Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 25.10.2016 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lars Have Christensen, (V)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Poul Erik Jensen, (V)
Rasmus Felt, (A)
René Jespersen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)


231.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt, idet ansøgninger, der ligger til grund for sag nr. 245 og sag nr. 247 er trukket tilbage, hvorfor sagerne tages af dagsordenen.

Til toppen


232.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Ole Nybjerg, Auningevej 5, Køge, forespurgte til de mindesten, der er blevet fjernet fra placeringer i Køge. Borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget besvarede spørger.

Per Nielsen, Skovbovej 20, Bjæverskov, forespurgte til kommunens vedligeholdelse af arealer og ejendomme samt af regnvandsbassiner. Borgmesteren og formanden for Ejendoms- og Driftsudvalget besvarede spørger.


Til toppen


233.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.

Til toppen


234.   Udpegning af medlemmer til Kultur- og Idrætsrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at der udpeges følgende medlemmer til Kultur- og Idrætsrådet:

 1. To repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget. 
 2. To personlige suppleanter fra Kultur- og Idrætsudvalget.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 27. september 2016 en revideret folkeoplysningspolitik - med bilag.

Folkeoplysningspolitikken er gældende fra den 1. oktober 2016.

Det fremgår af bilaget "Procedure for valg til Kultur- og Idrætsråd", at Byrådet skal udpege 2 repræsentanter, samt 1 suppleant for hver af de 2 repræsentanter, til rådet.

De udpegede skal være medlem af Kultur- og Idrætsudvalget.

Udover de 2 repræsentanter, der er udpeget af Byrådet, består Kultur- og Idrætsrådet af følgende repræsentanter:

 • 1 repræsentant for kulturforeningerne.
 • 1 repræsentant for den folkeoplysende voksenuddannelse.
 • 1 repræsentant for fritidsområdet.
 • 1 repræsentant for øvrige foreninger.
 • 2 repræsentanter for idrætsforeningerne.
 • 1 repræsentant for Handicaprådet.
 • 1 repræsentant for Integrationsrådet.
Økonomi
Udpegningen har umiddelbart ikke nogen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune. Afhængig af hvilke medlemmer, der udpeges af Byrådet, vil der dog kunne blive tale om tabt arbejdsfortjeneste.
Beslutning

Flertalsgruppen udpegede Anette Simoni (V) som repræsentant og Annabella Al-Nafousi (F) som personlig suppleant, og mindretalsgruppen udpegede Erik Swiatek (A) som repræsentant og Lene Møller Nielsen (A) som personlig suppleant.

Udpegningerne godkendt.


Til toppen


235.   Lokalplan 1066 - parkeringsanlæg ved Køge Nord Station - forelæggelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at forslag til lokalplan 1066 for Køge Nord Station vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Banedanmark anlægger i perioden fra 2010 - 2018 en ny højhastighedsbane mellem København og Ringsted. I tilknytning til banestrækningen bliver der opført en ny station, Køge Nord, der vil spænde over Køge Bugt Motorvejen og samle S-banen og den nye jernbane i én station.

I maj 2014 udskrev Banedanmark, Køge Kommune og DSB i fællesskab en international projekt konkurrence om den nye station ved Køge Nord. Der blev stillet krav om, at stationen skal fremme togtrafikken ved at tilbyde lette skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel. Desuden skulle projektet danne udgangspunkt for byudvikling omkring stationen.

Den nye jernbane mellem København og Ringsted er ved at blive anlagt, og ved Køge Nord skal der anlægges en ny station. Køge Kommune ønsker med denne lokalplan at give mulighed for etablering af to stationsforpladser samt et parkér og rejs-anlæg med ca. 900 parkeringspladser, samtidig med at der fastsættes principper for den grønne struktur samt for stier og adgangsveje.

Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af stations- og centerformål, herunder Parkér- og Rejs anlæg med stationsforpladser. Der må etableres café eller lignende i området på højst 150m².

Lokalplanområdet får adgang fra vejene Karlsvognen og Nordstjernen hhv. øst og vest for motorvejen. Der udlægges stier, der skal sikre nem adgang fra parkeringsarealerne til stationen. Lokalplanen ændrer ikke forløbet af de eksisterende stier, Snogebækstien og Kristinedalstien. Den sidste indgår som en del af vejudlæg  til den nye vej Karlsvognen. Lokalplanen udlægger parkeringsarealer til ca. 900 biler og ca. 650 cykler. Halvdelen af cykelparkeringspladserne skal overdækkes.

