Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller nej tak til cookies

Referat af møde i Køge Byråd

Den 18.12.2018 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Poul Erik Jensen, (V)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)

Afbud:

Ali Ünsal, (V)

232.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning

Borgmesteren orienterede om, at Ali Ünsal (V), efter at dagsordenen er udsendt, har meldt forfald til Byrådets møde på grund af ferie.

Efter reglerne i Køge Kommunes styrelsesvedtægt indkalder borgmesteren stedfortræder til førstkommende møde i Byrådet, hvis medlemmet er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 7 dage. Det antages, at et byrådsmedlems fravær på grund af ferie kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.

Poul Erik Jensen, Gammel Slimmingevej 8B, 4100 Ringsted er 2. stedfortræder på kandidatlisten.

Byrådet besluttede, at betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, og at Poul Erik Jensen (V) er rette stedfortræder og valgbar. Poul Erik Jensen deltog herefter i mødet.

Byrådet godkendte, at Thomas Kampmann (C) ikke deltager i behandling af sag nr. 255 da han er inhabil.

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


233.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling
Der foreligger ingen skriftlige spørgsmål.
Beslutning
Intet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


234.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Bent Lundsbjerg, Skovbovej 145, Bjæverskov spurgte til svar på spørgsmål stillet på Byrådets møde i november, Borgmesteren besvarede spørgsmålet.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


235.   Forslag til Lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape I


Indstilling

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til Lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape I og dertilhørende Miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger fra den 20. december 2018
 2. der afholdes borgermøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00 i Køge Nord.

Klima- og Planudvalget 06-12-2018
Anbefales.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Økonomiudvalget 12-12-2018

Ad 1-2: Anbefales.

Baggrund og vurdering

Klima- og Planudvalget igangsatte den 1. marts 2018 forslag til lokalplan 1048 - Køge Nord Stationsområde - etape 1.

Lokalplanområdet ligger indenfor Køge Nord stationsområde og muliggør større kontorejendomme i tilknytning til Køge Nord Station. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte momentum i forhold til stationens åbning i maj 2019, så etableringen af bebyggelse kan påbegyndes i naturlig forlængelse heraf.

Der er ved lokalplanens udarbejdelse etableret adkomstveje til Køge Nord, herunder fordelingsvejen Nordstjernen, som giver adgang til stationen og lokalplanområdet. Med motorvejsramperne på Egedesvej er der ligeledes højklasset adgang til lokalplanområdet fra Køge Bugt Motorvejen.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ca. 52.000 m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2 med mulighed for at indpasse boliger.
Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet med det formål at skabe variation. Dette for at understøtte områdets by- og pendlerfunktion, som samtidig kan bidrage til den omkringliggende og fremtidige by. Derudover giver lokalplanen mulighed for regionale funktioner i form af konferencefaciliteter, hotel og lignende, som dels kan lukrere på den attraktive beliggenhed, dels skal bidrage til liv i området i flere af døgnets timer.

Lokalplanen skal sikre en samlet bebyggelse kædet sammen af støjskærme og arkitektur, der kan spille sammen med Køge Nord Station. Derudover skal lokalplanen sikre attraktive byrum langs de vestlige facader, herunder et grønt strøg, samt interne veje og stier.

Endelig skal lokalplanen i videst muligt omfang sikre, at området etableres som et bæredygtigt byområde, der kan leve op til EU-standarder for bæredygtige byområder. Derfor er der i lokalplanens redegørelse og bestemmelser lagt vægt på bæredygtighedsparametre indenfor bl.a. bymæssigt mikroklima, tryghed og principper for den grønne struktur, håndtering og genanvendelse af regnvand mv.

Hele området er omfattet af Kommuneplan 2013, rammeområde 1C02, der fastlægger områdets anvendelse til centerformål. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Miljøvurdering
Teknik- og Miljøforvaltningen har foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet og har på baggrund af screeningen besluttet at udarbejde miljøvurdering af planen. De parametre, som indgår som de primære emner i miljøvurderingen, er håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen og bebyggelsens påvirkning af omgivelserne. Derudover er håndtering af overfladevand og klimatilpasning inddraget som underemne.

Økonomi
I forbindelse med etablering af det grønne strøg vil der være en afledt udgift til etablering af sti. Dette er indeholdt i det samlede budget for jordforsyning og salg af ejendomme.
Kommunikation
Forvaltningen vurderer, at en høringsperiode på 8 uger inklusiv juleferie er passende i forhold til planlovens § 24. Herefter kan planen vedtages endeligt i foråret 2019 før åbningen af Køge Nord Station. 
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


236.   Forslag til Lokalplan 1074 - Boliger på Højelsevej


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. forslag til Lokalplan 1074 vedtages til offentlig høring i 4 uger fra starten af januar
 2. der afholdes borgermøde torsdag den 31. januar 2019 kl. 19.00-21.00.

Klima- og Planudvalget 06-12-2018
Anbefales.

Erik Swiatek (A) deltog i Lene Møller Nielsens (A) fravær.

Økonomiudvalget 12-12-2018

Ad 1-2: Anbefales. 

