Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 28.04.2020 kl. 17:00 i over Skype


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


41.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsordenen godkendt, idet punkt 52 udgår.

Tilllægsdagsorden godkendt.


Til toppen


42.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Henrik Olsen, Stenbukvej 31, Ll. Skensved, Nye Borgerlige Køge/Lejre Kredsen har sendt følgende spørgsmål til byrådet.

Afskrift af Henrik Olsens spørgsmål:

"a) Jeg skal på Nye Borgerliges vegne hermed spørge byrådet, om det er normalt, at når man stiller skriftlige spørgsmål til byrådet, at de pågældende spørgsmål, ikke fremkommer under punktet skriftlige spørgsmål til byrådet, og bliver besvaret på det førstkommende byrådsmøde under punktet, skriftlige spørgsmål?

b) Er det normal praksis, at borgmesteren svarer på skriftlige spørgsmål stillet til byrådet og de skriftlige spørgsmål, så de ikke fremkommer under punktet skriftlige spørgsmål og ligeledes svar på spørgsmålene?

Jeg skal hermed bede om, at spørgsmålene til byrådet samt svar omkring parkering fremkommer sammen med de 2 spørgsmål.

Spørgsmål om parkering fremsendt den 21. oktober 2019:

1) Køge Byråd besluttede på sit møde 18.12.2018, punkt 237 ”Ændring af betalingsparkering”, at ”på Sdr. Havn er Strandpromenaden den eneste offentlige vej på nuværende tidspunkt. Da området udgår af Køge Kommunes betalingszone, foreslås der etableret to-timers tidsbegrænsning her”. Denne beslutning er ikke ført ud i livet som besluttet på byrådsmødet med virkning fra 1. april 2019. Der ønskes en redegørelse for, hvorfor denne beslutning ikke er ført ud i livet, da kommunen har genoptryk det ”gamle” parkeringskort i annoncer og brochurer, hvor Søndre Havn er en del af Køge kommunes betalingszone. 

2) Byrådet bedes bekræfte, at Byrådet er øverste myndighed i Køge Kommune, og at en ændring af en tidligere byrådsbeslutning kræver en ny byrådsbeslutning?

3) Teknik- og Ejendomsudvalget har indgået en lejeaftale med Køge Kyst 3. september 2018 om leje af P-arealerne på Søndre Havn. Der ønskes en redegørelse for, hvorfor denne aftale ikke var medtaget i sagsfremstillingen til byrådet under behandling af punkt 237 på byrådsmødet 18.12.2018?

4) Der ønskes en redegørelse for, hvorfor lejeaftalen mellem Køge Kommune og Køge Kyst findes i to udgaver. En udgave, hvor lejeaftalen er angivet som 1. juli 2018 – 31.12.2018, og en udgave dateret 3. september 2018, hvor lejeaftalen gives tilbagevirkende kraft til 1.1.2018? Det ønskes oplyst, hvilken aftale, der er gældende, og hvorfor aftalen blev ændret med tilbagevirkende kraft?

5) Byrådet bedes venligst oplyse det lovmæssige grundlag for, at TEU har kunnet omgøre Byrådets beslutning af 18.12.2018, og ladet betalingszonen omfatte P-arealerne på Søndre Havn med virkning fra 1. april 2019. For det tilfælde, at omgørelsen af byrådets beslutning ikke er truffet af TEU ønskes oplyst, hvem der så har ændret Køge Byråds beslutning?

6) Køge Kommune har ikke afregnet 70 % P-betalingsafgift til staten for 2018, da regnskabsåret 2018 ikke gav overskud. Køge Kommune har tidligere oplyst, at 2018 gav 7,1 mio. kr. i P-indtægter og 4,0 mio. kr. i bøder, i alt 11,1 mio. kr. Der ønskes en redegørelse for, hvilke udgifter Køge Kommune har afholdt i 2018 til P-området, der er løbet op i 11,1 mio. kr., således at der ikke skulle afregnes 70 % afgift til staten?"

Beslutning

Borgmesteren oplæste spørgsmål og svar. Svaret tilsendes spørgeren og vedhæftes referatet.

Bilag

Til toppen


43.   Overgivelse af regnskab til revisionen


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at regnskab 2019 tilrettes med de eventuelle ekstra besluttede overførsler i tidligere beslutningssag og herefter overgives til revisionen.

Økonomiudvalget 14-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Årsregnskabet 2019 med tilhørende bemærkninger m.v. skal aflægges af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, jf. styrelsesloven § 45. Det fremgår af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at aflæggelsen skal ske, så årsregnskabet kan afgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen inden den 1. maj i året efter årsregnskabet. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Samlet vurdering af regnskabsresultatet
Det samlede resultat på det skattefinansierede område udviser et overskud på 59 mio. kr. Dette er 213,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I vurderingen af resultatet skal der tages højde for overførsler fra 2019 til efterfølgende regnskabsår som udgjorde 198,5 mio. kr. på det skattefinansierede område. Korrigeres der herfor er regnskabsresultatet 15,1 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Samlet set er der tale om et regnskabsresultat, hvor de budgetlagte penge bruges.

Driftsudgifter
Driftsudgifterne er 47,4 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvoraf 42,4 mio. kr. overføres til efterfølgende år og de resterende 5 mio. kr. er lagt i kassen. Overførselsniveauet ligger i år på et niveau, hvor institutionerne bruger de penge, der er budgetlagt og hermed leverer den service, som er økonomisk fastlagt.

Driftes- og anlægsoverførselssagerne bliver behandlet på samme møde som denne sag om overgivelse af regnskab til revisionen. Såfremt der besluttes ændringer i overførselssagerne, tilpasses regnskabet i overensstemmelse hermed.

I 2018 blev der overført 227,8 mio. kr. fra 2018 til 2019 og i 2019 er der - såfremt overførselssagerne godkendes, jf. punkt tidligere på dagsordenen - overført 203,3 mio. kr. fra 2019 til efterfølgende regnskabsår. Samlet set er der overført 24,5 mio. kr. mindre i disponerede midler til 2020 end i 2019. Samlet set har kassetrækket i 2019 været på 24,2 mio. kr., hvilket er 56,4 mio. kr. mindre end oprindeligt budget. De væsentligste begrundelser herfor er ekstraordinære indtægter vedrørende HMN og momsberigtigelse samt overskuddet på den skattefinansierede drift på 15,1 mio. kr. som nævnt ovenfor. Indtægterne fra HMN er dog deponeret.

Anlægsudgifter
Kommunens nettoanlægsudgifter udgjorde 111,4 mio. kr. i 2019. Det er 156,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært udskudte beslutninger om igangsættelse samt tidsforskydninger.

På jordforsyningsområdet har der været indtægter for 82,6 mio. kr., hvilket er 22,1 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret og 2,96 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Udgifterne på jordforsyningsområdet udgør 30,9 mio. kr., hvilket er 17,3 mio. mindre end oprindeligt budgetteret og 31,6 mio. kr. mindre end korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes primært forsinkelser på de større anlægsarbejder vedrørende byggemodning, som derved bliver tidsforskudt.

Jorddepotet
Jorddepotet er et selvstændigt område i kommunens økonomi, der skal balancere på langt sigt. Alle udgifter til Jorddepotet finansieres af låneoptag samt salgsindtægter ved deponering af jord.

I 2019 har der været nettoanlægsudgifter for i alt 16,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 13,2 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget og merforbrug på 43,6 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budget. Merforbruget i forhold til korrigeret budget kan forklares i en merudgift på 3,7 mio. kr., som skyldes fremrykning af anlægsarbejde på kajgader, fordelingsveje- og ledningsentrepriser og en mindre indtægt på 9,5 mio. kr. som skyldes mindre modtagelse af jord end forventet. Merforbruget ligger inde for den afsatte anlægsbevilling, der er givet til projektet og hermed er der tale om en tidsforskydninger.

Øvrige forsyningsvirksomheder
Øvrige forsyningsvirksomheder – renovation - udviser i 2019 en samlet nettoudgift på 36,6 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 27,8 mio. kr. mere end oprindelige budget. Fra 2018 til 2019 blev der overført 25 mio. kr. i begrundede overførsler til renovationsområdet.  

Mellemregning med forsyningsområdet udgør ultimo 2019 et tilgodehavende for kommunen på 36,7 mio. kr.

Økonomi
Jf. ovenfor.
Kommunikation
Efter Byrådets behandling af sagen, skal regnskabet oversendes til revisionen.
Beslutning
Godkendt, idet beslutninger i Byrådets sag 47 og 48 indarbejdes.
Bilag

Til toppen


44.   Budgetstrategi- og vejledning 2021-24


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. Budgetstrategi- og vejledning 2021-24, inkl. bilag, godkendes 
 2. revideret mødekalender godkendes.

Økonomiudvalget 10-03-2020
Ad 1-2: Anbefales.

Idet sagen ikke blev behandlet på Byrådet som planlagt den 24. marts 2020, så er bilag 1. "Budgetstrategi- og vejledning 2021-24" opdateret som konsekvens heraf, efter Økonomiudvalget behandlede sagen den 10. marts.

Baggrund og vurdering

Der er udarbejdet vedlagte "Budgetstrategi- og vejledning til budget 2021-24" til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet, jf. bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt notat om mærkning af anlæg.

Budgetstrategien viderefører råderumsmodellen, og desuden er der lagt op til en sen budgetproces med det primære politiske fokus efter sommerferien. Fagudvalgene beslutter i august måned hvilke analyseforslag, der skal sendes i høring. Udvalgenes valgte analyser samles i et analysekatalog, der bliver bilag til 1. behandlingsmaterialet, og dermed del af det samlede høringsmateriale. Høringssvarene foreligger inden budgetforhandlingerne, og indgår i det samlede beslutningsgrundlag, når Byrådet som del af forhandlingerne endeligt udvælger de analyseforslag, der skal omsættes til besparelser.

I august samles udvalgsmøderne den 17. og 18. august, hvorefter der er budgetseminar og offentliggørelse af 1. behandlingsmateriale den 20. august. Fagudvalgene mødes med MED i perioden 2. - 10. september. Derudover er fastsat sættemøde den 10. september forud for forhandlingsseminaret den 16. - 17. september.    