Lokalplanen udlægger arealer til de to stationsforpladser i tilknytning til den nye station og fastsætter bestemmelser for den fremtidige udformning. Stationsforpladserne skal fremstå med en fælles identitet og de skal omkranses af en blanding af større træer, som f.eks. skovfyr og fuglekirsebær.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen, da den jf. § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer i sådanne planer. Der er tale om mindre ændringer af en allerede bestående planlægning, idet lokalplan 1066 udarbejdes efter principperne fastlagt i rammelokalplan 1046 og er (med mindre undtagelser) i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 5, for hvilket der er udarbejdet en miljøvurdering. I miljøvurderingen blev emnerne grundvandsinteresser og trafik undersøgt. Det vurderes ikke, at nærværende plan adskiller sig væsentligt fra tidligere plangrundlag.

Økonomi
Vedtagelse af lokalplanen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, men udgifter til anlæg af Parkér og Rejsanlæg indgår i budgettet for 2018.
Beslutning

Godkendt. Lokalplan 1066 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Borgmesteren oplyste, at BaneDanmark afholder informationsmøde i Rishøj-Hallen den 3. november 2016 kl. 17-20.

Bilag

Til toppen


236.   Planstrategi 2016 - endelig vedtagelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. Planstrategi 2016 for Køge Kommune vedtages med følgende ændringer:

  - På side 5 tilføjes: ”indarbejde retningslinjer for digital infrastruktur”.
  - Side 16 konsekvensrettes jf. Økonomiudvalgets beslutning om, at forslag til Kommuneplan 2017 vedtages af det nuværende Byråd, mens den endelige kommuneplan vedtages af det kommende byråd i foråret 2018.

Økonomiudvalget 04-10-2016
Anbefales med de anførte ændringer.
Baggrund og vurdering

Planstrategi 2016 blev vedtaget af Byrådet i juni 2016, hvorefter den blev offentlig bekendtgjort for at indhente eventuelle bemærkninger. Der er modtaget otte svar, som sammen med forvaltningens bemærkninger kan ses i vedhæftede bilag.

Planstrategi 2016 er Køge Kommunes samlede strategi for kommuneplanlægningen og for arbejdet med lokal agenda 21. Strategien tager udgangspunkt i de store projekter, der er under opførelse, da de udgør grundlaget for vækst og velfærd i Køge Kommune. I den kommende planperiode vil der være fokus på konsolidering og kvalitet i udbygningen, så hele kommunen får maksimal gavn af den rivende udvikling vi oplever i disse år.

Forvaltningen vurderer, at de fremkomne bemærkninger kun giver anledning til en enkelt tilføjelse omkring digital infrastruktur i strategien. Hertil kommer, at oplysning om den kommende planproces rettes i forhold til Økonomiudvalgets beslutning den 13. september 2016.

Resultatet af Byrådets sidste behandling af planstrategien skal offentliggøres. Vedtagelse af planstrategien er samtidig startskuddet for arbejdet med at revidere kommuneplanen.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt med de i indstillingen anførte ændringer.
Bilag

Til toppen


237.   Takster for benyttelse af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at

 1. takster for benyttelse af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup i 2016 godkendes,
 2. takster for benyttelse af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup i 2017 godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 05-09-2016
Ad 1-2: Det anbefales at de forslåede takster godkendes tillagt 50 %.

Økonomiudvalget 20-09-2016
Ad 1 og 2: Sagen tilbagesendes til Kultur- og Idrætsudvalget idet årsagen til den øgede takststigning og anvendelsen af merprovenuet ønskes belyst.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-10-2016
Ad 1-2. Anbefales.
Kultur- og Idrætsudvalget ønsker en evaluering medio 2017 af takstniveau og belægning, herunder mulighed for offentlig adgang.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Ad 1 og 2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Sagen er sendt tilbage fra Økonomiudvalget, da udvalget ønskede årsagen til den øgede takststigning og anvendelsen af merprovenuet belyst.

Kultur- og Idrætsudvalget blev den 7. marts 2016 orienteret om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at ansvaret for varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets område til Kultur- og Idrætsudvalgets område pr. 1. januar 2016.

Der blev imidlertid ikke godkendt takster for benyttelse af varmtvandsbassinet.

