Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 24.09.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Mads Møller, (V)
Marie Møller, (A)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Søren D. Brask, (V)

136.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Dagsorden incl. tillægsdagsorden blev godkendt, idet punkt 155 behandles efter punkt 136 og punkt 150 udsættes til næste møde.

Byrådet godkendt, at Paul Christensen (V) er inhabil i behandlingen af punkt 142. 

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


137.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


138.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


139.   Implementering af takstændring på SFO-området


Indstilling
Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at forældreandelen af taksten på SFO-området ved øget åbningstid fastholdes.

Skoleudvalget 04-09-2019
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 17-09-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Folketinget vedtog den 2. maj 2019 en justering af Folkeskoleloven. Aftalen mellem forligsparterne er udformet under overskrifterne:

 • Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
 • Øget faglighed og kvalitet
 • Øget frihed.

Aftalen indebærer bl.a. sænkning af mindstekravet til den samlede varighed af undervisningstiden i indskolingen (0. - 3. klasse) samt yderligere 90 timers fagdelt undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen, der tages fra den understøttende undervisning.

Det fremgår af aftalen mellem forligspartierne, at intentionen med sænkning af mindstekravet til den samlede varighed af undervisningstiden i indskolingen er, at skoleugen for indskolingen generelt reduceres. Der kan imidlertid fortsat planlægges med et længere varighed end mindstekravet, så længe den samlede undervisningstid ikke overstiger 1.400 timer.

Ved indførelsen af folkeskolereformen i 2014/15 blev åbningstiden i SFO’erne reduceret, og forældretaksten blev reduceret ud fra en beslutning om, at forældrebetalingsandelen skulle forblive uændret. Hvis der fra 2020 skal arbejdes efter samme princip, skal forældretaksen ligeledes øges fra 2020 for at opretholde uændret forældrebetalingsandel.

Den ændrede åbningstid medfører en takststigning på 10,5 %, hvilket svarer til takstreduktionen i 2014. Den foreløbige beregning af justeringen af folkeskolereformen medfører en budgetramme til kvalitetsløft i folkeskolen på 3,5 – 4,0 mio. kr., hvilket var en del af aftaleparternes intention med ændringerne. Af budgetrammen til øget kvalitetsløft udgør den øgede forældrebetaling 2,0 mio. kr.

Den formelle beslutning af taksten sker ved budgetvedtagelsen af det samlede byråd. Udvalget kan vælge at anbefale ændring i princippet. Herved vil forældrebetalingsandelen blive lavere og dette vil betyde færre midler til kvalitetsløft i folkeskolen.

En fastholdelse af princippet om uændret forældrebetalingsandel vil betyde følgende ændringer i den månedlige takst udover almindelig prisfremskrivning.

 • 184 kr. pr. måned i SFO 0. – 1. klasse
 • 147 kr. pr. måned i SFO 2. – 3. klasse
Økonomi
Justeringerne medfører ikke ændringer i den samlede bevilling til folkeskoleområdet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


140.   Ændret delegationsplan og ændrede takster på Kultur- og Idrætsudvalgets område


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der delegeres kompetence til, at Køge Svømmeland kan give tidsbegrænsede tilbud i perioder med ledig kapacitet samt give særtilbud om udlejning af svømmehalsbaner i perioder med ledig kapacitet
 2. de ansøgte takster for Køge Svømmeland, Køge Musikskole og Køge Billedskole godkendes med virkning fra 1. oktober 2019.
Kultur- og Idrætsudvalget 02-09-2019
ad 1: Anbefales.

ad 2: Anbefales.

Økonomiudvalget 17-09-2019
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Ad 1. Delegation til Køge Svømmeland
Som en del af budgetanalyserne for 2020 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2019 analyse om online billetsalg og fleksible tidsbegrænsede tilbud i Køge Svømmeland.