Fremskrivningsnotat plejer at være bilag til budgetvejledningen, men i henhold til budgeterklæringen fra budget 2020 ønsker Byrådet en drøftelse af muligheden for demografi på øvrige områder. Fremskrivningsnotatet afventer denne drøftelse, og vil derfor blive fremlagt til behandling i april måned.

Byrådets mødekalender er opdateret som følge af Budgetstrategi- og vejledning og vedlagt som bilag 3.

Økonomi
Ingen særskilt.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


45.   Fremskrivningsnotat til budget 2021-2024


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at fremskrivningsnotat til budget 2021-2024 godkendes.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Anbefales, idet opmærksomheden henledes på, at ændringer på administrationen jf. punkt i) i fremskrivningsnotatet præsenteres særskilt på budgetseminaret til efterfølgende beslutning i budgetlægningen.
Baggrund og vurdering

Fremskrivningsnotatet er bilag til kommunens budgetvejledning, og det beskriver principperne for rammefremskrivningen af driftsrammerne til budget 2021-2024 med udgangspunkt i det vedtagne budget 2020-2023.

Fremskrivningsnotatet behandler adgangen til rammefremskrivning på hver af de tre typer af drift; serviceområdet, indkomstoverførsler og andet. I år der foretaget følgende væsentlige ændringer i fremskrivningsnotatet i forhold til sidste års notat:

Serviceområdet - demografifremskrivning:

 • Ny demografimodel, inkl. ny takst, på Skoleudvalgets område blev godkendt af Skoleudvalget den 4. marts 2020. En endelig politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet af denne demografimodel sker ved godkendelse af nærværende fremskrivningsnotatet til budget 2021-2024.
 • Økonomiudvalget behandlede den 14. april 2020 sagen "Demografireguleringer på nye områder" og besluttede at indføre demografiregulering på de to områder kultur/idræt samt veje og grønne områder efter den fremlagte model B (en demografiregulering af de to områder ud fra en historisk enhedspris nedreguleret med faktor 0,75). Økonomiudvalget besluttede ikke at indføre demografiregulering på administration, men at der i stedet gives adgang til budgetreguleringer på administration via fremskrivningsnotatets positivliste, se nedenfor.

Økonomiudvalgets beslutninger fra møde den 14. april 2020 er indarbejdet som forudsætninger i det fremlagte fremskrivningsnotat.

Serviceområdet - positivlisten:

 • Regulering af budget til IT-kontrakter på baggrund af befolkningsprognose (tidligere pkt. h.) udgår, da meget få af kommunens IT-kontrakter prismæssigt afhænger af befolkningstallet.
 • Administration er nyt punkt på positivlisten (pkt. i), jf. Økonomiudvalgets beslutning i sagen "Demografireguleringer på nye områder" den 14. april 2020. Der åbnes for rammekorrektioner ved påvist ændret belastning på kommunens budget til administration under Økonomiudvalget.
Økonomi
De økonomiske konsekvenser af fremskrivningen indarbejdes i budgetforslaget. Som følge af de nye demografireguleringer forventes øgede rammekorrektioner på 1-2 mio. kr. årligt, der skal finansieres via den samlede budgetbalance som del af budgetforliget.
Beslutning
Godkendt, idet opmærksomheden henledes på, at ændringer på administrationen jf. punkt i) i fremskrivningsnotatet præsenteres særskilt på budgetseminaret til efterfølgende beslutning i budgetlægningen.
Bilag

Til toppen


46.   Budget 2021 - Analyseoversigt


Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at oversigten over udvalgenes igangsatte analyser tages til efterretning.

Økonomiudvalget 14-04-2020
Taget til efterretning.
Baggrund og vurdering

Alle fagudvalg har i marts-møderækken igangsat råderumsanalyser, der skal bruges som input til budgetlægningen for 2021.

Oversigten over de igangsatte analyser er vedlagt sagen som bilag.

Der kan orienteres om status på forvaltningens arbejde med analyserne i fagudvalgene i juni-møderækken og i august beslutter fagudvalgene, hvilke analyser, der skal indgå i 1. behandlingsmaterialet.

Økonomi
Ingen særskilt.
Beslutning
Til efterretning, idet analyse om repatriering tilføjes referatet.
Bilag

Til toppen


47.   Overførselssag fra 2019 på anlæg


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførsler vedrørende anlæg fra 2019 til 2020 på 156,1 mio. kr., jf. bilag 1, godkendes
 2. overførelsesniveauet i sammenhæng med risikoen for en eventuel sanktion i 2020 drøftes 
 3. det drøftes og besluttes om der er anlægsprojekter som skal sættes på pause  
 4. det drøftes og besluttes om der skal gennemføres ekstra anlægsopfølgning som forelægges politisk i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse.

Økonomiudvalget 10-03-2020
Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales drøftet.

Ad 3: Økonomiudvalget anbefaler ikke, at projekter sættes på pause.

Ad 4: Økonomiudvalget anbefaler en ekstra anlægsopfølgning.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Ad 1: Anbefales.

Ad 2-4: Udgår grundet ophævelse af anlægsloftet.

Baggrund og vurdering

Siden Økonomiudvalget har behandlet sagen den 10. marts 2020 har Regeringen ophævet anlægsloftet i 2020 på grund af de økonomiske konsekvenser i forbindelse med CoOVID-19, samt anbefalet kommunerne om at fremrykke projekter til 2020 for at understøtte firmaer og virksomheder økonomisk. 

På den baggrund anbefales derfor, at anlægsprojekterne ikke skal sættes på pause (punkt 3) og at der ikke gennemføres en ekstra anlægsopfølgning på anlægsområdet i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse (punkt 4).

Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.

I forhold til det sanktionsbelagte område viser regnskabsresultatet i 2019 et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til vedtaget anlægsniveau på 191,1 mio. kr., hvilket betyder Køge Kommune bidrager positivt i forhold til kommunens samlede overholdelse af anlægsramme i 2019 er opgjort i bilag 2.

Ad 1 - Overførsler fra 2019 til 2020

Der er automatiske overførsler for netto 153,3 mio. kr. til 2020 og ikke igangsatte projekter for 2,8 mio. kr., som ligeledes anbefales overført i alt 156,1 mio. kr. Det samlede overførselsniveauet er 6 mio. kr. større end sidste regnskabsår.

Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Køge Idrætspark (45,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (13,1 mio. kr.), Vemmedrupskolen (11 mio. kr.), Teaterbygning, renovering af tag (8,6 mio. Kr), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,5 mio. kr.), Kunstbane i Ejby (6,2 mio. kr.), Nedrivning af ejendomme i Køge Nord (5,2 mio. kr.), samt Byggemodningspuljer til bolig- og erhvervsformål (15,9 mio. kr.), på i alt 114,1 mio. kr. 

I forbindelse med de afsluttede anlæg i 2019 tilgår der kassen netto 0,05 mio. kr.

Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.

Hvert anlægsområderne er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.

Serviceanlæg
Serviceanlæg havde i 2019 et korrigeret anlægsbudget på 243,5 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 119,4 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre 119,4 mio. kr. svarende til 49 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (45,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (13,1 mio. kr.), Vemmedrupskolen (11 mio. kr.), Teaterbygning, renovering af tag (8,6 mio. Kr), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,5 mio. kr.), Kunstbane i Ejby (6,2 mio. kr.), Ny omfartsvej i Borup (3,4 mio. kr.), Ramper ved Vemmedrup (3,2 mio. kr.)

Der er et samlet mindreforburg på afsluttede projekter på 0,05 mio., som anbefales at tilgå kassen.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2019 et korrigeret anlægsbudget på 42,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 7,8 mio. kr., svarende til 18 % af anlægsbudgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (3,2 mio. kr.) og vedligehold af haller (4,6 mio. kr.).

Ældreboliger og sociale institutioner
Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på netto 4,1 mio. kr. og et mindreforbrug på netto 0,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre udgifter for 2,6 mio. og indtægter for -2,5 mio. kr., svarende til 3 % af budgettet.

Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser med udgifter på 0,5 mio. kr. og indtægter -1,2 mio. samt ældreboliger i Køge Nord etape 1 med udgifter på 2,1 mio. og indtægter på -1,3 mio. kr..  

Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2019 et korrigeret anlægsbudget på netto -23 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 28,8 mio. kr. Den ønskede overførsel dækker strategisk opkøb (2,5 mio. kr.), byggemodning (29,1 mio. kr.) og salg af grunde (-2,9 mio. kr.).

Energisparerprojekter
Energisparerprojekter havde i 2019 et korrigeret anlægsbudget på 0,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som anbefales at tilgå kassen.  

Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2019 et korrigeret anlægsbudget på netto 3,7 mio. kr., og det restkorrigerede budget på -13,2 mio. kr. overføres ikke, idet Køge Jorddepot har fremlagt et nyt budget i 2020. Da Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret, betyder det ikke noget for Køge Kommunes kassebeholdning.

Ad 2 - Risiko for eventuelt sanktion i 2020

Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til drift og anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.

Der søges overført 161,9 mio. kr. til 2020 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 33,2 mio. kr. mere end forventningerne i 4. Økonomiske Redegørelse som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne, Køge Idrætspark, Renovering af tag på Teaterbygningen samt de afsatte bygemodningspuljer til bolig- og erhvervsformål Bygemodning på i alt 31,7 mio. kr.

I forhold til overholdelse af det vedtagne anlægsniveau på de skattefinansierede udgifter i 2020, vil et mindre overførselsniveau fra 2020 til 2021 end årets overførsel på 161,9 mio. kr., betyde en overskridelse af anlægsniveauet og derved risiko for sanktion.

Kultur- og Økonomiforvaltningen vurdere på grund af historiske overførselsniveauer, at der forventes overførsel på 140-150 mio. kr. til 2021 og vil i så fald betyde overskridelse 12 -22 mio. i forhold til vedtaget anlægsniveau. Tallet er forbundet med stor usikkerhed da vurdering sker meget tidligt på budgetåret. 

Ad 3 - Overvejelse om anlægsprojekter skal på pause

For at imødekomme en eventuel sanktion kan det overvejes om anlægsprojekter skal sættes på pause. De samlede projekter i 2020 inkl. ansøgte overførsler kan ses i bilag 3.