Forvaltningen anbefaler derfor, at følgende takster godkendes:

Medlemsskaber: 2016 2017
Personligt i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. måned 100 100
Personligt medlemskab med adgang til alle offentlige badetider pr. måned 150 150
Familie* i en bestemt ugentlig offentlig badetid pr. måned 150 150
Familie* med adgang til to ugentlige offentlige badetider pr. måned 200 200
Timeleje:

Hele varmtvandssalen pr. bassintime (omklædning før og efter er inkluderet) pr. time

399 399
*) dækker op til to voksne og alle hjemmeboende børn under 18 år, som bor på samme adresse
Betaling kun via regningsudsendelse/PBS

 

Økonomi
Ovennævnte takster forventes at give en indtægt på ca. 175.000 kr. årligt til Køge Svømmeland. Denne indtægt er indarbejdet som en udgiftsneutral bevilling fra 2016 og fremefter i Køge Svømmelands budget.
Beslutning
Godkendt de i sagsfremstillingen oplistede takster.

Til toppen


238.   Ændring af flygtningekvote 2016


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at orientering om ny fordeling af flygtninge i 2016 tages til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget10-10-2016
Orienteringen taget til efterretning.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 meddelt, at landstallet for 2016 nedjusteres.

Fordelingen af de justerede regionskvoter for 2016 blev drøftet på møde i Kommunekontaktråd (KKR) Sjælland den 13. september 2016. KKR Sjælland tiltrådte en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter.

For Køge Kommunes vedkommende viser ministeriets beregning, at vores andel af de forventede 7.500 kvoteflygtninge for året 2016 udgør 81 personer – altså et fald på 101 personer i forhold til ministeriets tidligere udmelding. Hertil skal lægges afledte familiesammenføringer m.m.

De beregnede forventede kommunekvoter for 2016 er:

Region Sjælland

Oprindelig kvote

Ny kvote

Greve

111

50

Køge

182

81

Roskilde

314

146

Solrød

81

35

Odsherred

127

46

Holbæk

241

111

Faxe

127

41

Kalundborg

183

73

Ringsted

87

37

Slagelse

225

102

Stevns

95

39

Sorø

112

41

Lejre

121

55

Lolland

155

63

Næstved

302

142

Guldborgsund

239

101

Vordingborg

205

94

I alt:

2.907

1.257

Regionskvoten for Sjælland er samlet faldet med 1.650 personer fra 2.907 personer til 1.257.

Fordelingen af flygtninge mellem kommunerne er bestemt ud fra ministeriets matematiske beregningsmodel. 

Køge Kommune forventes fortsat hovedsageligt at modtage flygtninge fra Syrien. Fra 1. marts 2016 til 1. oktober 2016 har Køge Kommune modtaget 66 flygtninge, heraf er 86 procent fra Syrien.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser er indregnet i budget 2017.
Beslutning
Til efterretning.

Til toppen


239.   Flygtningekvote 2017


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at tage orientering om fordeling af flygtningekvote i 2017 til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 10-10-2016
Orientering taget til efterretning.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales til efterretning.
Baggrund og vurdering

Udlændingestyrelsen har den 31. august 2016 meddelt landstallet for flygtningekvoten 2017.

Fordelingen af regionskvoten for 2017 blev drøftet på møde i Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland den 13. september 2016. KKR Sjælland tiltrådte en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter.

For Køge Kommunes vedkommende viser ministeriets beregning at vores andel af de forventede 8.500 kvoteflygtninge for året 2017 udgør 82 personer – altså en stigning på 1 person i forhold til 2016 kvoten. Hertil skal lægges afledte familiesammenføringer m.m.

De beregnede forventede kommunekvoter for 2017 er:

Region Sjælland

2016

2017

Greve

50

51

Køge

81

82

Roskilde

146

179

Solrød

35

25

Odsherred

46

31

Holbæk

111

111

Faxe

41

51

Kalundborg

73

52

Ringsted

37

50

Slagelse

102

111

Stevns

39

53

Sorø

41

62

Lejre

55

40

Lolland

63

82

Næstved

142

137

Guldborgsund

101

134

Vordingborg

94

77

I alt:

1.257

1.328

Regionskvoten for Sjælland stiger således med 71 personer fra 1.257 personer i 2016 til 1.328 i 2017.

