Referat af møde i Køge Byråd

Den 22.01.2019 kl. 17:00 i Byrådssalen


Indholdsfortegnelse


Lukkede Punkter


Deltagere:

Ali Ünsal, (V)
Anders Dahl, (A)
Anders Ladegaard Bork, (O)
Bent Sten Andersen, (O)
Erik Swiatek, (A)
Erling Larsen, (A)
Ertugrul Vural, (A)
Flemming Christensen, (C)
Helle Poulsen, (V)
Jacqueline Sporon-Fiedler, (F)
Jeppe H. Lindberg, (I)
Ken Kristensen, (V)
Kirsten Larsen, (C)
Lene Møller Nielsen, (A)
Lissie Kirk, (A)
Mads Andersen, (C)
Marie Stærke, (A)
Mette Jorsø, (V)
Niels Rolskov, (Ø)
Osama Aref Mohamad, (A)
Paul Christensen, (V)
Pernille Sylvest, (A)
Selim Balikci, (A)
Søren D. Brask, (V)
Thomas Kampmann, (C)
Thomas Kielgast, (F)
Torben Haack, (F)


1.   Godkendelse af dagsorden


Beslutning
Godkendt.

Til toppen


2.   Spørgetid - skriftlige spørgsmål til Byrådet


Indstilling

Per Rendsborg, Ringstedvej 468, Bjæverskov, har fremsendt følgende spørgsmål til Byrådet.

Afskrift af Per Rendsborgs spørgsmål:

"Vil Byrådet fremover sørge for at besvarelsen af skriftlige spørgsmål såvel som mundtlige tillige vil fremgå af referatet. I dag er det kun spørgsmålene der kan ses i referatet. Undtaget er naturligvis hvis spørgsmålene er blevet afvist af gældende aftaler.

Det tjener vel demokratiet bedst at svaret også kan læse i referatet fra mødet. Alle spørgsmål til Byrådet skal være af almen interesse og ikke personlige så det kan ikke være et argument imod.

Såfremt svaret er nej fra Byrådet, ønsker jeg afstemning under selve byrådsmødet så man kan se hvem der stemmer for og imod forslaget hvis dette er muligt.

Jeg vil personligt deltage i byrådsmødet."

Beslutning

Der var indkommet spørgsmål fra Per Rendsborg, Ringstedvej 468, Bjæverskov. Spørgeren var til stede og fik svaret oplæst og udleveret.


Til toppen


3.   Spørgetid - mundtlige spørgsmål til Byrådet


Beslutning

Intet.


Til toppen


4.   Økonomiske udfordringer 2018 - Børneudvalget


Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Børneudvalget, at  

 1. udvalget godkender budgetreduktioner i forslag 1-13 for i alt 8,2 mio. kr.
 2. Børneudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at alle positive overførsler overføres til finansiering af merforbruget, trods aftalerne i de Økonomiske Styringsprincipper jf. forslag 14.

Børneudvalget 9-1-2019
Ad. 1. Godkendt, idet forslag 5 ikke indgår i budgetreduktionerne. (Når der tages højde for tilbagebetaling til forældrene udgør nettoeffekten af besparelsen 7,1 mio. kr.)

Ad. 2. Godkendt.

Børneudvalget anbefaler over for Økonomiudvalg og Byråd, at forventet mindreforbrug på indkomstoverførsler i 2019 på 3,0 mio. kr. indgår til finansiering af overført underskud og dermed overføres til servicerammen. Ali Ünsal (V) tager forbehold.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Et flertal i Økonomiudvalget (Marie Stærke (A), Flemming Christensen (C), Bent Sten Andersen (O), Lene Møller Nielsen (A), Thomas Kielgast (F) og Niels Rolskov (Ø) anbefaler, at beslutning vedrørende forslag 14 genoptages i forbindelse med drøftelse af overførselssagen.
Mette Jorsø (V) og Ken Kristensen (V) afventer stillingstagen.

Et samlet Økonomiudvalg anbefaler herudover, at der omplaceres 3 mio. kr fra indkomstoverførsler til servicedrift under Børneudvalgets bevilling, jf. indstilling fra Børneudvalget.

Baggrund og vurdering
Børne- og Uddannelsesforvaltningen følger den økonomiske udvikling tæt med henblik på en vurdering af, om den forventede udfordring på 13,2 mio. kr. udvikler sig i opad- eller nedadgående retning. Udfordringen har været kendt hele året, og det er lykkes at holde udgifterne på uændret niveau, hvad også gælder ved indgangen til 2019.