Baggrund og vurdering

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for udstykning af området til parcelhus-/dobbelthusgrunde i varierende størrelser.

Området skal i udformningen fremstå som et grønt og åbent boligområde med boliger i høj kvalitet og i en nutidig arkitektur. Lokalplanen fastlægger en stiforbindelse fra det nye boligområde til det eksisterende parcelhusområde ved Toftestien nord for lokalplanområdet.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning af 13 grunde ved opførelse af fritliggende enfamiliehuse og op til i alt 19 grunde ved evt. opførelse af dobbelthuse i delområde II. Adgangen til området skal ske ad én samlet adgangsvej fra Højelsevej. Der etableres vendeplads og fælles gæsteparkering langs boligvejen. Alle parceller får direkte udkørsel til boligvejen eller vendepladsen.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre to boligtyper, dobbelthuse og parcelhuse, med et fælles grønt opholdsområde langs områdets interne boligvej. I den nordlige del af det grønne område, som ligger lavest, anlægges et regnvandsbassin.

Boligerne i lokalplanområdet skal tilpasse sig beliggenheden i overgangen til det åbne land og til terrænets forløb. Lokalplanen fastsætter derfor, med byggelinjer, bestemmelser om bygningernes retning og placering i forhold til veje og stier. 

For at sikre en sammenhæng i bebyggelsen fastlægger lokalplanen derudover bestemmelser om facadematerialer, tagmaterialer og facadeudtryk.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013.

Miljøvurdering:
Der er foretaget en screening af lokalplanens påvirkning af miljøet. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke forudsætter en miljøvurdering. Begrundelsen er, at planen efter kommunens vurdering ikke danner grundlag for anlæg mv., der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Kommunikation
Et udkast til lokalplan har været drøftet på et møde hos Ll. Skensved og Højelse Borgerforening. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer, at en offentlig høring på 4 uger er passende i forhold til planlovens § 24. I forbindelse med høringen foreslås borgermøde afholdt torsdag den 31. januar 2019 kl. 19-21.
Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


237.   Ændring af Betalingsparkering


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. der fortsat arbejdes på at sikre et så fælles P-system med Køge Kyst som overhovedet muligt,
 2. der gennemføres mindre ændringer af bufferzonen, betalingszonen og licensparkeringen med henblik på at forenkle P-ordningen, jf vedlagte kort,  
 3. muligheden for køb af dagsbillet i bufferzonen (den såkaldte kombinationsløsning) indtil videre opretholdes
 4. administrationsgebyret på beboerlicenser i betalings- og bufferzone nedsættes til en kostpris på 115 kr. årligt,
 5. de nye ændringer i betalingsparkeringen træder i kraft 1. april 2019.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-12-2018
Ad. 1:
Anbefales.

Ad. 2:
Teknik- og Ejendomsudvalgets flertal bestående af Erik Swiatek (A), Erling Larsen (A), Niels Rolskov (Ø), Flemming Christensen (C) og Torben Haack (F) anbefaler. 
Søren D. Brask (V) og Paul Christensen (V) stemmer imod, da forslaget ikke er vidtgående nok.

Ad. 3:
Anbefales.

Ad. 4:
Anbefales.

Ad.5:
Anbefales.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Ad 1, 3, 4 og 5: Anbefales

Ad 2: Anbefales af et flertal på 7 (Marie Stærke (A), Lene Møller Nielsen (A), Niels Rolskov (Ø), Flemming Christensen (C), Thomas Kielgast (F), Jeppe Lindberg (I), Bent Sten Andersen (O). 2 (Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingtagen.

Baggrund og vurdering

Betalingsparkeringsordningen i Køge har fungeret siden 2. januar 2018. Teknik- og Miljøforvaltningen har i foråret indsamlet borgernes henvendelser til forvaltningen, samt lavet en brugerundersøgelse sammen med et analysefirma. Se vedhæftede bilag.

Evalueringen af betalingsparkeringen blev sat på standby før sommerferien, da Folketinget vedtog et lovforslag om, at der afregnes 70 % af alle indtægter til Staten. De sidste 30 % kan kommunerne selv beholde til drift af betalingsparkeringsordningen.

Den hidtidige aftale med Køge Kyst om fælles drift og kontrol af p-pladserne på Collstrop-grunden, Bag Haverne og på hele Sdr. Havn kan ikke længere opretholdes. Det skyldes bl.a., at Køge Kyst skal betale moms på 25 % af betalingsparkeringen, medens Køge Kommune skal betale 70 % i statsafgift. Hertil kommer, at der er forskellige klagemuligheder og afgiftsstørrelser på henholdsvis private P-pladser og offentlige P-pladser.

Forvaltningen har løbende siden betalingsparkeringens indførelse registreret belægningsprocenten af de bynære P-pladser. Registreringen viser, at der i januar måned skete et fald på ca. 20 %, men i løbet af dette efterår er belægningsprocenterne tilnærmelsesvis oppe på samme niveau, som før betalingsparkeringens indførelse. Se vedlagte diagrammer.