Køge Svømmeland vurderer, at fleksible tidsbegrænsede tilbud  i tyndt besatte perioder kan afføde et mersalg. Som eksempel herpå kan nævnes at en kampagne for vandgymnastik i august måned måske kan skyde vintersæsonen tidligere i gang med et tilbud om tre billetter for to billetters pris. Et andet eksempel er tilbud om "bedsteforældre gratis" som vurderes at give et mersalg.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 12. august 2019, at der delegeres kompetence til Køge Svømmeland, således at institutionen kan tilbyde og prisfastsætte tilbud til kommunens institutioner til marginalomkostningspris i tidspunkter/perioder, hvor der er ledig kapacitet som følge af relativt få gæster i hallen.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen at følgende kompetence delegeres til Køge Svømmeland:

 • Tidsbegrænsede tilbud til borgerne i perioder med ledig kapacitet.
 • Udlejning af svømmehalsbaner til kommunens institutioner i perioder med ledig kapacitet.

Ad 2. Ændring af takster
Køge Svømmeland
søger om at få følgende takster godkendt:

 • Enkeltbillet vanddisco.
 • Timeleje af hele Køge Svømmeland uden for offentlig åbningstid til private.
 • Timeleje af udlejning til private fra 3 baner til 1 bane.
 • Babysvømmeforløb.

Enkeltbillet til vanddisco og babysvømmeforløb erstatter stort set almindelig indgangsbillet. Udlejning af hele svømmehallen uden for offentlig åbningstid til private sker i begrænset omfang.

Køge Musikskole søger om at få omlagt institutionens takster fra 4 årlige indbetalinger til 10 rater, hvilket effektiviserer musikskolens drift samt giver stor brugertilfredshed.

Endvidere søges om godkendelse af takst for 36 ugers online guitar undervisning. Denne undervisning har hidtil kørt som et 12 ugers forsøgsprojekt og er nu klar til at blive sat i drift med 36 ugers undervisning lige som al anden instrumentalundervisning.

Køge Billedskole søger om ændring af taksten for undervisning fra budgetår til skoleår, hvilket er mest hensigtsmæssigt for såvel brugerne som institutionen. 

Køge Marina søger om en takst på betaling for vand til brug på området nord for marinaen i forbindelse med events.

Takstændringerne er vist i vedhæftede bilag "Forslag til ændrede takster i Køge Svømmeland, Køge Musikskole, Køge Billedskole og Køge Marina".

Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte takster på de 3 nævnte institutioner godkendes med virkning fra 1. oktober 2019, og at de indarbejdes i takstbladet for 2019 og 2020.

Taksterne vurderes at være budgetneutrale for alle 3 institutioner.

Økonomi
Der henvises til ovenfor.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


141.   Ny indkøbs- og udbudspolitik


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den reviderede indkøbs- og udbudspolitik godkendes, herunder fastlægger om det er model A eller B der skal være gældende.

Økonomiudvalget 17-09-2019
Et samlet Økonomiudvalg anbefaler Indkøbs- og udbudspolitikken.

Med hensyn til model A og B anbefaler et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Niels Rolskov (Ø), Thomas Kielgast (F) og Flemming Christensen (C) Model B.
Bent Sten Andersen (O), Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

Køge Kommunes nuværende indkøbs- og udbudspolitik er fra 2013 og der er derfor igangsat et arbejde med at revidere politikken.

Revideret politik
Økonomiudvalget har den 19. marts 2019 drøftet retningen for de enkelte fokuspunkter i politikken. Ambitionen er at have en indkøbs- og udbudspolitik der understøtter effektive indkøb og en professionel kontraktstyring. Politikken er er vedlagt.

Indkøbs- og udbudspolitikken beskriver Køge Kommunes fokusområder på indkøbs-. og udbudsområdet.  Således peger politikken på effektive udbudsprocesser, professionel kontraktstyring og et øget fokus på compliance som vejen til mere velfærd for de ressourcer der er til rådighed. Samtidig vil der være fokus på socialt ansvar og miljøhensyn i kommunens indkøb.

