Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 21.06.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse

140.

Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Erling Larsen, (A)

134.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Der er afbud fra Erling Larsen (A).

Godkendt, idet sag nr. 158: Campus-Køge overføres til åben dagsorden og sag nr. 140: Skat udsættes til ekstraordinært Byrådsmøde den 11. august 2016. 

Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


135.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


136.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov spurgte til om der er forbud mod brug af brandhaner i Bjæverskov. Endvidere spurgte Per Nielsen til om der er øgede responstider på udrykningshold.

Borgmesteren oplyste, at der ikke er ansøgt om øgede responstider.

Borgmesteren oplyste endvidere, at der ikke er meget tryk på brandhanerne i Bjæverskov, hvorfor der ligger en aftale mellem Falck og Cook om at bruge deres brandhane, da denne har bedre tryk.

Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


137.   Anmodning om fritagelse for hverv


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at
 1. Byrådet beslutter, om anmodningen fra Carl Christensen, om at blive fritaget for sine hverv som medlem af bestyrelsen for følgende selskaber:

  - Køge Holding A/S
  - Køge Varme A/S
  - Køge Afløb A/S
  - Køge Vand A/S
  - Køge Vind A/S

  kan imødekommes,

 2. den oprindelige valggruppe 2 (A, F, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til at deltage i de nævnte selskabers bestyrelser.


Baggrund og vurdering

Carl Christensen anmoder den 5. juni 2016 om at blive fritaget for at være repræsenteret i følgende bestyrelser:

- Køge Holding A/S.
- Køge Varme A/S.
- Køge Afløb A/S.
- Køge Vand A/S.
- Køge Vind A/S.

Anmodningen begrundes i at Carl Chrístensen er arbejdsmæssigt ophængt.

Carl Christensen er udpeget til hvervene på Byrådets konstituerende møde den 3. december 2013 af den oprindelige valggruppe 2 (A, F, O, og Ø).

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i den kommunale styrelseslov antages det at Byrådet, på begæring, kan fritage en person for et hverv, for resten af funktionsperioden, når Byrådet vurderer, at der er rimelig grund hertil.

Det fremgår endvidere af kommentarerne til samme paragraf, at der tilkommer Byrådet et betydeligt skøn i denne forbindelse.

Når et medlem udtræder af et udvalg eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning
Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Marie Stærke (A) udpeget.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


138.   Børnehaveklasser på Vemmedrupskolen- skoleåret 2016/2017


Indstilling

På baggrund af opfordring fra Venstre, SF og Socialdemokratiet om at undersøge mulighederne for eventuel oprettelse af en ekstra børnehaveklasse på Vemmedrupskolen, indstiller Børne- og Uddannelsesforvaltningen, at Skoleudvalget

 1. drøfter eventuel oprettelse af en ekstra børnehaveklasse på Vemmedrup Skole fra skoleårets start i august 2016,
 2. i givet fald træffer beslutning om, hvorvidt sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om tillægsbevilling, alternativt at finansieringen skal findes inden for Skoleudvalgets aktuelle budgetramme.

Skoleudvalget 04-05-2016
Sagen udsættes

Skoleudvalget 08-06-2016
Et flertal i Skoleudvalget bestående af Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V), Paul Christensen (V), Søren D. Brask (V) og Torben Haack (F) besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling af, at Skoleudvalget - i forbindelse med den effektive klasseoptimering, der er sket ved klassedannelsen til skoleåret 2016 / 2017 - i stedet for en besparelse på 3 - 4 klasser tilbagefører en besparelse på 2 - 3 klasser og således anvender dette beløb til oprettelse af yderligere én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen i skoleåret 2016 / 2017.

Et mindretal i Skoleudvalget bestående af Rasmus Felt (A) og Jette W. Jørgensen (Ø) fastholder, at der kun oprettes én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig gives dispensation, jf. folkeskolelovens § 17. Samtidig er Rasmus Felt (A) og Jette W. Jørgensen (Ø) imod, at der gives en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget 14-06-2016
Mette Jorsø (V), Trine Hastrup (V) og Torben Haack (F) anbefaler, at der oprettes en ekstra klasse. Den ekstra klasse finansieres af en tillægsbevilling til Skoleudvalget på 333.000 kr. i 2016 og 800.000 kr. pr. år fra 2017. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) fastholder, at der kun oprettes én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig gives dispensation, jf. folkeskolelovens § 17. Samtidig er Marie Stærke (A) og Niels Rolskov (Ø) imod, at der gives en tillægsbevilling.

Dora Olsen (O) og Flemming Christensen (C) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

Ved skoleindskrivningen i foråret 2016 blev 24 børn fra skoledistriktet indmeldt på Vemmedrup Skole. I marts behandlede og godkendte Skoleudvalget 4 dispensationsansøgninger, mens der i april blev givet afslag på en dispensationsansøgning. Hertil kommer et barn, der er tilflytter, og klassestørrelsen er nu 29.

I forhold til oprettelse af børnehaveklasser er princippet, at det er elevtallet i skolens eget distrikt, der er styrende for hvor mange klasser, der oprettes. Princippet indgår i grundlaget for beregning af Skoleudvalgets samlede budgetramme sådan forstået, at der altid beregnes budget efter hvor mange klasser, der dannes - uanset om dette er flere eller færre end forudset. Denne ret til at få tildelt en budgetramme, der svarer til antallet af klasser modsvares af krav om, at der ikke oprettes flere klasser, end hvad elevtallet i de enkelte distrikter giver grundlag for.