Fordelingen af flygtninge mellem kommunerne er bestemt ud fra ministeriets matematiske beregningsmodel. 

Køge Kommune forventes fortsat hovedsageligt at modtage enlige flygtninge fra Syrien.

Økonomi
De økonomiske konsekvenser er indregnet i budget 2017.
Beslutning
Til efterretning.

Til toppen


240.   Ansøgning fra KØS vedr. renoveringsprojekter


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,32 mio. kr. til renovering af tag og lysforhold samt 0,415 mio. kr. til forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold på KØS.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-10-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum fremsendte pr. 5. maj 2015 "Ansøgning om ekstraordinært tilskud på 4,5 millioner dkr. til akut bygningsudbedring". Udgiften fordeler sig med 4 mio. kr. til renovering af tag og lysforhold samt 0,5 mio. kr. til forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold.

Tagkonstruktion og lysafskærmning
I forlængelse af, at der i 2013 trængte vand ind i Gobelinsalen, blev der i 2014 udarbejdet en ingeniørrapport, som påviste en fejlkonstruktion i museets tag. Fejlkonstruktionen betyder, at der løber vand ind under taget, og har medført begyndende råd og svamp i tagkonstruktionen. Endelig vurderede ingeniørrapporten, at fejlen skulle udbedres inden for 1-2 år, da den ellers ville have ødelæggende konsekvenser for taget.

Dertil har KØS fået foretaget en række målinger af LUX-niveauet på 3. sal, som overstiger de anbefalede grænseværdier fra Slots- og Kulturstyrelsen for bl.a. Bjørn Nørgaards kartoner. Dette medfører, at værkerne pt. risikerer at blive nedbrudt eller kun kan udstilles i kortere, afgrænsede tidsrum.

KØS har hen over sommeren 2016 fået foretaget yderligere undersøgelser og vurderinger af den nødvendige reparation af tagkonstruktionen samt lysafskærmningen, herunder nærmere beregninger af økonomi og omfang. De supplerende beregninger viser en samlet udgift på 4.364.000 kr., ekskl. forundersøgelser og udbudsmateriale til en samlet pris på 90.000 kr., der er afholdt af KØS - i alt 4.454.000 kr. Beregningerne viser samtidig, at det vil fordyre arbejdet med ca. 450.000 kr., hvis renovering af tagkonstruktion og lysafskærmning ikke foretages i én arbejdsgang, ligesom det kan begrænse den samlede lukkeperiode på KØS.

Det indstilles, at bevillingen til KØS' tagkonstruktion og lysafskærmning fastholdes på 4 mio. kr., og at KØS egenfinansierer en evt. overskridelse. Efter fradrag for kommunemoms i den kommunale momsudligningsordning udgør dette beløb netto 3,32 mio. kr. for Køge Kommune.

Forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold
KØS ansøgte samtidig om 500.000 kr. i tilskud til et forprojekt til et egentligt ombygningsprojekt, som skal fremtidssikre museets sikkerheds- og klimaforhold. KØS har i den sammenhæng fået foretaget ekspertvurderinger fra Statens Museum for Kunst og Kunstkonserveringen, som konkluderer, at

"der er et markant og tilmed akut behov for en omfattende renovering af hovedbygningen ... hvis den fortsat skal kunne opbevare og udstille dansk kulturarv indenfor rammerne af sikker og hensigtsmæssig museumsdrift.

En renovering vil blandt andet kræve

 • ny effektiv skalsikring med opjusterede døre og vinduer
 • en skærpet værksikkerhed gennem ny infrastruktur med sikrede døre internt i huset, hensigtsmæssigt dimensionerede døråbninger samt en godselevator
 • nyt ventilations- og klimastyringssystem i hele bygningen
 • sikkerheds- og pladsmæssig opjustering af magasinarealer"

Forprojektet ventes udført af Bertelsen & Scheving Arkitekter, som bemærker, at en renovering og gentænkning ... er påkrævet på grund af en række særdeles uhensigtsmæssige forhold i den nedslidte bygning, men rummer samtidig et stort potentiale for at løfte museet visionært og bæredygtigt ind i fremtiden, da man herved på én gang vil kunne optimere drift og energiforbrug og samtidig udnytte bygningens store potentiale logisk og tidssvarende til gavn for museets fremtidige publikum samt værdien af KØS som attraktion i Køge.