Med udgangspunkt i den forventede overførsel af merforbruget til håndtering i 2019, behandlede Børneudvalget den 5. december 2018 en liste over handlemuligheder. Der har siden været politiske drøftelser blandt andet på et uformelt møde den 21. december 2018. Der er aktuelt forslag for 10,6 mio. kr. som ses af vedlagte bilag.

Forvaltningen arbejder frem til Børneudvalgets møde på at finde forslag til yderligere spareforslag til at dække de resterende 2,6 mio. kr.
Økonomi
Børneudvalget har fortsat en udfordring på 13,2 mio. kr. i budget 2018, som ikke kan finansieres inden for regnskabsåret.
Beslutning

Byrådet besluttede, at beslutning vedr. forslag 14 genoptages i forbindelse med drøftelserne af overførselssagen i marts måned.

Byråd godkendte endvidere, at der omplaceres 3 mio. kr. fra indkomstoverførsler til servicedrift under Børneudvalgets bevilling, jf. indstilling fra Børneudvalget.

Bilag

Til toppen


5.   1. Økonomiske Redegørelse 2019


Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. Økonomiske Redegørelse 2019 drøftes, herunder

 1. godkender budgetneutrale omplaceringer vedr. flere udvalg på driftsområdet, jf. bilag 1.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Drøftet. Omplaceringerne anbefales godkendt.

Baggrund og vurdering

Den første Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for 2019.

Første Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommunes forventede regnskab svarer til budgettet, dvs. at budgettet holdes. Det skal bemærkes, at Børneudvalget har indmeldt et forventet merforbrug på 13,2 mio. kr., som forventes overført fra 2018, men som Børneudvalget forventes at håndtere ved kompenserende besparelser på et tilsvarende beløb på deres januar-møde.

Herudover er der en række tekniske korrektioner/udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg, som er udgiftsneutrale i forhold til kassen, jf. bilag 1.

Omplaceringerne vedrører primært tekniske korrektioner, som blev besluttet i fjerde Økonomiske Redegørelse 2018, men som også gælder den kommende budgetperiode 2019-2022. Endelig har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget varslet en udfordring under indkomstoverførsler på 1,6 mio. kr., som forventes håndteret inden for eget budget i løbet af 2019.

Der følges ikke op på anlægsområdet i første Økonomiske Redegørelse.

Det skal bemærkes, at afvigelserne i figuren er opgjort eksklusiv den varslede udfordring på indkomstoverførselsområdet under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på 1,6 mio. kr. 

Finansiering
På finansieringsområdet forventes budgettet overordnet set at svare til det forventede forbrug, dvs. at budgettet holdes. Dette dækker dog over en række mindreindtægter og merindtægter på forskellige områder, som er nærmere beskrevet nedenfor. 

Med aftalen for finansloven 2019 har Regeringen og Dansk Folkeparti også aftalt at lave en overgangsordning på 700 mio. kr. i både 2019 og 2020 til de 85 kommuner, som fik et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældreudgifter opgøres i budgetterne. Køge Kommune forventes i den forbindelse, at få 9,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020, såfremt vi fastholder skatten. 

Modsat forventer Køge Kommune mindreindtægter på følgende områder:

For det første forventes mindreintægter på 3,6 mio. kr. for grundskyld, som følge af den varige effekt der er knyttet til SKAT's vurderingsændringer af opkrævet ejendomsskat, som blev beskrevet i fjerde Økonomiske Redegørelse. For det andet er der forventninger om færre renteindtægter på obligationsporteføljen baseret på det seneste års erfaring samt forventningen til de fremtidige renteindtægter. Endelig viser KL's opgørelse af forventet forbrug for indkomstoverførsler for alle landets kommuner et stort samlet mindreforbrug. Dette vil med stor sandsynlighed medfører en negativ midtvejsregulering for Køge Kommune i Økonomiaftalen i 2019.  

Beslutning
Drøftet. De budgetneutrale omplaceringer godkendt.
Bilag

Til toppen


6.   Drøftelse af Garantistillelser


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

 1. orientering om praksis for garantistillelse på forsyningsområdet, almene boliger, Køge Havn, Øvrige garantier og fælleskommunale selskaber tages til efterretning
 2. drøfte hvorvidt bemyndigelsen fra 2008 om administrativt afslag på ansøgning om garanti fra foreninger skal fastholdes.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Ad 1: Til efterretning.

Ad 2: Drøftet. Sagen genoptages på næste møde, idet der ønskes en nærmere beskrivelse.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Ad 1: Anbefales taget til efterretning.