Princippet om tildeling af en budgetramme, der svarer til det faktiske antal klasser, gælder på alle årgange. Igen uanset om dette tal viser sig at være større eller mindre, end hvad der tidligere er forudset. I praksis styres dette via den årlige opgørelse af elevtallet pr. 5. september.

Såfremt der var fri adgang til at søge en anden skole uanset antallet af elever i klasserne (hvor kun fx skolens fysiske rammer ville lægge en begrænsning), ville der være stor risiko for, at søgningen ville udløse nye klasser - uden at der tilsvarende blev reduceret i klasser på de skoler, eleverne havde forladt. De samlede udgifter på skoleområdet ville dermed kunne stige betragteligt.

Ifølge folkeskolelovens § 36, stk. 3 har forældre krav på at få deres barn optaget i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller en anden kommune. Men med henvisning til bl.a. ovenstående problematik, kan det kun ske indenfor de regler for frit skolevalg, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. I Køge Kommune gælder, at der kun er fri adgang for at optage elever fra andre distrikter, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på årgangen er under 24. Dette skal medvirke til at sikre, at efterfølgende tilflytning til distriktet ikke udløser en ny klassedannelse, som igen udløser en forøgelse af budgetrammen.

Folkeskolelovens § 17 regulerer elevtallet i klasserne, som normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere antal elever i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Med særlige tilfælde menes eksempelvis tilfælde hvor en enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 eller 30 elever eller hvor en eller ganske få elever ellers ville betyde, at en eksisterende klasse skulle deles. I Køge Kommune er det delegeret til fagudvalget at tillade en klassestørrelse på over 28.

Da den ekstra klasse ikke oprettes på baggrund af antallet af elever i skolens eget distrikt (Der er fortsat kun 25 elever på årgangen fra distriktet), kommer denne – og den tilknyttede udgift – oveni, hvad Køge Kommunes budgettildelingsmodel og principper for rammekorrektion giver anledning til.

Såfremt der ønskes oprettet endnu klasse, vil det derfor være under én af følgende to forudsætninger:

 1. Udvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om en varig tillægsbevilling til en ekstra klasse.

  eller:
 2. Den ekstra klasse medtages ikke ved beregning af Skoleudvalgets budgetramme. Skoleudvalget skal så selv finde finansieringen (ca. 800.000 kr./år) inden for den eksisterende ramme.

Alternativt fastholdes, at der kun oprettes én børnehaveklasse. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig gives dispensation jf. folkeskolelovens § 17.

Såfremt klassen på et senere tidspunkt via tilflytning til distriktet vokser udover de 29 elever, vil det være nødvendigt for skolen at dele klassen i to. Der må så tages fornyet stilling til, om der med udgangspunkt i tilflytningen er grundlag for via regulering af budgetrammen at tilføre Skoleudvalget budget til finansieringen.

Økonomi
Oprettelse af en ekstra klasse medfører en ekstraudgift for Køge Kommune på i gennemsnit ca. 800.000 kr./år gennem klassens skoleforløb. Såfremt der ikke opnås tillægsbevilling til denne udgift, skal finansieringen findes inden for Skoleudvalgets eksisterende budgetramme.
Beslutning
Med 18 stemmer for (V, F, C, O og I) blev oprettelse af en ekstra klasse godkendt. Den ekstra klasse finansieres af en tillægsbevilling til Skoleudvalget på 333.000 kr. i 2016 og gennemsnitlig ca. 800.000 kr. pr. år fra 2017. Tillægsbevillingen finansieres af kassen.

Et mindretal på 8 stemmer (A og Ø) fastholder, at der kun bør oprettes én børnehaveklasse på Vemmedrupskolen. Den vil i givet fald have 29 elever, hvorfor der samtidig bør gives dispensation, jf. folkeskolelovens § 17. Samtidig er A og Ø imod, at der gives en tillægsbevilling.

Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


139.   Beretning nr. 20 - afsluttende revision


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Årsregnskabet 2015 for Køge Kommune godkendes,
 2. Revisionsberetning nr. 20 vedrørende regnskab 2015 godkendes.
Økonomiudvalget 07-06-2016
Ad 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

BDO Kommunernes Revision har den 10. maj 2016 fremsendt vedlagte revisionsberetning nr. 20 vedrørende afsluttende revision for 2015. Beretningen er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 18. maj. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold og uden revisionsbemærkninger.

Det er første gang i mange år, at Køge Kommune har fået en revisionsberetning uden revisionsbemærkninger. Der har de sidste mange år været meget fokus på risikoområder og kvaliteten af arbejde i hele organisationen.

Økonomi
Revisionsbemærkningen har ingen økonomisk betydning for Køge Kommune.
Kommunikation
Efter Byrådets godkendelse af revisionsberetningen skal denne fremsendes til:
 • BDO Kommunernes Revision.
 • Statsforvaltningen.
 • Beskæftigelsesministeriet.
Beslutning
Ad 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


140.   Skat


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der tages stilling til hvorvidt en eventuel skattepulje skal ansøges,
 2. der tages stilling til hvor stort et merprovenu der i så fald skal ansøges om.
Økonomiudvalget 14-06-2016
Ad 1: Ansøgning anbefales af et flertal bestående af Marie Stærke (A), Niels Rolskov (Ø), Torben Haack (F) og Dora Olsen (O).

Mette Jorsø (V) og Trine Hastrup (V) ønsker ikke at søge. 

Flemming Christensen (C) afventer stillingtagen.

Ad 2: Et flertal bestående af Marie Stærke (A), Niels Rolskov (Ø), Torben Haack (F) og Dora Olsen (O) anbefaler at borgmesteren bemyndiges til at søge skattestigning svarende til et provenu på 40 mio. kr. pr år.