Forvaltningen har i forbindelse med evalueringen af betalingsparkeringen også fået foretaget en juridisk vurdering af den nuværende ordning og af mulige fremtidige ændringer. Advokaten har i sit notat anbefalet, at betalingszonen og bufferzonen opdeles i flere underzoner, men har samtidig tilkendegivet, at det beror på et kommunalt skøn, om dette findes nødvendigt. Der findes ikke domspraksis på området. Forvaltningen vurderer, at afstandene i Køge er så små, at det ikke kan begrunde en yderligere opdeling af zoner og anbefaler derfor, at den nuværende zone-struktur fastholdes.

I det juridiske notat anbefales det tillige, at der ikke anvendes såkaldte kombinationsløsninger, det vil sige, at der i samme område både kan anvendes P-skive og efterfølgende betales f.eks. en dagsbillet. Nyere domspraksis har kendt sådanne ordninger ugyldige. Det indebærer, at Køge Kommune i bufferzonen bør vælge enten kun at have tidsbegrænsningen på de to timer eller kun at give mulighed for, at gæster til området kan købe en dagsbillet. Sagen er dog kæret til Højesteret, og indtil videre anbefales det derfor at fortsætte den nuværende ordning.

Teknik- og Ejendomsudvalget drøftede mulige ændringer af betalings-parkeringen den 20. september 2018. Parkeringsordningen har efterfølgende været drøftet med følgegruppen for betalingsparkerings-ordningen den 2. oktober 2018. I følgegruppen deltager repræsentanter fra Køge Handel, Køge Grundejerforening, Beboerforeningen Sct. Nicolai, Køge Kyst samt 3 medlemmer af Teknik- og Ejendomsudvalget. Referat fra mødet er vedlagt. Efterfølgende er der som aftalt modtaget skriftlige tilbagemeldinger fra henholdsvis Køge Handel og Køge Grundejerforening.

Køge Grundejerforening har i brev af 21. oktober 2018 fremført, at der bør bevares 2-timers gratis parkering i bufferzonen, og at den nuværende ordning med 1 times gratis parkering på Torvet bør fortsætte. Forvaltningen er enig heri.

Køge Handel fastholder i sin tilbagemelding, at: ”betalingsparkeringen må afskaffes i sin nuværende form. Fastholdes betalingsparkeringen i Køge By må Køge Handel kraftigt opfordre til, at der sker en forenkling af parkeringssystemet, navnlig at parkeringssystemerne mellem Køge Kyst og Køge Kommune, for brugernes side af, ikke opfattes som 2 forskellige systemer”….”. Køge Handel mener, at det bedste for bymidten og bufferzonerne vil være 2-timers gratis parkering efterfulgt af betalingsparkering. Det foreslås tillige af Køge Handel, at Køge Kommune afventer afskaffelsen af dagsbillet-muligheden i bufferzonen, indtil Højesteret har truffet beslutning om lovligheden af kombinationsløsninger. 

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at imødekomme Køge Handels ønske om 2 timer gratis parkering, da det strider imod tidligere indgåede aftaler om at indføre betalingsparkering i Køge by. Derimod kan forvaltningen godt anbefale, at bevare den nuværende ordning i bufferzonen med 2 timer gratis parkering og efterfølgende mulighed for at købe dagslicens, indtil Højesteret har taget stilling til, om denne kombinationsmulighed er lovlig.

På baggrund af evalueringen, advokatens udtalelse samt møderne i følgegruppen foreslår forvaltningen følgende ændringer i den nuværende løsning: 

 • Bufferzonen udvides med en del af Egøjevej for at undgå langtidsparkeringer på vendepladsen. Desuden udvides den til at dække op til boligerne på Gløerfeldtsvej og Margrethevej, 
 • Torvebyen og Rådhusstræde m.v. udgår af betalingszonen, så det dermed tydeligt fremgår, at disse bebyggelser ikke kan erhverve beboerlicens, 
 • Der etableres flere måneds-licenspladser i den vestlige del af betalingszonen men færre på Blegdammen Øst, 
 • På Sdr. Havn er Strandpromenaden den eneste offentlige vej på nuværende tidspunkt. Da området nu udgår af Køge Kommunes betalingszone, foreslås der etableret to-timers tidsbegrænsning her, 
 • Der opsættes bom ved personaleparkeringen på Cementvej, således at den kun kan bruges af kommunens medarbejdere, 
 • Den kommunale parkeringsplads på Østre Banevej opretholdes fortsat som gæsteparkeringsplads til Rådhuset, herunder til byrådsmedlemmer. Det kan herudover overvejes at stille ledig kapacitet til rådighed for personaleparkering, gerne i kombination med pladsen på Cementvej. Ligeledes vil der også her skulle opsættes bom.

Kommunens Hoved Med-udvalg har på sit møde den 23. oktober 2018 behandlet konsekvenserne af betalingsparkeringen for kommunens ansatte. Se vedhæftede referat. 

