Referat af møde i Køge Byråd

Den 28.08.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Anette Simoni, (V)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Lykke Outzen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)
Mads Andersen, (C)

146.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Godkendt.

Thomas Kampman (C) deltog ikke i behandlingen af punkt 156 pga. inhabilitet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


147.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Mads Andersen (C) er opfyldt,
 2. stedfortræder Lykke Outzen (C) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Mads Andersen er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om,
hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal
endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til
førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser
stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af
ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Anden stedfortræder på kandidatliste C er Lykke Outzen, Padborgvej 21, 4600 Køge.

Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


148.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Ali Ünsal (V)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Ali Ünsal (V) er opfyldt,
 2. stedfortræder Anette Simoni (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Ali Ünsal er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder til dette byrådsmøde samt til byrådsmødet den 4. september 2018.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Første stedfortræder på kandidatliste V er Anette Simoni, Skrænten 9, 4140 Borup.

Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


149.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


150.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


151.   3. Økonomiske Redegørelse 2018 - hele Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den tredje økonomiske redegørelse
2018 drøftes og at

 1. der godkendes tillægsbevillinger på driftsområdet med effekt på kassen på -12,9 mio. kr. i 2018, jf. bilag 2 (tabel 2) vedrørende midtvejsreguleringen,
 2. der godkendes tillægsbevillinger på finansieringsområdet med effekt på kassen med 12,9 mio. kr. i 2018, jf. bilag 2 (tabel 4) vedrørende midtvejsreguleringen,
 3. der godkendes udgiftsneutrale tillægsbevillinger uden effekt på kassebeholdningen vedr.
  flere udvalg, jf. bilag 3 (tabel 2),
 4. der godkendes udgiftsneutrale anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på en række projekter pga. merforbrug, jf. bilag 3 (tabel 3),
 5. der godkendes udgiftsneutrale rådighedsbeløb pga. ændret udvalgsstruktur, jf. bilag 3 (tabel 4),
 6. det tages til efterretning, at Børneudvalget og Skoleudvalget arbejder videre med udfordringerne i 2018,
 7. det tages til efterretning, at de varige konsekvenser af redegørelserne udgør ca. 70 mio. kr., der er indmeldt til rammekorrektioner til politisk drøftelse i budgetforhandlingerne.

Økonomiudvalget 21-08-2018
Ad 1-5: Anbefales godkendt.

Ad 6-7: Anbefales taget til efterretning.

Baggrund og vurdering

Fire gange årligt udarbejder forvaltningen en samlet økonomisk redegørelse til Økonomiudvalget og Byrådet. Den tredje økonomiske redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn for forventet regnskab 2018 på driftsområdet, anlægsområdet og finansieringsområdet.

Figur 1: Samlet overblik over Køge Kommune

Note:
Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv forventede overførsler fra 2018 til 2019 samt de varslede udfordringer på drifts-, finansierings- og anlægsområdet. 

Driftsområdet

Varslede udfordringer (mio. kr.) 2018 Varig (2019)
Børneudvalget 10,0 16,7
Skoleudvalget 3,4 13,0
Ældre- og Sundhedsudvalget 0 26,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 13,0
Varslede udfordringer i alt 13,4 69,2

a) Varslede udfordringer i 2018 og varige udfordringer i budget 2019-2022

Tredje økonomiske redegørelse viser, at der fortsat er væsentlige udfordringer på budgetoverholdelsen på driftsområdet. Børneudvalget og Skoleudvalget har løst en del af den indmeldte udfordring fra anden økonomiske redegørelse, men der udestår fortsat en udfordring på i alt 13,4 mio. kr. i 2018. Forvaltningen har fremlagt forslag med kompenserende besparelser til at håndtere udfordringen for hhv. Børneudvalget og Skoleudvalget i 2018. Herudover har Ældre- og Sundhedsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tidligere varslet merudgifter på henholdsvis 25,9 mio. kr. og 7,9 mio. kr. i 2018. Begge udvalg har håndteret udfordringen for 2018, men ikke den varige udfordring for budget 2019-2022.  