Forprojektet skal - sammen med en bevilling til renovering af tagkonstruktion og lysafskærmning - danne grundlag for, at KØS kan søge fondsfinansiering af den mere gennemgribende renovering af museet.

På baggrund af KØS' ansøgning vedtog Køge Byråd med budgetaftalen for budget 2016-2019, at

"Vi ønsker at afdække mulighederne for at renovere taget på KØS, så vi sikrer de ydre rammer for den fortsatte drift af vores meget anerkendte museum. Forligsparterne er enige om, at indtægterne fra salg af Nørregade 31, Vestergade 26 og Kirkestræde 6 kan anvendes til formålet."

Det ansøgte tilskud på 0,5 mio. kr. udgør 0,415 mio. kr. for Køge Kommune efter fradrag i den kommunale momsudligningsordning.

Da hhv. Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31 nu er solgt, er der opnået et provenu, som kan finansiere det ekstraordinære tilskud til KØS.

Økonomi

Det ansøgte tilskud på i alt 4,5 mio. kr. udgør netto 3,735 mio. kr. for Køge Kommune efter fradrag i den kommunale momsudligningsordning. Tilskuddet finansieres af det opnåede provenu ved salget af Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,735 mio. kr. til anlægstilskud til KØS vedrørende renovering af tag og lysforhold samt forprojekt vedr. sikkerheds- og klimaforhold. Bevillingen finansieres af salgsprovenuet af Vestergade 26, Kirkestræde 6 og Nørregade 31 jf. budgetmærkningen i budget 2016-2019. Salgsprovnuet for de tre ejendomme på 9,5 mio. er tilgået kassen. 

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


241.   Plejecenter Møllebo, Ændring af arealanvendelse - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Ejendoms- og Driftsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at arealfordelingen mellem støttet boligareal og serviceareal på plejecenter Møllebo ændres, således at der overføres 338 m2 fra boligareal til serviceareal og at kommunen tilbagekøber de anførte m2, dvs. reducerer restgælden for boligerne, med 3,0 mio. kr. Der søges anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til tilbagekøbet.

Ejendoms- og Driftsudvalget 28-09-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Plejecenter Møllebo blev først i 00-erne ændret fra at være et kommunalt plejehjem til at rumme almene, støttede ældre-/plejeboliger. I den forbindelse blev arealerne fordelt på en sådan måde, at en stor del af fællesarealerne blev omlagt til at være fælles boligareal, hvorved ca. halvdelen af boligerne fik pålagt et fællesboligareal, der var større end selve boligen. Resten af boligerne fik pålagt et fællesboligareal, der var lidt mindre end selve boligen. Resultatet er, at boligerne er fra 69 m2 til 92 m2, hvilket har medført relativt store huslejer.

For at rette op på forholdet har forvaltningen drøftet problemet med en landinspektør samt kommunens revisionsselskab. Revisionsselskabet har været i kontakt med Statens Administration for at få afklaret, efter hvilke regler en ændring af forholdet kan gennemføres. Landinspektøren har gennemgået bygningen og på baggrund heraf beregnet en ændret arealfordeling. Resultatet er, at der kan flyttes ca. 338 m2 fra fælles boligareal til serviceareal. Kommunen skal således ”tilbagekøbe” arealet ud af det støttede areal. Udgangspunktet for tilbagekøbsprisen er restgælden på kreditforeningslånet på tidspunktet for tilbagekøbet.

Baseret på restgælden pr. 1.1.2016 er tilbagekøbssummen 8.583 kr./m2. Den samlede tilbagekøbssum er således 2.901.054 kr. Hertil kommer omkostninger ifb. med omlæggelsen.

Ændringen vil medføre, at boligerne vil blive fra ca. 3% til 27% mindre med en reduceret husleje til følge. Reduktionen kan ikke fordeles ligeligt, idet lovgivningen medfører, at fællesbolig- og adgangsareal skal omlægges pr. afsnit, hvilket i denne sag er baseret på hver etage.

De anførte m2 vil herefter være serviceareal, der skal driftes og vedligeholdes af kommunen.

Med hensyn til tidsplanen og dermed gennemførelsen af tilbagekøbet vil dette være afhængig af sagsbehandlingstiden i Statens Administration.

Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet i Budget 2016 under EDU25 Ombygning af Møllebo.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling på 3 mio. kr. til ændring af arealanvendelse på Møllebo. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2016.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


242.   Køge Vejlys, investeringer - anlægsbevilling


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 21,357 mio. kr. til etablering af vejbelysning i forbindelse med, at SEAS-NVE har kabellagt elforsyningen. Rådighedsbeløbet er tilstede i Budget 2016 for 2017 under TMU 01 Køge Vejlys - investeringer.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales.

Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2016 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering på 20,826 mio. kr. for 2017, der prisfremskrives til 21,357 mio. kr. i 2017.

Rådighedsbeløbet søges frigivet for anvendelse i 2016.

SEAS-NVE har siden 2001 kabellagt 0,4 og 10 kilovolt forsyningen og dermed elforsyning til alle ejendomme i Køge Kommune. I den forbindelse har tidligere Skovbo Kommune og Køge Kommune anlagt ny vejbelysning. Projektet er afsluttet i 2015.

Til etablering af ny vejbelysning, i forbindelse med at SEAS-NVE kabellagde elforsyningen, er der i perioden 2010 til 2017 afsat rådighedsbeløb på i alt ca. 55 mio. kr. Køge Kommune har aftalt et cash-flow med SEAS-NVE, som er tilpasset kommunens investeringsplan. I Budget 2016 er for 2017 afsat et rådighedsbeløb på 20,836 mio. kr., hvorefter gælden er afviklet.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges om anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 21,357 mio. kr. i 2016 til etablering af vejbelysning i forbindelse med, at SEAS-NVE har kabellagt elforsyningen (TMU 01).

Bevillingen kassefinansieres i 2016, da der ikke afsat rådighedsbeløb. Den samlede budgetterede kassebeholdning 2016-2017 vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2017. Tidsforskydningen er indarbejdet i den 10-årige anlægsplan 2017-2026, og projektet vil ikke blive økonomisk påvirket. 

Det forudsættes, at Byrådet godkender den 10-årige anlægsplan 2017-2026 ved 2. behandlingen af budget 2017-2020.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


243.   Engangsudgifter Folkeskolereformen (etablering af lærerarbejdspladser) - anlægsregnskab


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at anlægsregnskab for Engangsudgifter Folkeskolereformen (etablering af lærerarbejdspladser) godkendes.

Skoleudvalget 05-10-2016
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til anlægsbevilling på 4,8 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 29. april 2014 til brug for etablering af lærerarbejdspladser på kommunens skoler, herunder ombygninger, indkøb af inventar mv.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen vurderer, at projektet er gennemført som forventet.

Økonomi

Anlægsregnskab (hele kr. ekskl. moms):

Bevilling     4.800.000
Køb af inventar -1.878.653
Anlægsarbejder (ombygning) -2.968.361
I alt -47.014

Økonomisk Afdeling bemærker, at merforbruget på 47.014 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør under 1 %, er finansieret af kassebeholdningen i 2016.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


244.   Kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadion - anlægsregnskab


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byråd, at anlægsregnskab for Kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadioner godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-10-2016
Anbefales.

Økonomiudvalget 11-10-2016
Anbefales.

Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab i forhold til den anlægsbevilling på 10 mio. kr. som blev givet på Byrådets møde den 27. januar 2015 til kunstgræsbaner på Rishøj og Borup stadioner.

Arbejdet er afsluttet, og der foreligger nu anlægsregnskab.

Kunstgræsbanerne på Rishøj og Borup stadioner er udført i tæt og godt samarbejde med boldklubberne i Rishøj og Borup.

Banerne er i brug og benyttes af hold fra mange af kommunens fodboldklubber.

I sommersæsonen benyttes banerne fortrinsvis af boldklubberne i Rishøj og Borup. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at kunstgræsbanerne i Rishøj og Borup er udført i forventet omfang.

Økonomi
Kunstgræsbaner i Rishøj og Borup  Anlægsbevilling  Rådighedsbeløb   Forbrug              
  10.000.000,00    9.967.071,70     -32.928,30
I alt  10.000.000,00   9.967.071,70     -32.928,30

+ er merforbrug og - er mindreforbrug.

Økonomisk Afdeling bemærker at mindreforbruget på 32.928 kr., som i forhold til bevilling og samlet rådighedsbeløb udgør under 1 % er tilgået kassen i 2015.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


245.   Ønske om landzonetilladelse til udstykning - Bytoften 3 - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik-og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgningen.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Et flertal, Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Lars Have Christensen (V) og Søren d. Brask (V), besluttede at give tilladelse til udstykningen herunder dispensation fra Lokalplanen.