Ad 4 - Overvejelser om ekstra anlægsopfølgning 2020

Redegørelseskonceptet for 2020 er, at der er en budgetopfølgning på anlægsområdet som ligger i efteråret. Af hensyn til en eventuel udfordring på overholdelses af vedtaget anlægsniveau og risikoen for en sanktionen, kan det overvejes om der skal være en ekstra anlægsopfølgning som bliver forelagt i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse som bliver forelagt Byrådet i juni.

Den ekstra anlægsopfølgning skal være med til at kvalificere det forventet forbrug og overførsler til 2021 herunder risikoen for overskridelse i 2020. 

Økonomi
Økonomisk Afdeling bemærker, at der i 2020 er et vedtaget anlægsniveau til skattefinansierede udgifter (indenfor anlægsrammen) er på 198,9 mio. kr., hertil overføres ved Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse af sagen i alt 161,9 mio. kr. Det korrigerede budget i 2020 er herefter på 370,8 mio. kr. inkl. tillægsbevillingen på 10 mio. kr. vedr. energisspareprojekter.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2-4: Udgår.

Bilag

Til toppen


48.   Overførselssag fra 2019 på drift og finansiering


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. overførsel af mindreforbrug på 21,4 mio. kr. til 2020 kr. vedr. driftsområdet service godkendes
 2. overførsel af mindreforbrug på 9,0 mio. kr. til 2021 kr. vedr. driftsområdet service godkendes
 3. overførsel af merforbrug på -4,5 mio. kr. vedr. driftsområdet indkomstoverførsler godkendes
 4. overførsel af mindreudgifter på 4,8 mio. kr. på finansiering godkendes 
 5. overførselspulje på 20 mio. kr. i 2020 tilføres kassen
 6. ansøgning om overførsel af mindreforbrug på 16,4 mio. kr. vedr. driftsområdet service godkendes, jf. direktionens anbefaling (se tabel 2 i bilag 2)
 7. der træffes beslutning om yderligere overførsel af 0,9 mio. kr. vedr. driftsområdet service (se tabel 3 i bilag 2).
Økonomiudvalget 14-04-2020
Ad 1-6: Anbefales godkendt.

Ad 7: Økonomiudvalget anbefaler at de yderligere 0,9 mio. kr. overføres fra 2019-2020.

Inden Byrådets behandling uddybes beskrivelsen fra Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Baggrund og vurdering

De økonomiske styringsprincipper giver mulighed for at overføre driftsmidler mellem årene. Regnskabet for 2019 er afsluttet, og der søges nu om at få overført mindreforbrug/merforbrug på drift og finansiering i 2019 til 2020 og 2021 i henhold til gældende principper.  

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

Af bilag 2 fremgår et samlet overblik over Køge Kommunes overførsler. Af bilaget fremgår, om de enkelte områder er rammestyret, ikke rammestyret eller er institutioner med regionsaftale, hvilket er bestemmende for overførselsreglerne.

De ansøgte overførsler er drøftet og vurderet af direktionen den 5. februar 2020. Ansøgningerne, som vurderes at falde uden for eller være på kanten af de principper, der kan begrunde ansøgninger om overførsel, er markeret med farve:

 • Gul farve: Direktionen anbefaler overførsel, da intentionen i overførselsreglerne vurderes opfyldt.
  • Der ansøges om, at merudgifter på netto 9,227 mio. kr. under Frit valg, som ifølge overførselsreglerne står til at blive overført automatisk, ikke overføres (ÆSU).
  • Der ansøges 0,014 mio. kr. overført på Sct. Georgsgårdens budget (BU).
  • Der ansøges 1,500 mio. kr. overført implementering af affaldsordning i 2020 (TEU).
  • Der ansøges 2,000 mio. kr. overført energimærkeordning (TEU).
  • Der ansøges 2,470 mio. kr. overført til dækning af bl.a. bodeling vedr. Østsjællands Beredskab (ØU).
  • Der ansøges 0,250 mio. kr. overført vedr. driftssikring af boligbyggeri (ØU).
  • Der ansøges 0,355 mio. kr. overført vedr. ikke anvendte midler fra Lov- og Cirkulæreprogram (ØU).
  • Der ansøges 0,633 mio. kr. overført vedr. projekt Koordinerende sagsbehandling under velfærdsinvesteringspuljen (ØU).
 • Orange farve: Direktionen anbefaler, at overførsel drøftes politisk.
  • Der ansøges 0,150 mio. kr. overført på SSP's budget (SKU).
  • Der ansøges 0,365 mio. kr. overført vedr. § 17, stk. 4 udvalgets arbejde med videre udvikling af Køge Marina (KIU).
  • Der ansøges 0,400 mio. kr. overført til eventpulje (KIU).

Følgende uddybende beskrivelse fra Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling er tilføjet siden Økonomiudvalgets behandling af sagen:

Anbefalingen om ikke at overføre merforbruget under Frit Valg skyldes, at det må konstateres, at den prognose, der har ligget til grund for budgetgennemgangene og dermed muligheden for budgetoverholdelse ikke har været korrekt. Derfor ansøges merforbruget ikke overført til 2020. Prognosemodellen er udviklet hen over året og implementeret i september 2019. Formålet har været at skabe overblik og gennemsigtighed på området, og samtidig en decentralisering af budgetansvaret. Der er opbygget en temmelig kompleks styringsmodel fra bunden og med meget få måneder til at efterprøve modellen.

Samlet drift
Årets resultat på den samlede drift er et mindreforbrug på 44,6 mio. kr. Direktionen indstiller overførsler for samlet 42,4 mio. kr., hvoraf de 25,9 mio. kr. er automatiske overførsler eller ansøgte overførsler inden for reglerne (heraf 16,9 mio. kr. til 2020 og 9,0 mio. kr. til 2021), og de 16,4 mio. kr. er yderligere ansøgte overførsler anbefalet af direktionen. Der er derudover ansøgt om overførsler på 0,9 mio. kr., som direktionen anbefaler drøftet politisk, jf. farvemarkeringen nævnt ovenfor.

Til sammenligning havde kommunen i 2018 et mindreforbrug på 58,1 mio. kr., hvoraf 50,1 mio. kr. overførtes til 2018 og 2019.

Tabel 1: Overblik over regnskabsafvigelse 2019 og overførsler til 2019 fordelt på driftsområder (mio. kr.)

I mio. kr. Årets resultat Automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne til 2020 Automatiske overførsler og ansøgte overførsler inden for reglerne til 2021 Yderligere ansøgte overførsler til 2020 - anbefalet af Direktionen Indstillede overførsler i alt Til kassen Yderligere ansøgte overførsler til 2020 - til politisk drøftelse
Service-område 49,8 21,4 9,0 16,4 46,8 3,0 0,9
Indkomst-overførsler 4,4 -4,5 0,0 0,0 -4,5 8,8 0,0
Andet -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,6 0,0
Drift i alt 44,6 16,9 9,0 16,4 42,4 2,2 0,9

Driftsområdet service
Af et samlet mindreforbrug på 49,8 mio. kr. på driftsområdet service indstiller direktionen overførsler for netto 46,8 mio. kr. Dertil kommer ansøgninger om overførsler af samlet 0,9 mio. kr. under Skoleudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som direktionen anbefaler drøftet politisk.

Det indstilles, at overførselspuljen på 20 mio. kr. under driftsområdet service nulstilles og tilgår kassen. Der er tale om en teknisk budgetpost indeholdt i det vedtagne budget med det formål at sikre, at budgettet kan absorbere udsving i overførselsniveauet fra år til år, uden at det medfører udfordringer for kommunens overholdelse af servicerammen. Nulstillingen af de 20 mio. kr. øger således ikke råderummet, da det hele tiden har været formålet at modregne puljen overførslerne til 2020.

Driftsområdet indkomstoverførsler
Af et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på driftsområdet indkomstoverførsler indstiller direktionen overførsler for netto -4,5 mio. kr.

Driftsområdet andet
Området udviser et samlet merforbrug på 9,6 mio. kr. Der søges ikke om overførsler på området.

Finansiering
Direktionen indstiller overførsler for netto 4,8 mio. kr. Dette vedrører udskudt betaling af grundkapital på 10,0 mio. kr. og udskudt lånoptag på to byggeprojekter -5,2 mio. kr.

Protokolleringer fra fagudvalg
Overførselssagen er også sendt til behandling i fagudvalgene. Nedenfor fremgår fagudvalgenes protokollering fra behandlingen af sagerne.

Protokollering fra fagudvalg:

 • Børneudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Klima- og Planudvalget: Indstillinger anbefales.  
 • Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Skoleudvalget: Indstillinger anbefales. 
 • Ældre- og Sundhedsudvalget: Indstillinger anbefales.  
 • Social- og Arbejdsmarkedsudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Økonomiudvalget: Indstillinger anbefales.
 • Teknik- og Ejendomsudvalget: Indstillinger anbefales.
Økonomi

Byrådet har afsat en pulje på 20 mio. kr. i budget 2020. Formålet med puljen er som tidligere nævnt at sikre, at kommunen ikke overskrider serviceloftet, når overførslerne svinger fra år til år. Målet er at have overførsler for maksimalt 40 mio. kr., og at tallet ikke svinger mere end 20 mio. kr. fra år til år.

Såfremt direktionens anbefalinger følges, vil den samlede overførsel til 2020 være 37,8 mio. kr., jf. tabel 5 i bilag 2. For at undgå at rammen og serviceloftet udfordres af overførsler i 2020, skal der dermed overføres som minimum 17,8 mio. kr. til 2021 på serviceområdet.

Beslutning
Ad 1-6: Godkendt.

Ad 7: Godkendt at de yderligere 0,9 mio. kr. overføres.
Bilag

Til toppen


49.   Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orienteringen om aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 tages til efterretning
 2. fremrykning af anlægsprojekter for 32,7 mio. kr jf. nedenfor under baggrund godkendes
 3. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb for de fremrykkede projekterne for hele projektperioden
 4. der søges om låneoptag for 32,7 mio. kr. til fremrykkede anlæg
 5. tager til efterretning, at det tilvejebragte råderum i anlægsplanen for 2021-24 kan anvendes til modernisering af bygninger
 6. tager til efterretning, at regninger fra kommunens leverandører fortsat straksbetales
 7. der ikke anvendes mulighed for forudbetaling af leverancer
 8. drøfte om undladelse af anvendelse af misligholdelsesbestemmelser skal anvendes.
Økonomiudvalget 21-04-2020
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Ad 3: Anbefales godkendt.