De varige konsekvenser af udfordringerne på de 4 udvalgsområder er opgjort til ca. 70 mio. kr. i budget 2019-2022., hvilket ligeledes fremgår af bilag 6 på sagen vedrørende rammekorrektioner for budget 2019-2022.

b) Midtvejsregulering af lønfremskrivning og P/L fremskrivning

På Driftsområdet forventes mindreudgifter på 12,9 mio. kr., som vedrører midtvejsreguleringen af indkomstoverførsler og P/L fremskrivningen i årets økonomiaftale. Mindreudgifterne anbefales anvendt til at finansiere mindreindtægterne under finansieringsområdet, jf. gennemgangen af finansieringsområdet nedenfor.

Mindreudgiterne på de 12,9 mio. kr. består af mindreudgifter på 8,2 mio. kr. vedrørende indkomstoverførsler under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og 4,7 mio. kr. vedrørende serviceudgifter, jf. figur 1. Mindreudgifterne på serviceområdet er sammensat af 3,7 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af lønfremskrivning samt mindreudgifter på i alt 1,1 mio. kr. til afledt drift på ældrebolig genoptræningscenter (1,0 mio. kr.) samt energisparerprojekter (0,1 mio. kr.) under Teknik- og Ejendomsudvalget.

Herudover er der en række udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalgene, jf. bilag 3.

Tabel 1: Status på serviceudgiftsloft

Status på serviceudgiftsloftet        Beløb
Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune      2.640,8
Korrektion af serviceudgiftsloftet             1,1
Forventede serviceudgifter      2.629,5
Råderum ift. serviceudgiftsloftet         -10,2

Tredje økonomiske redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at holde sig under vedtaget budget for serviceudgifterne med 10,2 mio. kr. under forudsætning af, at Børneudvalget og Skoleudvalgets udfordring dækkes af kompenserende besparelser. Vedtaget budget er samtidig Køge Kommunes sigtepunkt for at bidrage til kommunernes samlede aftaleoverholdelse med Regeringen i forhold til servicerammen.

Finansieringsområdet

Figur 2: Samlet overblik over finansieringsområdet


Note: Afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv overførsler fra 2018 til 2019 af mindreindtægter på 35,1 mio. kr. samt varslede udfordringer.

På finansieringsområdet forventes mindreindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af indkomstoverførsler og P/L fremskrivning. Heraf finansieres de 12,9 mio. kr. af mindreudgifter under driftsområdet og de resterende 1,3 mio. kr. af mindreudgifter vedrørende renteudgifter til ældreboliger under finansieringsområdet.

Herudover er der mindreindtægter vedrørende midtvejsreguleringen samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud på i alt 19,2 mio. kr., som følges frem mod fjerde økonomiske redegørelse. Hertil kommer forventede mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende renter, som ligeledes følges frem mod fjerde økonomiske redegørelse. Midtvejsreguleringen skal i princippet modsvares 1:1 af tilsvarende mindreudgifter på driftsområdet. I praksis er dette dog ikke den fulde sandhed, da KL og Regeringens skøn bygger på landstendenser. Dette er uddybet nærmere i det vedhæftede bilag under finansieringsområdet. Forvaltningen gør opmærksom på, at udfordringen på i alt 21,2 mio. kr. kan blive vanskelig at finde frem mod fjerde økonomiske redegørelse.

Endelig er der varslet yderligere mindreindtægter på 32,5 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til jorddepotet, som først behandles i fjerde økonomiske redegørelse, men ikke påvirker kommunens kassebeholdning, da det er 100 % låne finansieret. Hertil kommer forventede overførsler på i alt 35,1 mio. kr., som er sammensat af af mindreindtægter på 45,1 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger samt mindreudgifter på 10,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud. Det mindre låneoptag til ældreboliger skal ses i sammenhæng med det tilsvarende mindreforbrug til ældreboliger under anlægsområdet.