Mette Jorsø (V) og Trine Hastrup (V) ønsker ikke at søge.

Flemming Christensen (C) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

Worst case forventningern er pt. at Køge Kommune skal spare 90 mio. kr. i 2017 stigende til 135 mio. kr. i 2018. Som alternativ til besparelserne kan en del af det manglende råderum findes ved at hæve Køge Kommunes skatter og dermed indtægter. At hæve skatterne uden at blive pålagt sanktioner forventes at kræve en ansøgning til en evt. kommende skattepulje primo august.

Kommunerne har ret til at opkræve indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme.

Den enkelte kommune kan, indenfor givne rammer, bestemme niveauet for de tre skattetyper. Som udgangspunkt kan det samlede skatteprovenu kommunerne imellem dog ikke stige, uden kommunerne pålægges individuelle og/eller kollektive sanktioner. Gennem årene har Regeringen – bl.a. i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger - i bestræbelserne på at holde de kommunale skatter i ro anvendt forskellige "værktøjer". F.eks. har der gennem en årrække været afsat en pulje, som har finansieret provenutab i kommuner, som har sat skatten ned. 

De senere år har det været muligt at ansøge Regeringen om at hæve skatten uden at blive ramt af sanktioner. En sådan mulighed vil typisk blive aftalt som en del af aftalen om kommunernes økonomi mellem Regeringen og KL. En evt. ansøgningsfrist vil sandsynligvis ligge så tidligt at der ikke er mulighed for at behandle den politisk i august måned. 

Hvis Køge Kommune ønsker at udnytte muligheden skal der derfor tages stilling hertil i junimøderækken, ligesom provenuets størrelse skal fastlægges.

Nedenfor vises tre regneeksempler for Køge Kommune:

 1. Grundskyldspromillen hæves til 26,16 promille, svarende til landsgennemsnittet for 2016.
 2. Udskrivningsprocenten for indkomstskat hæves til 25,46 pct., så det kommunale provenu omtrent svarer til punkt 1.
 3. Dækningsafgift vedr. erhvervsejendomme fastsættes til lovens maksimum på 10 promille

I alle tre tilfælde er forudsat, at kommunen undgår en skattesanktion. En skattesanktion kan undgås på to måder: Enten ved at få del i en evt. skattepulje, som Regeringen og KL aftaler i en økonomiaftale for 2017 eller ved at kommunerne under ét holder skatten uændret.

Tabel 1. Kommunens merprovenu ved forhøjelse af skattesatser

mio.kr.

2017

2018

2019

2020

Indkomstskat (fra 24,9 til 25,46 %)

55

57

60

62

Grundskyld - (fra 21,038 til 26,16 ‰)

55

58

60

64

Dækningsafgift - 10 ‰

39

41

43

45

Den såkaldte sanktionslovgivning er reguleret i "Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelse af den kommunale skatteudskrivning". Heraf fremgår, at Staten nedsætter tilskuddet til kommunerne, hvis den samlede skatteudskrivning for kommunerne under et forhøjes som følge af forhøjelse af de kommunale udskrivningsprocenter, grundskyldspromiller eller promillerne for udskrivning af dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Nedsættelsen af statstilskuddet udmøntes dels via en individuel modregning af statstilskuddet til de kommuner, som forhøjer skattesatserne, dels via en kollektiv modregning.

Den individuelle sanktion virker på den måde at i år 1 efter en skattestigning vil Køge Kommune blive pålagt en sanktion på 75 % af merprovenuet. Dette falder til 50 % i år 2 og 3, mens den i år 4 vil falde til 25 %. I år 5 og frem vil sanktionen bortfalde.

Tabel 2. Kommunens merprovenu ved forhøjelse af skat med 50 mio. kr. og fuld skattesanktion

mio. kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Merprovenu før sanktion

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Individuel sanktion

37,5

25,0

25,0

12,5

0

Merprovenu efter sanktion

12,5

25,0

25,0

37,5

50,0

I tabellen ovenfor er kun den individuelle sanktion skitseret. Den kollektive sanktion skal lægges oveni, hvor Køge Kommunes andel vil være ca. 1 % af landets samlede merprovenu. Det reelle merprovenu ved en fuld sanktion vil dermed være en anelse mindre end vist i tabel 2.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Sagen udsat, idet den i stedet behandles på ekstraordinært Byrådsmøde den 11. august 2016.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


141.   Koncernserviceprojekt – centralisering af køb og drift af multifunktionsmaskiner og printere


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. potentialeafklaringen fra firmaet IKR tages til efterretning,
 2. en centralisering af drift og indkøb af multifunktionsmaskiner og printere godkendes,
 3. de budgetmæssige effektiviseringer godkendes.
Økonomiudvalget 14-06-2016
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i september 2014 kommunens budget for 2015, herunder den såkaldte budgeterklæring. Jf. budgeterklæringens kommentarer 3 og 4 skal der fra 2017 findes effektiviseringer på det administrative område på 7 mio. kr. Som følge af det vedtog Økonomiudvalget den 17. april 2015, at koncernserviceprojekterne skulle afdækkes. Centralisering af køb og drift af multifunktionsmaskiner og printere er det første af koncernserviceprojekterne som sendes til politisk behandling.

Ad 1: Potentialeafklaringen
I forbindelse med potentialeafklaring blev der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, herunder forvaltningernes it-konsulenter, IT Afdelingen og Intern Service. 