Ad 4: Anbefales godkendt.

Ad 5 og 6: Anbefales taget til efterretning.

Ad 7: Anbefales godkendt, at der ikke anvendes forudbetaling.

Ad 8: Anbefales godkendt, at der ikke anvendes misligholdelsesbestemmelser.

Baggrund og vurdering

KL og Regeringen har den 26. marts 2020 indgået aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. Tiltagene er en del af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet, og tilsvarende tiltag gennemføres på Statens og Regionernes område. De fleste tiltag har fokus på at sikre likviditet hos virksomhederne på kort sigt. Aftalen er vedlagt som bilag og tiltagene gennemgås i det følgende. Lovarbejdet vedr. flere af aftalens hensigter er efterfølgende vedtaget som lov 325.  

Fremrykning af anlægsprojekter (indstillingens punkt 2 og 3) 
Af aftalen fremgår, at anlægsloftet fjernes i 2020 for at åbne for fremrykning af anlæg og derigennem understøtte byggebranchen. Administrationen har gennemgået den vedtagne anlægsplan for 2020-2024 og har vurderet hvilke projekter der tids og ressourcemæssigt vurderes kan gennemføres inden udgangen af 2020. Disse anlægsprojekter anbefales fremrykket til 2020. Det drejes som om følgende anlægsprojekter:

a) Køge Vejlys - Lovpligtig opgradering (TEU03): 4.190.000 kr.

b) Istandsættelse af Sandmarksbo (TEU127): 2.543.000 kr.

c) Ombygning af Nørremarken (TEU136): 3.051.000 kr.

d) Omfartsvej Borup - etape 4 (TEU138): 1.500.000 kr.

e) Omfartsvej Ølby (TEU141): 1.000.000 kr.

f) Fortsættelse af cykelsti fra Ejby til Køge (TEU144): 750.000 kr.

g) Udskiftning af kunstbane - Køge Stadion, gl. bane (TEU145): 2.949.000 kr.

h) Vedligehold af kommunens ejendomme (TEU101): 15.000.000 kr.

i) Vedligehold af hallerne (TEU102): 1.700.000 kr.

Samlet anbefales fremrykning for 32,7 mio. kr. Flere anlæg er flerårige, og derfor følger også en vis fremrykning af projekter til 2021.

Af hensyn til at projekterne kan gennemføres hurtigst muligt anbefales det tillige, at de normale projektbeskrivelser udgår og at såvel anlægsbevilling som rådighedsbeløb straksfrigives, jf indstillingens punkt 3.

Det bemærkes, at der for projekterne TEU 138, TEU 141 og TEU 144 er tale om frigivelse af flerårige anlægsbevillinger på hhv. 13.221.000 kr., 8.136.000 kr. og 5.085.000 kr.

Lånoptag til anlæg (ad indstillingens punkt 4 og 5)
Aftalen indeholder 2 lånemuligheder. En på drift og en til anlæg.

Lånepulje til drift er på samlet set 500 mio. kr. og forventes at kunne søges af kommuner med likviditetsproblemer. Køge Kommune ventes ikke at kunne komme i betragtning til puljen, ligesom direktionen heller ikke anbefaler at puljen søges.

Herudover åbner aftalen for låneadgang til fremrykkede anlægsprojekter.

Det vurderes muligt at overholde den økonomiske politiks mål for likviditet selvom der fremrykkes anlæg, men direktionen anbefaler alligevel at denne ekstraordinære adgang til at låneoptage anvendes.

Den landsgennemsnitlige kommunale gæld ekskl. ældreboliger er på 9.961 kr. pr. indbygger, mens den er 5.022 kr. pr. indbygger i Køge Kommune (ekskl. Jorddepotet).

Såfremt låneadgangen anvendes og bevilliges anbefaler direktionen, at det ledige råderum i anlægsplanen pga. fremrykningen af anlægsprojekter anvendes til at igangsætte projekter, der sikre modernisering af kommunens bygninger. Der vil blive fremlægt sag på maj måneds møderække herom. 

Ved lånefinansiering af fremrykkede anlæg vil kommunens gæld vokse med 32,7 mio. kr., som skal afdrages over en årrække. Likviditeten vil på den korte bane være tilnærmelsesvis uændret.

Fremrykning af betalinger til leverandører (indstillingens punkt 6)
Tiltaget om fremrykning af betalinger er allerede sat i gang ved borgmesterbeslutning, Der er fremrykket betalinger for ca. 70 mio. kr. og regninger straks-betales fortsat.

Fremrykningen belaster midlertidigt kommunens likviditet med et tilsvarende beløb.

Forudbetaling og udeladelse af brug af misligholdelsesbestemmelser (indstillingens punkt 7 og 8) 
Det fremgår af aftalen, at Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om at give mulighed for at der kan forudbetales leverancer hvor levering er aftalt i perioden frem til 1. juli 2020 og som har en værdi på højest 1 mio. kr. ekskl. moms og at der gives mulighed for at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende overfor leverandører til kommunerne hvor misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Da tiltagene er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne er de lovgivningsmæssige rammer for at dispensere for de to ovennævnte forhold er gennemført med vedtagelsen af lov 325 og tilhørende bekendtgørelser.

Muligheden for forudbetaling af leverancer er i modstrid med Køge Kommunes økonomiske styringsprincipper og udsætter kommunen for en øget risiko for tab, ligesom det svækker Køge Kommunes retsstilling. Direktionen anbefaler, at dette tiltag ikke pt. bringes i anvendelse.

Såfremt Byrådet trods dette beslutter at anvende tiltaget, så er det jf. aftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner et krav, at der administreres ensartet overfor kommunens leverandører. Endvidere fremgår det af lovarbejdet at kommunen kan fastsætte kriterier. Forvaltningen anbefaler derfor at der i så fald besluttes, at  

a) Leverandøren skal skriftligt bede om forudbetalingen, og ønsket skal være begrundet med et COVID-19 relateret likviditetsbehov.

b) Der betales ikke forud for beløb under 25.000 kr.

Muligheden for at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser (f.eks. krav om betaling af bod ved forsinkelse) gældende overfor leverandører til kommunerne, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19 er ligeledes i modstrid med Køge Kommunes økonomiske styringsprincipper og udsætter kommunen for en øget risiko for tab, ligesom det svækker Køge Kommunes retsstilling. Direktionen anbefaler, derfor også her, at dette tiltag ikke pt. bringes i anvendelse.

Såfremt det alligevel besluttes at anvende denne mulighed, så anbefales det, at den ledsages af et krav om en ledelseserklæring fra leverandøren om at misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Øvrige forhold (indstillingens punkt 1)
Det fremgår endvidere af aftalen, at ekstraordinære udgifter til COVID-19 ikke må fortrænge udgifterne til borgernær velfærd. COVID-relaterede driftsudgifter vil blive undtaget for servicedriftslofterne ligesom det fremgår af aftalen, at parterne vil drøfte de samlede økonomiske rammer i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.  

Det er ligeledes en del af aftalen, at kommunerne kan undlade at opkræve dækningsafgift af forretningsejendomme. Denne del er ikke relevant for Køge Kommune, idet der ikke opkræves dækningsafgift af forretningsejendomme. 

Økonomi
Se beskrivelsen under de enkelte punkter under baggrund.
Beslutning
Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet Byrådet tilkendegiver, at såfremt de fremrykkede 15 mio. kr. til vedligeholdelse mod forventning ikke anvendes i 2020, så overføres pengene til vedligeholdelse i 2021. 

Ad 3-4: Godkendt.

Ad 5-6: Taget til efterretning.

Ad 7: Godkendt, at der ikke anvendes forudbetaling.

Ad 8: Godkendt, at der fortsat anvendes misligholdelsesbestemmelser.
Bilag

Til toppen


50.   Årsrapport 2019 for Køge Havn


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at årsrapport og revisionsprotokollat for Køge Havn 2019 godkendes.

Økonomiudvalget 14-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd skal i henhold til § 9, stk. 3 i lov om havne, godkende regnskabet for Køge Havn.

Havnebestyrelsen i Køge Havn har fremsendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2019.

Havnebestyrelsen har uden bemærkninger godkendt årsrapport og revisionsprotokollat for 2019 den 24. februar 2020.

Regnskabet for Køge Havn 2019 udviser et samlet overskud på 12.568.662 kr. mod 11.600.124 kr. i 2018. Egenkapitalen udgør 146,4 mio. kr. ultimo 2019 mod 133 mio. kr. i 2018.

Af revisionsprotokollatet fremgår det, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, og regnskabet er forsynet med en blank påtegning.

Økonomi

Køge Kommunes ejerandel udgør 100 % i Køge Havn. Ultimo 2019 er der givet kommunegaranti for 106.566.000 kr. mod 145.271.000 kr. i 2018.

Kommunikation
Køge Havn skal have besked om Byrådets behandling af årsrapport 2019.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


51.   Børn og Unge-politik og Sammenhængende Børnepolitik


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende

 1. Børn og Unge-politik
 2. Sammenhængende Børnepolitik.
Børneudvalget 05-02-2020
Ad. 1 og 2: Godkendt.

Skoleudvalget 05-02-2020
Ad. 1 og 2: Godkendt.

Økonomiudvalget 25-02-2020
Ad 1-2: Anbefales godkendt.
Baggrund og vurdering

Det følger af serviceloven, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sikrer sammenhæng mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Køge Kommune har herudover siden 2009 haft en Børn og Unge-politik, der sætter en fælles ramme og retning for alt arbejde med børn og unge i Køge Kommune - både udsatte og ikke-udsatte børn og unge.

I forbindelse med revision af Børn og Unge-politikken og Den Sammenhængende Børnepolitik har Børne- og Uddannelsesforvaltningen ønsket at tydeliggøre, at Børn og Unge-politikken (der i det væsentligste er en videreførelse af den tidligere politik) gælder for alle børn og unge i Køge Kommune, og at Den Sammenhængende Børnepolitik har til formål at sikre, at også børn og unge, der er socialt udsatte og/eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, oplever at være omfattet af de mål, visioner og værdier, der er fastsat i Børn og Unge-politikken.

Børne- og Uddannelsesforvaltningens udkast til politikkerne blev forelagt for Børneudvalget og Skoleudvalget den 2. oktober 2019 og herefter sendt i høring. Skoleudvalget og Børneudvalget behandlede politikkerne på et fælles temamøde den 8. januar 2020.