Køge Kommune bruger mange ressourcer for at levere velfærd til borgere og virksomheder. En del af velfærdsydelserne kræver indkøb af varer og tjenester fra private leverandører, og de indkøb er derfor en del af værdikæden. Det strækker sig fra anlæg og drift af for eksempel skoler og daginstitutioner til vedligeholdelse af arealer samt administration, IT og sociale ydelser, for at nævne nogle emner. Indkøbs- og udbudspolitikken omhandler derfor både anlæg og drift og både varer og tjenester. Ligeledes gælder den for samtlige forvaltninger, afdelinger, institutioner mv. i Køge Kommune.

Derudover vil Køge Kommune, i det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, arbejde med samme fokus i de tværgående samarbejder som fx indkøbsfællesskabet FUS og SKI. Gennem indkøbssamarbejder med andre kommuner og andre offentlige myndigheder effektiviserer vi vores indkøb og samler vores indkøbsvolumen.

Model A eller B
Økonomiudvalget har den 13. august 2019 haft en retningsgivende drøftelser om tilgangen til løn og arbejdsvilkår. I overensstemmelse med beslutningen fremlægges to forslag med henblik på beslutning.

Model A
Køge Kommune har hidtil anvendt en formulering omkring kravet til leverandørernes overholdelse af ILO 94, som har bygget på en ganske udbredt kontraktskabelon udarbejdet af IKA (Foreningen af offentlige indkøbere) og videreført i vores kontraktskabeloner gennem vores indkøbssamarbejde FUS (Fællesudbud Sjælland). Formuleringen går på, at leverandøren skal tilbyde sine ansatte løn- og arbejdsvilkår svarende til en kollektiv overenskomst eller resultatet af anden anerkendt forhandlingsform mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der repræsenterer en væsentlig del af henholdsvis arbejdsgiverne og arbejdstagerne i vedkommende fag.

Model B
En del offentlige udbydere anvender imidlertid formulering og fortolkning af ILO 94 "at leverandøren skal tilbyde sin ansatte løn- og arbejdsvilkår, svarende til hvad der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område". Staten har længe været bundet af denne strengere fortolkning. Dette følger direkte af cirkulære CIR1H nr. 9471 af 30. juni 2014, som forpligter Staten og samtidig blot henstiller til, at kommuner og regioner også anvender arbejdsklausuler. Mange andre kommuner har allerede indarbejdet denne fortolkning, herunder København, Århus, Odense og flere kommuner i vores indkøbssamarbejde FUS. 

Høring
HMU har den 26. august 2019 haft udbud- og indkøbspolitikken til høring og har følgende kommentarer: 

"Hoved MED-udvalget bakker op om den nye indkøbs- og udbudspolitik. Dog anbefaler udvalget, at formuleringen "at leverandøren skal tilbyde sin ansatte løn- og arbejdsvilkår, svarende til hvad der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område" benyttes i den nye indkøbs- og udbudspolitik. Udvalgets anbefaling sker ud fra hensynet til, at Køge Kommune ikke skal medvirke til konkurrenceforvridning på løn- og ansættelsesvilkår hos private aktører".

Økonomi
Den reviderede indkøbs- og udbudspolitik vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.
Beslutning

Jeppe Lindberg (I) stillede forslag om at hverken formuleringen om Model A eller Model B medtages. Forslaget er det mest vidtgående og blev derfor sat til afstemning først. 1 (I) stemte for, 20 (A, Ø, F, O og C) stemte imod. 6 (V) undlod at stemme. Forslaget er herefter faldet.

Herefter blev model B sat til afstemning. 20 (A, Ø, F, O og C) stemte for at medtage model B i indkøbs- og udbudspolitikken. 7 (V og I) stemte imod.  Venstre ønskede i stedet model A, som allerede anvendes i dag og dækker den danske model tilfredsstillende. Liberal Alliance syntes det er dækkende at henstille til ILO konventioner, uden yderligere krav om organisering eller anden specificering. Model B medtages herefter i politikken.

Et samlet Byråd godkendte herefter Indkøbs- og udbudspolitikken.

Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


142.   Lokalplan 1054 - endelig vedtagelse af lokalplan for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til, om Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med redaktionelle ændringer samt ændringer, som beskrevet i høringsnotatet.

Klima- og Planudvalget 05-09-2019
Udvalgets flertal Niels Rolskov (Ø), Erling Larsen (A), Marie Møller, (A) og Torben Haack (F) og Thomas Kampmann (C) indstiller, at lokalplanforslaget ikke vedtages. Flertallet henviser til, at den gældende lokalplan giver mulighed for at bygge boliger på området.

Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) undlader at stemme.

Økonomiudvalget 17-09-2019
Et flertal på 5 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) kan ikke anbefale at forslaget vedtages endeligt.

Et mindretal på 1 (Bent Sten Andersen (O) anbefaler at lokalplanforslaget vedtages endeligt da det er et godt initiativ som efterspørges. Der er et konkret behov.

2 (Ken Kristensen (V) og Mette Jorsø (V) undlader at stemme.

Baggrund og vurdering

Byrådet vedtog den 28. maj 2019 at sende forslag til Lokalplan 1054 for område til blandet bolig- og erhvervsformål på Bækgårdsvej, Borup i offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for serviceerhverv, såsom liberale erhverv, administration, undervisning og lignende samt offentlige formål i form af et forsamlingshus. Desuden giver lokalplanen mulighed for boliger i form af åben-lav bebyggelse (villa og dobbelthuse) på ejendommen.

Der er indkommet 57 høringssvar. Høringssvarene handler hovedsageligt om, hvorvidt man er for eller imod et forsamlingshus på Bækgårdsvej 14 i Borup. Høringssvarene kan således deles op i to grupperinger. Den ene gruppe er høringssvar fra de omkringboende, som er stærkt kritiske overfor forsamlingshuset og fortæller om de store gener, de har oplevet, mens forsamlingshuset var i drift og om et langstrakt og uheldigt sagsforløb, der har fyldt meget i deres liv. Den anden gruppe er hovedsageligt lokale borgere i Borup, der synes, at det er positivt for byen med et nyt forsamlingshus. Blandt høringssvarene er to underskriftsindsamlinger, hvor 56 har skrevet under på, at de er imod et forsamlingshus, og 180 har skrevet under på, at de støtter et forsamlingshus. Sagen har fyldt meget i Borup, hvilket også fremgår af artikler og læserbreve i lokalaviserne. Den 18. juni 2019 afholdte Køge Kommune borgermøde om lokalplanforslaget. Ca. 40 borgere mødte op, og der var en ophedet debat om forsamlingshuset.

Mere konkret indeholder høringssvarene bekymring over støj fra musik, gener fra festende mennesker, lysgener, parkeringsproblemer og ejendomsværdiforringelser. Derudover er der en undren over, at Køge Kommune udarbejder en lokalplan for en enkelt ejendom, at Køge Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke udløser krav om miljøvurdering samt definitionen på et forsamlingshus. Endeligt nævnes et alternativt projekt for ejendommen (boliger) og alternative placeringsmuligheder for et forsamlingshus.

Høringssvarene viser, at naboerne har følt sig generet af forsamlingshuset, mens det var i drift. Mange af emnerne kan ikke reguleres med en lokalplan og afstedkommer derfor ikke ændringer i lokalplanen. Til gengæld viser de indkomne høringssvar hvilke miljøgener, der kan opstå, når en myndighed giver tilladelse til en støjende virksomhed i et støjfølsomt område.

Forvaltningen kan kun myndighedsregulere den støj, som produceres fra bygningen og ikke den støj, der opstår, når gæster opholder sig udendørs på forsamlingshusets grund, på fortove og gader, hvilket forvaltningen har erfaring for, har givet anledning til nabogener tidligere. Der må derfor forventes gener for naboerne, der ikke kan reguleres, og som alene henhører til Politiets ordensvedtægt. Forvaltningen har dog mulighed for at stille krav, der begrænser antallet af støjende arrangementer pr. år. Det er denne mulighed, Frank Poulsen har accepteret. Der er således stillet krav om, at der maksimalt må afholdes 15 arrangementer med sluttidspunkt efter kl. 22 pr. år og maksimalt 1 arrangement pr. uge.