Resultaterne af potentialeafklaringen har været præsenteret for følgegruppen, som er kommet med deres bemærkninger/kommentarer. Tilbagemeldingerne har generelt været positive. Dog er der en generel bekymring for besparelsen ved indkøb af multifunktionsmaskiner og printere, da institutionerne i dag ikke har afsat et særskilt budget til dette indkøb, og derfor vil skulle hente udmøntningen fra andre dele af deres budget.

IKR’s potentialeafklaring viser et samlet effektiviseringspotentiale på ca. 8,3 mio. kr. over en femårs periode fra 2017- 2021. Potentialet er fordelt på billigere service (4,5 mio. kr.), reduceret elforbrug (0,2 mio. kr.) og billigere geninvesteringer (3,6 mio. kr.). Se vedlagte bilag "Potentialeafklaring - Køge Kommune".

Potentialeafklaringen bekræfter, at der er et væsentligt, dokumenteret besparelsespotentiale på området. Afklaringen viser endvidere, at Køge Kommune har en aldrende maskinpark samt flere servicekontrakter, som er udløbet eller står til snarligt udløb, hvilket betyder, at en betydelig del af besparelsen hurtigt vil kunne realiseres. Det er IKR’s anbefaling, at Køge Kommune implementerer en centralisering af indkøb og drift for at understøtte, at de synliggjorte besparelser realiseres, og der sikres kvalitet i brugerservice. 

Ad 2: Centralisering af indkøb og drift
Formålet med en central enhed er at samle ansvar og drift ét sted i organisationen. En centralisering vurderes både at sikre, at besparelsespotentialet realiseres og en øget service til brugerne.

En intern, central enhed skal bemandes med de rette kompetencer, som i dialog med brugerne, udbudsenheden og leverandører løbende sikrer, at det anviste besparelsespotentiale realiseres, at potentialeplanen fortsat opdateres, og at det valgte serviceniveau fastholdes. Se vedlagte bilag "Intern central enhed for indkøb og drift af multifunktionsmaskiner og printere".

IT Afdelingen står i dag for indkøb og drift af it–udstyr, herunder indkøb af tablets og mobiltelefoner for hele Køge Kommune.

Direktionen drøftede den 20. april 2016 oplæg til koncernprojekt vedr. multifunktionsmaskiner og printere, og godkendte oplæg til en centralisering af drift og ejerskab af Køge Kommunes multifunktionsmaskiner og printere til videre behandling i Økonomiudvalget. Det blev besluttet, at indgå aftale med IKR, som får ansvaret for at varetage realisering af potentialeplanen, se vedlagte bilag "Potentialeafklaring - Køge Kommune", samt den løbende drift i en toårig periode.

Køge Kommune hjemtager efter den toårige periode opgaven, hvor den fortsatte realisering af potentialeplanen og drift varetages af IT Afdelingen, se bilaget "Intern central enhed for indkøb og drift af multifunktionsmaskiner og printere".

Ejerskab og budgetansvar for multifunktionsmaskiner og printere vil gradvist blive overført til IT Afdelingen i forbindelse med den løbende udskiftning af maskinerne.

Institutionerne fastholder budget til serviceaftaler (pris pr. print), så de fortsat har et økonomisk incitament til at reducere printforbruget.

Det planlægges, at IKR igangsætter deres arbejde den 1. juli 2016.

Sagen har været drøftet i HovedMEDudvalget og giver ikke anledning til kommentarer.

Økonomi

På direktionsmødet den 11. maj 2016 godkendte direktionen de samlede budgetmæssige konsekvenser af koncernserviceprojektet.

Direktionen anbefaler at realisere besparelsespotentialet på såvel (a) indkøb, (b) service og (c) el.

En maksimal udnyttet realisering af koncerprojektet medfører en samlet nettobesparelse på 5,2 mio. kr. for perioden 2016-21.

Den årlige besparelse på (b) Service udgør ved fuld implenentering 900.000 kr. Den årlige besparelse på (c) El udgår ved fuld implementering 50.000 kr.

I forhold til besparelsespotentialet på det lavere investeringsbehov (ad (a) indkøb), så er denne del af besparelsespotentialet beregnet som prisen for nuværende maskinpark (6,55 mio.

kr.) minus prisen for ny maskinpark (2,94 mio. kr.). Det giver et lavere investeringsbehov på ca. 3,6 mio. kr. Det lavere investeringsbehov (Besparelsespotentialet på indkøb) udmøntes fuldt i alt 3,6 mio. kr.

Det giver som nævnt en samlet besparelse på 5,26 mio. kr. i årene 2016-21 eller 1,25 mio. kr. pr. år ved fuld implementering.

Bilaget "Køge Kommune budgetmæssige konsekvenser" viser de budgetmæssige konsekvenser for Køge Kommune og på forvaltningsniveau.

Beslutning
Ad 1: Til efterretning.

Ad 2 og 3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


142.   Værdighedspolitik og udmøntning af værdighedspuljen


Indstilling

Velfærdsforvaltningen indstiller til

    Social- og Sundhedsudvalget, at

 1. forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2016 godkendes,
 2. forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden i 2017-2020 indstilles til drøftelse af den videre proces,        

    Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at          

    3.  udkast til Værdighedspolitikken for 2016 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 07-06-2016
Forvaltningen udleverede oplæg om udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden.
 1. Udsat
 2. Udsat
 3. Godkendt.
Økonomiudvalget 14-06-2016
Ad 3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Som led i Aftale om Finansloven 2016 mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der afsat 1 mia. kr. fra 2016 og frem til at "understøtte udbredelsen af implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne".

Køge Kommunes andel af "værdighedsmilliarden" er 10.032.000 kr. i 2016.