Politikkerne er tilrettet på baggrund af drøftelsen på temamødet og indkomne høringssvar fra bestyrelser og faglige organisationer.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Bilag

Til toppen


52.   Rykning af børnehavebørn til sfo pr. 1. april 2020


Indstilling
Byrådsmedlem Ali Ünsal (V) har i medfør af styrelseslovens initiativret ønsket at få sag om rykning af børnehavebørn til sfo pr. 1. april 2020 på dagsordenen.

Børneudvalget 01-04-2020
Drøftet, idet de sundhedsfaglige vurderinger vægter højst.
Børneudvalget anerkender forældrenes bekymringer.

Ali Ünsal begærede sagen i Byrådet. 
Baggrund og vurdering
Ali Ünsal (V) ønsker følgende på Børneudvalgets dagsorden:

" Venstre ønsker at få sat en sag på dagsordenen i Børneudvalget mhp. nedenstående spørgsmål fra Mette Jorsø i forbindelse med børnenes opstart efter Corona-hjemsendelse.

Forvaltningen kan evt. kigge på, hvordan man i Faxe og Sorø kommuner tager imod børnene et par dage efter opstart på de institutioner, som børnene gik på inden de blev hjemsendt, så de får sagt farvel til de pædagoger og kammerater, som de de fleste steder har haft gennem 4-5 år hver dag. ”

Spørgsmål fra Mette Jorsø (V): Alle børn i vuggestue og SFO skulle rykke 1. april. Kan man forestille sig, at de lige får et par dage i deres nuværende institution til at sige farvel og tak for denne gang, så de ikke bare fluks skal starte op et nyt sted uden at have sagt farvel til vuggestue eller børnehave-pædagoger og kammerater?

Beslutning
Udgår.

Til toppen


53.   Godkendelseskriterier for private leverandører


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende reviderede kriterier for godkendelse af private leverandører.

Børneudvalget 01-04-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Anbefales af et flertal på 8 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Mette Jorsø (V), Ken Kristensen (V), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Niels Rolskov (Ø) og Thomas Kielgast (F). En (Jeppe Lindberg (I) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget ønsker at det stillede spørgsmål besvares inden Byrådets behandling af sagen. Svaret fremsendes til hele Byrådet.

Baggrund og vurdering

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Godkendelseskriterierne skal fastsættes med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne daginstitutioner. Byrådet må ikke fastsætte kriterier, der er mere restriktive eller mere lempelige end de krav, Byrådet stiller til egne daginstitutioner.

For at blive godkendt skal den private leverandør i en skriftlig ansøgning dokumentere, hvordan privatinstitutionen vil leve op til kravene. Såfremt den private leverandør godkendes, yder Køge Kommune et drifts-og bygningstilskud samt administrationsbidrag hver måned på baggrund af det aktuelle børnetal.

De nuværende godkendelseskriterier er fra 2018. Efterfølgende er der sket enkelte opdateringer af lovgivningen, og der har vist sig behov for en række præciseringer af kriterierne i forhold til samarbejdet mellem en privat leverandør og Køge Kommune, og den private leverandørs forpligtelser, når der tilbydes pasning af kommunens børn. De foreslåede kriterier vil dog kun gælde for nye private leverandører.

Forslag til ændringer fremgår af bilaget. De steder, der er ændret i forhold til kriterierne fra 2018, er markeret med rød skrift.

I punkt 1 er driftsgarantien ændret fra tre måneder til en halv måned, jf. ændring i dagtilbudsloven. Da tilskuddet udbetales forud i Køge Kommune, kan driftsgarantien i alt udgøre, hvad der svarer til 1,5 måneders driftstilskud.

I punkt 2 er forholdene omkring legepladsen uddybet.

I punkt 3 under de pædagogiske rammer er kravene til den styrkede læreplan foldet mere ud. Samtidig er der, som noget nyt, stillet forslag om et møde med det pædagogiske tilsyn inden opstart af institutionen for at få afklaret og præciseret forventningerne til det pædagogiske arbejde.

I punkt 10 omkring lukkedage er der gjort opmærksom på institutionens forpligtelse til at stille alternativ pasning til rådighed ved lukkedage ud over grundlovsdag og den 24. december.

I punkt 13 fremgår en forpligtelse til at holde forvaltningen orienteret, hvis der sker væsentlige ændringer i institutionen fx vedrørende ledelse, drift, administration, bygninger, børnesammensætning, personalesammensætning, vedtægtsændringer mv.

I punkt 14 er typer af forsikringer, der skal tegnes, foldet ud. Under punkt 14 fremgår det også, at misligholdelse af driftsaftalen kan medføre standsning af tilskuddet med kort eller ingen varsel. Tidligere stod der kun "standsning uden varsel".

Det forventes, at KL på et tidspunkt vil fremlægge forslag til retningslinjer for godkendelseskriterier for private leverandører. Imidlertid er det usikkert, hvornår retningslinjerne er klar, og der er behov for at præcisere kriterierne ift. nye private leverandører i Køge Kommune. Hvis det viser sig, at KL's retningslinjer adskiller sig væsentligt fra forvaltningens forslag til godkendelseskriterier, vil Byrådet få forelagt en ny sag.

Økonomi
Der er ingen økonomske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt af et flertal på 26 (A, C, F, V, O, Ø).
1 (I) stemmer imod, da Liberal Alliance bakker op om det lovgivningsmæssige indhold, men kan ikke stemme for det samlede forslag, da det åbner op for ikke lovbestemte politikker besluttes lokalt og pålægges fremtidige private daginstitutioner.
Bilag

Til toppen


54.   Ændring af valgperioden for skolebestyrelsesmedlemmer


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at skolebestyrelserne gives mulighed for at ændre valgperioden fra fire år til to år.

Skoleudvalget 01-04-2020
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 14-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Som følge af en ændring i lov om Folkeskolen § 42, stk. 12, 2. pkt., får Kommunalbestyrelsen beføjelser til at ændre valgperioden fra fire år til to år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole.

Formålet med ændringen er at gøre det lettere for skolerne at rekruttere bestyrelsesmedlemmer blandt forældrene.

En stor del af skolerne har i dag forskudt valg, således at halvdelen af bestyrelsen udskiftes hvert andet år (se bilag). Ændringen vil derfor ikke give væsentligt merarbejde for skolernes administration.

I forbindelse med de seneste ændringer i regelsættet omkring skolebestyrelserne godkendte Byrådet den 24. april 2014 blandt andet at lægge det ud til decentral beslutning, om bestyrelserne ønskede at udpege op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Forvaltningen har foretaget en rundspørge blandt skolerne. Tilbagemeldingen er, at skolerne ønsker mulighed for decentralt at beslutte, om valgperioden skal være toårig. En enkelt skole ønsker at beholde den fireårige valgperiode.

Forvaltningen indstiller derfor, at Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at skolebestyrelserne fremover får mulighed for at vælge en toårig valgperiode efter følgende retningslinjer:

 1. Skolebestyrelsen kan træffe beslutning om at ændre valgperioden inden valget igangsættes. Første gang i foråret 2020.
 2. Valgperioderne skal tilrettelægges, så der altid er valg til hele eller dele af skolebestyrelsen foråret efter valg til Kommunalbestyrelsen.
 3. Fremadrettet kan skolebestyrelsen træffe beslutning om at ændre valgperioden i passende tid inden valget, ved de valg, der følger efter valget til Kommunalbestyrelsen (det vil sige hvert 4. år).

Punkt tre skal sikre gennemsigtighed i valgproceduren både for vælgerne, og dem, der er valgt til bestyrelsen.

Økonomi
Forslaget har ingen væsentlige økonomiske konsekvenser, da mange skoler allerede har forskudt valg med valghandling hvert andet år.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


55.   Borgmesterbeslutning (Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord)


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til kommuneplan 2017 sendes i offentlig høring.

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet tager til efterretning at borgmesteren den 17. marts 2020 har truffet en formandsbeslutning om at sende forslaget i høring for ikke at forsinke sagen.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Anbefales.

Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) afventer stillingtagen.

Økonomiudvalget 10-03-2020
Anbefales. 
Baggrund og vurdering

Byrådet har vedtaget en revideret udgave af Masterplan for Køge Nord. Lokalplanlægning inden for den reviderede masterplan kræver et tillæg til kommuneplan 2017 således, at kommuneplanens rammer stemmer overens med disponeringen i masterplanrevisionen.

Med den reviderede masterplan byttes der om på rekreative områder og erhvervsområder således, at erhvervsområder flyttes til arealer, som i kommuneplan 2017 udgør en del af et grønt bånd omkring Køge Nord. På den måde bliver der plads til flere boliger i forlængelse af Ølsemagle Landsby, vest for fredskoven, samt til en ny grøn struktur i form af en landskabsvold, som skærmer boligdelen STC III.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 7 er, at

 • bytte om på erhvervsarealer og rekreative arealer og udlægge et nyt rammeområde til boliger i overensstemmelse med masterplanrevisionen
 • bytte om på arealer til lager- og transportvirksomheder og arealer til lettere industri således, at lager- og transportvirksomhed ligger i forlængelse af det eksisterende Skandinavisk Transport Center, mens lettere industri placeres i det stationsnære område omkring Køge Nord Station
 • sænke maks. højden fra 40 til 20 meter for bygninger i den del af STC III, som ligger nærmest boligdelen.

Kommuneplantillægget dækker et areal på ca. 130 hektar og afgrænses af Skensved Å i nord, Køge Bugt Motorvejen i øst, Lille Syd-Banen i syd og erhvervsområder i den østlige del af Ll. Skensved mod vest.

Kommuneplantillæggets afgrænsning er sammenfaldende med afgrænsningen af kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan 2013, som muliggjorde byudvikling i Køge Nord-området, og som blev fulgt af rammelokalplan 1046 for Køge Nord. Planerne indeholder principper for beskyttelse af grundvandet og sikring af grundvandsdannelsen. Principperne videreføres i kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplan 2017.  

Miljøvurdering
Kommuneplantillæg nr. 7 er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screening vurderes det, at planen forudsætter en miljøvurdering, da planen forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet på parametre, som skal miljøvurderes.