I den politiske aftale indgået mellem A, C, F, O, Ø og I var bl.a. også aftalt at nedsætte administrationsgebyret på beboerlicenser til faktisk omkostningsniveau. Forvaltningen har regnet på dette og kommet frem til, at omkostningsniveauet for beboerlicenser for nuværende ligger på 115 kr. Forvaltningen foreslår herefter, at administrationsgebyret nedsættes fra 350 kr. årligt til 115 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at de nye ændringer på betalingsparkeringsområdet træder i kraft pr. 1. april 2019, således at der kan nå at blive informeret godt om ændringerne, og at der er tid til udførelse af ændringerne.

Økonomi
Det forventes, at der skal bruges ca. 1 mio. kr. på nye skilte, kommunikation og bomme. Udgiften kan afholdes indenfor Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til parkering i 2018. 
Kommunikation
Det forventes, at der skal bruges ca. 1 mio. kr. på nye skilte, kommunikation og bomme. Udgiften kan afholdes indenfor Teknik- og Ejendomsudvalgets budget til parkering i 2018. 
Beslutning

Ad 1, 3, 4, 5: Godkendt

Ad 2: Et flertal bestående af 21 (A, O, I, F, Ø og C) stemmer for. Et mindretal på 5 (Paul Christensen, Søren Brask, Helle Poulsen, Poul Erik Jensen og Ken Kristensen - alle V) stemmer imod. 1 (Mette Jorsø, V) undlod at stemme.

Byrådet besluttede endvidere, at ordningen evalueres. 

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


238.   Opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup - projekter


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Klima- og Planudvalget, Teknik- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget, at projekterne som angivet i dagsordensteksten tildeles midler som opfølgning på Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. 

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-12-2018
Godkendt.

Klima- og Planudvalget 06-12-2018
Godkendt.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Godkendt.

Sagen videresendes til Byrådet til orientering den 18. december 2018.

Baggrund og vurdering

Bydelsplanerne blev vedtaget i henholdsvis 2016 og 2017 og er strategier for byernes udvikling, der afrundes med handlingskataloger med hver 20-25 ønskede tiltag - konkrete fysiske projekter og/eller processer. De ønskede tiltag har det til fælles, at deres formål er at fremme byliv og byernes attraktivitet.

Der er på budget 2018 afsat 1,023 mio. kr. til fysiske projekter eller processer, som tænkes udvalgt fra bydelsplanernes handlingskataloger.

Der er i august og september afholdt dialogmøder med repræsentanterne fra Herfølge Bydelsplan og Byplan Borup. Forud for møderne er de inviterede blevet bedt om tilkendegivelse af, hvorvidt de anså sig som værende repræsentative for lokalsamfundet og arbejdet bag bydelsplanen/byplanen.

Konklusionen fra begge møder er, at der er ønske om at anvende midlerne til fysiske konkrete tiltag. Midlerne vil således hurtigt kunne blive anvendt. De deltagende har angivet en ønsket prioritering mellem de oplistede tiltag og konkretisering, hvor det har været muligt. Projekterne er ikke på nuværende tidspunkt konkretiseret, hvilket betyder at det pt. ikke er muligt at sige hvor langt midlerne rækker.

Efter vedtagelsen af fordeling af midlerne overdrages projekterne til ETK, Anlæg og Borup Borgerforening for gennemførelse af projekterne. Projekterne forventes endeligt gennemført i foråret 2019. 

Herfølge
Herfølge Borgerforening med deltagelse af Herfølge Skole ønsker midlerne anvendt til:
 1. Realisering af Byparken
  Herfølges borgere og Køge Kommune har siden 2005 haft et stort ønske om etableringen af en ”bypark” på hjørnet af Billesborgvej og Vordingborgvej (Herfølge Skoles grønne areal).

  Det er udtrykt i Strategiplanen for Herfølge bykerne fra 2005 og i den nye bydelsplan for Herfølge fra 2017. Der foreligger stadig udkast og tegningsforslag til byparken i Teknik- og Miljøforvaltningen.

 2. Gadekærsrenovering ved Billesborgvej

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler, at midler til byparken prioriteres, og at eventuelle, resterende midler anvendes til renovering af gadekær.

Borup
Borup Borgerforening, Kunstforeningen og Idrætsforeningen har afleveret hver deres forslag, der alle tager udgangspunkt i de projekter, der i byplanen er oplistet på 0-2 års horisonten. Forslagene fra Borup Borgerforening er udvalgt på baggrund af et afholdt borgermøde den 3. september 2018, hvor ca. 60 deltagende borgere stemte om ønsker til tiltag fra Byplan Borup.

Forvaltningen har holdt møde med de tre foreninger, og der er opbakning til de projekter, der fremgår af vedhæftede skema:

 • Faciliteter omkring Kimmerslev sø; badebro og stiforløb med bænke, skilte osv.
 • Infoskærme til formidling af byens aktiviteter
 • Motionsredskaber ved hallen og evt. på løberute
 • Hundeskov
 • Eventuelle restmidler til forskønnelse af bycentret

Forvaltningen anbefaler, at de fire første projekter gennemføres, og at de resterende ca. 230.000 kr. anvendes på tiltag til forskønnelse af bycentret.