Et mindretal, Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F) stemte imod og begærer sagen i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Baggrund og vurdering

Ejeren af Bytoften 3 i Ølby har søgt om landzonetilladelse og dispensation fra lokalplanen til at udstykke en ny boliggrund på 900 m². Ejendommen er i dag på 2.610m².

Ejendommen ligger i den vestlige udkant af Ølby landsby, som ligger i landzonen. Det betyder, at der ikke uden en landzonetilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. § 35, stk. 1 i planloven.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 2-35 Ølby landsby. Ejendommen ligger indenfor lokalplanens delområde A. Ifølge lokalplanens § 4.2 kan der ikke foretages udstykninger indenfor område A med henblik på etablering af ny boligbebyggelse. Udstykning af ejendommen kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Sagen har været sendt i naboorientering i 2 uger. Der er i høringsperioden indkommet 5 høringssvar, som alle giver udtryk for, at der ikke bør gives tilladelse til udstykning. Der refereres til lokalplanens bestemmelse om ikke at tillade udstykning, og at der i 2002 er givet afslag til ønske om en lignende udstykning på samme adresse. Derudover er der i 2004 ligeledes givet afslag på udstykning af en anden ejendom indenfor lokalplanafgrænsningen.

Ifølge landzonebestemmelserne skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen.

I forhold til lokalplanen er denne udarbejdet i 2000 i dialog med landsbyen beboere. Lokalplanen har bl.a. til formål at " landsbymiljøets bebyggelse, ejendoms- og bebyggelsesmønster, gadenet, fælles friarealer og karakteristisk beplantning bevares". Samtidig er lokalplanens intention at sikre, at udbygning i landsbyerne i princippet kun skal ske i meget begrænset omfang og på grundlag af en forudgående lokalplan. Landsbyen skal boligmæssigt kunne udgøre et alternativ til byboligen eksempelvis i form af større parceller med mulighed for jordbrug og dermed sikre en stor variation i kommunens boligudbud.

Forvaltningen vurderer, at udstykningen ligger indenfor, hvad der generelt tillades i landzone-landsbyer, men at der med vedtagelse af lokalplanen har været et lokalt og politisk ønske om at begrænse udbygningen i Ølby. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Taget af dagsordenen.
Bilag

Til toppen


246.   Gl. Hastrupvej 19 - udstykning af to parceller til beboelse i landzone - indbrigelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgningen.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Et flertal, Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Søren D. Brask (V), Lars Have Christensen (V) og Torben Haack (F) vedtog at give tilladelse til udstykning til 2 parceller.

Et mindretal, Erling Larsen (A) og Niels Rolskov (Ø), stemte imod og begærer sagen i Byrådet, jf. styrelseslovens § 23.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på udvalgsmøde den 6. juni 2016 flere udstykningsønsker i landzonen. Udvalgets flertal besluttede at gennemføre nabohøring om denne ansøgning, hvorefter sagen nu forelægges Teknik- og Miljøudvalget til konkret beslutning.

Ejeren af ejendommen Gl. Hastrupvej 19 har ansøgt om tilladelse til at udstykke to parceller fra sin matrikel til fremtidig bebyggelse med helårsbeboelse. De to parceller er med grundstørrelser på henholdsvis ca. 1.500 m2 og 1.250 m2.

Ansøgningen har været i naboorientering. Der er ikke indkommet bemærkninger i denne forbindelse.

Der er tidligere givet landzonetilladelse til at udstykke en parcel fra matriklen på baggrund af samme ansøgningsmateriale. Tilladelsen blev givet på baggrund af en sag på Teknik- og Miljøudvalget den 2. oktober 2014, hvor udvalget besluttede at bemyndige forvaltningen til give en landzonetilladelse til udstykningen af en parcel.

Arealet som søges udstykket ligger uden for afgrænsningen af Gl. Hastrup Landsby, som er omfattet af Lokalplan 5-18, Gl. Hastrup Landsby.

Byrådet besluttede ved vedtagelse af Forslag til Kommuneplan 2013 at udforme en retningslinje, som sikrede landzonelandsbyernes afgrænsning, men samtidig gav mulighed for nye boliger i de kystnære landsbyer Gl. Hastrup, Egøje, Vedskølle og Svansbjerg.