Kommuneplantillægget miljøvurderes sammen med lokalplan 1088 på emnerne støj, kulturhistoriske interesser, klimatilpasning og visuel påvirkning.

Økonomi
Kommuneplantillæg nr. 7 har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da det muliggør lokalplanlægning, som medfører salg af kommunalt ejede arealer.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 30. april 2020 kl. 19-21 i Skensved Hallen. Det foreslås, at forslag til lokalplan 1088 for STC III- del 2 og opstarten af lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord præsenteres på samme møde.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


56.   Forslag til lokalplan 1090 - pladskrævende butikker i Den Hvide By


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til lokalplan 1090 for Butikker for særligpladskrævende varegrupper i Den Hvide By og forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Klima- og Planudvalget 02-04-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget og Økonomiudvalget besluttede i januar 2019 at igangsætte lokalplan for pladskrævende varegrupper i Den Hvide By, da Teknik- og Miljøforvaltningen oplever stigende efterspørgsel efter arealer til etablering af butikker til disse anvendelser, som fx bilforhandlere og andre varegrupper, som efter planloven kan betegnes som særlig pladskrævende varegrupper. 

Den gældende lokalplan giver ikke denne mulighed, idet den udlægger området til butikker til ”arealkrævende varegrupper”, som ikke kan sidestilles med særlig pladskrævende varegrupper.  

Lokalplanforslaget omfatter den østlige del af erhvervsområdet Den Hvide By. Den gældende lokalplan 2-46 aflyses derfor for dette område.  

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med gældende Kommuneplan 2017, da der ikke udlægges nye arealer til særlig pladskrævende varer indenfor den gældende ramme 2E07 Codan. Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg, som ændrer rammen for området, så det bliver muligt. Kommuneplantillægget ændrer samtidig kommuneplanens hovedstruktur, da det er nødvendigt at vedtage en ændret detailhandelsredegørelse, hvor der redegøres for kommunens samlede planlægning for butikker for særlig pladskrævende varegrupper. 

Lokalplan 1090 
Lokalplanforslaget udlægger 12.000 m2 til butikker til særlig pladskrævende varegrupper, heraf må den enkelte butik omfatte 2.000 m2. For bilforhandlere skal områder til klargøring og værksteder ikke indregnes i butiksstørrelsen. Desuden må området anvendes til kontor- og serviceerhverv, grossist- og lagervirksomhed, samt til mindre, publikumsorienterede fremstillingsvirksomheder. Det er efter planloven ikke muligt at vedtage en lokalplan, som udlægger almindelige udvalgsvarebutikker udenfor bymidter eller lokalcentre. Derfor ophører denne anvendelse ved vedtagelse af lokalplan 1090. 

Lokalplanen fastsætter, at byggeriets facadehøjde, det vil sige den samlede bygningshøjde ved byggeri med fladt tag, ikke må være over 8,5 meter. Derved sikres det, at nyt byggeri tilpasser sig eksisterende byggeri i området udenfor det egentlige bevaringsværdige erhvervsområde Den Hvide By. Bygninger med tagrejsning må gå op i 12,5 meters højde som i den gældende lokalplan. 

Lokalplanforslaget fortsætter bestemmelserne for ubebyggede arealer fra den gældende lokalplan 2-46, herunder for udlæg af rabatter og etablering af beplantning i disse. Lokalplanen fortsætter ligeledes de gældende bestemmelser for skiltning. 

Ændring af gældende lokalplan 2-46 
Den gældende lokalplan fastsætter en grænse på 25.000 m2 til butikker, som for længst er opbrugt. Da en del af lokalplanområdet overgår til den nye lokalplan, anbefaler forvaltningen, at der ikke etableres nyt areal til butikker indenfor rammerne af lokalplan 2-46. Derved fastholdes et "Status Quo" i området for omfang af udvalgsvarer.  

Kommuneplantillæg nr. 8 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 2E14 og indeholder en redegørelse for behovet for nyt udlæg til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer. Herunder en opgørelse over gældende og fremtidige muligheder. 

Lov om Miljøvurdering
Lokalplanen og Kommuneplantillægget er screenet efter miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, da lokalplanområdet allerede er udlagt til erhvervsområde, og den nye anvendelse ikke påvirker omgivelserne i særlig grad.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


57.   Borgmesterbeslutning (Forslag til lokalplan 1088 - STC III - del 2)


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til Lokalplan 1088 for STC III - del 2 sendes i offentlig høring.

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet tager til efterretning at borgmesteren den 17. marts 2020 har truffet en formandsbeslutning om at sende forslaget i høring for ikke at forsinke sagen

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Anbefales.

Vestligste facade på bygningen begrønnes, eller der etableres et beplantningsbælte.

Økonomiudvalget 10-03-2020
Anbefales.

Vestlige facade på bygningen begrønnes, eller der etableres et beplantningsbælte.

Baggrund og vurdering

Efter udbygning af de første to etaper af Skandinavisk Transport Center (STC I og STC II) er der efterspørgsel på arealer med plads til erhverv i stor skala. Køge Kommune ønsker derfor at give mulighed for etablering af større lager- og transportvirksomhed i Køge Nord på arealer nord for Egedesvej.

Køge Nord er i dag omfattet af rammelokalplan 1046 fra 2015. Lokalplanen er ikke byggeretsgivende og udlægger arealerne nord for Egedesvej til lettere industri, hvorfor lager- og transportvirksomhed på arealerne nord for Egedesvej kræver en ny lokalplan.

Kommuneplan 2017 udlægger arealerne nord for Egedesvej til lettere industri. I forbindelse med revision af Masterplan for Køge Nord udarbejdes kommuneplantillæg nr. 7 for hele Køge Nord, herunder lokalplanområdet. Med kommuneplantillægget ændres bestemmelserne således, at der bliver mulighed for lager- og transportvirksomhed indenfor lokalplan 1088. Det er en forudsætning for endelig vedtagelse af lokalplan 1088, at kommuneplantillæg nr. 7 vedtages endeligt.

Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 18 hektar. Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forlængelse af 1. del af STC III og omfatter 2. del af udvidelsen. Lokalplanområdets nordlige afgrænsning udgøres af åbeskyttelseslinjen langs Skensved Å. Mod syd afgrænses lokalplanområdet af Egedesvej.

Lokalplanen giver mulighed for lagerbygninger i op til 15 meters højde. Lokalplanen stiller krav om, at facader, som vender mod Skensved Ådal, skal fremstå med en graduering fra mørk til lys - i et mønster, et motiv eller begrønnet med det formål, at de markante bygningsvoluminer smelter sammen med omgivelserne og himlen.

Lokalplanområdet ligger i følsomt indvindingsområde, hvorfor plads- og vejvand ikke må nedsives, og lokalplanen stiller krav om uigennemtrængelig befæstelse på pladser og veje. Samtidig er det nødvendigt, at der nedsives vand således, at der kan opretholdes vandbalance og dannes grundvand, hvor det er muligt. Lokalplanen fastsætter derfor et forhold mellem befæstede arealer, bebyggede arealer (tagflader, hvorfra der kan nedsives rent vand) og arealer til regnbede.

Der er givet landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til et forsyningsanlæg til forsinkelse af regnvand og rensning af overfladevand fra STC III på arealerne nord for lokalplanområdet. Anlægget udformes som natur med synlig vandhåndtering i form af lavninger i terrænet og et dige.

I anlægget indpasses en sti, som kobles på det øvrige stisystem. Lokalplanen udlægger beplantningsbælte i den nordlige del af lokalplanområdet mod Skensved Ådal. Formålet med beplantningsbæltet er at sløre de store bygningsvoluminer i STC, set fra ådalen. Lokalplanen stiller desuden krav om, at terrænet på den nordlige side af bygningerne udformes i S-formede kurver med det formål at sikre et blødt landskab, hvor bygningerne set fra ådalen fremstår naturligt indpasset i den bølgede topografi.

Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om skiltning og belysning samt beskyttelse af fredede jord- og stendiger.

Miljøvurdering
Lokalplan 1088 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screening vurderes det, at planen forudsætter en miljøvurdering, da planen forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet på parametre, som skal miljøvurderes.

Lokalplanen miljøvurderes sammen med kommuneplantillæg nr. 7 på emnerne biologisk mangfoldighed, sundhed, luft og klima samt landskab. For lokalplanområdet skal miljøvurderingen mere detaljeret belyse påvirkningen af bilag 4-arter samt den visuelle påvirkning af Skensved Ådal.

Økonomi
Lokalplan 1088 har økonomiske konsekvenser for Køge Kommune, da lokalplanens realisering medfører salg af kommunalt ejede arealer.
Kommunikation
Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 8 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt den 30. april 2020, kl. 19-21 i Skensved Hallen. Det foreslås, at forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for Køge Nord og opstarten af lokalplan 1089 for boliger i Køge Nord præsenteres på samme møde.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


58.   Forslag til tillæg til Køge Kommunes Vandforsyningsplan


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at forslag til tillæg til vandforsyningsplanen godkendes.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 14-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog i 2010 Vandforsyningsplanen for vandforsyningen i Køge Kommune. Planen opdeler hele kommunen i forsyningsområder, der hver er tilknyttet et vandværk. Når der sker ændringer til Vandforsyningsplanen, skal der udarbejdes tillæg, som skal godkendes af Byrådet.

Slimminge Vandværk og Borup Vandværk har orienteret Teknik- og Miljøforvaltningen om en sammenlægning af de to vandværker.     

Forslag til tillægget til vandforsyningsplanen er vedlagt som bilag. Forslag til tillægget omfatter informationer om baggrund for sammenlægningen og en vurdering af, om Borup Vandværk har den nødvendige kapacitet til at forsyne Slimminge Vandværk. Ligeledes fremgår det af udkastet til tillægget, at forsyningsgrænsen ophæves mellem Slimming Vandværk og Borup Vandværk.

Forslag til tillæg har været i 4 ugers offentlig høring. Her er ikke indkommet indsigelser eller øvrige kommentarer til tillægget.