Økonomi
Der er afsat 1,023 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2018 til realisering af projekter i henholdsvis Herfølge og Borup. Beløbet er frigivet, jf. Byrådets beslutning den 26. juni 2018.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


239.   Byudvikling Køge Nord - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der søges en anlægsbevilling på 19.692.650 kr. til dækning af de videre undersøgelsesarbejder, anlægsarbejder og betaling af tilslutningsbidrag i byudviklingsområdet Køge Nord. Anlægsbevillingen vil kunne finansieres via de i budgettet for 2018 og 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Byrådet godkendte den 28. februar 2017 en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til gennemførelse af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser af en første etape af arealerne i Køge Nord. Køge Kommune har på nuværende tidspunkt overtaget store dele af de opkøbte arealer. Af hensyn til den videre udvikling af arealerne er det derfor vigtigt af fremdriften i undersøgelsesarbejderne fortsætter.

For det stationsnære område forestår der anlægsarbejder, der er tæt knyttet til regnvandshåndteringen i området. Arbejderne koordineres i et nært samarbejde med KLAR Forsyning. Efterhånden som forsyningsanlæggene etableres vil der skulle afregnes tilslutningsbidrag.

I budgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 3.692.650 kr. og i 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 16.000.000 kr. til formålet.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 19.692.650 kr. til dækning af de videre undersøgelsesarbejder, anlægsarbejder og betaling af tilslutningsbidrag i byudviklingsområdet Køge Nord. Anlægsbevillingen vil kunne finansieres via de i budgettet for 2018 og 2019 afsatte rådighedsbeløb.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 19.692.650 kr. til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning på 3,692 mio. kr. i 2018 og 16 mio. kr. i 2019 (TEU 02).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


240.   Beredskabsplan 2018 - 2020


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at den samlede beredskabsplan for Køge Kommune godkendes med henblik på at blive sendt i høring. Planen omfatter:

 1. Beredskabspolitik for Køge Kommune 2016
 2. Plan for fortsat drift
 3. Kystforureningsplan
Økonomiudvalget 12-12-2018
Anbefales godkendt til udsendelse i høring.
Baggrund og vurdering
Østsjællands Beredskab samt Børne- og Uddannelsesforvaltningen har sammen med kommunens øvrige forvaltninger udarbejdet en samlet beredskabsplan for Køge Kommune, som hermed fremlægges til godkendelse.

Efter politisk behandling og godkendelse i Byrådet skal den samlede beredskabsplan sendes til høring i Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Midt- og Vestsjællands Politi samt Region Sjælland i perioden 19. december 2018 - 17. februar 2019. Ligeledes vil den samlede plan blive sendt til omegnskommunerne til orientering.

De kommentarer, som modtages efter høringsrunden, vil blive indarbejdet efterfølgende med henblik på fornyet forelæggelse for direktionen den 27. februar 2019, Økonomiudvalget den 12. marts 2019 og Byrådet den 26. marts 2019.

Ad. 1: Beredskabspolitik for Køge Kommune 2016
Køge Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.

Beredskabspolitikken skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt. Det kræver bl.a., at alle enheder i kommunen har en fælles forståelse for beredskabsarbejdet og arbejder i samme retning.

Beredskabspolitikkens formål er at beskrive Byrådets overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses i Køge Kommunes forvaltninger. Derudover skal politikken bidrage til at skabe og forandre fælles værdier og mål for Køge Kommunes samlede beredskab.

Beredskabspolitikken skal ses i sammenhæng med Køge Kommunes beredskabsprogram og generelle beredskab. Beredskabsprogrammet konkretiserer, hvordan forvaltninger inden for en given periode skal udmønte politikkens mål. Den generelle beredskabsplan fastlægger, hvordan kommunen skal håndtere krisesituationer.

Ad. 2: Plan for fortsat drift
Plan for fortsat drift skal sikre, at kommunen er i stand til at løse vigtige kommunale opgaver i kritiske situationer samt ekstraordinære opgaver, som kommunen kan blive ansvarlig for i en beredskabssituation, og som ligger uden for kommunens virksomhed.

Ad. 3: Kystforureningsplan
Kystforureningsplanen er en samlet plan for håndtering af en eventuel kystforurening mellem mange myndigheder.
Økonomi
Godkendelse af den samlede beredskabsplan har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Godkendt til udsendelse i høring.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


241.   Køge idrætspark - forundersøgelse - anlægsregnskab


Indstilling
Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsregnskab for "Køge Idrætspark - forundersøgelse" godkendes.

Kultur- og Idrætsudvalget 03-12-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd bevilgede den 24. januar 2017 4,0 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med Køge Idrætspark projektet.

Midlerne er anvendt til indledende konsulent- og rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af Køge Idrætspark projektet, herunder:

 • Udbud af byggeret 1 (erhvervsgrunde)
 • Udbud af byggeret 2 (omklædnings- og klubfaciliteter)
 • Udbud af stadion
 • Udbud af hal 3
 • Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg med miljøvurdering
 • Udarbejdelse af ledningsprotokol og dispositionsforslag vedrørende ledningsomlægning
 • Udarbejdelse af oplæg til fremtidig infrastruktur og parkering 
 • Udarbejdelse af opmålinger og kortmateriale
 • Geotekniske undersøgelser.