Der er i høringsperioden også kommet mange positive tilkendegivelser overfor forsamlingshuset, nærmere bestemt 27 høringssvar og en underskriftindsamling, hvor 180 borgere har skrevet under på, at de støtter forsamlingshuset.

Derudover har Miljøstyrelsen fremsendt bemærkninger til planforslagene. Forvaltningen anbefaler at imødekomme Miljøstyrelsens bemærkninger ved, at der indsættes et afsnit om Bilag IV-arter både i Lokalplan 1054 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017.

Der er udarbejdet et høringsnotat, hvor der redegøres for alle høringssvarene samt forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Et flertal på 19 (A, C, F, Ø og I) kan ikke anbefale at forslaget vedtages endeligt. Et mindretal på 2 (O) anbefaler at lokalplanforslaget vedtages endeligt da det er et godt initiativ som efterspørges. Der er et konkret behov. 5 (V) undlod at stemme.

Paul Christensen (V) deltog ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


143.   Lokalplan 1085, boliger i Algestrup - endelig vedtagelse


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at lokalplan 1085 - Boliger i Algestrup vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i høringsnotat (se bilag 1) samt redaktionelle ændringer.

Klima- og Planudvalget 05-09-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-09-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 23. marts 2019 at sende forslag til lokalplan 1085 i offentlig høring i perioden 28. marts 2019 - 25. april 2019. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af op til 24 tæt-lav boliger i 1,5 og 2 etager. Adgangen til området skal ske ad to adgangsveje fra Byskovvej. Der udlægges areal til fælles miljøstation og fælles parkeringspladser langs den interne boligvej. I lokalplanområdets sydøstlige del udlægges areal til regnvandsbassin. Mod nord udlægges et område til fælles friareal. Arealet er omfattet af skovbyggelinje og der kan derfor ikke opføres bebyggelse inden for arealet.

Der er indkommet fire høringssvar i høringsperioden. Et høringssvar er fra Banedanmark, der ikke har bemærkninger til lokalplanforslaget. Andet høringssvar handler om bekymring for udkørsler til Byskovvej, hvor det opleves, at der ofte køres stærkere end tilladt. Tredje høringssvar er fra Vejdirektoratet vedrørende støjbelastning fra Sydmotorvejen udover Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligbebyggelse på 58 dB. Efter planlovens § 15a, stk. 1 må en lokalplan kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen indeholder bestemmelser om etablering af afskærmende foranstaltninger m.v., der kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. Bemærkningen er foreslået indarbejdet i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Det fjerde høringssvar er fra Miljøstyrelsen, der har vurderet lokalplanforslaget i forhold til hensynet til skoven nord for lokalplanområdet. Miljøstyrelsen er kun indstillet på at reducere skovbyggelinjen 20 meter fra skovbrynet. Miljøstyrelsens bemærkning har givet anledning til, at lokalplanen justeres. Det betyder, at det fælles friareal rykkes og nu er et 20 meter bælte i lokalplanområdets nordlige del. Samtidig nedjusteres udstykningsantallet fra 24 til 18 grunde (se bilag 3). Miljøstyrelsens træffer den endelige afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen efter den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Forvaltningen har vurderet, at de ændringer, der er foretaget på baggrund af høringssvarene ikke er væsentlige i forhold til planlovens krav om fornyet høring. I forhold til lokalplanforslaget reduceres boligantallet fra 24 til 18 boliger, friarealet rykkes og udvides, og placering af boligerne ændres ikke i forhold til afstand til naboer uden for lokalplanområdet.