Anlægsområdet 

På det samlede anlægsområde forventes budgettet overholdt. Det samlede korrigerede anlægsbudget er på 360,5 mio. kr. eksklusiv Jorddepotet og der forventes overførsel af mindreudgifter til 2019 på 131,0 mio. kr.

På den skattefinansierede del af anlægsområdet forventes en overskridelse af anlægsudgifterne på 49,5 mio. i 2018 i forhold til vedtaget budget, jf. tabel 2 nedenfor

Tabel 2: Status ift. skattefinansierede anlæg

Status ift. skattefinansierede anlæg        Beløb
Vedtaget anlægsudgift         213,7
Forventet regnskab anlæg         263,2
Råderum ift. skattefinansierede anlæg (Overskridelse)         -49,5

På nuværende tidspunkt forventes overførsler på 88,2 mio. kr., som ligger under det normale overførelsesniveau på 115-125 mio. kr. Hvis vi rammer det normale overførselsniveau betyder det en mindre overskridelse af anlægsloftet i 2018, men en forskydning af problemet til 2019, idet Regeringen har hjemmel til at aktivere sanktioner i 2019 såvel som de har i 2018. 

Herudover forventes merudgifter på 11,5 mio. kr. i 2018, hvoraf 9,1 mio. kr. vedrører vejprojekt Stensbjergvej og 1,0 mio. kr. vedrører rådhusprojekterne. Merudgifterne anbefales finansieret af mindreudgifter på hhv. byggemodning Campus (9,1 mio. kr.) og genoptræningscenter og daghjem (1,0 mio. kr.). Dertil er der varslet merudgifter på Vemmedrupskole – genhusning på 1,4 mio. kr., som følges frem mod fjerde økonomiske redegørelse.

Jordforsyningen forventer mindreudgifter for 20,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 11,3 mio. kr. forventes overført til 2019 og mindreudgifter på 9,1 mio. kr. vedrørende byggemodning Campus Køge anbefales omplaceret til at finansiere udfordringen på vejprojekt Stensbjergvej. På indtægtssiden er der realiseret indtægter for i alt -20,3 mio. kr., men det forventes fortsat at kommunen opnår indtægter for i alt -52,0 mio. kr. svarende til budgettet i år.

For Jorddepotet forventes merudgifter i 2018 på 6,2 mio. kr. og merindtægter på -26,2 mio. kr. Der vil i forbindelse med fjerde økonomiske redegørelse søges de nødvendige tillægsbevillinger. Jorddepotet er 100 % låne finansieret og vil derfor ikke påvirke kommunens kassebeholdningen.

På det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 109,1 mio. kr., hvoraf 119,6 mio. kr. forventes overført til 2019. Heraf vedrører hovedparten af overførslerne projekter under Serviceanlæg (70,1 mio. kr.) samt Ældreboliger og sociale institutioner (46,9 mio. kr.). Herudover er der merudgifter på 10,5 mio. kr., som primært vedrører vejprojekt Stensbjergvej, som anbefales finansieret af mindreudgifter til byggemodning Campus Køge under jordforsyningen.  

Gennemsnitlig likviditet
Den gennemsnitlige likviditet udgjorde pr. 30. juni 2018 258,2 mio. kr. Der er således tale om et fald i forhold til første økonomiske redegørelse, hvor den gennemsnitlige likviditet udgjorde 301,3 mio. kr.

Økonomi
Intet særskilt at bemærke.
Beslutning
Ad 1-5: Godkendt.

Ad 6-7: Taget til efterretning.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


152.   Nye og ændrede takster inden for Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at de foreslåede takster for Køge Marina, Køge Musikskole og Herfølge Svømmehal godkendes  med virkning fra 1. september 2018 og indarbejdes i takstbladet for 2018 og 2019.

Kultur- og Idrætsudvalget 13-08-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-08-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Omlægning i Herfølge Svømmehal fra månedskort til 10 turs kort:

Herfølge Svømmehal v. KSK Facility ApS har fremsendt ansøgning om at personlige- og familiemånedskort udgår og erstattes af 10 turs kort:

 • Personligt månedskort til 158 kr. udgår, og
 • familie månedskort til 210 kr. udgår

og erstattes af:

 • Personligt 10 turs kort til 250 kr. pr. kort
 • Familie 10 turs kort til 300 kr. pr. kort.

