kr.

Regnskabet er påtegnet af Østsjællands Beredskabs revisionsselskab EY uden bemærkninger.

Underskud foreslås finansieret af kassebeholdningen. Det vil betyde, at opsparede midler til fremtidige investeringer reduceres med 8,2 mio. kr. som vil medføre, at der ved udgangen af 2016 er en negativ opsparing på 1,5 mio. kr. og ved udgangen af 2017 en positiv opsparing på 3,4 mio. kr.  

I resultatet indgår mindreforbrug på projektmidler til CSR, Coporate Social Responsebility (Virksomhedens samfundsansvar), projekter for kommunerne på i alt 120.000 kr. der vedrører brandkadetter i Roskilde med 57.000 kr., Ildfugle i Roskilde med 53.000 kr. samt brandkadetter i Køge med 10.000 kr. Restbudgettet søges overført til 2017. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Regnskabet blev godkendt, ligesom det blev godkendt, at underskuddet finansieres af Østsjællands Beredskabs kassebeholdning.
Bilag

Til toppen


199.   Ligestillingsredegørelse 2017


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udvalget godkender Ligestillingsredegørelse 2017 for Køge Kommune.

Økonomiudvalget 12-09-2017
Godkendt.
Baggrund og vurdering

Rambøll Management Consulting har på vegne af Ministeriet for Ligestilling og Nordisk Samarbejde udsendt skabelon til udarbejdelse af Ligestillingsredegørelse 2017. Udkast til redegørelse er udarbejdet af Personaleafdelingen. Ligestillingsredegørelsen er blevet behandlet først i direktionen og derefter i Hoved-MED-Udvalget og sendes nu til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens § 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor udarbejdes en ligestillingsredegørelse i 2017, og redegørelsen skal indberettes inden den 1. november 2017. I Ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd inden for følgende fokusområder:

 • Ligestilling på personaleområdet.
 • Ligestilling i kerneydelser.
 • Ligestilling i råd, nævn og udvalg.

Ad Ligestilling på personaleområdet:
På personaleområdet tages der udgangspunkt i det personalepolitiske grundlag. Ligestillingspolitiske indsatsområder for medarbejdere i Køge Kommune håndteres i regi af Hoved-MED-Udvalg.

I Ligestillingsredegørelsen er der af Ligestillingsafdelingen angivet tal på et opsummeret niveau for nogle personalekategorier, eks. er alt pædagogisk personale, herunder ledere, studerende mm. angivet i én samlet kategori. Det samme gør sig gældende i forhold til social- og sundhedsområdet, hvor "SOSU/plejepersonale" består af mere end 10 personalekategorier, herunder også socialrådgivere.

I nedenstående skema ses kønssammensætningen for udvalgte personalekategorier for hhv. 2017 og 2015 udarbejdet af Personaleafdelingen. Det bemærkes, at tallene for den kønsmæssige fordeling på ledelsesniveau i skemaet er korrigeret i forhold til de angivne tal i Ligestillingsredegørelsen. Det skyldes, at tallene i Ligestillingsredegørelsen angiver personer, der er ansat på Cheflønsaftalen. Det er imidlertid ikke alle, der er ansat på denne lønaftale, der er chefer, og disse er derfor angivet som ledere i nedenstående skema.

2017 2015
Personalekategori Kvinder Mænd Kvinder Mænd
Akademikere 62% 38% 62% 38%
Administration- og IT 79% 21% 80% 20%
Socialrådgivere/socialfor. 87% 13% 89% 11%
Dagplejere 100% 0% 100% 0%
Lærere m.fl. i folkeskole 74% 26% 73% 27%
Pæd. personale, daginst./klub/skolefr. 84% 16% 85% 15%
Pæd. Medhjælpere og ass. 85% 15% 89% 11%
Hjem. vejl. og pæd 77% 23% 81% 19%
Omsorgs- og pæd. personale 85% 15% 81% 19%
Social- og sundhedspersonale 93% 7% 95% 5%
Syge- og sundhedspersonale 94% 6% 95% 5%
Specialarb. mv. 6% 94% 5% 95%
Teknisk service 15% 85% 11% 89%

 

Ledelse
Topchefer 20% 80% 17% 83%
Chefer 37% 63% 32% 68%
Ledere 66% 34% 66% 34%

Ad Ligestilling i kerneydelser:
Der arbejdes ikke specifikt med ligestilling i kerneydelser på serviceområderne. Der arbejdes således ikke med ligestilling som indsats, men det sikres, at lovgivning på alle områder overholdes. Flere områder har adgang til kønsopdelte data, og bruger disse som ét af flere parametre i løsningerne af kommunens kerneopgaver i forbindelse med analyser og indsatser i forhold til specifikke målgrupper.   

Ad Ligestilling i råd, nævn og udvalg:
I henhold til ligestillingslovens §10a skal der oplyses kønssammensætning for udvalg med eksterne repræsentanter. I Køge Kommune arbejdes der som hovedregel efter den kommunale styrelseslov, og der arbejdes fortsat ikke målrettet med anvendelsen af ligestillingslovens §10a. Således er der ikke målrettet taget hensyn til kønsmæssig fordeling ved udpegning af medlemmer til råd, nævn og udvalg.