Der er udarbejdet et høringsnotat (se bilag 1), i hvilket der kort redegøres for høringssvarene samt Teknik- og Miljøforvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


144.   Kommuneplantillæg nr. 6 for Besøgscenter ved Borgring - endelg vedtagelse


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 

 1. Kommuneplantillæg nr. 6 til Køge Kommuneplan 2017 vedtages endeligt
 2. de indkomne bemærkninger besvares i overensstemmelse med det vedhæftede høringsnotat.
Økonomiudvalget 17-09-2019
Ad 1-2: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet besluttede den 28. maj 2019 at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter til Borgring i offentlig høring.

Høringen blev afsluttet den 25. juli 2019 og der indkom to bemærkninger i perioden fra henholdsvis Miljøstyrelsen og Vallø Stift.

 1. Miljøstyrelsen anbefalede, at kommuneplantillægget blev tilføjet oplysninger om planens påvirkning af de i Kommuneplan 2017 udlagte økologiske forbindelser, således at plantillægget bliver bragt i overensstemmelse med de retningslinjer for økologiske forbindelser, som fremgår af Kommuneplan 2017. Forvaltningen har i høringsnotatet indstillet ændring af redegørelsen til kommuneplantillægget. Indstillingen er godkendt af Miljøstyrelsen.
 2. Vallø Stift har gjort indsigelse mod områdets størrelse, idet der ønskes et langt større område udlagt, - dels mod anvendelsesbestemmelserne og de bygningsregulerende bestemmelser, idet der ønskes en langt brede anvendelsesmulighed samt mulighed for mere omfattende byggeri, end det i planforslaget foreslåede. Forvaltningen forslag til besvarelse fremgår af det vedlagte høringsnotat.

Forvaltningens forslag til tilføjelser til redegørelsen fremgår af vedhæftede høringsnotat.

I forhold til forslaget fra Vallø Stift om ændring af arealets størrelse, vil en ændring kræve fornyet forhandling med Staten, samt efterfølgende revision af Fingerplanen, da arealet ligger inden for den statslige reservation til transportkorridor. Det areal, som er omfattet af kommuneplantillægget, er fastlagt på anmodning fra Museum Sydøstdanmark og er indarbejdet i Fingerplan 2019.

Forvaltningen anbefaler, at Kommuneplantillæg nr. 6 for besøgscenter ved Borgring vedtages som forelagt som forslag, dog indarbejdes de ovenfor nævnte ændringer af redegørelsen i tillægget.

Projektet er allerede på UNESCO's tentativliste, og afventer besøg af ICOMOS med henblik på at kvalificering af ansøgningen.

Lokalplan for besøgscenter kan igangsættes, når resultatet af UNESCO-ansøgningen foreligger.

Indtil da arbejdes der videre sammen med Vallø Stift om mulighederne for udvikling i relation til besøgscentret.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


145.   Anlægsregnskaber 2019, 2. halvår


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at nedenstående anlægsregnskaber godkendes.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-09-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 17-09-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Der aflægges anlægsregnskab for en række anlægsprojekter på infrastrukturområdet og for kommunens ejendomme. Samlet set er bevillingerne til de 3 anlægsregnskaber på 12.870.000 kr., forbruget på 12.375.069 kr. og mindreforbruget på -494.931 kr.

Infrastruktur:
Anlægsregnskab XA-8131000032 Cykelsti langs
Billesborgvej aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,06 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 25. marts 2014, 24. november 2015 og 15. december 2015. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.058.497 kr.

Kommunens ejendomme:
Anlægsregnskab XA-8193000003 Flygtningeboliger aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 5,66 mio. kr., som blev givet på Byrådets møder den 24. marts 2015, 28. april 2015, 20. juni 2017 og 29. august 2017 til Flygtningeboliger. Der er på projektet registreret et forbrug på 5.221.631 kr.

Anlægsregnskab XA-8196000007 Arealoptimering - Flytning af CDI aflægges i forhold til anlægsbevillingen på 2,15 mio. kr., som blev givet på Byrådets møde den 27. september 2016. Der er på projektet registreret et forbrug på 2.094.941 kr.