Der har været et samlet forbrug på 3.998.714 kr. svarende til et mindreforbrug på 1.286 kr.

Økonomi

Regnskabet omhandler:

Køge Idrætspark - forundersøgelse Anlægsbevilling Rådighedsbeløb Forbrug
Anlægsudgifter 4.000.000 4.000.000 3.998.714
Mindreforbrug -1.286 -1.286
(+) er merforbrug og (–) er mindreforbrug

Økonomisk Afdeling bemærker, at mindreforbruget på 1.286 kr. i forhold til anlægsbevilling og samlet rådighedsbeløb er tilgået kassen i indeværende regnskabsår.

Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


242.   Værdighedspolitik


Indstilling
Velfærdsforvaltningen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at værdighedspolitik 2018 - 2021 godkendes.

Ældre- og Sundhedsudvalget 04-12-2018
Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Kommunerne er forpligtet til at vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Den første værdighedspolitik blev vedtaget i juni 2016. Kommunernes værdighedspolitik skal som minimum beskrive, hvordan ældreplejen kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

 • Livskvalitet.
 • Selvbestemmelse.
 • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
 • Mad og ernæring.
 • En værdig død.
 • Pårørende.

Kommunerne skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.

Seniorrådet er i forbindelse med revisionen af værdighedspolitikken kommet med deres bemærkninger til de seks temaer i politikken. Velfærdsforvaltningen har med udgangspunkt i den eksisterende værdighedspolitik, og Seniorrådets bemærkninger, udarbejdet et udkast til en revideret værdighedspolitik, som har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådets skriver i deres høringssvar, at det meste af Seniorrådets input til Køge Kommunes fremtidige Værdighedspolitik er medtaget i høringsudkastet. 

Af overordnede bemærkninger skriver Seniorrådet i deres høringssvar, at rådet ikke mener at samarbejde med frivillige skal medtages i kommunens Værdighedspolitik, da politikken ikke bør baseres på hjælp fra frivillige. Forvaltningen har - af hensyn til det igangværende samarbejde med frivillige på hele velfærdsområdet - ikke ændret i politikken vedr. inddragelse af frivillige.

Seniorrådet foreslår herudover, at der udarbejdes en selvstændig pårørendepolitik i kvalitetsstandarderne. Velfærdsforvaltningen tager Seniorrådets forslag vedr. pårørendepolitik med ind i arbejdet med kvalitetsstandarderne.  

Seniorrådets har i deres høringssvar fremført deres ønsker til ændringer under hvert af temaerne i værdighedspolitikken, herunder ønsker til følgende tilføjelser: 

 • ”den rette normering i forhold til plejetyngde”
 • "lederne i Ældreområdet er ansvarlige for borgernes mulighed for selvbestemmelse herunder kompetenceudvikling af personalet.”
 • "Frisk og lokalt tilberedt mad af høj kvalitet – dagligt” 
 • ”Mulighed for valg af Hospice” samt ” Styr på samtykkeerklæring (særligt ved demens)”.

Det er Velfærdsforvaltningens vurdering - som Seniorrådet også påpeger - at Seniorrådets input til Køge Kommunes fremtidige Værdighedspolitik er medtaget i den vedlagte politik og at hovedparten af rådets øvrige bemærkninger er dækket ind via gældende lovgivning eller andre formuleringer i værdighedspolitikken.

Seniorrådets høringssvar er vedlagt som bilag sammen med endeligt udkast til værdighedspolitik 2018-2021, som er uændret i forhold til høringsudkastet.

Proces- og tidsplan for revision af værdighedspolitikken

 • 16. august 2018:  
  Ældre- og Sundhedsudvalget behandler proces for revidering af værdighedspolitikken.
 • Ultimo august:
  Temamøde i Seniorrådet, hvor Seniorrådet kommer med forslag til ændringer og nyt indhold i værdighedspolitikken vedr. det nye punkt om pårørende.
   
  Forvaltningen indarbejder seniorrådets input og udarbejder høringsudkast til revideret værdighedspolitik.
 • 2. oktober 2018 
  Ældre- og Sundhedsudvalget behandler høringsudkast til værdighedspolitikken og sender til i høring i Seniorrådet.
 • Oktober og november 2018:
  Høring i Seniorrådet.
 • 4. december 2018 
  Ældre- og Sundhedsudvalget behandler udkast og sender videre til Byrådet.
 • 18. december 2018 
  Byrådet behandler værdighedspolitikken.
Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


243.   Diæter til politiske tilforordnede til Folketingsvalg og EP-valg


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. diætbeløbet på 1.200 kr. fastsættes for Folketingsvalg
 2. der skal tages stilling til diætens beløb for EP-valget.
Økonomiudvalget 12-12-2018
Ad 1: Anbefales.

Ad 2: Diæten anbefales fastsat til 1.200 kr.

Såfremt en vagt deles, deles diæten ligeledes.