Den videre plan
Ligestillingsredegørelsen godkendes i Økonomiudvalget og i Byrådet. Derefter indsendes Ligestillingsredegørelsen til ministeriet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


200.   Forslag til mødekalender for 2018


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at administrativt forslag til mødekalender 2018 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg tages til efterretning.

Økonomiudvalget 19-09-2017
Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Hvert år godkender Byrådet mødeplanen for det kommende års møder i Byråd, Økonomiudvalg
og de stående udvalg.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har udarbejdet vedlagte administrative forslag til mødekalender for 2018 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg, som også vil blive forelagt på kommende Byråds første møde i januar 2018.

Byrådets møder foreslås afviklet den 4. tirsdag i hver måned kl. 17.00 – 20.00, dog med følgende undtagelser:

 • Marts måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet påsken
 • Juli måneds holdes mødefri    
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 4. september
 • 2. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 9. oktober
 • December måneds møde afholdes den 3. tirsdag, grundet julen.

Økonomiudvalgets møder foreslås afviklet den 2. og 3. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00, dog med følgende undtagelser:

 • Februar-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet vinterferie i uge 8
 • Marts-møderne holdes 1. og 2. tirsdag grundet påsken
 • Juli måned holdes mødefri
 • 1. behandling af budgettet holdes på ekstraordinært møde den 28. august
 • 2. behandling af budgettet holdes på ordinært møde den 2. oktober
 • Oktober-møderne holdes 1. og 2. tirsdag, grundet efterårsferie i uge 42
 • December-møderne afholdes 1. og 2. tirsdag, grundet julen.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møder foreslås afviklet den 2. mandag i
måneden kl. 16.30 – 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes den 3. mandag, grundet julen
 • Juli måned er mødefri.

Forslag til mødeplan vil således være:
15. januar
12. februar
12. marts
9. april
14. maj
11. juni
13. august
10. september
8. oktober
12. november
10. december

Teknik- og Miljøudvalgets møder foreslås afviklet den 1. torsdag i måneden kl. 15.00
– 19.00, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet januar holdes 2. torsdag grundet julen
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 3. torsdag grundet sommerferien.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
11. januar
1. februar
1. marts
5. april
3. maj
7. juni
16. august
6. september
4. oktober
1. november
6. december

Kultur- og Idrætsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. mandag i måneden kl. 15.30 – 18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. mandag grundet julen
 • April-mødet holdes 2. mandag grundet påsken
 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. mandag grundet sommerferien.

Dette giver følgende forslag til datoer:
8. januar
5. februar
5. marts
9. april
7. maj
4. juni
13. august
3. september
1. oktober
5. november
3. december

Børneudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 16.00 - 17.30, dog med følgende bemærkninger:

 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. tirsdag grundet sommerferie samt at Ejendoms- og Driftsudvalget afholder deres august-møde den 3. onsdag

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
3. januar
7. februar
7. marts
4. april
2. maj
6. juni
14. august
5. september
3. oktober
7. november
5. december

Skoleudvalgets møder foreslås afviklet den 1. onsdag i måneden kl. 18.00 - 19.30, dog med følgende bemærkninger:

 • Juli holdes mødefri
 • August-mødet holdes 2. tirsdag grundet sommerferie samt at Ejendoms- og Driftsudvalget afholder deres august-møde den 3. onsdag

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
3. januar
7. februar
7. marts
4. april
2. maj
6. juni
14. august
5. september
3. oktober
7. november
5. december

Social- og Sundhedsudvalgets møder foreslås afviklet den 1. tirsdag i måneden kl.
16.00 - 18.00, dog med følgende undtagelser:

 • Januar-mødet holdes 2. tirsdag, grundet juleferien
 • April-mødet holdes 2. tirsdag, grundet påskeferien
 • Maj-mødet holdes 2. tirsdag, grundet 1. maj
 • Juni-mødet holdes 2. tirsdag, grundet Grundlovsdag
 • Juli måned er mødefri
 • August-mødet 2. tirsdag, grundet sommerferien.

Forslag til mødeplan for 2018 vil således være:
9. januar
6. februar
6. marts
10. april
8. maj
12. juni
14. august
4. september
2. oktober
6. november
4. december

Ejendoms- og Driftsudvalgets foreslås afviklet den 3. onsdag i måneden kl. 16.30 – 18.30, dog med følgende undtagelser:

 • Februar-mødet holdes 2. onsdag grundet vinterferien
 • Juli holdes mødefri
 • Oktober-mødet holdes 2. onsdag grundet efterårsferien.

Forslag til mødeplan er herefter følgende:
17. januar
14. februar
21. marts
18. april
16. maj
20. juni
15. august
19. september
10. oktober
21. november
19. december

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


201.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


202.   Salg af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


203.   Køb af areal (Lukket punkt)


Beslutning

Bilag blev omdelt og tilknyttes referatet.

Ad 1-2: Godkendt.


Til toppen


204.   Udbudsvilkår for storparceller (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.


Til toppen


205.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.


Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 27.09.17