 Anlægsprojekt

Anlægsbevilling

Bevilling/

Rådighedsbeløb

Forbrug

Merforbrug (+) eller mindreforbrug (-)

Infrastruktur

Cykelsti langs Billesborgvej

          5.060.000

            5.060.000

       5.058.497

              -1.503

Kommunens ejendomme

Flygtningeboliger

          5.660.000

           5.660.000

       5.221.631

       -438.369

Arealoptimering -Flytning af CDI

          2.150.000

           2.150.000

       2.094.941

           -55.059

I alt

       12.870.000

         12.870.000

     12.375.069

         -494.931

 Økonomisk Afdeling har påtegnet anlægsregnskaberne, som gennemgås i vedhæftede bilag.

Økonomi
Se bilag.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


146.   Indførelse af whistleblowerordning for ansatte i Køge Kommune


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. HMU og Lederforums bemærkninger til indførelse af whistleblowerordning i Køge Kommune, tages til efterretning
 2. whistleblowerordningen i Køge Kommune evalueres, efter at have været i funktion i 6 måneder, Økonomiudvalget orienteres
 3. Køge Kommunes whistleblowerordning tilpasses, i forbindelse med EU lovgivningen på området omskrives til danske regler.
Økonomiudvalget 17-09-2019
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Anbefales.

Ad 3: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget besluttede den 20. august 2019, at sende dagsordenspunkt 227 om mulig indførelse af en whistleblowerordning i Køge Kommune i høring hos HMU og Lederforum.

Høringssvar fra HMU er bilagt dagsordenspunktet.

Både HMU og Lederforum bakker op om ordningen, med følgende bemærkninger:

 • HMU næstformand udgår foreløbigt af whistleblowergruppen.
 • Det skal tydeliggøres, at whistleblowerordningen er et supplement til de sædvanlige dialogkanaler.
 • Det skal være muligt med telefoniske henvendelser til whistleblowerfunktionen.
 • Undersøgelsesprocessen skal håndteres fortroligt i videst muligt omfang, af respekt for de omhandlende parter.
 • Anonymiteten sikres via den tekniske løsning.

Det tidligere fremlagte forslag til konstruktion af Køge Kommunes whistleblowerordning er tilrettet, således at høringssvarende imødekommes. Oplæg til konstruktionen af whistleblowerordning for Køge Kommune, er vedlagt sagen.

Endvidere er direktør for Kultur- og Økonomiforvaltningen indskrevet som medlem af WBO-gruppen, i sin rolle som stedfortræder for kommunaldirektøren og som personalepolitisk ansvarlig.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed. Medarbejderne bør altid først overveje, om problemerne kan løses ved henvendelse til eksempelvis nærmeste leder, Personaleafdelingen eller tillidsrepræsentanten. Ordningen er altså et alternativ, som kan bruges, hvis medarbejderen ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler.

Køge Kommunes frivillige whistleblowerordning afgrænses til at omfatte begrundet mistanke eller viden om:

 • Strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse, vold og grove overtrædelser af tavshedspligt eller lovregler.
 • Alvorlige overtrædelser af interne regler og manglende efterlevelse af juridiske forpligtigelser.

Det forudsættes i alle tilfælde, at overtrædelserne er af alvorlig karakter. Der er tale om alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser og mangelende efterlevelse af forpligtigelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.  

Ordningen omfatter således ikke mindre alvorlige forhold, samarbejdsproblemer, utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger eller mindre fejl. Mindre alvorlige forhold kan eksempelvis være privat brug af kopimaskinen eller enkeltstående fejludbetalinger. Forhold som disse skal håndteres via de almindelige kommunikationsveje.

Adgang til at indgive anmeldelse stilles til rådighed for Køge Kommunes medarbejdere. Det er muligt at kontakte WBO-funktionen via link der sikre anmelders anonymitet, derudover er det muligt at kontakte WBO-funktionen via mail, telefon, ved fremmøde eller via brev.