Begrundelsen herfor er, at svømmehallen får en del klager over månedkortene. Der er måneder, hvor institutionen har flere lukkedage pga skolefri, ferie, helligdage, og det skaber utilfredshed, at kunderne betaler for fx en måned med flere lukkedage. Med 10 turs kortet ønsker institutionen at gøre det nemt og overskueligt for kunder og personale. Ansøgning om ovennævnte er vedhæftet. KSK Facility ApS har oplyst, at omlægningen forventes at give samme indtægt som hidtil.

Ny takst på Køge Musikskole:

Køge Musikskole vil i den kommende sæson tilbyde et nyt fag: online guitarundervisning. Undervisningen fordeles over 12 uger og taksten foreslås at være en rate a 1.022 kr. Taksten er fastsat ud fra en forventning om antal elever, der vil følge undervisningen og de dertil knyttede udgifter. Taksten forventes således at være stort set omkostningsneutral, hvorfor den nye takst ikke forventes at påvirke Køge Musikskoles økonomi i nævneværdig omfang. Prisen svarer ca. til prisen for 20 minutters instrumentalundervisning og anden betalt holdundervisning.

Ny takst på Køge Marina:

Køge Marina udtager ofte motorer fra både og flytter materiel på havneområdet for bådejerne. Samtidig har institutionen samarbejde med Erhvervshavnen om isætning/ophaling af både, som på grund af deres bredde ikke kan isættes/ophales i Køge Marina. I praksis kører Køge Marina bådene mens Erhvervshavnen isætter/ophaler dem. Køge Marina forventes at få flere af denne slags opgaver i fremtiden hvorfor foreslås indført en takst på 200 kr. pr. halve time for flytning/transportopgaver til dækning af lønudgifter m.v. til disse opgaver. Taksten vil således være stort set omkostningsneutral for Køge Marina.

Forvaltningen anbefaler at ovennævnte omlægning af og nye takster på de 3 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. september 2018, og at de indarbejdes i takstbladet for 2018 og 2019.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


153.   Udgiftsneutral bevilling - Integrations- og beskæftigelsesambassadør


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en bevilling på indtægt kr. -1.555.000 og en tillægsbevilling på udgift kr. 1.555.000, fordelt på regnskabsårene 2018-2021, til gennemførelse af projektet "Integrations- og beskæftigelsesambassadør".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-08-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-08-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har til Køge Kommune bevilget 1.555.000 kr. til at udføre projektet "Integrations og beskæftigelsesambassadør" i perioden 1. august 2018 - 31. december 2021. Projektets formål er at styrke kommunens beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Det skal blandt andet ske ved at samarbejde med sprogskole og lokale virksomheder om virksomhedsorganiseret danskundervisning. Der planlægges desuden særlige indsatser for integration af kvinder på arbejdsmarkedet.

Bevillingen anvendes efter SIRI's tilskudsbetingelser til lønomkostninger for integrations- og beskæftigelsesambassadør (ét årsværk) samt udgifter til kørsel, materialer og revision. 

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser indarbejdes i 4. Økonomiske Redegørelse for 2018. SIRI's bevilling er udgiftsneutral for den samlede periode 2018 - 2021. Det bevilgede beløb bliver forudbetalt i tre rater, dog med forbehold for finanslovsvedtagelserne for 2020 og 2021. Udgifterne i 2019 afholdes året efter at indtægterne er modtaget.

Indtægter og udgifter forventes at fordele sig således på de fire regnskabsår:

 

2018 2019 2020 2021
Indtægt 630.000 0 455.000 470.000
Udgift 175.000 455.000 455.000 470.000
Difference 455.000 -455.000 0 0

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en udgiftsneutral udgiftsbevilling på 1,555 mio. kr. og en indtægtsbevilling på -1,555 mio. kr. fordelt på regnskabsårene 2018-2021 til gennemførelse af projektet: ”Integrations- og beskæftigelsesambassadør”. Bevillingen er udgiftsneutral, hvorfor denne ikke påvirker Køge Kommunes kassebeholdning.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


154.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet (se bilag 1).