For at midlerne kan bringes til udbetaling skal kommunen pr. 1. juli 2016 udarbejde en:

 1. Værdighedspolitik, der beskriver kommunens "overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet" med fokus på følgende 5 temaer: (1) Livskvalitet (2) Selvbestemmelse (3) Kvalitet, faglighed og sammenhæng i plejen (4) Mad og ernæring (5) En værdig død.

    2.  Redegørelse for den forventede anvendelse af puljemidlerne.

På den baggrund har Velfærdsforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til Køge Kommunes nye Værdighedspolitik samt til redegørelsen for udmøntningen af midlerne.

Værdighedspolitikken er udarbejdet med inddragelse af Køge Kommunes Seniorråd, herunder ved et dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Seniorrådet den 25. april 2016.

Ligeledes er vedlagt høringssvar fra Seniorrådet samt fra Faglige Seniorer i Køge Kommune, der også har ønsket at afgive et høringssvar.

Det fremgår af høringssvarene, at

 • Seniorrådet udtrykker tilfredshed med forløbet omkring udarbejdelsen af Værdighedspolitikken herunder især det konstruktive dialogmøde den 25. april med Social- og Sundhedsudvalget. Seniorrådet bemærker blandt andet, at høringsudkastet til Værdighedspolitikken - på en dækkende og overskuelig måde - beskriver de generelle temaer, som Seniorrådet også mener bør indgå i et værdighedskodeks. Seniorrådet bemærker også, at rådet er optaget af, hvad de afsatte puljemidler i forbindelse med Værdighedspolitikken skal anvendes til. 
 • Faglige Seniorer i Køge Kommune finder formålet med Værdighedspolitikken godt, men fremhæver et behov for konkretisering, herunder i forhold til forebyggelse af sygdom.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anvendelse af midlerne for 2016. Forvaltningen indstiller at de beskrevne forslag godkendes.

I forhold til 2017 - 2020 har forvaltningen udarbejdet forslag for 6,2 mio.kr. Forvaltningen indstiller forslagene til drøftelse, herunder drøftelse af den videre proces for udmøntning af det fulde beløb.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af sagen.
Kommunikation
I overensstemmelse med kravet fra Sundheds- og Ældreministeriet vil både Værdighedspolitikken og redegørelsen for udmøntningen af puljemidlerne være tilgængelig på Køge Kommunes hjemmeside pr. 1. juli 2016. Velfærdsforvaltningen vil desuden få udarbejdet en informationspjece om værdighedspolitikken.
Beslutning
Ad 3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


143.   Planstrategi 2016


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Kommuneplan 2013 revideres i sin helhed, dog med særlig fokus på de emner, der fremgår af planstrategien, 
 2. Planstrategi 2016 for Køge Kommune vedtages og sendes i offentlig høring i 10 uger frem til slutningen af august 2016.
Økonomiudvalget 14-06-2016
Ad 1 - 2: Anbefales, idet der på side 5, 1. spalte tilføjes "klima og grøn omstilling" som 4. bullit.
Baggrund og vurdering

Byrådet skal ifølge Planlovens § 23a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal bl.a. indeholde Byrådets vurdering af udviklingen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Byrådet skal også, ifølge Planlovens § 33a, offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

Planstrategi 2016 er Køge Kommunes samlede strategi for kommuneplanlægningen og for arbejdet med lokal agenda 21. Strategien tager udgangspunkt i de store projekter, der er under opførelse, da de udgør grundlaget for vækst og velfærd i Køge Kommune. I den kommende planperiode vil der være fokus på konsolidering og kvalitet i udbygningen, så hele kommunens får maksimal gavn af den rivende udvikling vi oplever i disse år.

Planstrategien bygger også på politiske tilkendegivelser fra Byrådet - særligt udtrykt på en workshop i juni 2015, om betydningen af de store udviklingsprojekter for kommunens fremtidige udvikling. Byrådet har haft en særlig fokus på, hvor og hvordan der skal planlægges for de mange boliger, der er nødvendige for at imødekomme den forventede udvikling.

Det er forvaltningens vurdering, at vi har en robust kommuneplan, der i sin grundstruktur kan rumme udviklingen frem til næste revisions-vindue. Dog er der et ønske om at diskutere nye byvækstområder – et tema, der kan tage afsæt i bydelsplanerne. Hertil kommer de eventuelle planændringer, der vil blive udløst af en ændret planlov samt enkelte plantemaer i den gældende plan, der bør opdateres. Dette er baggrunden for, at forvaltningen indstiller en fuld revision af den gældende kommuneplan, men med særligt fokus på de emner, der omtales i planstrategien.

Planstrategien skal offentliggøres og Byrådet skal indkalde ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi – med en frist på mindst otte uger. Efter udløbet af fristen skal Byrådet tage stilling til de fremkomne bemærkninger og vedtage eventuelle ændringer i strategien. Resultatet af Byrådets sidste behandling af planstrategien skal også offentliggøres.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt, idet der på side 5, 1. spalte tilføjes "Klima og grøn omstilling" som 4. bullit.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


144.   Udbudsplan 2016 - 2017


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at udbudsplanen 2016 - 2017 godkendes.

Økonomiudvalget 14-06-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Direktionen fremlægger oplæg til kommunens udbudsplan for 2016-17. Udbudsplanen fremlægges da det fremgår af Køge Kommunes udbuds- og indkøbsstrategi, at udbudsplanen skal fremlægges til drøftelse og godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.  

Udbudsenheden har i forbindelse med udarbejdelsen været rundt og besøge chefgrupperne i forvaltningerne og fået input til udbudsplanen.