Baggrund og vurdering

Valgstyrere og de tilforordnede vælgere får diæter for deres deltagelse i forbindelse med
Folketingsvalg og EP-valg.

Diæterne gives som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og er også som
udgangspunkt af samme størrelse som de diæter, der gives efter den kommunale styrelseslov.
Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer ydes 420 kr. (2018-niveau) pr. dag. Hvis
hvervet beslaglægger mere end 4 timer ydes der dobbelt af det gældende diætbeløb - 840 kr.
(2018-niveau).

Ved en ændring i 2012 i valgloven (lov nr. 1252 af 18. december 2012) fik kommunalbestyrelsen
imidlertid mulighed for fremover at beslutte:

A: der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg
eller
B: at de diæter, der ydes, udgør et andet - højere eller lavere - beløb end hvad der følger af
reglerne i den kommunale styrelseslov.

Byrådet besluttede den 24. oktober 2017 i forbindelse med Kommunalvalget at fastsætte diætens beløb til 1.200 kr. Forvaltningen anbefaler, at denne sats også fastsættes for Folketingsvalg.

EP-valget holdes søndag den 26. maj 2019, og forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om diætens beløb skal hæves som følge af, at valget holdes en søndag.

Kommunalbestyrelsen er ikke bundet af bestemmelsen om, at der for dage, hvor hvervet
beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte diætbeløb. Diæterne kan pr. dag dog højst
udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale
styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed - d.v.s. højst 2.100 kr. pr. dag.
Beslutning herom skal træffes af Kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres til et udvalg eller
kommunens forvaltning.

Ydes der diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere, kan de pågældende ikke frasige sig
modtagelse af diæter. Diæterne er endvidere personlige. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke
aftale med de pågældende valgstyrere og/eller tilforordnede vælgere, at kommunen helt eller
delvis skal overføre diæterne direkte til 3. part, f.eks. den pågældende partiorganisation, en
velgørende organisation eller lignende.

Økonomi
Der er dækning for ydelse af diæterne på budgettet for Folketingsvalg og EP-valg.
Beslutning

Ad 1: Godkendt

Ad 2: Byrådet besluttede at fastsætte diæten til 1.200 kr.

For begge valg besluttede Byrådet endvidere, at såfremt en vagt deles, deles diæten ligeledes.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


244.   Valg af valgstyrere og tilforordnede til Folketingsvalg og EP-valg


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende følgende til Folketingsvalget og EP-valget

 1. vedlagte forslag til fordeling af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede
 2. at valggruppe 1 og 2 hver udpeger 2 supplerende tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i plejeboliger m.v. og i ældre boliger, samt i vælgerens eget valg
 3. at mindre partier, der ikke er repræsenteret i Folketingsvalg og EU-Parlamentet, hver kan udpege en supplerende tilforordnet i lighed med tidligere valg.
Økonomiudvalget 12-12-2018
Ad 1-3: Anbefales.
Baggrund og vurdering

Ifølge lov om valg til Folketinget, §§ 29 og 31 og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, § 16, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede vælgere til at bistå ved begge valg. Valget sker blandt vælgerne i kommunen, d.v.s. på betingelse af valgret til det pågældende valg. Kandidater kan vælges som valgstyrere og tilforordnede, men med begrænsninger i opgaver.

Køge Kommune har 16 afstemningssteder.

Folketingsvalget er ikke udskrevet endnu, men det skal afholdes senest den 17. juni 2019. Valg til Europa-Parlamentet afholdes søndag den 26. maj 2019.

Folketingsvalget åbner kl. 8.00 og slutter kl. 20.00. EP-valget åbner kl. 9.00 og slutter kl. 20.00 Mødetiden for de udpegede er en time før valgene åbner.

Som noget nyt vil der være mulighed for at de tilforordnede vælgere kan dele hvervet op, f.eks. morgen/formiddag og eftermiddag/aften.

Valgstyrerformanden kan beslutte, at valgstyrerne på skift kan forlade afstemningsstedet i løbet af valgdagen og den efterfølgende optælling for at holde pause. Der skal dog altid være et flertal af de udpegede valgstyrer til stede, og det skal være foreneligt med valgstyrernes opgaver. Alle valgstyrer skal være til stede ved underskrift af valgbogen efter optællingen. Valgstyreformanden må ikke forlade afstemningsstedet.

Folketingsvalget

Der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgstyrerformænd samt 120 tilforordnede, i alt 200 personer. Antallet er udregnet bl.a. i forhold til stemmeprocenten ved Folketingsvalget i 2015, som var 88,14 %. Antallet er endvidere det samme som ved Kommunalvalget i 2017.

EP-valget

Der skal udpeges 80 valgstyrere, hvoraf 16 udpeges til valgtyrerformænd samt 88 tilforordnede, i alt 168 personer. Antallet er mindre end til Folketingsvalget, da antallet ligeledes er udregnet i forhold til stemmeprocenten ved EP-valget i 2014, som var 60,06 %.