Klima- og Planudvalget 16-08-2018
Godkendt.

Økonomiudvalget 21-08-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 24. april 2018 at sende forslag til lokalplan 1078 for boliger i Lellinge samt kommuneplantillæg 29 i offentlig høring. Der er indkommet 14 høringssvar i høringsperioden.

Køge Kommune har solgt to ejendomme i Lellinge til en projektudvikler, som ønsker at opføre tæt-lav boliger. Ejendommene har tidligere huset henholdsvis Lellinge Skole og Lellinge SFO. Projektudvikler har udarbejdet et skitseprojekt i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen. Lokalplanen tager udgangspunkt i skitseforslaget, som giver mulighed for opførelse af op til 40 tæt-lav boliger.

Hovedparten af de indkomne høringssvar indeholder indsigelse mod lokalplanens mulighed for at bygge i 2 etager, herunder ønske om at der stilles krav om, at bebyggelsen ikke må være højere end 1 etage langs det sydlige skel i lokalplanens delområde A, samt at der ikke må isættes døre og vinduer i facader, som vender ind mod naboejendomme.

Høringssvarene indeholder herudover bl.a.:  

 • Udtryk for utilfredshed med inddragelsen af borgere og beboerforening i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen
 • Ønske om krav til hegning ved naboskel
 • Spørgsmål til en fremtidig parkeringsplads for skolebussen til Vemmedrupskolen, som i dag holder på Lellinge Skoles parkeringsplads.

Der er udarbejdet et høringsnotat, i hvilket der redegøres for høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen. De væsentligste ændringer omhandler bestemmelser for bebyggelsens højder.

Forvaltningen har desuden haft dialog med KLAR Forsyning og Erhvervsstyrelsen, som har ønsket præciseringer i lokalplanens redegørelse samt med bygherre, som har ønsket præciseringer i lokalplanens bestemmelser vedrørende muligheden for trempel og overskridelse af det skrå højdegrænseplan som følge af forvaltningens forslag til ændringer. Ændringerne fremgår af høringsnotatet.

Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


155.   Nedrivning af ejendomme


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til dækning af nedrivningsomkostninger.

Økonomiudvalget 14-08-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering
Der forestår en opgave med nedrivning af nogle af de opkøbte ejendomme i byudviklingsområdet Køge Nord.

I investeringsoversigten for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til formålet. Det budgetterede beløb vil primært blive prioriteret til nedrivning af ejendommene Kapelvej 4 og Ølsemagle Kirkevej 50.
Økonomi
Der søges anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til dækning af omkostningerne ved nedrivningen af ejendommene. Bevillingen finansieres indenfor det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til nedrivning.
Beslutning

Godkendt af et flertal på 26 (10 A, 3 F, 2 O, 1 Ø, 1 I, 4 C, 5 V). 1 (Søren Brask, V) stemmer imod da Ejby Skole bør opprioriteres.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


156.   Køge Jorddepot - Køb af 3 stykker jord fra Køge Havn øst for Nordhavnsvej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Køge Jorddepot køber 3 stykker jord af Køge Havn øst for Nordhavnsvej i alt 1.623 m2
 2. Køge Jorddepot betaler 350 kr. pr. m2 indeksreguleret med KL-indeks for jordforsyning basis år 2006. Købsprisen andrager inkl. udstykningsomkostninger i alt 763.300 kr. 
 3. der søges en anlægs- og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 763.300 kr. til dækning af købet.
Økonomiudvalget 14-08-2018
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har den 21. december 2004 besluttet under sag nr. 246 "Etablering af Køge Jorddepot" at udveksling af arealer med Køge Havn skal ske i henhold til betingelser opstillet i notat af 11. november 2004. I notatet fremgår det, at prisen for udveksling af arealer er 350 kr. pr. m2 indeksreguleret med KL's indeks for jordforsyning.