Ad 2: Økonomiudvalget anbefaler, at den administrative bemyndigelse ophæves, hvorefter ansøgninger fra foreninger der lever op til de i sagen stillede kriterier fremadrettet forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at garanti udelukkende kan gives på fastforrentede lån med afdrag og maks. 10 års løbetid.

Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har ønsket at få belyst kommunens praksis for garantistillelse ligesom Økonomiudvalget har ønsket en drøftelse af praksis for administrativt afslag på ansøgning om garanti fra foreninger.

I følge lånebekendtgørelsen skal beslutning om påtagelse af garantiforpligtelser træffes i Byrådet. Dette er også beskrevet i delegationsplanen for Køge Kommune, der angiver, at forvaltningen og Økonomiudvalget kan indstille en garantistillelse, men at beslutningen ligger i Byrådet.

Garantistillelsen kan alene omfatte lån til anlægsinvesteringer, der ligger inden for kommunalfuldmagten. Dvs. der kan således ikke garanteres for lån til drift.  

Såfremt der gives garanti til investeringer der er i konkurrence med det private marked, skal der som udgangspunkt opkræves garantiprovision.

Kommunalt stillede garantier kan opdeles i følgende kategorier. (Med * er angivet hvem der pt. er givet garanti til):

 1. Forsyningen
 • KLAR Forsyning
 • Borup Varmeværk

    2. Garantier til Fælleskommunale selskaber og lignende

 • VEKS
 • MOVIA
 • KARA/NOVAREN           
 • Udbetaling DK               

    3. Øvrige garantier

 • Selvejende haller
 • Produktionsskolen Klemmenstrupgård
 • Lyngens Børnehave

    4. Køge Havn

    5. Almennyttige Boliger

    6. Garantier til foreninger

 • Borup Kino
 • KØS

Ad. 1) Forsyningen
På forsyningens område er der ikke krav om deponering ved kommunal garantistillelse, men til gengæld er der krav om opkrævning af garantiprovision. Køge Kommune opkræver pt. en garantiprovision på 1 % på forsyningens område.

Hver enkelt sag forelægges Byrådet til godkendelse, og der er praksis for at godkende garanti.

Ad. 2) Fælleskommunale selskaber og lignende
Disse garantier er givet til selskaber, der ikke er i konkurrence med kommunale opgaver. Der er således ikke krav om deponering, og det udløser heller ikke krav om opkrævning af garantiprovision. Disse garantier besluttes ikke i Byrådet, men i den fælles bestyrelse for det respektive selskab.

Ad. 3) Øvrige garantier
Køge Kommune kan vælge at give garantier, der er i overensstemmelse med styrelsesloven, dvs. hvis den gives til et formål, der erstatter en kommunal opgave. Kravet ved sådan en garanti er, at der deponeres for det fulde beløb. Der er ikke krav om opkrævning af garantiprovision, såfremt garantien gives til et formål, der kunne have været en kommunal opgave.

I enkelte tilfælde har kommunen givet garanti på øvrige områder. Hver enkelt sag forelægges Byrådet til godkendelse. Den seneste garanti er givet til Rishøjhallen den 27. marts 2012.

Ad. 4) Køge Havn
Der er praksis for at give garanti til Køge Havn, idet  investeringer vurderes at kunne lånefinansieres inden for rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse (§ 2, stk. 18), således at kommunen kan stille garanti for 100 % af lånet til disse investeringer, uden at det belaster kommunens låneramme. 

Normalt er kommunen forpligtet til at opkræve garantiprovision ved kommunal garantistillelse, men der kan i visse tilfælde være tale om gruppefritagelse fra EU's statsstøtteregler.

Ansøgning om garanti forelægges Byrådet til godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Ad. 5) Almennyttige Boliger
De almennyttige boligselskaber i Køge Kommune kan søge kommunen om optagelse af lån i sager om bl.a. nyopførelse, renoveringsarbejde eller låneomlægning med kommunal garantistillelse.

Det er frivilligt, hvorvidt en kommune ønsker at garantere for disse lån. Køge Kommunens praksis er, at der ikke stilles garanti for afdragsfrie lån.

Det er långiver der kræver, at kommunen stiller garanti for lånet, da det oftest kan betyde billigere lån for boligselskabet, og dermed billigere leje for beboerne.

Garantien på det støttede lån belaster ikke kommunens låne- og investeringsramme. Ansøgninger om garanti forelægges Byrådet til godkendelse.

Ad 6) Foreninger
Såfremt der gives kommunal garanti til en forening er kommunekredit typisk billigst.

Et selskabs eller en forenings lånoptagelse i KommuneKredit er altid betinget af, at en kommune eller en region stiller garanti eller hæfter som interessent for lånet.