Udbudsplanen er sammensat af SKI udbud (Statens og Kommunernes Indkøbs Service), FUS udbud (Fællesudbud Sjælland) og lokale udbud fra forvaltningerne (vedlagt som bilag). Bygge- og anlægsudbud indgår ikke i udbudsplanen.

SKI er ejet af Staten og Kommunernes Landsforening. Formålet med SKI er, at konkurrenceudsætte standardvarer fx kontorartikler og kontormøbler og derved opnå besparelser, den efterspurgte kvalitet og bedre aftalevilkår for den offentlige sektor. FUS er et kommunalt indkøbsfællesskab bestående af 16 af de 17 kommuner i Region Sjælland. Formålet med FUS er - i lighed med SKI - at opnå stordriftsfordele ved fællesudbud. Men hvor SKI skal målrette sine udbud nationalt kan FUS målrettet sine udbud til indkøbsfællesskabets kommuner. Det betyder, at FUS ofte kan samarbejde om udbud på langt flere områder end SKI, og optimere arbejdsdeling og udnytte kommunernes specialistkompetencer. Kommunens lokale udbud omfatter udbud, hvor Køge Kommune har særegne behov/ønsker, så der ikke kan laves fællesudbud.

Udbudsplanernes SKI og FUS udbud er drøftet i K17 (kommunaldirektørerne i Region Sjælland). Det er aftalt i K17, at kommunerne som udgangspunkt deltager i de SKI forpligtende aftaler og FUS aftaler, med mindre der er lokale forhold i kommunerne, som taler i mod.

Kultur- og Økonomiforvaltningen gennemfører udbuddene på udbudsplanen i samarbejde med de relevante forvaltninger, så det sikres, at aftalerne afspejler fagområdernes behov. I de tilfælde, hvor et udbud vurderes at have politisk opmærksomhed og/eller kræver ændring i serviceniveau fremlægges sagen for de relevante politiske udvalg.

I budgeterklæringen for 2016 fremgår det, at forligspartierne ønsker, at udvalgene afdækker områder for konkurrenceudsættelse, hvor det giver mening og giver en økonomisk fordel, uden at nedsætte kvalitet og serviceniveau. Afsøgningen af udbudspotentialerne er sket med udgangspunkt i indkøbsanalyser og efterfølgende besøgsrunde i chefgrupperne. I samarbejde med chefgrupperne og forvaltningerne er udbudspotentialerne blevet konkretiseret.

De fundne udbudspotentialer kunne henføres til kommende SKI og FUS udbud og er derfor direkte overført til udbudsplanen 2016 - 2017.

Kultur- og Økonomiforvaltningen gennemfører udbuddene på udbudsplanen i samarbejde med de relevante forvaltninger, så det sikres, at aftalerne afspejler fagområdernes behov. Udbudsplanen har fokus på de administrative effektiviseringer. I de tilfælde, hvor et udbud vurderes at have politisk opmærksomhed og/eller kræver ændring i serviceniveau fremlægges sagen for de relevante politiske udvalg. Økonomiudvalget aftalte endvidere i forbindelse med opstart af budgetprocessen for 2017-20 at yderligere udbudsegnede områder kan drøftes politisk i de enkelte udvalg i forbindelse med udarbejdelsen af sparekataloget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med godkendelse af udbudsplanen.
Beslutning

Nyt bilag udleveret.

Sagen herefter godkendt.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


145.   Spildevandsplan 2012 - 2016 Tillæg nr. 6 - Campus Køge


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at Tillæg nr. 6 til Køge Kommunes Spildevandsplan 2012 - 2016, Campus Køge, godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget 06-06-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-06-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Forslag til Tillæg nr. 6 Campus Køge blev på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. marts 2016 godkendt til offentlig høring.

Høringsperioden på minimum otte uger efter vedtagelsen er afsluttet.

Det har været muligt at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget.

KLAR Forsyning og Teknik- og Miljøforvaltningen har haft enkelte opklarende spørgsmål og kommentarer, der er indarbejdet i denne endelige udgave.

Der er konsekvensrettet i planen. Henvisninger til love og bekendtgørelser er ajourført.

Dette tillæg vil sammen med Spildevandsplan 2012-2016 udgøre det administrative grundlag for kommunens håndtering af spildevandsforhold i planperioden.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 udgår ved vedtagelsen af Tillæg nr. 6.

Det vedtagne tillæg kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Økonomi

Tillæg nr. 6 vil få mindre økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

I tillægget er afløbskoefficienten for offentlige vejarealer ændret fra lidt over 0,35 til op til 1,0 med uforsinket udledning til regnvandsledningen, samtidig er udførelse og drift af bassiner præciseret som en del af KLAR Forsynings opgave.

Der er åbnet op for, at KLAR Forsyning i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen kan inddrage P-pladsen, som en del af bassinløsningen. Samtidig er kravet til, at byggemodningen skal udføre et fælles anlæg for opsamling af tagvand udgået.

Disse ændringer er også medvirkende til, at byggemodningsprisen falder fra 80-90 mio. kr. til omkring 50 mio. kr.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


146.   Cirkelhuset (Lejerbo Køge Bugt) - garanti på tillægslån


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at det godkendte tillægslån til opførelse af 130 familieboliger, Cirkelhuset, Lejerbo Køge Bugt godkendes med en garanti på 100 %.

Økonomiudvalget 07-06-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 16. februar 2016 byggeregnskabet (skema C) for 130 familieboliger, Cirkelhuset, Lejerbo Køge Bugt.

Byrådets beslutning vedlægges som bilag.