I forbindelse med offentliggørelsen af Forslag til kommuneplan 2013 modtog Køge Kommune en indsigelse fra Naturstyrelsen, som medførte, at retningslinjen, der gav mulighed for udvikling af de fire landsbyer, måtte udtages af den endelige kommuneplan. Det blev derefter aftalt, at Køge Kommune og Naturstyrelsen skal have en dialog om landsbyudvikling i løbet af første halvdel af indeværende planperiode. I denne dialog vil udviklingen og eventuelle nye afgrænsninger af kommunens landsbyer, herunder de kystnære landsbyer, indgå.

Ifølge planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som huludfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen. Planlovens praksis, der er fastlagt gennem afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet, siger, at der ikke kan meddeles tilladelse umiddelbart uden for en afgrænset landsby.

Økonomi
Intet at bemærke.
Beslutning
Godkendt. For stemte 18 (C, V, F, O og I). Imod stemte 9 (A og Ø).
Bilag

Til toppen


247.   Vasebækvej 3 - udstykning af 2 grunde - indbringelse af sag til Byrådets afgørelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget tager stilling til ansøgningen.

Teknik- og Miljøudvalget 05-10-2016
Indsigelser fra juni måned 2016 vedlægges sagen.

Et flertal, Mette Jorsø (V), Poul Erik Jensen (V), Lars Have Christensen (V) og Søren D. Brask (V), besluttede at give tilladelse til udstykning af nr. 4 og 5 på Åshøjvej.

Et mindretal, Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø) og Torben Haack (F) stemmer imod og begærer sagen i Byrådet.

Baggrund og vurdering

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på udvalgsmøde den 6. juni 2016 flere udstykningsønsker i landzonen. Udvalgets flertal besluttede at gennemføre nabohøring om denne ansøgning, hvorefter sagen nu forelægges Teknik- og Miljøudvalget til konkret beslutning.

Langebækgård Hestestutteri APS har ansøgt om landzonetilladelse til udstykning af 2 byggegrunde for to af ejerne af hestestutteriet.

Det er ejers ønske at udstykke 2 grunde nordøst for Åshøj på henholdsvis 778 m2 og 813 m2. Disse er markeret som 4 og 5 på tilknyttede situationsplan. Alternativt ønskes udstykning af 2 større grunde mellem ansøgers gård (Langebækgård) og Åshøj Landsby på henholdsvis 1.802 m2 og 1.864 m2, markeret på situationsplanen som nr. 2 og 3. 

Ejendommen ligger udenfor kommuneplanens landsbyafgrænsning og umiddelbart udenfor Lokalplan 4-23 for Åshøj Landsby. Lokalplanens formål er bl.a. at sikre, at en udbygning af landsbyen i princippet kun skal ske i meget begrænset omfang og fortrinsvis på grundlag af en forudgående lokalplanlægning.

Ifølge Planloven skal nye boliger primært opføres i byzone, men der kan dog meddeles tilladelse til udstykninger og nye boliger som hul-udfyldninger eller afrunding af de landsbyer, der er afgrænset i Kommuneplanen. Planlovens praksis, der er fastlagt gennem afgørelser i Natur- og Miljøklagenævnet, siger, at der ikke kan meddeles tilladelse umiddelbart udenfor en afgrænset landsby. På trods af en klart defineret praksis skal der i alle sager foretages en konkret vurdering, men Teknik- og Miljøforvaltningen har i denne sag ikke kunnet finde argumenter for en tilladelse imod denne praksis.

Ansøgningen har været i naboorientering. Der er indkommet bemærkninger fra 8 naboer (vedhæftet), som bl.a. gør opmærksom på, at der tidligere er givet afslag på udstykning af ejendommen, samt at en evt. tilladelse til udstykning vil modvirke intentionerne i Kommuneplan 2013 om at bevare Åshøj Landsby som særligt kulturmiljø. Derudover begrunder flere af naboerne deres indsigelser med, at både herlighedsværdi og værdien af landsbyens ejendomme bliver forringet, samt at evt. godkendelse af denne udstykning fremover vil åbne op for lignende udstykninger, set ud fra lighedsprincippet. 

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Taget af dagsordenen.
Bilag

Til toppen


248.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


249.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


250.   Salg af areal Ravnsborg Syd (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


251.   Personalesag (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt af et enigt Byråd.

Til toppen


252.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Intet.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.05.17