Vurdering:
Forvaltningen vurderer, at det vedlagte forslag til tillæg er i overensstemmelse med de målsætninger, der er givet i vandforsyningsplanen, idet tillægget omfatter samarbejde af drift, administration eller forsyningssikkerhed.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Tillægget har været i 4 ugers offentlig høring. Når tillægget er godkendt, lægges det på kommunens hjemmeside sammen med Vandforsyningsplanen.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


59.   Lokalplan 1082 - endelig vedtagelse af lokalplan for Bjerggade Syd


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at Lokalplan 1082 for etagebyggeri på ejendommen Bjerggade 2 vedtages endeligt med de ændringer, der er beskrevet i høringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Sagen sendes i fornyet høring inden videresendelse til Økonomiudvalg og Byråd.

Høringen omfatter etablering af altaner og materialevalg til facaderne.

Klima- og Planudvalget 02-04-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 26. november 2019, sag nr. 189, at sende forslag til Lokalplan 1082 for Bjerggade Syd i offentlig høring. Der er indkommet 6 høringssvar.  

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et bolig- og erhvervsbyggeri i samme skala som det resterende byggeri i Bjerggade. Byggeriets højde er på maks. 15,5 meter. På en del af tagetagen etableres friarealer som en fælles tagterrasse. 

Lokalplanen giver mulighed for at opføre 8 boliger på mellem 80-90 m² og mulighed for etablering af erhverv i stueetagen. På og under terræn etableres parkeringspladser i henhold til parkeringsnormen. Der kan blive tale om at skulle tilkøbe parkeringspladser i det nærliggende parkeringshus for at kunne opfylde parkeringsnormen. Her henvises til "Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag". 

De indkomne høringssvar indeholder bl.a. bekymring i forhold til byggeriets volumen og materialevalg. Lokalplanen lægger op til, at byggeriet kan opføres i enten præget beton og metalplader i rødlige nuancer, eller i røde mursten og tegltag som resten af Bjerggade. Materialevalget, som præget beton og metalplader, er tænkt som en måde at markere overgangen mellem den gamle by og det nye område. I forhold til bygningens højde så overholder den de 15,5 meter, som er tilladt i stationsområdet.

Bygherre har fremsendt ønske om at lade lokalplanen give mulighed for at etablere boliger og/eller erhverv i stueetagen. Lokalplanforslaget giver ikke mulighed for boliger i stueetagen. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at der ikke vil kunne etableres attraktive boliger i stueetagen på grund af den lave sokkel og dermed sandsynlige indbliksgener fra forbipasserende trafik. Til sammenligning er boligerne i stueplan i det resterende Bjerggade opført på høj kælder.  

Derudover ønsker bygherre mulighed for at opsætte altaner på facaden mod Bjerggade, hvilket både arkitektonisk og i forhold til etablering af opholdsarealer vil være et plus for byggeriet. Opsætning af altaner i 1. sals højde vil dog kræve, at etagehøjden i stueetagen hæves, da altanerne vil hænge ud over fortovet. Oplevelsen af at gå under altanerne kan føles lav og for trykket.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene, samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Supplerende offentlig høring
Siden sagen blev behandlet på Klima- og Planudvalgets møde den 5. marts 2020, har forvaltningen gennemført en supplerende offentlig høring i forhold til bygherres ønske om at opsætte altaner, samt i forhold til valg af materialer til henholdsvis tag og facader. Høringen har været gennemført fra den 12. - 25. marts 2020. Der er indkommet ét høringssvar med bemærkninger til bl.a. altanernes placering på facaden, vinduernes udformning samt henstilling om at anvendelse af farvet blik udgår af planen. 

Bemærkningerne indgår i høringsnotatet.

Bygherre er indstillet på at udarbejde mock-up som skal vise materialer på facade og tag.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


60.   Godkendelse af affaldsregulativer


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald i Køge Kommune godkendes med ikrafttræden 1. maj 2020.

Klima- og Planudvalget 05-03-2020
Godkendt.

Økonomiudvalget 14-04-2020
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget godkendte den 9. januar 2020, under pkt. 5, forslag til reviderede regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald i Køge Kommune. Regulativforslagene har herefter været i offentlig høring frem til og med 7. februar 2020.

Behovet for at revidere regulativ for erhvervsaffald (gengivet i bilag 1, med foreslåede ændringer med rød skrift) skyldes primært, at der skal etableres kommunale indsamlingsordninger for genanvendelige materialer fra alle kommunale institutioner og øvrige kommunale virksomheder. Baggrunden for at det skal tilstræbes at implementere nye indsamlingsordninger for kommunale institutioner og virksomheder allerede pr. 1. maj 2020 er, at der således kan opnås en stordriftsfordel / synergieffekt, idet implementering sker samtidig med udrulning af nye ordninger til flerfamilieboliger.

Der vil således også være tale om de samme typer af beholdere og containere, som ved husstandene og de samme tømmefrekvenser for materiellet.

Herudover er der i bilag 1 i regulativet tilføjet en definition på "kommunale virksomheder og institutioner".

Behovet for at revidere regulativ for husholdningsaffald (gengivet i bilag 2, med foreslåede ændringer med rød skrift) skyldes primært Klima- og Planudvalgets beslutning om at indføre indsamling af plast- og metalemballager i klare sække via storskraldsordningen (§ 22).

Herudover er der foretaget en teknisk tilretning og præcisering i bilag 2 til regulativet - præcisering af hvordan reglen om afstand fra standplads (tilbagekørsel eller ej af beholdere efter tømning) skal forstås ved koteletgrunde og lignende (punkt 1.5 i bilag 2 til regulativet).

Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar til hverken regulativ for husholdningsaffald eller regulativ for erhvervsaffald.

ETK har imidlertid fremsat ønske om ændring af perioden for indsamling af juletræer. Dette skyldes, at det har vist sig uhensigtsmæssigt at indsamle juletræer fra alle ejendomme i løbet af uge 4 og 5. Det foreslås derfor i stedet at indføje i regulativ for husholdningsaffald, at juletræer indsamles med henblik på kompostering, samtidig med afhentning af storskrald fra alle boliger, i løbet af januar og februar måned. Denne ændring er indarbejdet i vedlagte forslag til regulativ for husholdningsaffald (i § 22.3).

Økonomi
Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser forbundet med revision af affaldsregulativerne.
Kommunikation
Når regulativerne er endeligt vedtaget af Byrådet, vil regulativteksten blive indtastet i den statslige regulativdatabase, NSTAR, og offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


61.   Godkendelse af skema A for 10 ældreboliger for Ny Føllehavegård - Serviceareal


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

         Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at          

 1. nærværende dagsorden tages til efterretning.

  Økonomiudvalget og Byrådet, at
   
 2. der meddeles godkendelse til opførelse af nyt serviceareal på 100 m2 i forbindelse med opførelse af 10 nye ældreboliger for Føllehavegård i henhold til almenboligloven
 3. godkende indhentning af statstilskud på 0,400 mio. kr. ekskl. moms

 4. på baggrund af punkt 2 og 3 godkender Skema A for servicearealer i forbindelse med opførelse af 10 nye ældreboliger for Føllehavegård med Køge Kommune som bygherre.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-03-2020
Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 02-04-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Ad 2-4: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I henhold til almenboligloven kan Byrådet på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder ældreboliger.

Projektet etableres i tilknytning til Køge Nord Plejecenter på Fuglebæk Allé i Køge, og omfatter 10 stk. to-rums ældreboliger i et plan med et gennemsnitlig areal på 75 m2 pr. bolig, inkl. fælles boligareal. Det samlede boligareal udgør således 750 m2 og servicearealer udgør i alt 100 m2, i alt 850 m2. Bygningen opføres efter lavenergiklasse 2015.

Da kommunen selv er bygherre stilles kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier" som vilkår for udbuddet. 

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum udgør 2,654 mio. kr. (inkl. moms).

Finansieringen fremkommer således:

Tilskud 40.000 kr. pr. bolig 0,400 mio. kr.
Kommunal egenfinansiering 2,254 mio. kr.
2,654

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter inkl. gebyrer er følgende:

Anskaffelsessum  2,640 mio. kr.

Gebyrer

0,014 mio. kr.
2,654

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 3,290 mio. kr. ekskl. moms til servicearealer samt tilskud på -0,4 mio. kr. (TEU 122A) Det ansøgte beløb i Skema A på 2,654 mio. kr. inkl. moms er således inde for det afsatte budget 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og flytteomkostninger ikke må indgå i beregningen til støttet byggeri og derfor er der afsat mere i budget i 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri.

Beslutning
Ad 2-4: Godkendt.
Bilag

Til toppen


62.   Godkendelse af skema A for 10 ældreboliger for Ny Føllehavegård - boliger


Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til

         Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- og Ejendomsudvalget, at          

 1. nærværende dagsorden tages til efterretning.

  Økonomiudvalget og Byrådet, at
   
 2. Skema A for de 10 nye ældreboliger for Føllehavegård godkendes
 3. der ydes grundkapitallån på 2.230 mio. kr. til ældreboligerne
 4. der meddeles ydelsesstøtte til opførelse af de 10 nye ældreboliger for Føllehavegård i henhold til almenboligloven.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 09-03-2020
Taget til efterretning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 02-04-2020
Anbefales.

Økonomiudvalget 21-04-2020
Ad 2-4: Anbefales.
Baggrund og vurdering

I henhold til almenboligloven kan Byrådet på Statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af nybyggede almene boliger, herunder ældreboliger.

Projektet etableres i tilknytning til Køge Nord Plejecenter på Fuglebæk Allé i Køge, og omfatter 10 stk. to-rums ældreboliger i et plan med et gennemsnitlig areal på 75 m2 pr. bolig, inkl. fælles boligareal. Det samlede boligareal udgør således 750 m2 og servicearealer udgør i alt 100 m2, i alt 850 m2. Bygningen opføres efter lavenergiklasse 2015.

Da kommunen selv er bygherre stilles kommunens "generelle og specifikke krav til entreprenører og byggeri ved egne kommunale byggerier" som vilkår for udbuddet. 

Anlægsbevillingen til boligerne er godkendt i Byrådet den 28. januar 2020.

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum uden fraregning af tilskud udgør 22,300 mio. kr. (inkl. moms), hvilket overholder det bindende maksimumsbeløb på 30.750 kr. pr. m2 inkl. energitillæg.

Anskaffelsessummen finansieres således:

Realkreditlån (88 %) 19,624 mio. kr.
Grundkapitallån (10 %) 2,230 mio. kr.
Beboerindskud (2 %) 0,446 mio. kr.
22,300

Fordelingen af anskaffelsessummens udgifter er følgende:

Grundudgifter (11 %) 2,485 mio. kr.
Entrepriseudgifter (68 %) 15,140 mio. kr.
Omkostninger (19 %) 4,253 mio. kr.

