Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 05.09.2017 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anette Simoni, (V)
Annabella Al-Nafousi, (F)
Dora Olsen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Flemming Christensen, (C)
Frank Hyldal, (V)
Helle Poulsen, (V)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Jette W. Jørgensen, (Ø)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)
Trine Hastrup, (V)

Afbud:

Ertugrul Vural, (A)
Lars Have Christensen, (V)
René Jespersen, (V)

172.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lars Have Christensen (V)
René Jespersen (V)

Til toppen


173.   1. behandling af budget 2018-2021


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter budgetforslag 2018-21 og fremsender budgetforslaget til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget 29-08-2017
Budgetforslaget fremsendes til Byrådets 1. behandling.
Baggrund og vurdering

Budgetforslaget for budget 2018-21 fremsendes til Økonomiudvalgets 1. behandling. Økonomiudvalget oversender efterfølgende budgetforslaget til Byrådets 1. behandling den 5. september 2017. 

2. behandling af Budget 2018-21 sker i Økonomiudvalget den 3. oktober 2017 og i Byrådet den 10. oktober 2017. 

Materiale til 1. behandlingen findes i First Agenda under udvalget ”Budgetmateriale 1. januar 2018”. Materialet er ligeledes vedlagt.  

Budgetmaterialet til budget 2018-21 består af notatet ”Beskrivelse af budgetforslag” samt bilag 1-15. Bilag 1-5 samt 7.A. og 7.B. og bilag 9 er ligeledes at finde på Køge Kommunes hjemmeside (www.koege.dk/budget2018).

Budgetforslaget indebærer en styringsmæssig balance med 11 mio. kr. i årligt overskud i gennemsnit efter korrektion for anbefalede politiske korrektioner. Når det er lykkedes at skabe et budget i balance skyldes det i høj grad, at Køge Kommunes strategi om at investere i udvikling og vækst har vist sig succesfuld. Flere borgere flytter til og flere virksomheder vælger at slå sig ned inden for kommunegrænsen. Desuden har den positive økonomiaftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen før sommerferien betydning for kommunernes økonomi.

Budgetforslaget er suppleret med et omprioriteringskatalog. Forslagene i omprioriteringskataloget er ikke et udtryk for, hvad der skal spares. De skal i stedet ses som en bruttoliste, hvorfra eventuelle omprioriteringer kan findes. Budgetforslaget og omprioriteringskataloget sendes begge i høring, og høringssvarene indgår i de politiske drøftelser og forhandlinger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Budgettet forventes vedtaget ved 2. behandling i Byrådet den 10. oktober 2017. Til Byrådets 1. behandling i september 2017 forelægges nærværende budgetforslag 2018-21.

I økonomiaftalen for 2018 mellem KL og Regeringen hæves anlægstilskuddet til 17 mia. kr. for kommunerne samlet set. Dette giver Køge Kommune ca. 10 mio. kr. mere end ventet.

Derudover er det aftalt, at Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet (MEP) fortsætter. I aftalen sidste år skulle kommunerne effektivisere for 1 mia. kr., hvoraf ½ mia. kr. skulle gå til bred omprioritering i det offentlige og resten til kommunerne. I årets aftale forbliver den fulde mia. kr. i kommunerne og øremærkes ikke. Desuden øges tilskuddet til serviceudgifter med 0,3 mia. kr. til løft af borgernær kernevelfærd.

Økonomiaftalen indeholder endvidere et finansieringstilskud i 2018 på i alt 3,5 mia. kr. til kommunerne, hvoraf Køge Kommunes andel udgør 15,7 mio. kr. Dette er mindre end det beløb der blev forudsat i budgetvejledningen for 2018. Ligeledes er det mindre end Køge Kommune fik i 2017, og skyldes at Køge Kommune i 2017 havde et strukturelt underskud pr. indbygger, der var større end landsgennemsnittet. Pga. kommunens vækst og befolkningsudvikling er det strukturelle underskud i 2018 mindre end landsgennemsnittet, hvilket reducerer kommunens finansieringstilskud.

Økonomi
Se ovenfor.
Beslutning

Godkendt. Budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lars Have Christensen (V)
René Jespersen (V)
Bilag

Til toppen


174.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lars Have Christensen (V)
René Jespersen (V)

Til toppen


175.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Ertugrul Vural (A)
Lars Have Christensen (V)
René Jespersen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 06.09.17