I forbindelse med etablering af Nordhavnsvej sydlige del på Køge Jorddepot er der fremkommet et areal mellem vejskel og de udstykkede grunde på ca. 6,8 meter i bredden som tilhører Køge Havn. Arealet vil ligge hen som en død stribe jord, der blot skal vedligeholdes, hvis ikke det indlægges under arealer, der er udlejet.

For at kunne lægge arealerne sammen med de udstykkede arealer matr. nr. 315d og 315 c Køge Bygrunde bliver Køge Jorddepot nød til at stå som ejer af arealerne. Jorddepotudvalget/Havnebestyrelsen har drøftet sagen den 18. juni 2018 og anbefaler, at der foretages et køb af arealerne fra Køge Havn.

Arealerne udgør i alt 1623 m2 som vil blive lejet ud til kommende lejer - matr. nr. 315d er allerede lejet ud til Nynas fra 1. januar 2018.

Når Køge Jorddepot i 2052 "lukkes ned" vil Køge Havn købe arealerne tilbage.

Økonomi

Købspris i alt 1.623 m2 * 447,43 kr. = 726.200 kr.

Udstykningsomkostninger andrager 37.100 kr.

Samlede beløb andrager i alt 763.300 kr.

Beløbet tages af Køge Jorddepots kassekredit og vil være uafhængig af Køge Kommunes kassebeholdning.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling samt tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 763.300 kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da Køge Jorddepot er 100 % lånefinesieret og er uafhængig af Køge Kommunes kassebeholdning.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet ikke indgår i beregningen af "anlægsloftet" og vil derfor ikke indgå i beregningen af kommunens overholdelse af vedtaget anlægsramme.

Beslutning

Thomas Kampman (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


157.   Godkendelse af ejerstrategi for VEKS


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at oplæg til fælles ejerstrategi for VEKS godkendes.

Klima- og Planudvalget 16-08-2018
Godkendt.

Økonomiudvalget 21-08-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

VEKS's bestyrelse har den 26. april 2018 godkendt vedlagte oplæg til en ejerstrategi for VEKS.

Den 1. december 2017 blev der afholdt fællesmøde med VEKS’ bestyrelse og ejere. Mødet dannede baggrund for en beslutning i VEKS’ bestyrelse den 15. december 2017 om nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra ejerkommunernes administration, herunder fra Køge Kommune, samt VEKS’ direktion som sekretærfunktion.

Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg til en ejerstrategi for VEKS. Oplægget blev godkendt af VEKS’ bestyrelse den 26. april 2018.

Formålet med ejerstrategien er at lave et fælles dokument for alle ejerkommunerne. Formålet er således ikke at varetage enkelte kommuners særinteresser. Det understreges derfor, at der nogle steder i oplægget er anvendt brede vendinger netop for at kunne dække alle 12 kommuners ønsker.  

Oplægget til ejerstrategi bygger på ejerstrategien for ARGO, og er derudover i god overensstemmelse med Køge Kommunes Politik for Aktivt Ejerskab. Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at ejerstrategien godkendes.

Ejerstrategien er sendt til politisk behandling i alle ejerkommuner med frist for godkendelse den 31. august 2018. Den godkendte ejerstrategi vil efterfølgende blive fremlagt endeligt for VEKS’ bestyrelse den 28. september 2018.

Såfremt det ikke kan lade sig gøre at blive enige om en fælles ejerstrategi, vil Køge udarbejde egen ejerstrategi for VEKS, der konkretiserer kommunens mål og forventninger til selskabet, jf. Politik for Aktivt Ejerskab.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


158.   § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen indstiller, at Børneudvalget, Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender "Kommissoriet for § 17,4-udvalg for udviklingen af det specialiserede børne- og voksenområde".

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 13-08-2018
Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

Børneudvalget 14-08-2018
Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

Skoleudvalget 14-08-2018
Godkendt, idet udvalget indstiller, at udpegning af medlemmer og formand sker på et byrådsmøde.