Gebyrer

(2 %) 0,422 mio. kr.
22,300

Det skal bemærkes, at ovennævnte opstilling udelukkende rummer beløb i relation til Skema A, det vil sige de støtteberettigede beløb.

Udgifter til inventar og hjælpemidler er ikke støtteberettiget, men indgår i den samlede anlægsbevilling.

Huslejen er på Skema A beregnet til 1.335 kr. pr. m2 om året ekskl. forbrug, svarende til en månedlig husleje på 8.344,75 kr. pr. bolig.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der i budget 2020-2021 samlet set er afsat 23,138 mio. kr. ekskl. moms til boligarealer (TEU 122A) Det ansøgte beløb i Skema A på 22,3 mio. kr. inkl. moms er således inde for det afsatte budget 2020-2021. Herudover skal det bemærkes, at inventar og hjælpemidler ikke må indgår i beregningen til støttet byggeri og derfor er der afsat mere budget i 2020-2021 end beregningen til støttet byggeri. Udgifter til grundkapitalindskud afholdes over anlægsudgifterne til boligerne idet det er kommunens ejendom.  

Beslutning
Ad 2-4: Godkendt.
Bilag

Til toppen


63.   Borgmesterbeslutning (midlertidig fremrykning af betaling af regninger)


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren i forlængelse af mail til Byrådets medlemmer den 17. marts 2020 har truffet en formandsbeslutning om at kommunen, for at støtte det private erhvervsliv, midlertidigt betaler regninger straks efter opgavens udførelse - og ikke som tidligere besluttet af Byrådet efter 30 dage.
Baggrund og vurdering

Byrådet har tidligere besluttet, at regninger til kommunen betales til leverandøren efter 30 dage.

For at understøtte det lokale erhvervsliv har borgmesteren den 17. marts skrevet til samtlige byrådsmedlemmer og foreslået, at regninger i denne tid med dalende aktivitet på grund af corona, betales med det samme.

Da alle byrådets medlemmer har bakket op om forslaget har borgmesteren umiddelbart efter tilbagemeldingerne fra byrådets medlemmer truffet en formandsbeslutning om at iværksætte tiltag så regninger til kommunen i en periode betales straks opgaven er udført. 

Når Danmark ikke længere er "lukket ned" vil regninger igen blive betalt efter 30 dage, som tidligere besluttet af Byrådet. 

§ 31, stk. 1 i den kommunale styrelseslov giver borgmesteren kompetence til, i helt særlige situationer, at afgøre sager på Byrådets vegne. Det er en forudsætning for at anvende denne kompetence, at det drejer sig om sager, der ikke tåler opsættelse (ikke kan vente) eller giver anledning til tvivl. 

Borgmesteren har sammen med forvaltningen vurderet, at betingelserne for træffe en borgmesterbeslutning i denne sag er opfyldt.

Når borgmesteren, på Byrådets vegne, har truffet en formandsbeslutning skal Byrådet senest på det førstkommende ordinære møde orienteres om afgørelsen.

Økonomi
Beslutningen medfører et midlertidigt, men ikke varigt, likviditetstræk.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


64.   Borgmesterbeslutning (aflysning af byrådsmøde den 24. marts 2020)


Indstilling
Kultur- og Fællesforvaltningen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren i forlængelse af mail til Byrådets medlemmer den 17. marts 2020 har truffet en formandsbeslutning om at aflyse det planlagte byrådsmøde den 24. marts 2020
Baggrund og vurdering

I henhold til Byrådets mødeplan skulle der have været afholdt byrådsmøde den 24. marts 2020.

Set i lyset af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og påbud om at undgå smitte med coronavirus har borgmesteren den 17. marts 2020 skrevet til samtlige byrådsmedlemmer og foreslået, at det planlagte byrådsmøde den 24. marts 2020 blev aflyst.

Der var ingen hastende sager på dagsordenen og et enigt Økonomiudvalg havde indstillet aflysningen.

Da alle byrådets medlemmer efterfølgende bakkede op om forslaget har borgmesteren umiddelbart efter tilbagemeldingerne fra byrådets medlemmer truffet en formandsbeslutning om at iværksætte tiltag så byrådsmødet den 24. marts blev aflyst.  

Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


65.   Borgmesterbeslutning (forbud mod besøgenes adgang til plejehjem m.v.)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at

 1. borgmesteren den 19. marts 2020 har truffet formandsbeslutning om at udstede forbud mod besøgenes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder m.v., jf. skrivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 18. marts 2020
 2. borgmesteren den 8. april har truffet formandsbeslutning om at udstede forbud mod besøgenes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder m.v., jf. skrivelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 6. april 2020.
Baggrund og vurdering

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts 2020 sendt et påbud til Byrådet om omgående at udstede et midlertidigt forbud mod besøgenes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder m.v. Forbuddet er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus.

§ 31, stk. 1 i den kommunale styrelseslov giver borgmesteren kompetence til, i helt særlige situationer, at afgøre sager på Byrådets vegne. Det er en forudsætning for at anvende denne kompetence, at det drejer sig om sager, der ikke tåler opsættelse (ikke kan vente) eller giver anledning til tvivl. 

Borgmesteren har sammen med forvaltningen vurderet, at betingelserne for træffe en borgmesterbeslutning i denne sag er opfyldt. Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed haster (omgående) og der er ikke tvivl om, at påbuddet skal efterleves.

Borgmesteren har derfor den 19. marts, efter aftale med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget, på Byrådets vegne truffet beslutning om, at der udstedes forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.

Forvaltningen har umiddelbart efter beslutningen iværksat tiltag der sikrer, at forbuddet efterleves i de relevante institutioner m.v.

Når borgmesteren, på Byrådets vegne, har truffet en formandsbeslutning skal Byrådet senest på det førstkommende ordinære møde orienteres om afgørelsen.

I forlængelse af påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 6. april 2020 har borgmesteren endvidere den 8. april 2020 truffet formandsbeslutning om forbud mod besøgenes adgang til kommunale og private plejehjem, kommunale og private bosteder m.v.

I påbuddet fra Styrelsens for Patientsikkerhed den 6. april 2020 præciserer styrelsen hvilke tilbud/steder, der er omfattet af forbuddet - herunder undtagelser fra forbuddet (kritiske situationer).

Formandsbeslutningen den 8. april 2020 er ligeledes truffet efter aftale med formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Økonomi
Der er ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser forbundet med at træffe beslutningen.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag

Til toppen


66.   Borgmesterbeslutning (midlertidig ændring af proceduren for at stille spørgsmål til byrådet)


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller, at Byrådet tager til efterretning, at borgmesteren i forlængelse af mail til Byrådets medlemmer den 14. april 2020 har truffet en formandsbeslutning om at ændre proceduren for at stille spørgsmål til Byrådet på mødet den 28. april 2020 da dette afholdes digitalt. Beslutningen gælder ligeledes efterfølgende møder, der for at undgå smitte med coronavirus, måtte blive afviklet digitalt.
Baggrund og vurdering

Byrådet har fastsat regler om borgernes mulighed for at stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet i forbindelse med afvikling af Byrådets ordinære møder. 

Imidlertid er det, for at undgå smitte med Coronavirus, besluttet at afvikle byrådsmødet den 28. april 2020 digitalt.

Det betyder, at der ikke er mulighed for at der kan være borgere/spørgere til stede under mødet  - og den normale afvikling af mundtlige og skriftlige spørgsmål vil ikke kunne gennemføres.

Borgmesteren har den 14. april 2020 skrevet ud til Byrådets medlemmer og foreslået følgende ændrede procedure for spørgsmål til Byrådet forud for mødet den 28. april 2020:

Skriftlige spørgsmål kan fortsat stilles efter gældende regler, dog med den ændring, at der ikke vil være krav om, at spørgeren er til stede under mødet. Borgmesteren vil læse svaret op under byrådsmødet og det vil efterfølgende blive sendt til spørgeren.

Mundtlige spørgsmål kan ikke stilles på byrådsmødet. Borgere opfordres tíl at stille spørgsmål på et kommende byrådsmøde når et sådant igen afvikles fysisk i byrådssalen. Alternativt opfordres borgere til at sende spørgsmålet til kommunens Fællespostkasse.

Da alle Byrådets medlemmer har bakket op om forslaget har borgmesteren umiddelbart efter tilbagemeldingerne fra Byrådets medlemmer truffet en formandsbeslutning om midlertidigt at ændre proceduren for at stille spørgsmål på byrådsmødet den 28. april 2020 og eventuelle efterfølgende møder, der måtte afvikles digitalt.

Når byrådsmøderne igen afvikles fysisk i byrådssalen vil de tidligere besluttede regler for at stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Byrådet naturligvis igen være gældende.

§ 31, stk. 1 i den kommunale styrelseslov giver borgmesteren kompetence til, i helt særlige situationer, at afgøre sager på Byrådets vegne. Det er en forudsætning for at anvende denne kompetence, at det drejer sig om sager, der ikke tåler opsættelse (ikke kan vente) eller giver anledning til tvivl. 

Borgmesteren har sammen med forvaltningen vurderet, at betingelserne for træffe en borgmesterbeslutning i denne sag er opfyldt.

Når borgmesteren, på Byrådets vegne, har truffet en formandsbeslutning skal Byrådet senest på det førstkommende ordinære møde orienteres om afgørelsen.

Økonomi
Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser i forbindelse med beslutning.
Beslutning
Taget til efterretning.

Til toppen


67.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


68.   Salg af grund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.

Til toppen


69.   Salg af areal (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-4: Godkendt.

Til toppen


70.   Udbud af ejendomme (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-8: Godkendt, idet der på side 6 i bilaget Køge Marina Hostel - udbud, i afsnittet: Tilbuddets indhold fjernes ordene "eller".

Til toppen


71.   Ansættelsessag (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1, 2 og 4: Godkendt.

Ad 3: Byrådet udpegede Ken Kristensen (V).

Til toppen


72.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.

Til toppen


73.   Underskriftsblad - Køge Byråd (Lukket punkt)


Beslutning
Underskrevet digitalt.

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 29.04.20