Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.09.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Mads Møller, (V)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Søren D. Brask, (V)

155.   Indkaldelse af stedfortræder


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at Byrådet tager stilling til, om

 1. betingelserne for at indkalde stedfortræder for byrådsmedlem Søren Brask (V) er
  opfyldt
 2. 4. stedfortræder Mads Møller (V) er rette stedfortræder og valgbar.
Baggrund og vurdering
Borgmesteren har fået oplyst, at byrådsmedlem Søren Brask er fraværende på grund af ferie, hvorfor der skal tages stilling til indkaldelse af stedfortræder.

I henhold til § 15, stk. 4 i den kommunale styrelseslov er det Byrådet, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for en stedfortræders indtræden i Byrådet er opfyldt. Byrådet skal endvidere tage stilling til, om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage.

Der er i praksis anlagt en forholdsvis lempelig fortolkning af, hvilke forfaldsgrunde, der udløser stedfortræderindkaldelse. Eksempelvis antages det, at et byrådsmedlems fravær på grund af barsel og ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Fjerde stedfortræder på kandidatliste V er Mads Møller, Tvedvej 3, 4682 Tureby.
Økonomi
Der udbetales diæter til stedfortræderen for deltagelse i mødet.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


156.   Anmodning om udtræden af Byrådet


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet beslutter, om byrådsmedlem Marie Møller, som ansøgt, kan udtræde af Køge Byråd pr. 1. oktober 2019
 2. Byrådet beslutter, om stedfortræder Anders Dahl, Samsøvej 1A, 4600 Køge er rette stedfortræder og valgbar
 3. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger et andet medlem til følgende udvalg og bestyrelser:

  a. Kultur- og Idrætsudvalget
  b. Klima- og Planudvalget
  c. Bestyrelsen for Køge Musikskole
  d. Bestyrelsen for Køge Ungdomsskolevirksomhed
  e. Suppleant for Lissie Kirk (A) i Handicaprådet
  f.  Suppleant for Osama Mohamad (A) i Kultur- og Idrætsrådet
  g. Suppleant for Jeppe Lindberg (I) til KL's delegeretmøde
  h. Suppleant for Lene Møller Nielsen (A) til bestyrelsen for Connect Køge.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Marie Møller (A) har den 22. september 2019 anmodet om at udtræde af Køge Byråd pr. 1. oktober 2019.

Marie Møller begrunder anmodningen med, at hun har fået job i en anden kommune, der vanskeligt vil kunne forenes med hvervet som byrådsmedlem. Samtidig planlægger familien at flytte fra Køge Kommune i den nærmeste fremtid.

I henhold til § 103 i den kommunale valglov kan et byrådsmedlem, efter anmodning, fritages for sit medlemskab såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemsskabet.

Spørgsmålet om hvorvidt et medlem opfylder betingelserne for at udtræde af Byrådet, afgøres af Byrådet.

Når et medlem i valgperiodens løb udtræder af Byrådet, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted, jf. § 104 i den kommunale valglov.

Stedfortræder nr. 1 på liste A's kandidatliste er Anders Dahl, Samsøvej 1A, 4600 Køge.

Når et medlem udtræder af et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet, jf. § 28, stk. 1 i den kommunale styrelseslov.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at imødekomme ansøgningen.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Ad 3a: Erik Swiatek (A) udpeget.

Ad 3b: Lene Møller Nielsen (A) udpeget. 

Ad 3c: Erik Swiatek (A) udpeget.

Ad 3d: Osama Mohamad (A) blev udpeget med Erik Swiatek (A) som personlig suppleant.

Ad 3e: Anders Dahl (A).

Ad 3f: Erik Swiatek (A).

Ad 3g: Erling Larsen (A).

Ad 3h: Pernille Sylvest (A).

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.09.19