Ønsker et selskab eller en forening at optage et lån hos KommuneKredit, skal der derfor tages kontakt til Køge Kommune med anmodning om garantistillelse for lånet. Beslutning om garantistillelse skal vedtages af Byrådet.

Køge Kommune kan vælge at give garantier til foreninger, hvor anlægget er i overensstemmelse med styrelsesloven, dvs. hvis den gives til et formål, der erstatter en kommunal opgave. Kravet ved sådan en garanti er kommunal deponering for et beløb svarende til anlægssummen. Til gengæld er der ikke krav om opkrævning af garantiprovision, såfremt der er tale om garantier til formål, der kunne have været varetaget af kommunen. Hvis garantien gives til formål, der er i konkurrence med det private marked, skal der opkræves garantiprovision. Administrationen vil vurdere fra gang til gang, hvorvidt der skal opkræves garantiprovision eller ej.

Der er jævnligt ønsker om kommunegaranti fra kommunens foreninger m.m. Det er besluttet i sag fra april 2008, at Køge Kommune administrativt er bemyndiget til at give afslag på garantier til private foreninger m.v., jf. bilag 1.   

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet drøfter denne praksis.

Hvis denne praksis ændres skal foreninger fremadrettet indsende ansøgning til Økonomisk Afdeling, der indeholder en beskrivelse af formålet samt en plan for tilbagebetaling. Økonomisk Afdeling vil på denne baggrund indhente et konkret lånetilbud fra Kommunekredit, vurdere behov for eventuelt opkrævning af garantiprovision og udarbejde en sag til Byrådet. Forvaltningen anbefaler, at Køge Kommune kun giver garanti til fast forrentede lån med afdrag.  

Såfremt der besluttes øget brug af denne type garantier anbefaler forvaltningen, at der med garantien følger et krav om årlig indsendelse af revisionspåtegnet regnskaber til Økonomisk Afdeling. Såfremt det konstateres at økonomien ikke er solid skal det være muligt, at administrationen får tildelt en bestyrelsespost.

Procedurer for ansøgning om lån i kommunekredit
Til brug for behandling af garantistillelsen i kommunen eller beslutning om lånoptagelse i selskabet, tilbyder KommuneKredit at udarbejde et forslag til hvordan finansieringen kan tilrettelægges.

Selskaber og foreninger, som ønsker at optage lån skal forud for lånoptagelsen være godkendt af KommuneKredit som låntager. Til det formål anmodes om følgende dokumentation:

 1. Kopi af låntagers senest godkendte og underskrevne vedtægter.
 2. Dokumentation for selskabets CVR-nummer. f.eks. CVR udskrift fra virk.dk.
 3. Dokumentation for udpegelsen af de underskriftsberettigede for låntager, f.eks. underskriftscirkulære, fuldmagt eller kopi af referat med konstituering af bestyrelse mv.
 4. Navn på låntagers pengeinstitut samt registrerings- og kontonummer.

En forudsætning for lånoptagelsen er også, at KommuneKredit kan godkende lånets formål og at lånoptagelsen er besluttet korrekt jf. vedtægterne. KommuneKredit yder kun lån til de anlægsudgifter, der er beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriets Lånebekendtgørelse eller i anden relevant lovgivning. KommuneKredit kan ikke yde lån til kommercielle og konkurrenceudsatte formål.

KommuneKredit anmoder derfor ved etablering af lån om følgende dokumentation:

 • Kort beskrivelse af låneformålet og de anlægsinvesteringer som skal finansieres.
 • Kopi af låntagers beslutning om lånoptagelsen, f.eks. referat fra et bestyrelsesmøde, eller en generalforsamling mv. jf. selskabets vedtægter. Hvis beslutningskompetencen er delegeret til formand, direktion, økonomiafdeling eller andre, skal dette dokumenteres. Bemærk at de tegningsberettigede ikke nødvendigvis har beslutningskompetencen alene.
 • Kopi af kommunalbestyrelsens/regionsrådets beslutning om garantistillelse.

Økonomi
Såfremt der deponeres påvirkes kommunens likviditet negativt svarende til det deponerede beløb.  Deponeringer frigives jævnt over 25 år. Desuden er der altid en risiko forbundet med at give en garanti idet kommunen skal dække det garanterede beløb såfremt garantitageren misligholder lånet. Risikoen varierer fra lån til lån afhængigt af låntager økonomiske soliditet.
Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Byrådet godkendte, at den administrative bemyndigelse ophæves, hvorefter ansøgninger fra foreninger der lever op til de i sagen stillede kriterier fremadrettet forelægges for Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet besluttede endvidere, at garanti udelukkende kan gives på fastforrentede lån med afdrag og maksimalt 10 års løbetid.