Skema C blev godkendt med en anskaffelsessum på 270,296 mio. kr., hvilket er 8,495 mio. kr. mere end den ved skema B godkendte anskaffelsessum på 261,801 mio. kr.

Den forhøjede anskaffelsessum betyder, at der skal optages et tillægslån hos Realkredit Danmark med en hovedstol på 7,730 mio. kr. (91 % af den forhøjede anskaffelsessum).

Den kommunale garantiprocent ved optagelse af realkreditlån efter skema B var fastsat til 68,35 %.

Forvaltningen lagde derfor ved Byrådets godkendelse af skema C samme garantiprocent til grund for beregningen af tillægslånet, således at det af sagsfremstillingen fremgik, at Køge Kommunes garanti ville være 68,35 % af lånets restgæld - i alt ca. 168,120 mio. kr.

Der burde rettelig være regnet med 100 % garanti for tillægslånet, hvilket betyder, at Køge Kommunes samlede garantibeløb bliver på ca. 170,566 mio. kr. - og 2,446 mio. kr. højere end tidligere godkendt af Byrådet.

Det ændrede garantibeløbe fremkommer således:

 • 162,836 mio. kr. (68,35 % af realkreditlånet på 238,239 mio. kr., som blev optaget ved godkendelse af skema B).
 • 7,730 mio. kr. (100 % af tillægslånet på 7,730 mio. kr., som skal optages ved godkendelse af skema C - med forhøjet anskaffelsessum).

Den samlede garantistillelse på i alt 170,566 mio. kr. svarer til en garantiprocent på 69,34 af restbeløbet på den samlede hovedstol på 245,969 mio. kr.

I forhold til obligationsrestgælden er Køge Kommunes samlede garantistillelse for afdelingen 172,579 mio. kr.             

Økonomi
De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen ovenfor.
Beslutning

Godkendt.

Et flertal på 24 (V, A, O, C, F og I) ønsker at fastholde, at fejl og mangler i følge 1-års gennemgangen skal udbedres uden huslejestigning. Der ønskes en tilbagemelding til Økonomiudvalget inden 3 måneder.

Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


147.   IT Skoleområdet 2014 - anlægsregnskab


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for IT på skoleområdet godkendes.

Skoleudvalget 08-06-2016
Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget 14-06-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på 11 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 26. november 2013 til brug for udbygning af IT infrastrukturen på kommunens skoler, etablering af opbevaringsløsning til elevudstyr samt anskaffelse af IT hardware (PCer, tablets mv.) til eleverne.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at projektet er gennemført som forventet.

Økonomi

Anlægsregnskab (hele kr. ekskl. moms):

 

Anlægsbevilling og

rådighedsbeløb

Forbrug

Mer- eller

mindreudgift

Skole IT

11.000.000

0

-11.000.000

Konsulentarbejde

233.135

233.135

Kabling

1.229.930

1.229.930

Hardware, netværk

3.191.177

3.191.177

Software

748.256

748.256

Opbevaringsløsning

2.347.598

2.347.598

Hardware, elever

3.248.870

3.248.870

I alt

11.000.000

10.998.966

-1.034

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 1.034 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb, udgør under 0,1 %, er tilgået kassen i tidligere regnskabsår.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)
Bilag

Til toppen


148.   Tilbagekøb Køge Kyst - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab Tilbagekøb Køge Kyst godkendes.

Økonomiudvalget 07-06-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægstilskud på 24,45 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 22. oktober 2013.

Tilbagekøbet omfatter grunde til Ungdomsskolen/Tapperiet og de maritime klubber (Roklubben, Kano- og Kajakklubben og Valkyrien) samt Kulturhuset.

Bygningsarealerne er på forhånd kendte for tre af arealerne (kulturhus, Tapperiet og Roklubben), da der er tale om eksisterende eller projekterede bygninger. For to af arealerne (Valkyrien og Kano- og Kajakklubben) kendes hverken grundarealet eller det kommende bygningsareal, da klubberne om nogle år skal flytte fra deres nuværende lokationer.

Derfor er der betalt ”aconto” for Valkyrien og Kano- og Kajakklubben (hvis fremtidige faciliteter p.t. er ukendte) og for kulturhuset (hvis endelige etageareal kan ændre sig i den videre projektering).

Økonomi

Anlægsregnskab (opstillet i hele kr. ekskl. moms)

Regnskabet omhandler:

Tilbagekøb Køge Kyst Tapperiet

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

24.450.000

24.450.000

24.370.100

Mindreforbrug

-79.900

-79.900

 

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 79.900 kr., som i forhold til bevilling og rådighedsbeløb udgør 0,33 %, tilgår kassen.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


149.   Tunnel ved Ivar Huitfeldts Vej - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab Tunnel ved Ivar Huitfeldts Vej godkendes.

Økonomiudvalget 07-06-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægstilskud på 80 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 24. februar 2015.

Som en del af Køge Kyst projektet er der etableret en ny vejtunnel under banen nordøst for Værftsvej - fra Ivar Huitfeldts Vej nord for Niels Juels Gade.

Køge Kyst har været hovedentreprenør på projektet og ejer grundene. Køge Kommune har ydet et anlægstilskud til Køge Kyst på 40 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016.