WBO-gruppen får til opgave i fællesskab at vurdere anmeldelser, der har en alvorlig karakter og iværksætte eventulle tiltag på baggrund af oplysningerne.

Ordningen træder i kraft ved Byrådets godkendelse. Den IT-tekniske løsning, som sikre anmelders anonymitet, forventes på plads pr. 1. januar 2020.

Økonomi

En whistleblowerordning vil medføre et ressourcetræk i forhold til at håndtere de modtagne indberetninger. Det er svært at estimere det nærmere omfang, da det afhænger af antallet og arten af indberetningerne.

Derudover vil en whistleblowerordning kræve en licens til en henvendelseskanal, der sikrer anonymitet. Licensen vil som oftest blive fastsat efter antal potentielle brugere, dvs. antal medarbejdere. Roskilde Kommune oplyser, at kommunen årlig har en udgift på lidt over 50.000 kr.

Udgiften forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-3: Godkendt.

Fraværende
Søren D. Brask (V)
Bilag

Til toppen


147.   Anmodning om fritagelse for hverv (Handicaprådet)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Selim Balikci (A) om fritagelse for hverv kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø), såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til Handicaprådet.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Selim Balikci (A) anmoder den 28. august 2019 om at måtte udtræde af Handicaprådet pr. 30. september 2019.

Anmodningen fra Selim Balikci er begrundet i manglende tid til at deltage i møder og øvrige aktiviteter i Handicaprådet.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Selim Balikci er udpeget til Handicaprådet af Valggruppe 1 på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017. 

I forhold til Handicaprådet skal det specielt oplyses, at rådet i henhold til § 3 i rådets vedtægter består af 10 medlemmer. 5 af medlemmerne udpeges af og blandt byrådets medlemmer (eller ansatte i forvaltningen). Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert valgt medlem.

Følgende medlemmer og stedfortrædere blev udpeget på byrådets konstituerende møde:

Lissie Kirk (A) med personlig stedfortræder Marie Møller (A)

Selim Balikci (A) med personlig stedfortræder Erik Swiatek (A)

Kirsten Larsen (C) med personlig stedfortræder Mads Andersen (C)

Paul Christensen (V) med personlig stedfortræder Mette Jorsø (V)

Søren Brask (V) med personlig stedfortræder Ali Ünsal (V).

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Fritagelse godkendt.

Ad 2: Pernille Sylvest (A) udpeget.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


148.   Anmodning om fritagelse for hverv (Integrationsrådet)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om anmodningen fra Selim Balikci (A) om fritagelse for hverv kan imødekommes
 2. Valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø) såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden repræsentant til Integrationsrådet.
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Selim Balikci (A) anmoder den 28. august 2019 om at måtte udtræde af Integrationsrådet pr. 30. september 2019.

Anmodningen fra Selim Balikci er begrundet i manglende tid til at deltage i møder og øvrige aktiviteter i Integrationsrådet.

I henhold til kommentarerne til § 17, stk. 3 i lov om kommunernes styrelse antages det, at Byrådet på begæring kan fritage en person for et hverv for resten af funktionsperioden, når Byrådet skønner, at der er rimelig grund hertil.

Når et medlem udtræder af en et udvalg, en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Selim Balikci er udpeget til Integrationsrådet af Valggruppe 1 på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017.

Det skal oplyses, at Køge Byråd, i henhold til vedtægter for Køge Kommunes Integrationsråd, udpeger et medlem af Byrådet til Integrationsrådet.

Det udpegede byrådsmedlem indgår som en del af formandsskabet i Integrationsrådet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Ad 1: Fritagelse godkendt.

Ad 2: Osama Mohammad (A) udpeget.

Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


149.   Eventuelt


Beslutning
Intet.
Fraværende
Søren D. Brask (V)

Til toppen


150.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Udsat.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


151.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


152.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


153.   Overdragelse af ejendom (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Flemming Christensen (C)
Søren D. Brask (V)

Til toppen


154.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning

Drøftet.

Fraværende
Flemming Christensen (C)
Søren D. Brask (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 25.09.19