Bilag

Til toppen


7.   Kunstgræsbane i Ejby - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 5,217 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane på Ejby Stadion.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-01-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Køge Byråd har på anlægsbudgettet for 2019 afsat 5,217 mio. kr til en ny kunstgræsbane på Ejby Stadion.

Fodboldklubben Ejby IF har været inviteret og deltaget i Teknik- og Miljøforvaltningens møder med fodboldklubben IF Frem Bjæverskov, når der har været holdt planlægningsmøder om kunstgræsbanen i Bjæverskov. Ejby IF er derfor bekendt med proceduren og er klar til at deltage i planlægningen af en kunstgræsbane i Ejby. Ejby IF har tidligere givet udtryk for, at klubben er klar til at indgå i samarbejdet med forvaltningen og rådgiveren om planlægningen.

Der er indgået en rådgiveraftale med firmaet Dines Jørgensen & Co om rådgivning for opgaven under forbehold for Byrådets frigivelse af anlægsmidler.

Projektets overordnede tidsplan er følgende:

 • Frigivelse af anlægsbevilling: Januar
 • Forarbejder: Februar
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale og indhentning af myndighedsgodkendelser: Marts, april, maj.
 • Udbudsperiode: April
 • Godkendelse af licitationsresultat: Juni
 • Kontraktindgåelse: Juni
 • Opstart af anlægsarbejder: Juli
 • Opstart af kunstgræsentreprise: September
 • Ibrugtagning: Uge 42 i oktober

Der har gennem flere år været et stort ønske fra fodboldklubberne i Køge Kommune om flere kunstgræsbaner, da fortsat flere og flere fodboldhold spiller udendørs fodbold hele året. Ligeledes udvides fodboldklubbernes turneringssæson, så der spilles turneringskampe både tidligere om foråret og senere om efteråret.

Der har gennem mange år været stor efterspørgsel på trænings- og kamptider på kommunens eksisterende kunstgræsbaner. I Køge Kommune er der nu 4 kunstgræsbaner og med banen i Ejby er der 3 på vej. Den nye bane vil give mulighed for, at fodboldklubberne i den vestlige del af Køge Kommune kan få kunstgræsbanetider.

Banen kan benyttes i både vinter- og sommerhalvåret, og kunstgræsbanen vil aflaste græsbanerne på Ejby Stadion, idet kunstgræsbanen også kan benyttes i meget våde og meget tørre perioder uden at blive ødelagt.

Økonomi

Der er i 2019 afsat rådighedsbeløb på i alt 5,217 mio. kr, hvoraf det anbefales meddelt anlægsbevilling på 5,217 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 5,217 kr. til projektet. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2019 til Kunststofbane i Ejby (TEU 22).

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


8.   Vedligehold af kommunens ejendomme 2019 - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalg, Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevilling på 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2019.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-01-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

På Køge Kommunes investeringsoversigt er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens ejendomme i 2019 under TEU 101 Vedligehold af kommunens ejendomme 2019. Anlægsprojektet omfatter løbende genoprettende vedligeholdelsesopgaver for alle Køge Kommunes ejendomme. Der tages udgangspunkt i den status på vedligehold af kommunens ejendomme, som blev fremlagt for Teknik- og Ejendomsudvalget, sag nr. 94, den 9. maj 2018.

Midlerne anvendes eksempelvis til udskiftning af tage, vinduer/døre, tekniske anlæg (fx ventilation), renovering samt genoprettende vedligehold på øvrige bygningsdele.

Genopretningsopgaverne er som udgangspunkt behovsprioriteret fra 1 til 5, som det fremgår af ovennævnte rapport: 

 1. Nybygget 
 2. Lidt slidt 
 3. Slidt 
 4. Defekt 
 5. Sikkerheds- eller sundhedsrisiko

På baggrund af mængden af opgaver med prioritet 5, 4 og 3 vurderes det, at der i 2019 ikke vil blive udført opgaver med prioritet 2. I prioriteringen af de 30 mio. kr. er indarbejdet renovering af Det Grønne Hus i Vestergade med 2,3 mio. kr. Huslejeindtægten, der tilfalder ETK, udgør 223.250 kr. pr. år.

Prioriteringslisten for 2019 har været sendt i høring i fagudvalgene, og er der blevet taget til efterretning uden bemærkninger.