Ældre- og Sundhedsudvalget 16-08-2018
Ældre- og Sundhedsudvalgets behandler sagen den 16. august 2018. Udvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget 21-08-2018
Kommissoriet anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler at følgende udpeges:

Jeppe Lindberg, I (Byrådet)

Mads Andersen, C (Skoleudvalget)

Lissie Kirk, A (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Pernille Sylvest, A (Børneudvalget)

Lene Møller Nielsen, A (Ældre- og Sundhedsudvalget)

Helle Poulsen, V (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Jaqueline Sporon-Fidler, F (Børneudvalget)

Endvidere anbefaler Økonomiudvalget, at Jeppe Lindberg (I) udpeges som formand.

Baggrund og vurdering

I det politiske grundlag for konstitueringsparterne i Køge Byråd indgik nedsættelsen af et § 17, stk. 4-udvalg om det specialiserede børne- og voksenområde.

Administrationen har udarbejdet vedlagte forslag til Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg - det specialiserede børne- og voksenområde med fokus på sagsbehandlingen. I kommissoriet foreslås det, at udvalget skal komme med anbefalinger i forhold til styring af det specialiserede område, initiativer i forhold til ændring af udgiftudviklingen på området og håndtering af sagsbehandlingen.

Baggrunden for udvalget er, det er det serviceområde, som stiller de største udfordringer for Køge Kommune, når det drejer sig om stigende udgifter, større pres og ønsker fra borgere, store krav til kompetencer og ressourcer. Oven i den store økonomiske udfordring er der ligeledes en stor udfordring i forhold til borgernes opfattelse af serviceniveau og sagsbehandlingen.

Hensigten med § 17, stk. 4 udvalget er således at sætte politisk fokus på området med henblik på at sikre en fælles politisk forståelse for området og brede indsigten i området ud, samt opnå den bedst mulige sagsbehandling for borgerne.

Udvalget består af syv medlemmer, herunder to medlemmer fra Børneudvalget, to fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, et fra Skoleudvalget, et fra Ældre- og Sundhedsudvalget og et fra Byrådet. Fra forvaltningen deltager direktørerne fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen og Velfærdsforvaltningen. Endvidere tilknyttes en sekretær for udvalget.

Det foreslås videre, at der nedsættes en referencegruppe bestående af i alt 3 - 4 repræsentanter udpeget af handicaprådet. Endvidere indgår 3 - 4 medarbejderrepræsentanter fra området i referencegruppen.

Det følger af lovgivningen, at § 17, stk. 4-udvalg nedsættes af Byrådet og refererer til et politisk udvalg. Udvalget har dermed ikke selv nogen formel beslutningskompetence.

Udvalgets funktionsperiode dækker 2018 og 2019, og udvalget nedlægges således med udgangen af 2019. Første møde i udvalget planlægges til at finde sted i september 2018, mens der planlægges yderligere tre møder i udvalget samt et afsluttende opsamlingsmøde / temamøde i Byrådet.

Økonomiudvalget drøftede kommissoriet på mødet den 8. maj 2018 og sendte sagen i høring i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Skoleudvalget, Børneudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget. Herefter fremsættes sagen til endelig godkendelse af kommissorium samt udpegning af medlemmer og valg af formand.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalget.

Deltagelse i udvalget udløser ikke økonomisk vederlag.

Beslutning

Kommissoriet godkendt.

Følgende udpeges:

Jeppe Lindberg, I (Byrådet)

Mads Andersen, C (Skoleudvalget)

Lissie Kirk, A (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Pernille Sylvest, A (Børneudvalget)

Lene Møller Nielsen, A (Ældre- og Sundhedsudvalget)

Helle Poulsen, V (Social- og Arbejdsmarkedsudvalget)

Jaqueline Sporon-Fidler, F (Børneudvalget)

Endvidere blev Jeppe Lindberg udpeget som formand. 

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


159.   Udpegning af medlem til den første bestyrelse for Forberedende Grunduddannelse (FGU)


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at indstille et medlem til at repræsentere Køge Kommune i den første bestyrelse for en ny FGU-institution omfattende Køge, Ringsted, Faxe, Stevns og Sorø kommuner.