Økonomi

Anlægsregnskab (opstillet i hele kr. eksl. moms)

Regnskabet omhandler:

Tunnel ved Ivar Huitfeldts Vej

Anlægsbevilling

Rådighedsbeløb

Forbrug

Anlægsudgifter

80.000.000

80.000.000

80.000.000

Merforbrug

0

0

 

+ er merforbrug og - er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at der er overensstemmelse mellem bevilling og rådighedsbeløb, og at der dermed ikke er påvirkning på kassebeholdningen ud over det budgetterede.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


150.   Eventuelt


Beslutning

Marie Stærke (A) spurgte til hvornår der gives information om resultatet af økonomiaftalen. Borgmesteren fortalte, det dette gives på budgetseminaret den 11. august 2016.

Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


151.   Salg af parcelhusgrund Spættevænget, Ejby (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1 - 3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


152.   Salg af parcelhusgrund Kildebjergs Tofter, Bjæverskov (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1 - 3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


153.   Videresalg af ubebygget grund i Ll. Skensved Øst (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1 - 3: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


154.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


155.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1 og 2: Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


156.   Optionsaftale (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


157.   Udbud af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


158.   Campus-Køge


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 28,85 mio. kr.
 2. Teknik- og Miljøforvaltningen, på grundlag af det gennemførte EU-udbud, bemyndiges til at indgå entreprisekontrakt på byggemodningsopgaven.  
Økonomiudvalget 14-06-2016
Ad 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byggemodningen af Campus-Køge er nær sin opstart. Således er arbejderne på nuværende tidspunkt i EU-udbud.

Som oplyst ved Byrådets godkendelse af salgsbetingelserne, der blev behandlet den 29. marts 2016, forventes de samlede byggemodningsomkostninger at beløbe sig til ca. 50 mio. inkl. rådgiverudgifter og arkæologiske undersøgelser.

I de tidligere godkendte budgetter har der været afsat 25,450 mio. kr. til udviklingen af området, hvoraf Byrådet den 27. januar 2015 har givet en anlægsbevilling på 21,15 mio. kr.

Lokalplanen for Campus-Køge blev godkendt i Byrådet den 17. december 2013, primært fremskyndet for at skabe muligheder for i 2014 at kunne modtage Sosu-skolen. Campus-områdets udvikling i øvrigt var, som følge af vejomlægninger m.v., allerede på daværende tidspunkt først forudsat opstartet i 2016.

I oktober 2013 blev der indhentet et foreløbigt estimat over de forventede byggemodningsudgifter for området. Estimatet blev afgivet før lokalplanens vedtagelse og uden at der på forhånd forelå et egentligt detailprojekt for byggemodningen.  

Der er udarbejdet et forslag til Jordforsyningsbudget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018 - 2020. Budgetforslaget holder sig indenfor rammerne af den godkendte budgetvejledning, hvorefter der afsættes 40 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018, 40 mio. kr. i 2019 og 40 mio. kr. i 2020 til jordforsyningen. Udgifterne til byggemodningen af Campus kan finansieres indenfor budgetforslaget, dels af de tidligere godkendte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb og dels af budgetterede rådighedsbeløb i 2017 og 2018.

Arbejderne kan dog ikke igangsættes før Byrådet har meddelt anlægsbevilling til formålet.

Det vil have stor betydning for projektets fremdrift, at byggemodningsarbejderne kan igangsættes på grundlag af den nu gennemførte projektering og det igangværende EU-udbud. Det vil nemlig betyde, at de faktiske byggemodningsaktiviteter vil kunne opstartes i begyndelsen af juli måned samt, at faktiske byggeaktiviteter for kommende grundkøbere vil kunne påbegyndes i foråret 2017.

Af de samlede byggemodningsudgifter vil ca. 30,55 mio. kr. blive afholdt i 2017 og 2018, hvorved disse udgifter reelt indgår som del af de kommende budgetforhandlinger. Hvis beslutningen om igangsætning af byggemodningsprojektet skal afvente budgetvedtagelsen i oktober, vil det imidlertid have den konsekvens at der skal gennemføres et fornyet EU-udbud, hvorved den samlede tidsplan vil blive forrykket med ca. et halvt år. Det kan i værste tilfælde medføre, at byggemodningen skal opstartes i vintermånederne, med de vejrligsrisici det kan indebære samt, at byggeaktiviteter for kommende grundkøbere først vil kunne opstartes omkring årsskiftet 2017/2018.

Økonomi

Der søges en samlet anlægsbevilling på 28,85 mio. kr. Finansieringen af det samlede byggemodningsprojekt vil forudsætte, at der i de kommende budgetforhandlinger afsættes rådighedsbeløb på 20,76 mio. kr. i 2017 og 9,79 mio. kr. 2018. Disse rådighedsbeløb er indarbejdet i det udarbejdede budgetforslag.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om en anlægsbevilling på 28,85 mio. kr. til byggemodning af Campus-Køge. Den samlede anlægsbevilling er herefter på 50 mio. kr., idet der på Byrådets møde den 27. januar 2015 blev givet en anlægsbevilling på 22,15 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da rådighedsbeløbet i 2015 (7,15 mio. kr.) og 2016 (12,3 mio. kr.) samt de resterende 30,55 mio. kr. i basisanlægsplanen 2017-2026 alle er finansieret af den afsatte pulje til byggemodning. Det skal dog bemærkes, at den endelige 10-årige anlægsplan 2017-2026 først godkendes af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet.

Beslutning

Punktet overført til åben dagsorden.

Ad 1 og 2: Godkendt.

Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen


159.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at der holdes budgetseminar den 11. august 2016, kl. 9.00 - 12.00, hvor der vil være en teknisk gennemgang af budgetforslaget.

Borgmesteren orienterede endvidere om, at der holdes ekstraordinært byrådsmøde den 11. august 2016, kl. 13.30-15.00.

Fraværende
Erling Larsen (A)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 08.11.17