Endvidere redegøres der for brugen af de 10 mio. kr., der er blevet lagt i driftsrammen for 2019.

Økonomi

Bemærk, at tallene i bilag 1 er den bedste vurdering for det nuværende marked - tallene kan blive justeret, når der indgås aftaler.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 30 mio. kr. i 2019. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 101). Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


9.   Køge Vejlys, lovpligtig opgradering - anlægsbevilling.


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives anlægsbevilling på 2,020 mio. kr. til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning.

Teknik- og Ejendomsudvalget 05-12-2018
Anbefales.

Økonomiudvalget 08-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

I Køge Kommunes Budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb til Køge Vejlys, lovpligtig opgradering, på 2,020 mio. kr.

I perioden 2012-2022 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på ca. 1,8 - 2 mio. kr. til lovpligtig opgradering af vej- og stibelysning. For at opfylde Sikringsstyrelsens krav til vejbelysning skal Teknik- og Miljøforvaltningen fortsat renovere tændskabe, kabelføring og udskifte armaturer mv. I forbindelse med den lovpligtige opgradering udskiftes armaturerne generelt til energioptimerede belysningsarmaturer.

I forbindelse med SEAS-NVE's kabellægningsprojekt har store områder i kommunen fået ny vej- og stibelysning, men der er fortsat ældre anlæg, som ikke lever op til Sikringsstyrelsens sikringsklasse II-krav fra 1995.

Det er forvaltningens vurdering, at eksisterende elinstallationer skal lovliggøres, og at der derved sker en udskiftning og renovering af kommunens ældre belysningsanlæg, således de opfylder Sikringsstyrelsens krav til klasse II-anlæg. Opgraderingen betyder samtidig, at energiforbruget nedsættes, idet fejlstrøm minimeres, og nye belysningsarmaturer med f.eks. LED anvender væsentlig mindre energi.

Der vil i 2019 blive lagt særlig vægt på udskiftning af gamle armaturer med kviksølvslyskilder, som efter 2015 ikke længere er lovlige at montere. Kviksølvslyskilderne, der sidst er udskiftet i 2015, er ved at være udbrændte, og der findes i øjeblikket ikke alternative lyskilder til armaturerne. I Køge Kommune er der fortsat næsten 1.100 armaturer med kviksølvslyskilder. 

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 2,020 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2019 (TEU 03).

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet, og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.

Til toppen


10.   Omfartsvej Borup, første etape - anlægsbevilling


Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Teknik- og Ejendomsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, at der til etablering af første etape af Vestre Ringvejs forlængelse søges anlægsbevilling på 3,757 mio. kr.

Teknik- og Ejendomsudvalget 03-01-2019
Anbefales.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Sagen er sidst behandlet af Teknik- og Ejendomsudvalget den 13. juni 2018, sag nr. 111. Der er budgetteret med 3,757 mio. kr. i 2019 til Køge Kommunes del af gennemførelsen af Borup Omfartsvej, første etape. 

I 2019 er der budgetteret med, at Teknik- og Miljøforvaltningen skal starte planlægnings- og anlægsarbejdet af de første 260 meter vej, som skal give vejadgang til Møllebankerne etape II og III. Udstykker af Møllebankerne II skal afholde udgiften til de næste ca. 250 meter, således at det samlede vejstykke er på ca. 510 m., se bilag 1. På disse første 510 meter er traceet låst til det viste i bilag 2. Vejen forventes anlagt med samme tværsnit og udseende som Vestre Ringvej, dog med den ændring, at der bliver udkørsler fra boligområderne til vejen.

Orientering om øvrige analyser
Forvaltningen har iværksat en trafikmodelberegning af de trafikale konsekvenser ved en komplet ringvejsudbygning. Modelberegningerne suppleres med en samfundsøkonomisk analyse. Analyseresultaterne forventes at foreligge ved Teknik- og Ejendomsudvalgets behandling af nærværende sag, og resultaterne forventes præsenteret for Teknik- og Ejendomsudvalget i en temadrøftelse. 

Økonomi

De vurderede udgifter til etablering af de første 260 meter vej er 3,757 mio. kr.

Økonomisk Afdeling bemærker, at der søges anlægsbevilling på 3,757 mio. kr. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da der er afsat rådighedsbeløb i 2019 (TEU 21).

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


11.   Køb af specialopbyggede brandkøretøjer fra Falck


Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til Brandberedskab i 2019.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Anbefales.
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget gav den 12. december 2018 borgmesteren mandat til, på Beredskabskommissionsmødet den 13. december 2018, at godkende aftale om forlængelse af Falckkontrakten frem til 31. december 2020.