Økonomiudvalget 14-08-2018
Økonomiudvalget indstiller at borgmester Marie Stærke udpeges.
Baggrund og vurdering

I forbindelse med etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal Byrådet udpege et kommunalt medlem til den første bestyrelse for den FGU-institution, dække Køge Kommunes område. Den første bestyrelses opgave er at forberede og gennemføre etableringen af en helt ny institution og ny uddannelse, der skal stå klar til at modtage de første elever i august 2019. Den første bestyrelse skal tiltræde 1. september 2018 eller snarest derefter, og skal i udgangspunktet fungere frem til 1. august 2019.

Kommunesamarbejdet om FGU
Køge, Ringsted, Faxe, Sorø og Stevns kommuner er gået sammen om at foreslå et fælles dækningsområde. Den nye FGU-institution placeres i Køge med skoler i Køge, Ringsted, Faxe og Hårlev. De fem kommuner arbejder for at den ny uddannelse skal gøre unge, der har behov for det, klar til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse eller opnå stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. FGU bliver et vigtigt tilbud i kommunernes ungeindsats og den nye målsætning om at 90 % skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år.

Bestyrelsens sammensætning
Institutionens bestyrelse (også den første bestyrelse) skal have 9 medlemmer med stemmeret. Udpegningsberettigede er de fem kommuner, arbejdsmarkedets organisationer, erhvervsskolerne og medarbejderne:

 • et medlem fra hver af de fem kommunalbestyrelser (heriblandt Køge)

 • et medlem fra arbejdsmarkedets organisationer, arbejdstagerside

 • et medlem fra arbejdsmarkedets organisationer, arbejdsgiverside

 • et medlem fra erhvervsskolerne

 • en medarbejderrepræsentant, i første omgang udpeget af organisationerne for VUC’s og produktionsskolernes ansatte.

 • dertil kommer en medarbejderrepræsentant uden stemmeret og en elevrepræsentant uden stemmeret.

De ni medlemmer med stemmeret kan suppleres med yderligere to stemmeberettigede medlemmer. Det kan ske ved at en udpegningsberettiget institution indstiller mere end én repræsentant, eller at de foreslår repræsentation af andre interessenter, f.eks. de nuværende produktionsskoler og VUC. Undervisningsministeren beslutter derefter bestyrelsens sammensætning, herunder om og hvordan de to ekstra bestyrelsespladser skal besættes.

Den videre procedure for indstilling til den første bestyrelse
Køge Kommune indsamler og sender samlet alle fem kommuners indstillinger til KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet), der videresender indstillingerne til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriets frist for modtagelse af indstillingerne er 24. august 2018, altså inden Køge Byråd har behandlet sagen. For at kunne overholde ministeriets frist bliver Køge Kommunes indstilling givet på baggrund af Økonomiudvalgets behandling 14. august og med forbehold for Byrådets beslutning 28. august. 

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Borgmester Marie Stærke (A) udpeges.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Bilag

Til toppen


160.   Indkaldelse af stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kampmann (C)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Thomas Kampmann (C) er opfyldt
 2. stedfortræder Lykke Outzen (C) er rette stedfortræder og valgbar
 3. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) beslutter, om et andet byrådsmedlem under fraværet skal indtræde i:
  • Børneudvalget
  • Klima- og Planudvalget.
Baggrund og vurdering

Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Thomas Kampmann er bortrejst på grund af ferie/arbejde i perioden 3. til 21. september 2018, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Anden stedfortræder på kandidatliste C er Lykke Outzen, Padborgvej 21, 4600 Køge.

Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning

Lykke Outzen (C) var inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Af 1-2: Godkendt.

Ad 3: I Børneudvalget og i Klima- og Planudvalget indtræder Lykke Outzen (C).

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


161.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)

Til toppen


162.   Køb af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


163.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


164.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


165.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen


166.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Mads Andersen (C)
Thomas Kielgast (F)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 28.04.21