Ad 1: Valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede

Vedlagte forslag forudsætter, at byrådsgrupperne fordeler valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede til afstemningsstederne på baggrund af deres repræsentation i Byrådet på datoen for udpegningen (12. december 2018) og fordelingen sker efter d`Hondts metode.

Ad 2.: Tilforordnede til modtagelse af brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejeboliger m.v. og i ældreboliger samt i vælgerens hjem.

I følge lovgivningen skal der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer sammen med udpegede medarbejdere fra Borgerservice.

Ansatte tilknyttet den vedkommende boform og personer, der er ansat til at yde personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v. samt hjemmesygeplejersker og andre aktivt udøvende i hjemmesygeplejerskeordningen, kan ikke udpeges som stemmemodtager. Dette gælder uanset, om vedkommende er ansat i kommunen eller hos en privat leverandør, som kommunen har antaget.

Ad 3.: Mindre partiers udpegning af supplerende tilforordnede vælgere

Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at der tages særligt hensyn til de mindre partier, der ikke er repræsenteret i Folketinget og EU-Parlamentet, når de tilforordnede vælgere udpeges.

Forvaltningen foreslår, at de partier, der stiller op, men som ikke er repræsenteret i henholdsvis Folketinget og EU-Parlamentet, hver kan udpege en tilforordnet vælger, og at disse fordeles på de større afstemningssteder. Disse udpeges udover det under 1) angivne tal.

Partierne skal, som besluttet af Økonomiudvalget den 15. august 2017 i forbindelse med Kommunalvalget, digitalt indberettet navne på de udpegede direkte i det valgsystem (Valghalla), som Køge Kommune til anvender til dette. Som noget nyt giver valgsystemet mulighed for, at Valgsekretariatets kommunikation til de udpegede foregår via e-Boks modsat sidste år, hvor kommunikationen skete via mail. Dette giver en mere sikker kommunikation. Valgsystemet giver endvidere mulighed for, at Valgsekretariatet kan sende SMS til de udpegede.

Økonomi
Der er dækning for ydelse af diæter på budgettet for Folketingsvalg og EP-valg.
Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Bilag

Til toppen


245.   Udpegning af administrative tilforordnede til brevstemmemodtagning i visse boformer, herunder plejeboliger m.v. og i vælgerens eget hjem


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der udpeges følgende medarbejdere, til sammen med de udpegede tilforordnede vælgere, at modtage brevstemmer i visse boformer og boliger, herunder plejeboliger m.v. og i ældreboliger samt i vælgerens eget hjem:

 • Dorte Nilsson
 • Lone Deleuran
 • Marianne Skovengaard
Økonomiudvalget 12-12-2018
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I følge bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget, § 61 (samme bekendtgørelse og § omfatter også EP-valg), skal der udpeges administrative tilforordnede, der skal modtage brevstemmer i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder plejeboliger og i ældreboliger samt i vælgerens eget hjem til Folketingsvalget og EP-valget.

Det foreslås, at der udpeges 3 medarbejdere fra Borgerservice, til sammen med tilforordnede vælgere, at modtage brevstemmerne.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


246.   Fritagelse for hverv (valgbestyrelsen ved folketingsvalg)


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Byrådet, at

 1. Byrådet tager stilling til om byrådsmedlem Mads Andersen (C) kan fritages for sit hverv som suppleant til valgbestyrelsen ved folketingsvalg
 2. Valggruppe 1, såfremt anmodningen imødekommes, udpeger en anden suppleant for Flemming Christensen (C).
Baggrund og vurdering

Byrådsmedlem Mads Andersen (C) er på Byrådets konstituerende møde den 5. december 2017 valgt som suppleant for Flemming Christensen (C) til valgbestyrelsen ved folketingsvalg.

I henhold til § 27 i folketingsvalgloven kan ingen, der er opstillet som kandidat i storkredsen, vælges som medlem eller stedfortræder til valgbestyrelsen.

Mads Andersen er opstillet som folketingskandidat i Sjællands Storkreds for Det Konservative Folkeparti og kan således ikke være suppleant til valgbestyrelsen ved folketingsvalg. Mads Andersen anmoder derfor om at blive fritaget for hvervet.

Når et medlem udtræder af en bestyrelse eller lignende i løbet af valgperioden, besættes den ledigblevne plads af den samme valggruppe, som har udpeget medlemmet.

Mads Andersen er på det konstituerende møde udpeget af valggruppe 1 (A, C, F, I, O og Ø).

Det skal bemærkes, at medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen ved folketingsvalg skal være medlemmer af Byrådet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Ad 2: Thomas Kampmann (C) udpeget.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


247.   Eventuelt


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


248.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


249.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


250.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


251.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-3: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


252.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


253.   Offentligt udbud af parcelhusgrunde 2019 (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


254.   Offentligt udbud af storparceller 2019 (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


255.   Offentligt udbud af erhvervsparceller 2019 (Lukket punkt)


Beslutning

Thomas Kampmann (C) var inhabil og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


256.   Offentligt udbud af ejendomme 2019 (Lukket punkt)


Beslutning
Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


257.   Tyverisikring på Køge Rådhus (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen


258.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 19.12.18