Det årlige vederlag fra den 1. februar 2019 til den 31. december 2020 udgør 16.954.000 kr. inkl. dykkerberedskab og 6 mands øjeblikkelig udrykning fra Lellinge. Med godkendelse af aftalen, forpligtede Køge Kommune sig dog samtidig til at købe en række specialopbyggede køretøjer inkl. oppakning ved aftalens ophør pr. 31. december 2020. Såfremt Køge Kommune vælger at købe køretøjerne inden 1. februar 2019, og Falck i forlængelsesperioden udelukkende skal varetage driften af køretøjerne, indeholdende forsikring, brændstof, vedligeholdelse samt reparation, reduceres det årlige vederlag til Falck med 1.655.000 kr. til samlet 15.299.000 kr.

Der er tale om 3 køretøjer inkl. oppakning til en samlet pris på 5.815.511 kr.:

Beskrivelse
Årgang
Pris, køretøjer (kr.)
Pris, oppakning (kr.)

Automobilsprøjte

2014

1.513.600

449.647

Tankvogn

2014

869.000

77.231

Motordrejestige

2013

2.776.400

129.633

I alt

 

5.159.000

656.511


ØSB er på vegne af Køge Kommune og Falck jf. aftalen i gang med at få foretaget en uafhængig vurdering af værdien af køretøjerne for at sikre, prisen afspejler markedsværdien. Vurderingen foretages af RK Brand & Teknik og ventes klar inden Økonomiudvalgets behandling af sagen. Vurderingen eftersendes så snart den er forvaltningen i hænde.

Specialkøretøjerne er opbygget specielt til Køge Kommune (se bilag - specialspecifikationer markeret med gul), og er knyttet til de beredskabsopgaver, der udføres i Køge Kommunes område. Set i lyset af beslutningen om at hjemtage beredskabet fra ØSB vurderes et køb af køretøjerne derfor hensigtsmæssigt, da et nyt beredskab i Køge Kommune også skal bruge køretøjerne efter udtræden af ØSB og efter Falckaftalens ophør. Foruden besparelsen på det årlige vederlag, er det således en fordel for Køge Kommune at opnå ejerskab over køretøjerne.

Bemærk dog, at de tre specialkøretøjer ikke udgør den fulde vognpakke. Foruden de nævnte køretøjer råder Falck ligeledes over yderligere to automobilsprøjter og en dykker/miljøbil. Falck stiller dog ingen krav om, at Køge Kommune også skal overtage disse køretøjer, men det må formodes at et nyt beredskab i Køge Kommune ligeledes vil skulle anskaffe sig disse på sigt.

I forbindelse med beslutningen om at udtræde af ØSB og hjemtage beredskabet blev der i budgetforliget afsat yderligere 4 mio. kr. årligt i 2019-2022 til drift ud over den allerede budgetterede udgift samt et engangsbeløb på 5 mio. kr. i 2019 til dækning af procesomkostninger i forbindelse med etablering og opstart af egen beredskabsorganisation.

Købet af de tre køretøjer foreslås dækket af ubrugte anlægsmidler til brand og beredskab på 1,3 mio. kr., hvortil der er givet anlægsbevilling ved Byrådets møde den 15. december 2015 og 26. januar 2016, og af anlægsbevillingen på 5 mio. kr. til beredskab afsat i 2019 i forbindelse med budgetforliget. Bemærk dog, at afklaringen af evt. procesomkostninger i forbindelse med udtrædelsen af ØSB afventer den igangværende bodeling i ØSB. Der må således fortsat forventes udgifter hertil.

Økonomi

Økonomisk Afdeling bemærker, at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til Brandberedskab i 2019. Den budgetterede kassebeholdning vil ikke blive påvirket, da finansiering sker via det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2019 (ØU 17).

De skal ligeledes bemærkes at de ledige anlægsmidler på 1,3 mio. kr. i  2018 vedr. forarbejde af etablering ny brandstation indgår som finansiering til indkøb af bilerne. Det forudsætter, at Byrådet godkender at midler på 1,3 mio. overføres til 2019 i forbindelse overførselssagen på anlægsområdet, som bliver forelagt Byrådet den 26. marts 2019.

Herudover skal det bemærkes, at anlægsprojektet indgår i beregningen af anlægsloftet og der er en risiko for overskridelse af vedtaget anlægsniveau i budgettet.

Beslutning
Godkendt.
Bilag

Til toppen


12.   Retningslinjer for politikeres besøg i kommunale institutioner i Køge Kommune


Indstilling

Kultur- og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der tages stilling til forslag om nye retningslinjer for kommunale og eksterne politikeres besøg på kommunale institutioner.

Økonomiudvalget 12-12-2018
Udsættes.

Økonomiudvalget 15-01-2019
Anbefales. 
Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget vedtog den 20. november 2012 retningslinjer for byrådsmedlemmers besøg i kommunale institutioner. Byrådsmedlemmer har jf. styrelseslovens § 21, note 3, uanset om de er medlemmer af vedkommende stående udvalg eller ej - ret til at besøge de kommunale institutioner. Byrådsmedlemmerne har dog ikke ret til at komme uanmeldt. Eksterne politikeres besøg og kandidater til kommunalvalg, regionsvalg, folketingsvalg og EU-parlamentet har ikke været omfattet af retningslinjerne.

Efter de gældende retningslinjer kan besøg ikke finde sted de sidste 3 måneder op til et valg, og det fremgår også af retningslinjer, at formålet med besøget skal oplyses, ligesom byrådsmedlemmerne har kunnet tage gæster med, dog efter aftale med borgmesteren/forvaltningsledelsen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 9. februar 2018 givet Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg svar på et spørgsmål fra en folketingspolitiker, om et byråd kan vedtage retningslinjer om "spærretid" for besøg på kommunens institutioner, der forhindrer et byrådsmedlem i, som led i varetagelse af hvervet som byrådsmedlem, at foretage besøg op til 5 måneder inden et kommunalvalg.

Ministeriet svarer bl.a., at kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til, som led i deres hverv, at aflægge besøg på kommunens institutioner m.v., og retten til at besøge institutioner ikke forudsætter, at medlemmer oplyser, hvilket formål besøget skal tjene, eller i øvrigt på hvilken måde besøget indgår som led i vedkommendes hverv. Retten til at aflægge sådanne besøg kan ikke begrænses ved at kræve sådan en begrundelse.

Det forhold, at et kommunalvalg nærmer sig, kan dermed ikke begrunde, at et medlem meddeles afslag på en anmodning om institutionsbesøg.

Byrådet kan derimod godt beslutte en "spærretid" for eksterne politikeres besøg.

Ministeriet skriver videre, at hvis der i perioden op til f.eks. et kommunalvalg er særlig interesse fra kommunalbestyrelsens medlemmer for at besøge kommunens institutioner eller nogle af dem, kan det dermed også af hensyn til arbejdet og afviklingen af aktiviteter m.v. på den eller de pågældende institutioner være berettiget i en sådan periode at fastsætte andre regler for afviklingen af besøg, end dem, der gælder på andre tidspunkter. F.eks. at besøg skal finde sted på bestemte tidspunkter, eller at der højst må afvikles et vist antal besøg på en institution pr. uge eller måned.

I følge ministeriets udtalelse omfatter den ret, som et kommunalbestyrelsesmedlem har til at aflægge besøg på kommunale institutioner som led i sit hverv, ikke ret til at medtage gæster. Dette skyldes, at retten til at besøge institutioner m.v. er nært knyttet til hvervet som byrådsmedlem. Dette udelukker dog ikke, at en kommune kan have en praksis, hvorefter medlemmerne har ret til at medtage gæster ved sådanne besøg. Lovgivningen er i så tilfælde ikke til hinder for, at Kommunalbestyrelsen fastsætter andre regler for medlemmernes muligheder for at medtage gæster på sådanne besøg, når blot alle medlemmer efter reglerne har lige muligheder herfor.

Kultur- og Økonomiforvaltningen har på baggrund af ministeriets udtalelse udarbejdet forslag til nye retningslinjer for besøg i kommunale institutioner. I forslaget skelnes der endvidere mellem kommunale politikere (byrådsmedlemmer, borgmester og udvalgsformænd) og eksterne politikere (ministre, folketingsmedlemmer og -kandidater, regionsmedlemmer og -kandidater, kandidater til Byrådet og medlemmer af EU-parlamentet og -kandidater). Endvidere er retningslinjerne tilført afsnit om fotografering og deling på de sociale medier.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.
Beslutning

Retningslinjerne godkendt.

Bilag

Til toppen


13.   Eventuelt


Beslutning
Intet.

Til toppen


14.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning

Ad 1-2: Godkendt.

Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


15.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


16.   Salg af parcelhusgrund (Lukket punkt)


Beslutning
Ad 1-2: Godkendt.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen


17.   Eventuelt (Lukket punkt)


Beslutning
Drøftet.
Fraværende
Ali Ünsal (V)
Helle Poulsen (V)

Til toppen

Opdateret af Køge Kommune 23.01.19